Goudsche Courant, vrijdag 12 augustus 1881

van dit vooritel daar de uitgaaf jaarlijks zal terugkeeren eu de uitgaaf niet zal komen in handen van het volk waarvoor t ontworpen volksblad bestemd heet Zonder subsidie beeft zulk een uitgaaf als er inderdaad zoo groote behoefte aao bestaat geen kans van slagen De heer Böhringer verdedigt namens bet hoofdbestuur het rooratel Het is niet uitgegaan van een uitgeversfirma maar van t NkI dat een uitgever zocht Het volkablad zal worden een uitgaaf namena bet NhI evenala de almanak Een goed geilluatreerd artistiek Volkablad is niet bestaanbaar zonder kraohtigen steun en t 1 een eer voor tiVii i o dien ateun te geven waardoor achoonheidazin wordt bevorderd nuttige Irotnur geleverd aangename pntspauuing verschaft huiielykeu zin aangekweekt worden Men oordeels niet naar oijfera en ga idet koelbloedig na wat er wel legen zou kunnen worden aangevoerd nu t eco volksbelang geldt Eea amendemeat is ingediead door Eindhoven om gedurende drie jaar jaarlyka ƒ 1000 toelage te geven voor het doel in het voorstel aangegeven Dit wordt echter aiet ondersteund Ryswyk is raa hieening dat een volkiblad zal slagen ala t zich dit waardig maakt door inhoud eu illuitratie ook zonder iMachermiug Juist die beacberming kon kwaad doen Ook Winterswyk bestreed het voorstel daar hetmiddd niet zou leiden tot het doel volkaverhe llgen veredeling Enachedé echter verklaarde zich er voor Volk lectttur is noodig er z n almanakken met leotltu waarvan 1SO 000 en 85 000 exemplaren s jaara woréhi verkooht en meer leclonr goede lesuur gowe en geinleenteknasen voor t jaren zQa verleend en de proefneming dus reeds de duidelykste bl ykea geefl vin Ie zulleii slagen stelt het departement Amsterdam voor Het hoofdbeatuur te maohligea voorloopig not voor één jaar wederom ƒ 1000 ten behoeve vgg voornoemde modelsohool besehikbaar te stellen De fiilBucieele commissie eu het hoofdbeslunr praeadviceeren gunstig op dii voorstel dat bestreden door Leiden ala niet genoeg gemotiveerd by acclamatie werd aangenomeh Aan de orde is VIII Vooralel van het departement QouAi on in de wel le bepalen De algtneeue secrelaria vervult nevena lyne geege andere geallarieerde betrekking Op dit fooratel zyu eea aaatal amendeuentea io gediend fj j Eukhuizcn atel ala motie voor h t puatiniet te helapdelra pmdstö t niet in t ds ia ingedield on op dejpunten ter böohryving M orden gelvajikt Dqze molie itrd na beraadtlagicg by éoclamtllt erworpen mtófj omdit apoedig het vraagathk bij de Jlgemeeae welahej zienipg ter brake kat wiMen geiracbt werd het voorstel tot dat tyasljip vdrtchoven Ipor aanaeming ttner motie ijan Atpeterdagi r HoalntAn nstffff nis mn de 1 Iksril iilles Ihet toeiickt loe Ie kennen op de inrichting en het beheer der door de departemenleu opgqrichie spaarbanken en aan da algemeene vergadering deswege verslag eu too noodig voorsirllen Ie doen Dit vooralel wordt door het Hoofdbestuur ondersteund Den Haag weascht te lezcB alle inrichtingen der deparlemenien dooh dit werd bestreden door hel hoofdbestuur en Aiet voldoende ouderateund Het vooratri werd daarop aaiigeaoroeu De vergadering werd daarop gealotea Bij de oedreuueii Ie Boasain zullen ook medediiiKeu zes vaa de beste harddravers der Trabenilub te Berlyn waaronder de Gramttief Pri eirii a ModoUltoi allen van Bussischeu oorprong dooh te Berlyn gedresseerd Eenige deler paarden nlicn eent ao te Parys een proef loopeu De Algemeeae Oroniager werkliedea vereeniging heeft besloten vaa de Orondwet eeae volksedilie oit te geven waarvan hel exemplaar 16 et zal koites met verlaging van den prys voor werklieden vereenlgingen Asu papier druk enz zal zorg besteed worden De Secretaris der Vereeniging zal patent nemei ula uilgever namens de Vereeniging Ala deze proef gelukt zullen op griyke wyie ook de andere Ned ataalawetteu ia het licht gegevea worden omdat de Vereeaiging doordroogea it van het beaef dat ieder burger groot belaag heeft bjj de keouia van die wetten P Vaa Steden Jr makelaar t Aiasterdam legen wien eea bevel tot gevaagenaeming was uitgevaardigd wegens bedriegelyke bankbreuk ia nadat hg een paar maanden lang te vergeefs door politie eu juatitiebeambteu waa nagezeten gearresteerd en overgebracht naar de celgevangenia Den Sen September e k gedenkt eea onzer ment geachte eu ferdienttelykste hoofdofficieren d gene raalraajoor Johannes Cornelia Jacobua Smila kommandaat vau het koloniaal militaire invalidenbnis Bronbeek den dag waarop hy voor vyflig jaar by ona leger als officier in dienst trad Bloedzuiger uü de duiumUerkram Dat in dainiraler au ea daa bloedzuigers of ander gedierte voorkomen kat zich gereedelyk verklaren louder dat men nog aau vervalsching van het dninwater aamelyk aao vermenging met ander water heeft Ie denken Het duiiiwaler is naar men weet lakwater nit de duinen komeiiiie ia daartoe gegravea goed ingerichle kanalen Deze kanalen ureu lang en zeer breed kunneu uatuurlyk met worden overdekt Men kan dus niet voorkomen dat daarin levende wezens zich ophouden en voortplanten eu het zon zelfs de vraag wezen of dit wenachelyk kan worden genoemd Hoe iu deze kanalen viasohen komen en andere dieren tonder er in te worden geplant is duidelpi voor ieder die de levenswyze der dieren heeft gadegeslagen Vogels eten kuit of slobberen het op met ander aoedael werpen dit ia andere wateren weder oaver Het bestuur ran het Haagsohe district van Eigeu Hulp heeft thans praeadries nitgebraoht omtrent het roorstel van eene commissie uit de leden tot oprichting eener coöperatieve vleeschhonwer Hel bestuur meent dat roorstei te moeten ontraden op grond dat de berekening der inkoopsprgteii folgecs dit roorstei hoofdaaktlük steunt op de in de dagbladen voorkomende opgaven van de marktprijien en die opgaven tooala ook aau het bestuur in sommige opzichten ia gebleken niet allgd te vertraa eu z jn Ten einde echter den ledeu die meenen dat eene coop vleeschhouKerg noodig i met het oog op de te hooge winaten die sjj meenen dat de Haagiche vleeachbouivers nemen in de gelegenheid te alelleu van huu gevoelen te doen blyken heeft het beatuur eene l jat ter teekening gelegd voor allen die genegen mochten lyn met woord eu daad raede te werken tot stichting van toodanige inrichting De inschryvers zullen dan later worden opgeroepen om het oprichten van de vereenigiug voor te bereiden terwyl by voldoenden uitslag het districlsbe8tuur voornemens is voor te stellen de oprichtingskosten uit de districtakaa voor te schieten Te AmerongCn is eea Raadsvergadering gehouden van S leden wier bealuil wettig was omdat tweemaal eea vergadering was byeengeroepeo die niet door het vereiachte ge al leden werd bggewoond Dat besluit sirekte om niet toe te laten de drie nieuwgekozeu leden niettegenstaande zy de meerderheid van stemmen 64 62 en 60 van de 112 uitgebmchte stemmen op zich vereeuigd hadden Het besluit werd aldua gemotiveerd Overwegende dat p m 40 kiezers op last van den heer G graaf Bentiuck hun stembiljetten hebben moeten laten invullen op het kasteel Amerongeu zoodat zij geen vrye keuze hadden en hierdoor genoodzaakt waren Ie stemmen op oandidaten die de hunne niet waren Overwegende dal na htt luvulleu der slembiljetten de kiezers door den boschwachter Johannes Knoppers alhier als een kudde schapen naar de slembus werden geleid Overwegende dat er alcoo een hoogst onzedelyke invloed is nitgeoefeud die op deze verkiezing van beduidenden ilivloed is geweest Overwegende dat de borgemeester in gebreke is geweest raadsvergadering te beleggen lol het benoemen van een stembureau waardoor bet bureau van slemppueming niet wettig was aamen gesteld volgens art 43 der kieswet enz Hoe mea bij de uitvoering der draaicwet op de medewerking van enkele autoriteiten zal kunnen rekenen blylci zeker uit het volgende Te OelderaohVeeuendaal gemeente Ede werd heden het braadwezeu beproefd en na afloop daarvan op last van den opperbrandmeester aan ieder die daarby werkzaam waa geweest een glaa jenever aangeboden Zij die daarvan geen gebruik weosohlen te maken maar liever een glas bier hadden outviiigen leii antwoord jenever schenken we wil je bier hebben dan moet je t zelf maar koopen De Middelburgsche kamer raa Koophandel heeft geen adhaesie kunnen hechten aan een door de Haagsche kamer aan den Miniater van Juatilie gericht verzoek tot wtderiuslelliag van rechtbanken van koophandel op grond dat zy evenals vroeger van gevoelen is dat het wenschelyker is dat recht worde gesproken door reohtsknadigen dan door uietrechtakundigeu De firma C Nederveeo boekhandelaren en boetbiuders te s Hertogenboach zullen op de tentoonatelling van hulpmiddelen voor den boekhandel te Amaterdam o a een boek leutoonstelleu aarvan de baud alleen een waarde van 5000 vertegenwoordigd De geheelc inzending van deze firma bedraagt me f dan 30 000 en zal o a bevatten banden in ottden styl en mozaïek biadwerk Eergisteren eu gisteren had de 96Bte Algemeene Vergadering plaats vaii de Maatsohappy tot Nut van t Algemeen Onder de behandelde punten noemen wy het volgende Voorstel van het hoofdbestuur De algemeene vergadering machtigt het hoofdbestuur voor een jaar een overeenkomst aan te gaan met de raaalschappq Elzevier te Rotterdam of een anderen uitgever tot het aaokoopen voor een bedrag vin ten hoogste 6500 vau 17800 exemplaren van een in maaodelykaehe afleveringen uit te geven geïlluatreerd volksblad ten einde daarvan elk lid der maatschappy eea exemplaar kosteloos te vefstrekkea indien aaa het hoofdbestuur omtrent strekking inhoud en wyze van uitvot ring voldoende waarborgen gegeven warden De koaten der verzending per post zijn onder het genoemd bedrag begrepen De finaacieele commissie ontraadt de aanneming Besloten wordf uu om vodr de êulini fee der gelden d r deze yeriaderik eva aom vah lien dbizend gnld Van $ éi ka ii Maatachappy te verzilveren Voorts komt aajp de onle IX Voofslel v if d depnrtf4 alen NieuJla il c a lAiblaaaerdam en Kifmpen aan de Een eOmmiasie te benoemen om te and of het mogelyk en wenachelyk ia regelen te platea zal een weldaad zijn voor het volk Be ten einde Uaa de departementa beaturen en alaianak is allea behalve volkalectuur i koofdbéalnur rechtsireeksohen invloed eu toei Ook den Haag was er zeer tegen omdat t Nut tot dusver juist op het gebied van volklletterknnde t minst is geslaafd getaige de volksaljèanak Na verdediging Aior den heer Böhringer die o a mededeelt dat de populaire acMyvera zich verkoopen aan de nitgevrra en dus ni t voor een volksalmanak kunnen worden gewonnen werd het voorstel met 686 tegen 180 atemmca aangenomen Het deparlemeatWorkuro verkrygt daarop verlof lot het doen eener Interpellatie De afgevaardigde van dit departement wil na al het gebeurde ter gelegenheid der verkiezing van den algemeenen aecMtarif hel hoofdbeatuur de gelegenheid geven Ztbh fladbr te verklaren na de circulaire van i Uaanljl ovtf de wijfe waarop die verkiezing door dit b iatuur ja geleid Drie personen werden aaaberoien bij de heralemming werd de derde in bedekte termen gedeolineerd Ware deze caodidaat niet gesobikt nimmer bad hy op de nominatie moeien staan Workum waa recht dankbaar dat de gekozen candidaat de eerate op de nominatie stond nevena hem haddea aadere even geachikte moeten ataan maar niet iemand die later door hel hoofdbeatuur ougeachikt erd geoordeeld Waarom heeft dit beatuur iemand op de voordracht geplaatst van wiea t later verklaarde dat hy aiet ten volle voor de taak berekend is Namens het hoofdbestuur aaiwoordde mr Pijnacker Hordyk dat t niemand op de voordracht heeft geplaatst die niet ten volte voor die taak berekend achtte De kenze was beperkt omdat velen zich terugtrokken toen t bekend werd dat mr Kerdyk in aanmerking kwam In hel hoofdbestuur was zelfs een party die den beer Bruyn nummer twee op de voordracht wilde zie daar zy hem na den heer Kerdyk den beste rekende Workum zag dit niet in en stelde ala motie de vergadering betreurt de wyze waarop het hoofdbestuur de verkiezing van een secretaris beeft geleid NieuwLekkerlaud diende ais motie in de vergadering neemt genoegen met de verklaring van het hoofdbestuur en gaat over tot de orde van den dag Enschedé wenaohte ala motie de vergadering de iiiterpellatieWorkum na de toelichting doellooa oordeelende gaat over tot de orde van den dag De molieEuschedé werd ala hebbende de verale strekking t eerst behandeld en daarna by acclamatie aangenomen zoodat de andere moliën vervielen Aan de orde kwam nu VII Voorstel van het dept Amaterdam De algemeene vergadering van 1880 besloot by wyze van proefneming aan de Amsterdamsche af deeling der Vereeniging Ier bevordering van Fabrieks en Handwerkaayrerheid ia Nederlaad eeae aubsidie te verleenen van ƒ 1000 voor een jaar ten behoeve van de door deze op te richten modelaohool voor het arabachia teekenonderwya Boveadiea werd deze achool krachtig onderateund door eub idién vau het Ryk ad 2000 en van de gemeente Amaterdam ad 3001 waardoor zy dan ook al dadelyk groeten pgang aaaakte en thaaa reeda meer daa lOOleer liagen met vrucht de lessen volgtn Aangezien au de genoemde snbsidiën uit de Ryka uit en zoo li ameB ia waletea die met geene tipere in geioeantohap staan allerlei gedierten die iiich uit eieren in water kunnea oatwikktlea Reeda inderweg eu voordat oog het water nit de kanalen filters bereikt worden de dieren lf tegenge Jea door takkebosdammen en dergelijken die het ater voorloopig zuiveren Maar nooit zal en ksa loiden belet dat enkele eiljea tot in de filters gekan Daar echter moeten deze met al wat rerder it water verontreinigt worden legengehoddeu en liet in de sohaoawaterpjjpea te komen In den el tal dit ook geschieden maar enkele zeer enkele izonderingen zijn mogelyk en dan doet men de tdekkingen waarvan in ons tL a ei gesproken ird I De filters zya aamelyk schuin toijloopeode groote erkaute gemet e de bakkea eene omgekeerde afge lotte pyramide jtet breed grondvkiden sterk hellende deal Ia die Jbakken bevindt ttbh de filWrlaag it wil zeggen I specie zaad eat Waardoor het lier langzamerhdnd heenwpelt ea gezuiverd wordt ven die filfbrlaag staat lus het water daaroader eelie ruiutte deele iirald met het doorgezy d £de ater dEn aaderen ele met lucht Naarma i 4 njper wjtr odrzyi l oubuapt de lucht Aoqt pypettt wtax an df DOvenelndeu ver boveja t zyu de kleine wil e ortfeg tien kan rondom atemiding maaischappy oatfaapi wd eens de eg ilndiea p deiaifd ne jm egelmatigbeid is lamlliitgeslreklflieid kaa iulï deiflujht door de kleine j lajj viiM I Er k t dan i llerraod uit tettn Ist fill tbakkea dery daii ter eukefe maafew lags eea verlMuejl vïa dea M jdnëV bÜ alle zorg ilff z lk n dan ontsnapt pingen welke ze die f en unI den d eet gaaijp in de Mnt aag J Een Baoter gaatje j da oazichtbare en onfclbare klei ej waardoor het watÜr takt En dan ik er m elykUid dat door dit gaatje een microscopisch eitje wordt aVedegevoerd at in de groote pijpen der leiding zich lot een leread weten kan ontwikkelen Zoo kan men daa Is de omataadigbeden die ontwikkeling teer gunatig zya geweest eea enkele faiial levende waeap uit de knsa tien komea Ea gebeurd is dit dat op eea buitea aaa de waterleiding eeue fontein die uil de kanaka werd gevoed al geruimen tijd aiet meer wilde spriagen voor dat te in verband met andere veranderingen werd verwyderd Men rond toen dea kop van de pyp gevuld door eea leveade dikke paling die blikbaar lich op da telfde wyte maar gedurende jaren ea op jtt gemak had oatwikkeld Eenige oplettenheid is dus altijd noodig zelfs bHgebruik van gefilterd duin water Maar wat verhaakwordt behoort stellig tot de groote zeldiaamhedeaen kan naar wy zeiden volkomen wordea verklaardzonder de onderstelling van vervalaobiag met anderwater welke naar wy nagenoeg met zekerheiddurven zeggen nooit voorkomt H Men achryfk het volgeade over de muggeaplaag Oakaga werd iu ik weet niet meer welk blad de raad gegeven bosjes hooi te branden om de muggea te verdryvea Welau dit kaa misschien wel helpen maar het middel is haast erger dan de kwaal De bekende muggeukaarsjes tyo zeker niet veel anders dan gedroogde kruiden vermengd met aalpeter en daar heeft men dus de bosjes hooi In beschaafden vorm n derhalve daurder Maar ieder die bet beproefd heeft weet dal dit branden vaa ranggeakaarsjes in zijne tlaapkamei alles behalve aangenaam ia Ea het helpt ook maar weinig daar het de muggen niet doodt eu het leveu oamiddelyk weder begiat als de rook weder ia verdweeneu aoma aog vroeger Mea beproeve aleohls eens s avonds voor het naar bed gaan gelaat en handen te watachen met teerzeep Heel erg prettig ia dit ook al niet vooral niet voor heel fijne lui Maar het valt mede Men went heel apoedig aan die reuk en vindt ze ten slotte heel niet onaangenaam en voor de huid is teenesp uitstekend En wat is hét nut P Meu hoort ala vroeger eensklaps op het punt vau inakpen het krijgsgezang der muggen In dichte drommen komen ze aanstormeni men gevoelt byna de wind hunner vleogek Op esns rukken ze af Neen maar zulk eeu lucht ak dat mensch heeft zeggen ze leker by zich zelven Ea ze verdwgnen naar elders Als men dit een paar avonden heeft ondervonden krygt men tegeaover deze plaag de gemoedsrnat die voor zenuwachtige atadamenschen zoo volstrekt noodig ia Men een nieta kan mg deren legt men zich neder en alaapt in Dan gebeurt het soms dat een enkel buitengewoon stoute of uitgehongerde mug toch steeki En het spreekt dat ook de teerlucht gaandeweg iwakker wordt Maar eeamaal in slaap hindert dit niet zoo erg En tegen den groolen aanval ia men Ihana zeker bevryd Bovendien aohynt de teerzeep te voorkomen wat by zeer geplaagde menaohen niet zelden hel geval ia dat de pperhutd door het steken der muggeu eu trans pireereu in eene toort van oatatekiug komt die s zomers zoo aangenaam kan wezen De toepassing vaa dit middel waa het verauftig denkbeeld van eea bnitendocter en iemand die het nu den gebeelea zomer heeft aaagewend viadt het probaat Nationaal panoeaua te Kottexd aoxL Heden morgen ten l ve b gaven wy ona op nitnoodiging van den Baad van Adminiatralie der Society Anonj vu du Graitd Pmorama Natiimal de Rotterdam naar de taal van den heer Dooa in de nabijheid der Diergaarde te Rotterdam waar de Burgemeester der gemeente de Wethouder Viruly vele leden van den gemeenteraad en verdere genoodigdea by eeu waren tot bywoning van de opening van hel Rotterdamsch Panorama By afwezigheid ivan den president der Maatschapf j heette de beer Gitlessea vertegeawoordiger der maatsohappy te Ralterd m de geooodigdeo welkom waarbyhy de hAop uitte dat het tweeledig doel van het Panorama j pwejkking van i en kuuatzin en bevordering der valerkfdeliefde tod worden bereikt Menhad daartoe tweef teer gunatig bebnde acbildera dehh Vqlkhart cn f on Eckeubreoher nitgenoodigd ditPanorama Ie vervurdigen en d keuze was ge sllenop eeu tafereel n t de Vaderkndsche geschjedeaia dal op deze wyée in oe herinnering zou blij reu voortleven van hei volk Daarop begaven wy ons van de zaal van deu heer Doon naar het P noranW Wy laten alkreerst een korte schets volgen van hetgeen het panorama te zien g fl Het stelt voor 2e flag by ffieuiepoort af 3 Juni 1600 en de toeschouwer riet alleireerst vöór zich aan den horizon de stad Nieuwpoort welke aog doof d Spaojaarden bezet is Daarvoor tusschen de duinen eea gedeelte der Nederkndsohe artillerie benevens deu rechtervleugel der Nederlanders onder bevel vsn Franois Vere op het punt ob bet orena ot van den Spsauschea liakervleugel uit de dninea te verdryvea Meer rechts naast de hqoge dnineareeks komt pjios Maurits wien eea adjudant de tydiug brengt dat de Spaigasrda wyken met Ü ataf aaurennen Op bet atraod hta adily prins Maurita ataat ds reaerve van h N erl in i b Uft op het punt om voorwanru to niklnn Nog laeer anterwaarU ziet men dea iugaog vota de har VM Nieuwpoort met een gedeelte vm den Nederlandsbhen legertrein Keert de beschouwer tioh nu heel om dsu ziet hij vóór uoh op den Chingread de zich in t verschiet verliezende Noordiee m t de Nedcrlandaohe vloot welke voor sen gedeelte mede aan het gerecht deelneemt ea baar geschat laat spelea op het straad onder despaansehe Tegerbenden Prins Manrils had haar de havea doeo veriate om tgn leger de mogeIgkheid van een temglooht af te snyden en het te noodtaken om te alervea of te overwioaea Meer aaar voren atrekt tioh het strand nit dal wegeas de ebbe droog is en waarop de beide legers tich bevioden Massa s stniftaBd en stofwolken omhullen gedeeltelijk de afxonderiqke groepen De Nederlanders hadden het voordeel dat zij tengevolge hunner stelling wind eu ton in den rug hadden terwyl de tonnestralen en de stofwolken door den hevigen wind den Spaojaardt ia t gericht gedrevea deten teer lastig warea Ongeveer in he middea vaa het strand aansohoowt men den katstea wanbopigen aanval der Spaansche ruiterij onder persooulyke aanvoering van aartshertog Albert welke door de Noderkndsche basschieters en de cavalerie ondersteund door de artillerie wordt a eslag a terwyl reeda op vele plaateen de Spanjaarda in vcrwarrinh op de vlucht alaan Meer op den voorgrond op de duinen ia het tweede gedeelte der Nederiandaohe artillerie in battery geplaatat De Nederlanders hadden de voorzorg genomen om hunne stukken op planken te plaatsea waardoor tg gemakkelgker te haateeren warea terwyl de kanonnen der Spanjaarda diep ia het mulle tand takten en nauwelijka te richten warea Qeheel op den voorgrond rukt een Nederlandsche troepenafdeeliog met de oude Hollandsche banier ten aanval op Rechts van de lee en het strand tiet mea op de duinen de artillerie der Spanjaarda ea hun linkervleugel reeds in de grootste verwarring en gedeeltelyk op de vlucht Het Rotterdamsche Panorama heeft altoo evenak de meeste panorama s een veldslag tot onderwerp doch levert tevena natunr tooncelcn die werkelgk heerlyk kunuec genoemd worden De tee en de duinen tgu meeaterlgk geachilderd en de lucht ia op meer dan één punt prachtig Men heeft in den laatatcn tyd meer dan één panorama hier te lande tiea opeaea ea onwillekeurig treedt men daardoor ia vergelykingea Voor Zoover men op een eetsien indruk kan afgaan wint het Rolterdaraache panorama het van het Haagsche bg het Beznidcnbout ea ia eakele opzichtea ook vaa het Amsterdamsche Bij het genoemde Haagsche is de illusie van den toeschouwer niel zoo volkomen als by dit ea de figuren zoowel de paardeo als de soldaten zijn aaar het oos voorkomt hier beter daa by het Amsterdamsche Het moet erkend dat de dag by Nieuuipoorl in alk gevallen u een prachtig stuk dat de bezichtiging overwaard u Nadat het panorama in oogenaohonw was genomen nam de bargemeeater de heer Veaing Meiaesz het woord om de vervaardigers ea de ondernemers geluk te wenschen met dea goeden uitslag en de hoop te uiten dat zg zich na veel moeite en bezwaren bg de oprichting beloond zouden rien door een druk bezoek en waardeeriog van velen welke het panorama zoo geheel verdiende Daarop werd de eerewijn gepresenleerd waarna nog verscheidene personen het oord voerden ak de heer von Eol nbrecher een der achilden van het panorama de heer de la Marre die namena de SociM JnonyM aprak enz Geruimen tyd vertoefden aog de aanwezigen en telkens werden er nieuwe schoonheden ia het stuk ontdekt Wg kannen onze lezers eeu bezoek aan het Botterdamsohe panorama dat reeds morgea voor het pobliek geopeod wordt zeer aaubeveleu Buitentaodsch Overzicht Ib eene dépêche uit Tunu wordt gemeld dat men zich IU de hoofdstad van het Beiceulschap thans bezig houdt met eeue reorganisatie van de iukndsche alrydkraohten In verband hiermede zegt Ze Temju Men had reeda den dag na de onderteekeaiog vaa het verdrag vaa Kassar Said tot dien maatregel moeten overgaan Men weet dat het Tnneeache leger ia lameBgesteld uit geregelde troepen waaruit korpean tonden kunaen gevormd worden gelyk aaa die onzer uitmuntende AJgergnsche scherpschutters en uit ongeregelde manschappen Deze laatslen zyu meealal Zouavea uit Algeryusch Kabjlië Koeloeghli toaea van Turken en ialaadscbe vrouweu ea apahis Daarby komen de gendarmerie ea de kleine stam der Maghzea altgd gereed om met de geregelde troepen op Vt rukken Men zou hierin das de bestauddeelen kunnen vinden van eea leger dat de orde in het land bewaarde Maar daartoe zyn noodig eeae krachtige organisatie een verstandig beheer geregelde betaling van soldy behoorlyke roediug ea kleeding welkeen en ander men dog nimmer ia het regeatstjiap Taais heeft gekend Over den toestand vaa Tuuia laat het blad zich ala volgt uit Met uitzondering van eenige hier ea daar gepleegde atrooptochteo ia het eeuige gedeelte van bet R entaehap dat nog niet in onderwerping ia gelÉomen de streek tusschen de hcveaplaatssa ia het tuidoosteo vaa het kad ea het zuidea nazer Algeryosche greaa Mea zegt dat het Frausche beatuur reeda gereed ia met de inrichting der gonms van verscheidene Taneeache atammea op oate tuidooatelyke greaa Dete stammen toudea dus een steunpunt in pkats van een hinderpaal voor ons worden en ty toudea met ons optrekken wauneer gelijk ondersteld wordt aan een expeditiekorps later mocht opgedragen worden om vao de zuidelyke grens der provincie Coustantiae naar Sfax en Cabes te gaan Eene zoogenaamde militaire promenade is in deze streek aoodiakelijk pm aan de stammen die er wooea onte macht te tooaea en de hoofden te handhaven of ta vervangen Ia Arabic moet men vertoon van macht maken om geëerbiedigd te worden De telegraaf bevestigt het bericht dat de Engelache Regeering van plan was in hel Lagerhuis de voornaamste ameademeatea van het Hoogerbaia op de leracbe kadwet te beairyden Waarsohyalyk zuUen de pain niet te veel op hun stuk blyven slaan de oppositie wil tooveel mogelyk voor de grondbetitten doen maar erkent toch dat het verwerptn der wet teer te betrenrea lou syn Het Lagerhoia tal tich zooveel mogelyk reppea met de discussie over de amendementen en de Regeering is vaa plan de zitting van Vrydag beschikbaar te stellen voor de Ieren die de houding van het uitvoerend b wind in Ierland weatoben te besprakea Dillon laat er geen gras over groeien hy zal reeds hedea of andera morgea in het Lagerhuis verschyaeu De Deeascke Rijksdag a Maandag geopend De aanslaande wetgevende verkiezingen in Spanje trekken ditmaal de byzondere bekagstelliag der verschillende partgen Het aaatal caadidatea is grooter dan gewooolyk want byna alle partyen nemen aau den stryd deel en de overwonnenen van 8 Febr 11 de vrienden van de heeren Caaovas del Castillo ea Romero Robledo maken rich gereed on hunne krachten tegen da uffiaieek oandidaturen van het