Goudsche Courant, zondag 14 augustus 1881

Groote Markt Gouda op Vrijdag 2 Augustus 1881 s namiddags van 5 tot 7 ore QfiOOTE SAfiBLOOFEIlIJ door Monsieur et Madame Zondag 14 Angustis N 2648 1881 GOUDSCHE COURANT eo Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken I de beroemde Oostenraksche Hardloopers Monsieur Dibbel zal zonder eenmaal te rusten in l i nor 30 Kilometers afleggen Daarbg zal hy over verschillende hindernissen springen die een Meter hoog z n Mad D i b b e 1 s loopt ettelgke keeren in dezelfde pas mede Een groote opkomst van toeschon wem wordt verzocht Gedurende de Bardlooperg zal een inzameling onder de toeschoawers worden gehouden OPENBARE AAITBESTEDINQ Mej de Wed PETERS zal op ZATERDAG den 20 AUGUSTUS e k de voormiddags ten 10 ure in de Herberg van Ds van Nihkxbk aan het Dorp te Waddinxvten laten AANBESTEDEN eene BOUWMANSWONINO met Schuur en 6 roeden Hooiberg het bestek en de teökening ligt van heden af bg gen Heer vak Nim sk ter inzage Aanbesteding De 8CHÜTTBB8RAAD der dd SCHUTTERIJ te Gouda tal onder nadere goedkeuring van Burgemeesteren Wetbouders dier Gemeente op DINSDAG den 23 AUGUSTUS 1881 des namiddags fén half twee ure in het openbaar bg inschrgving AANBESTEDEN de LEVERING T n 30 SCHUTTER8JASSEN en 35 SCHUTTERSBROEKBN 30 CHACÜTS 80 paren SGHOUDE BEDEKKINGEN en 00 HALSDASSEN De voorwaarden van aanbesteding zullen van Woensdag 17 Augustus tot Zaterdag 20 Augustus 1881 van des morgens 10 tot 12 ure ter lezing ii en bg den Concierge in het gebouw AatiLgoi op de Markt te Gouda alwaar de inschrgvings biljetten op den dag der aanbesteding vóór des namiddags één ure moeten worden ingeleverd Een goed gesitueerde firma te Londen met uitgebreide relatiën wenscht de Vertegenwoordiging van eenige goede firma s in Kaas en Vruchten alsmede ook van eene puike jifar arineBoterfabriek te OVERNEMEN Offertes 8 B o o Housekeeper 12 St Marv Aie Londen E C IN VEETEOÏÏWEIT Bij honderden komt men bij mij om Haarhleursel en dan zegt men zoude t wel goed wezen f die buitenlandtehe kUurmiddelen zijn mij niet bevallen Maar waarom uw geld gebracht bij depólhouderef Daar kunt u geen verhaal zoeken bij MIJ wel Bevalt u mijn kteurmiddel niet dan geef ik uw geld terug Heeft u grijê of rood haar of baard franco aanvraag A f 2 de flacon in blond bruin af zwart Mr TnE0PHlLE S2 Frederikeplein Am eterdam NB Geheim verpakt brief terug Snelpendruk van A Bbinxmak te Gouda kabi it Sag ta te beproeTen Sedert hanDSftredio i hebben de hoofdea tbd het rorige coiRertralieve Kabinet geene gelegenheid laten Toorbygaan om hnnne aanbaugera tot de ctijeTende reriiieliugen roor te bereiden Wel hopen cy eienmin op de oreririDuing all bg de gemeentelgke Terkielinden in Mei jl maar xy Ireniohen den jrer en het verliouwen bnnner anuhangen gaande te hovdea om op de bauiien der minderheid in de aan taande Cortei een goed aaneeagealoten groep ran eertig tot rqftig oonaerratiercn te Tereenigen onder welke de beste redenaars eo roornaamite ataatslieden hiianer school roorkomen LIJST Tan BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gednrende de Ie helft der maand Juli 1881 uit Gouda rereonden en door tuisehenkomst Tan het Fostkaiitoor aldaar terug te bekomen Orsman B Niehoff Tiseen en Wed Abbrink Amsterdam S Heemskerk Cnlenborg B Faliug Universum C T Sgk S egn D Tan der Loo Zutpbeu De Directeur ran het Postkantoor te Gouda TAN WEST Politie GEVONDEN en aan het Bureau Tan Politie gedeponeerd een stuk van een vroutreujapon een gouden riug een koraleu kinderbraohelet met gouden sluiting een gouden medaillon in den Torm ran een boekjf JUARKTBEBICHTEM Oouda 11 Augustus 1881 Van nieuwe granen was tarwe slechts met een enkel partgtje Tan goede kwaliteit Tcrtegenwoordigd Jarige rast 10 50 lot ƒ 11 16 Nieuwe rogge 73 kg 7 76 mindere ƒ 7 4 7 26 Nieuwe gerst bracht iu beide soorten 6 26 tot 6 26 naar gewicht en kleur op Haver werd gretig genomen tegen 10 per honderd kilo Kooliaad de vorige week leer opgejaagd doch ging nu aanmerkelgk flauwer 11 26 i ƒ 11 76 Nieuwe groene erwten werdi n getoond echter tot geheimen prgs verhandeld Mais flau besc iadigtie tot lagen prgs verhandeld Meel leer vast De veemarkt met gewone aanvoer de handel in alles iets trager vette schapen vlug magere schapen en lammeren traag te Terkoopen rarkens geschikt Toor Londen ran 23 s 26 cl per half kilo magere Tarkens en biggen vlug verkocht Aangevoerd 117 partgen Kaaa Ie kwaliteit van ƒ 31 it S6 2e kwal van ƒ 26 4 30 Noordhollandsohe kaas 30 4 32 60 Goebottr ƒ 1 60 a 1 60 Weiboler 1 30 a 1 40 Kaas noteering van de Ver t Kaashandelaars Ie Kwal 29 60 a 82 60 2e Kwnl ran 26 a 29 Handel willig 17 AUGUSTUS a e KAASMARKT Burgerlijke Stand GEBOREN 8 Aug Cuper Hendrik ouden F Soel en J C BMlmn 9 Anna Willnaina ogclers B Bloklind en G VUB Maren OVERLEDEN 10 Aux H Zudemsn 8 d GEHUWD 10 Ang J de Bey en C A Jongbloed J de Jong en P M van der Spelt A de Weger en N C Melkert F Hofm o en K M H Verml ADVERTENTIfiN ♦ Voorspoedig berallen van een Zoon J M TAK DBE WOLF geliefde Echtgenoot van H HAVERKAMP Oouda 10 Aug 1881 Mevrouw KONING Wachteretraat VRAAGT tegen primo November EENE KEUIiEi AIEID Brieven franco EIiI7IIIENIEItS BESMBE biedt zich aan IEMAND 23 jaren ond bekend met het vak zoekt PLAATSING Groot Salaris geen vereisobte Brieven worden ingewacht hg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier onder motto BiDiiNos M iidao rUga m IganiMii Hakte ia dit rand ▼ oorkoiMade Erenala en dier die ona 4es oaclita aanrandt Talt ie ons op het onverwachts aan ZiJ dle er aan UJden geToelen pUa In de borat en lenden geus oomtljda in den rug Za a onderrtnden een loort Tan verreling en een geoelgdheld lot alapan Das morgens voor al heeft men een onaangena men smaak la den mond de tanden sijn met een alljm aobUge xellktandigheld bezet s De eetluat ontbreekt De ileke geroelt als het ware een iware drukking op de maag en som wyien een geyoel van zwakte en een olet aan te rullen leegte 10 het binnenste van de maag Deoogen zijn dof en de buitenste deolen er Tan worden 1 koud en klam Na een zeker tijdsverloop krijgt men een hoest die blJ den aanvang droog IB maar na eenige maan den vergezeld gaat met opgeving van groenachtige fluimen De zieke gevoelt een onophoudelijke al gematheM en te vergeers tracht hlJ te slapen hetgeen zijn toe sund nochtans niet verzacht Verrolgens wordt h lj zenuwachtig prikkelbaar en somber en neemt alles euvel op Wanneer hIJ eensklaps opstaat ondtirrlndl hIJ een soort van duizeling hlJ geraakt verstopl gcconitlpe r l Kljn huid Is droog en bIJ oogcnbllkken warm hot bloed wordt dik en traag Bet wit der oogen krijgt con geelachtige tlnt De urine wordt l ehalve nog dat ze aanslaat zeldzaam en donker van kleur Dikwijls ia de zieke genoodzaakt het voedsel dat bIJ gebruikt over te geven die brakingen laten in den mond dan eens eoii bitteren dan eens een zoetachtigen smaak achter en leer dikwijls zijn ze door hartkloppinjft govolgu Het gezicht van den zieke verzwakt hiDfcea alHjd sterren voor de oogen en ondervindt ee W ot vermoeidheid en zwakte Alle desekentealfoen doenttch beurtelings voor Men beweert dat een daide der IwTolklog onder dezen of genen vorm daaraan HJdMteK Oeneeslieoreu hebben zich dikwijls omtrent dao tf dezer ziekte bedrogen Eenlgen hebben die ala iH leverzlekte behaudolt anderen weder als slechte 10 verteerlng sommigen ook als mlltzlekle enz enz nuaf Diet een hunner verschillende behandeUng o heeft oea gunstig uitkomst opgeleverd Men heeft nodiUat ontdekt dat het Extiwjt of Roots Iwortel acltwQof geneeskrachtige Siroop van lloeder 8 l l la alk geval volkomen geneest De slechte spIjsTerteerlni il een zeer ernstige ziekte welke een groot getal d r Tolksklaaae aandoet en sa wordt door rampiallfe nllkomsten gevolgd zoo geen onverwijlde lorg worat aiotebraehl De Selgel Slroop la een aldoend mMdel lelft lo de moelelljkste gevallen A J Wion Eigenaar tf £ Um Breda van db aooasnOH Oeneraal DepMrocr Nederland ook verkrijgbaar bU alle Apothekers la Holland Java enKoloolMl Fills vu dl aiiowri n m de nusBr Te 0ouda THIH ApotL Mej HARDÏJZER VRAAGT tegen 1 Sept e k eene iktsoenlgke in staat onr een bnrgerpot te kooken Een DAGMEID OEVBAAQD niet beneden de 18 jaar Te bevlagen bg den Boekhandelaar H C EDAUW Jr te Gouda TE HUUR voor menschen zonder Kinderen een kleine nette Woning met Plaatsje op een der beste standen te 6oi ia en tegen billgke voorwaarden Te bevragen met franco brieven onder letter A aan het bureau van de Gouwenaar in alle Binnen en BuitenUzndache Coumn en worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Oouda Jffr Q afschrift is voldoende 0 ü ü aui ALAROCHK mM en Txerhoudentte QUINA LAROCHE van KRAEPELIEN en HOM poU u ZeM Dpwekkend Versterkend KoortsverdrMveB4 verkrgBbaar in flesschen van 1 en 1 90 te Gotóobg den Heer O Thim Apot verder door het geheele Rgk in de bekende depots ledere flesch is met de handteekeniniz KRAEPELIEN HÖLM vooraen ij j IETS OVEE DEN iEBEm In dezen tgd des jaare waarin onze stedelingen te midden eener vaak drukkende zomerwarmte hun dsgelgkioiMn arbeid te verrichten hebben en de bewoners van het platteland soms metó nog dan zg in het zweet hnns aanschgni hun brood moeten eten zoowel in den eigenleken als in den fiimarlüken zin in zulk een t d des jaars zJ een woord over den arbeid onzen lezers niet geheel onwelkom Wfl wenschen ons niet te verdiepen in godgeleerde beschouwingen toch achten wg het ge szins overbodig voor de honderdste maal nog eens nadrakkrfijk te protesteeren tegen de bö velen ingewortelde meening uit gewgde oirkonden geput dat de arbeid als een elraf voor de zpnden der menschen door Hooger macht in hrt leven geroepen werd Zulk een beschoavring kan op het arbeidsvermogen der burgers op de blgmoedigheid waarmee tg hun maatschappelijke taak aanvaarden en op de toewyding by bet reefullen der ditfelöksuie plichten een hoogst nadaeligen invloed uitoefenen Alflt b stendigeii wrevel moet to ieder vervold zgn die de vaate overtniging Iu zich omdnM dat hg dagel ks als tc hardm dwrntfiurbeid verooideeld is dat al n zwoesèn en sloven om in zgu nooddruft te voorzien niets meer dan een boetedoening kan genoemd wordea voor het j mmerlgke kwaad t welkheteerstemenschenpaar pleegde Met een WVinig gezond verstand en een onbenevelden blik ziet men aar t ons voorkomt het onhoudbare en schadelgke van zulk een meening zeer spoedig in 01 ontneemt zij ons niet de zoo noodige zorg voor de dingen dezer wereld verstompt zjj niet de prikkels tot den arbeid die niemand kan ontberen in den geweldigen strgd om het stoffelijk bestaan Ons dunkt het Iqdt geen twyfel Men brengt het volk op een gevaarlgken weg indien men voortgaat deze wereld als een vreemdelingsoord te betitelen waarin wg niet te huis behooren Zoolang wy ademen op deze planeet zyn wy bier wel degelijk op onze plaats moeten wy leeren ons hier goed tie huis te gevoelen en is het de hoogste leveniswysheid de handen uit de mouwen te steken met kloeken zin willende volbrengen wat ons als de hoogste levensplicht werd opgelegd Alleen dan wanneer de overtuiging algemeen ingang heeft gevonden by het volk dat arbeid de grondwet des levens is de schoonste en verhevenste vorm waarin het leven zioh openbaart alleen d n kan een onmisbaar gevoel van eigenwaarde een fier en manlyk bewustzyn van te moeten stenne op eigen krachten ontwaken ook in de ondersj lagen der maatschappy Hierdoor vooral ftl het aantal waarlyk vrye en onafhankelyke burgers verbazend kunnen toenemen Wel verre dus van een vloek te moeten heeten draagt de arbeid znn grooten zegen in zich zelven Onnoodig is het zeker er uitvoerig op te wyzen dat het onverbiddelyk gy zult werken in den aard onzer menscheljjke natuur gelegen is Ganschhet samenstel des menscbelyken Uchaams zyne spieren zenuwen en de hoogere verrichtingen van den geest zyn blykbaar tot gestadigen arbeid bestemd tot zinnelyke en geestelyke krachtsinspanning die lyf en ziel verfrischt en bevorder yk is voor den levensdnnr Niets is nadeeliger voor de welvaart des volks aldus heeft met andere woorden eens een warm volksvriend geschreven dan wanneer aan de opvoeding der jengd die richting wordtgegeven dat men gewoon wordt vmchten te verwachten waar niet gezaaid is en waarbjj men geneigd wordt te gelooven tot geenen arbeid verplichtte zgn als bet lot ons met tydelyke eoederen gezegend heeft Alleen vaneen volk dat werkzaam is in alle standen der maatschappg kan algemeene welvaart verwacht worden Ongelukkig een land wanneer de jongelingen nit de hes £aaide standen energie en wilskracht missen of zich reeds gelukkig rekenen indien zij slechts van een matig inkomen gemakkdgk en genoeglgk kunnen leven Z66 is het inderdaad Wy herinneren ons hier het bekende verhaal van den onden landbouwer die aan zyne drie luie zonen op zyn stertbed een belangryk geheim zon medededen Mgae kinjleren zeide by er ligt een groote schat in hetland dat weldra het uwe zal wezen De stervende hggde naar adem i W r is dan dn schat verborgen riepen de drie jongflingen tegelyk Ik zal hetu zeggen c zeide de oude man agy znlt naar moeten graven Hy kon niet meer zjjn stem werd tó zwak en bg stierf zonder het geheim volledig medegedeeld të hebben Dadelyk gingen nu de zonen met spade en houweel aan het werk op de verwaarloosde velden en lieten geen plek ondoorzocht Zg vonden geen schat maar leerden spitten en werken Eoodat zy een goeden o st konden binnenhalen omdat de grond zoogoed was loagewoald Aldus ontdekten xg deo adut die ü den akkw verborgen was en waarvan de awgze vader had gesproken De scboone spreak Arbeid adetta een nitdrukkiag die door baar veelvuldig gelnruik bgna een gemeenplaate geworden is kan derhalve niet genoeg in herinnering worden gebracht Devlytige daglooner die by het krieken van den morgen zjjn woning verlaat en zich haastig na r den dcker spoedt de wakkere geleerde die in zgn rustig studeervertrek de diepzinnigste vraagstukken tracht op te lossen wat doen zy andera dan hnnne verschillende menschelgke vermogens oefenen En ligt in deze ontwikkeling niet de zegen de adel van den arbeid Voorte is het de eerigke volhardende arbeid alleen die een tevreden gemoedsstemming in den mensch kan brengen Terwyl de vadsige klaagt en zucht en morrend de toekomst tegensnelt is de arbeidzame sinds lang met moedigen gver aan den arbeid gegaan waardoor hg met een lied op de lippen de zwarte nevelen der toekomst verjaagt Aan den arteid klinkt zgn wachtwoord van den dag en hierin heeft hg een krachtig middel gevonden om veel leed te verzachten veel angstige zorgen te verdrgven vele teleurstellingen onscbadelyk te maken Een opgewekten zin bg onzen telkens terugkeerendeu arbeid meeoen wg allen te mogen toewenschen Hg toch zal zeker de meeste ware zelfvoldoening in zyn leven genieten die hoe ook voortgejaagd door de roede van den plicht steeds in den arbeid zyn er zgn hraiM en zgn waarde zoekt BINNE NLEID T OOUD I 13 AagDstus 1881 Bij Kou besluit is verplaatst ile controleur der dir bel invoerr eu aooyuseu jhr J L A van tlaeften van Deventer i aar Gouda VEKGADEEINÖ vak pïn OEMEENTEaAAD Maandag den 15 Augustus 1881 dea namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen De rekeningen der geanbaidieeide Instellingen Tan Weldadigheid dienst 1880 Het Toorslel betrekkelyk de verbetering der schietbaan Te benoemen Eenin onderwijzer aan de Ie Burgerschool TOor jongens Naiar wg vernemen heeft de leerling der nuroiaaisehool alhier C V Schlflter papil der plaatselijke Tcreenigiug voor TolksOKderwijs alhier met goed grvol het examen afgelegd als kweekcling aan de Rqkskweekschuol te N ji egen Bij den grooten sohiel weilsinjd te Antwerpen lal naar y tot oiis genoegen vernemen ook de iuudsohe schnttery verirgenwoordigil zgn De Majoor Kommandant ae heer D Lolins van Goor IS daartoe reeds naar Antwerpen vertrokken terwgl aan den wedstrijd lullen deelnemen de hh A Tan Reedt Dortland kapt A Tan Veen H Jager H Tan Wijugaarden en C Groeueudal Donderdag jl had in de Sociëteit Ona Genoegen de jaarlijksohe sougenaamdc f Ktrnder kermit plaats welk feest zioh helaas 1 uiet mocht verheugen in fraai weer Liet het zich des morgrus goed aanzien dea middags eu dea avauds regende het voortdurend Eood it een der eerste vereisehten voor een feest in deopen lacht aiei aauweitg was Konden de kinderende eeiate uren tieli nog in den tuin amuseeren tater waa tie saai het toevluditsooni voor alten enhoewel er door velen ruim genot werd gesmaakt was het toch niet lóo ala men had mogen rerwachteu Vrie van Ons Geaaegen s le len gingen met hnune kleinen vroeger naar hais af Ueren geheel weg ealoowel deze als de houders vau teuten en brameawerden dos teer teI ar esteM Hl t was jammer I Gisteren namiddag heeft de in ons vorig nommer aangekondigde groote Hardlooperij door Monaiear Dibhclii pl uils gehad Het ongunstige wéér wa oorzaak dut zijne vroo v er eeu deel aaa nam ïa tegenwoordigheid van vete toeschouwers heeft hü van 6 71 4 ur zesenveertig maat sonder ophoadeu de groott Markt rondgeloopen van tgd tot ijjd over hindernissen heenspringende Ter terechtzitting van het Gerechtshof te s Gravnhnge werd Donderdag behandeld de taak van A R hnkkerskuecht te Gouda oud 18 jaren Deie persoon bekende dal hü in den vroegen ochtend van 15 Mei jl door overklimining zich heeft begeven iu een beaoond huis van zgn vroegereii meester den bskker v O te Gouda en uit een der zakken van diens broek die in de woonkamer op eene canapé lag heeft weggenomen een beurs met ƒ 16 Het gestolene had hg echter overgegeven aan een ander die hem op sg n tocht had rergezetd en van deze ontving hg slechts 4 welk geld met nog auder geld bg zgue arrestatie op hem werd bevonden Het requisitoir strekte tot 1 jaar celstraf Mr Oertaea in dete ala verdediger optredende oordeelde het wettig be g niet geleverd omdat de bekentenis niet voldoende door de verklaringen der getnigen was bevestigd Subsidiair wees pleiter het Hof op verzacht omstandigheden Het Hof deed in dezelfde zitting uitspraak eu veroordeelde A £ tol 9 maanden ee me opsluiting wy meldden reeds vroegej tJat de heer A K van der Garden alhier oh 4af Tcrscbillende gemeentebesturen gewend heeft met verzoek om concessie voor deo aanleg en exploitatie van een stoomtramweg van Bo terdam naar Utrecht thans kwam ook by de l emeenteradeu van Rotterdam Kralingen ent een dergelgk verzoek iu De bedoeling is teker den ttoomiramweg te doen beginnen te Rotterdam maar uiet dien aku te leggen Joor Rotterdam Inlusechen sohgnen sommigen dat op t maken uit het adres van den beer van der Garden In het Rotterimuek NieutMblad leten wij althans het volgende Het Donderdag in den Raad ingekomen verzoek van een ingezetene te Gouda om concessie voor stoomtramwegiynen door Rotterdam verwekte reeds terstond onder de leden eenige Troolgkheid Allen begrepeu dat men hier uitsluitend te doen had met