Goudsche Courant, zondag 14 augustus 1881

iemand die dr rrees in de vorige littiag uitgesproken ala loudeu door de rerguoniug om de Ignvan Beifahavei door te tieicken tot dcu Cooliiiigel de Hiinvragen voor meerdere ttoomlramlyaeu in deetad verdubbelen vilde bewaarheiden leta meerkan ket dan ook niet tijn de gedaoble dat menhier in ernst iiaaat de beslaande Ignen welke aaude drukte van t verkeer voorloopig nog wel hethoofd kunnen bieden nog stoomtramlyuen ton willen kggeu iou ai te dwaas syn t Lgdl geentwgfel dat de Baad in eeue enkele sitting het versoek ouvoorwaardelgk en met algemej e temmen van de hand zal wijten Il Uit Gouda schrijft mee aau het Dagblad Be Goudsohe kermis behoort weer tot het verledene Hoewel er veel drukte eu vroolgkheid heeft geheersohl raocl dit meer aan het fraaie weder worden toegeschreven dan aan hel fraais dat er te zien was het eeuige tooh dat den bgzoudereu bgval heeft neggedragcn en algemeen genoegen heeft verschaft zgn de prachtige voorsielliugen van den heer E Basoh gevarieerd met de Waterkoniugin Overigens was er voor het meer beschaafde publiek niets bgzonders te zien Toch is er in een koffiehuis door een Hagenaar iels gratis vertoond dat wel niel amusant maar daarentegen zeer interessant was Die persoon vertoonde de fiescbjes met aarde uit het graf van de huisvrouw van G d V van Waddiniveen die door hoar man is vergiftigd met arsenic Ook de in haar maag lever en ingewanden gevonden arsenicum op schoteltjes met glas overdekt eu in glazen buisjes was duarbg alles met etiketten er aan onderteekeud door den officier van justilii reohlerooiaraissarie griffier en deskuudigen Genoemde persoon verklaarde dat die overluigingsslukken te s Gravcnhage publiek waren verkocht hetgeen ieders bevreemding verwekte Ware het niet beier dergelgke zaken te vernietigen Ier voorkoming van misbruiken want nu heefi die persoon b v de voorwerpen laten zien in een koffiehuis gelegen sohaius over de woning van een zuster van genoemden G d V Er hebben ook Igdens de kermis verscheiden diefstallen plaats gehad meest uit ongesloten winkelladen I rie daders zijn door de politie gearresteerd eu aau de justitie overgeleverd waaronder twee Haagsche jongelieden van 22 jaar Een daarvan heeft al meer kennis met de justitie gemaakt ru te Leiden de rol vervuld van deu ontsnapten Zoeloe kaffer Uit Zevenhuizen scbrgft men ons van Donderdag Hedenmorgen te elf ure arriveerde hier de Commissaris les Konings ir Heer Fook Na de begraafplaats het schoolgebouw en de brand blusch middelen in oogensohouw genomen te hebben begaf Zgn Exo zich naar het Raadhuis waar hg ten 1 ure audiëntie verleende Hierna vertrok Z Eie om vervolgens Bleiswgk en Moercapelle te bezoeken De regen van de ladlat verloopen dagen komt het gros zeer ten goede daar de weiden maar karig bezet waren Het vlas dut al verzonden is gaf reden tot tevredenheid De rogge en de viutergerst zgn binnen en leveren over het algemeen een malig beschot De erwten zijn gedeeltelijk binnen De opbrengst daarvan ia lamelgk Thans is men bezig met het maaien van tarwe en haver De laatste producten leveren evenals rogge en winter gerst weinig stroo Omtrent de opbrengst van tarwe en haver kan uog niets met zekerheid gemeld worden daar deze gewassen nog gedorsobi moeten worden De veestapel is gezond en zg die boter maken of kaas wringen bedingen goede prgien s lands middelen hebben over de zeven eerste maanden van 1S81 opgebracht ƒ 66 94B 364 n ii ijtKie ƒ 1 838 380 89 meer dan in hetzelfde tgdvak van 188Ü 7 12 der raming was ƒ 68 358 999 61 De Vereeniging ter bevordering van ket Zeevaarlkundig Ouderwgs hield Woensdag jl te Amsterdam hare negende jaarlgkache algemeene vergadering in ket gebouw der maatielMppg ntoX Nut Tan t Algemeen Met leedweien wordt er doer de Vereeniging io het verslag van die vergadering op geweien dat er weder iii jaar niets door dan Staat is gedaan aan de verbetering van het zeevaartkundig onderwgs dat nu nog niet ia voldaan aan het venoek aedert 1873 herhaaldelgk tot de Begeeriug gerioht om lo verbetering van het Zeevaartkondig onderwiji 2o verplicht examen voor de slunrlleden ter koopvanrdg en So ioatelling van eene Staatacommiasie ter examineering van die atuurliedeu Wel ia door de Regeertng Woldaan aan hel derde pent van dat verzoek maar de in het leven geroepen Staataoommissie tal loolang ie alleen blgft beataan bepaald nadeelig bigveu werken op het leevaartkundig onderwgs Wordt niet het examen verpliohteud gesteld blijft hel aan ieder volkomen vrijgelaten te varen als stuurman en geiagroerder dan zal de nu bestaande Staataoommiasie krachtig bigveu medewerken aan bel gebrek aan geëxamineerde atuurliedeu welk gebrek nu reeda bestaat en evenieer aan ket ontvolken der bealuaude Zeevaartscholen Het HtndeiaUid maakt melding an kei plan om aan prof dr N J B Kappanne van de Coppello Ie Amsterdam die ook kier ter slede gedurende eeuigen tgd reotor van ket Oymnaslum waa ter gelegenheid van den veerstigaten heriuneriugtdag zguer promotie lot docler in de letteren aan de hoogesckool te Leiden 20 Nov 1881 eene gepaate hulde te brengen Dit plan heeft reed ruimen atenp gevonden bij ond leerlingen die den verdieuatelijken man ala een banner beate en barlelgkale vrienden in gednohlenia hielden I de Bniaitoke Bla tl B QRii g Da Jluiaur K iuiff meent echter dat de Regeenng in dit oplicht niet ver genoeg gaat De finanoieele hervormingen welke tedert lang ala uoodiakelijk lijn arVead worden van jaar tol jaar uitgeateld met het oog op het evenwiobt in de ontvangsten en nitgaven legt het blnil Maar het bereiken vao dil doel moet minder zwaar wegen dan de maatschappelijke toealand der bevolking welke onder hel gebrekkige financieele alelsel gebukt gaat De aangekondigde vermindering der staatsnilgaven en de hoogere ontvangsten waarop men bij de voorlrrffelgke verwachtingen van den oogst met zekerheid rekenen kau zonden bet niet slecbta mogelgk maken om de wgziging van hel stelsel der directe belastingen ter hand Ie nemeii aar ook lot maatregelen over te gaan voor de volkswelvaart van vrij meer gewicht dan belastingvermindering Wg bedoelen maatregelen legen de drankwinkela die het volk zedelijk en stedelijk bederven Beperking van ket aantal dier inricktingen en zoo mogelgk volkomen opkefBng in alle dorpen waar ie niet uoodtakalijk tqu loodat de boeren niet voortdurend aau de verleiding zijn blootgesteld ziedaar bet doel dal men tiob voor oogen moet stellen en zonder hetwelk geene verbetering van deo toeatand des volks zal bereikt warden Sedert de tentoonstelling te Melbourne en de beloouingen aan de Duitsche ngrerheid toegekend tracht laatstgenoemde de handeUbelrekkingen tassehen beide landen uit te breiden Volgens een te Berlg n ontvangen bericht vragen 46 aunzienlgke Duitsche handelshuizen van Melbourne de instelling van eene door de Daiiache regecring ondersleunde stoompakketvaait de oprichting door partienliereu van eene kredietbank te Hamburg en te Melbonrnr en de invoering van jaarmarkten in Dnitachland voor deu verkoop van Auatralische prodocten De Duilaohe kooplieden te Sydney vragen evenleer de inateliing van een geregelden atoomvaartdienal Uit Durban wordt onder dagtcekening voi Donderdag gcteind dat de Vojkoraod vao de Treotvaal op 9 deter was biJeengekoraen en de verkiezingen voor den nieuwen Volksruad op 16 Sepl a s inlleu gehouden orden De Volksraad heef besloten dat het Holkodsoh de ofScieele taal zal zijn en aan de rechlbuken geen andere lati geoorloofd tal weten ATTEI TIE Diegenen welke DONDERDAGAVOND uit de Sociefet Ons Oenoegen in vergissing eene DAMESMANTEL mede hebben genomen worden verzocht die zoo spoedig mogelijk terug te bezorgen bij den Heer DAM in bovengenoemde Sociëteit te Gouda V Heden overleed na een langdurig doch gednldig Igden in den oaderdom van 57 jaar mgne geliefde Echtgenoote CATHAKINA MULIE na MDe gelukkige Ecbtvereeniging van ruim 87 jaar Mede namens mgne Kinderen Bebnwden Kleinkinderen N DE GROOT Gouda 11 Angastai 1881 Er beataat meer uiUioht op ket tolatandkomen eeuer apoorwegverbinding tuaaobeu IJmuiden en de hoofdatad dan tot dusver het geval was De keertuTh Sanders jhr J Hartsen C P Metelerkamp B de Krugif en mr W Heinekeu ontwierpenhet plan en vroegen concessie voor eeu lijn Amsterdam IJmuiden die langs deu Zuiderkanaaldgktot aan de haveuplaals lal gaan en doorgetrokkenwordt tot de viaeohershaven die genoemde hoerenbuiten de alaizen willen aaiticggen Aan mik een haven bestaat groote behoefte daar de groots visaoheraaohepen voor welke het eckutten laatig enkostbaar ia op deze wgi in de gelegenbeid uilenzgn hun visdi voor het buitenland dadelgk in despoorwagens te lossen Het plan werd door de Kamer van Koophandel ottderzoohl eu wat de boofdiaak betreft bgzouder goed ontvangen Alleen wensohte men meer details te weten doch zoowel de aanleg van den spoorweg als van de visschershaveu zal iu eeu groote behoefte voorzien Het plan schgnt te bestaan den spoorweg zoo te doen ombuigen dat hg een terrein voor badplaats bestemd aandoet De kosten der Ign worden begroot op 2 millioen Naar aanleiding van de ongeregeldheden in Nijmegen voorgevallen waarbg tien agenten niet in staat waren de orde te handhaven tegenover soldaten die met dqn blooten sabel de burgers te Igf gingen bespreekt het Fatkrlaml dr vraag uf het niet dringend noodig is in het belang der publieke veiligheid dat aan mindere militairen verboden wordt buileu dienst wapenen Ie dragen Het blad wgst er wrl op dat volgens de Begeeriug het aangegeven middel in toepassing gebracht wordt als een militair iu staat van dronkenschap van zgu wapenen misbruik heeft gemaakt Doch dit is Slechts een teer kleine schrede op den goeden weg Huu die reeds misbruik van hun wapenen gemaakt hebben t voorrecht van hun sabel ta ontnemen moge Igdelijk de meest gevoarlgke sujetten in bedwang houden afdoende is zulk een sliaf geensiins Het Fad wil niet dat er alleen repressief maar ook preventief orde gehandeld Beu dronkaard eerst dan zyu wapenen buiten dienst te ontnemen als hg eerst op rustige burgers heeft ingehouwen is de put dempen ala bet kalf verdronken ia Ook de regeeriug schgnt dil gevoelen Ie deelen daarom maakte het volgens het antwoord op het voorloopig verslag over de drank wet een punt van overweging bg haar uil om ook aan militairen die zich aan sterkeu drank te buiten gaan zouder nog miabrnik van kunne wapenen Ie maken het dragen van wapeu n buiten dienat Ie ontzeggen Doch de maairej el la t in elk geval nog op zich waohteu Volgens MFad is een absoluut verbod het eenig afdoende ffifddel zoolang het gehalte onzer militie niet ia verbeterd De bewering dat de zaak in nauw verband ataat met de militaire eer acht het Fad onjuist daar die militaire eer vrg wat meer gemoeid is mei de schandalen waarvan men Ibana telkens op straat getuige is EOEPOBmMTM BUROEMÜiSTEBen WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat geregeld eiken Dinsdag en Vrijdag ten 8 s uur in hel Gasthuis gelegenheid zal bestaan om iiob koetelooa te doen inenten eo berioenten Oonda den 12 Augnstna 1881 De Burgemeealer voornoemd BBMT 1 b De Seoreuria BROUWER j Gevoelig voor de vele en hartelijke bewjjzen van vriendicbap en belangstelling zoo van bier ale van elders bg gelegenheid van den 8 AUG jl ontvangen betnigen yrjj ook namens onze Kinderen Behnwd en Kleinkinderen onzen innigen dank Vf BEÜHL B BEUHLGomla 18 Aog 1881 tan Boon eeboorteen Sterftestatlutlek er reneente G0UO 4 Jl li 1881 O WMlnf Meiajea totaal 42 beneden l jaar 11 M 8 V totaal 19 nl 6 1 S 4 20 60 1 1 ï £ EEEin MAEnr De COLLECTE voor de Ulfll een School niet den Bijbel zal alhier plaats hebben op WOENSDAG 17 AUG a s en zoo noodig ook op den volgenden dag Voor hen die onwillekearig mochten overgeslagen worden bestaat gelegenheid hanne giften te storten in een btu in de Chr SchooL Het üestonr vaa het Locaal Comité te Gouda Met OCTOBER of eetder te HUUR een RVIU PAKHUIS ook in te rigien voor KAAS aan het water 60 65 66 80 boven 80 ï 23 M 17 V talaal 40 LlTBMlOOS A NQXaiTEN 4 M 2 V totaal 6 B Uf ger 1 Jj k e Stand Woeusdag 11 had te Utrecht de tweede vergadering van margarine boterfabrikanteu plaats De statuten werden door de vergadering vastgesteld de coutribuiie voor 1881 82 uerd op vgf gulden bepaald ingaande 1 Juli 1881 De statuten zullen worden gedrukt en aan de leden toegezonden Tot leden van het Bestuur werden benoemd de heeren Van deu Heuvel te sHertogenbosob Moutou te s Gravenhage en Verwejr te Tiel Gouda GEBOREN 10 Aug Hendrik endera H HaMiktmpen J M vsQ der Wolr Hi ndieui Adriaans Aatbonlai oodert A H de Groot en A W giueeman 11 Sophia Wilhelmins ouders J Hooimeger co A A Leeflaog Headnlc Johanoei ouden B C tijeter en N 6rainix Hendriks eo Coruelie ondersC Maree eo A Znjjdwgk OVERLEDENi 11 Aog C Hglia hoUvr n N de Groot 67 j ONDÏBTROÜWDi U Aog i Spruit Ie Ondew ter 6 j eu G Klavervelll 90 j O vao BolWegan Ie Botterdam 26 j ea C i klegnenbaeg 80 j J Badder le Waddloiveea 22 j en O Palegrasf 20 j C Via 81 i en A Kaara 80 j Burgerlijke Stand van onderataande gemeenten van 4 tot 10 Aug 1881 Moordreoht ONSEBTROUWDi C van Kranenborg 24 j ao A van Leeawsn 8 j Oöuderak GEBOBEN Cornclii ondere A Voik so T Broeeé ONOERTBOUWUs J de Brnin 28 j ea U Boer 81 j W van Eyk i j en J vao Doora 87 j Franco brieven N 608 aan bet Borean van dit Blad Een goed gesitueerde firma te Londm met uitgebreide relatiën wenscht de Vertegenwoordi ng van eenige goede firma s mKaaa en Vruchten alsmede ook van eene puike MargarineBoterfahriek te OVERNEMEN Ofièrtes S Bi c o Honsekeeper 12 St Marv Maandag jl werd te s Hage de 31e algemeeae vergadering van de broederschap van nandidaatnoiarissen gehouden De Vereeniging neemt steeds in bloei toe Tot leden van het hoofdbestuur werden in plaats vau de uiet herkiesbare aftredendeu gekozen de bh mr C Achterberg nit s Gravenhsge en W Krabbendam uit Amsterdam Als plaats voor de volgende algemeene vergadering werd Amsterdam aangeweien Aan de klaokl deier dagen in verschillende blidei opgenomen omtrent de omslaohtige verzending i telegrammen die aan spoorwegstations wordeo s geboden ui naar het S Ml meldt ipoedig den tegemoet gekomen door de nations in plaaittn wMr rgks lelegraaftautoren aijn met detea door e telefoongeleidiug ta verbinden Gisteren ruim It ure kwamen HH UU i Koning eu de Koningin mei gevolg per ektra tnj Ie Velp aan en reden toeu in een met vier pwnji beapaunfln hofrgtuig uuar Bronbeek Bg den ingang van bel park begroette de UA moziek vau bel regiment iafaulerie dal leArghti lu garnizoen ligt de koninklijke familie met lio Wilhelm lerwgl het korps invaliden ia groof tenue m iaie geschaard stond langs den oprit Aan de woning van den konuandant werdei Hunne Majesteiten opgewacht door den gonvemeor der iuriekting generaal Smits generaal Ver ytk generaal van der Heyden enz en nadat de voorstellinJ had plaats gehad nam oumiddellgk ket collaliög eeu aanvang in de aangrenzende eetzaal Doe im was versierd met de portretten der koniukigke fsmilie Nadat HH MM ket d euner gebruikt hadden bezoohten eg de iuriobting die ig nauwkeurig et met groot welgevallen beiiohtigden Ook de vera meliug van vaandels en wapenen nit Indiè ifc tropbeSn van loo menige overwiutering Irak biaoe aaudaoht Daarna keerden de vorstelijke betoektn vrrgrreld door den Commissaris des Kouiogs eg deg burgemeealer naar Arnhem lerag reden door ea on de atad en langs Bovenover naar bat itaiioi wsar eeu trein voor hen gereed stond waaripede ijj tei 5 ure over Zutfcu naar ket hao vertrokkeg Uil alle kuilen wapperde de vlag in de sinua eo wijkeu welke de Koning en Koningin dcorre I den Daar de weg bekend was gemaakt dieu t j I volgen eoudeu stond reeds uren te voren eeu dichte menigte daar te waohteu Borgeaseester en Wetboudera van Anuterdsoi stellen aan den Oemeeuteraad voor om ouder eeuige voonraarden de exploitatie van den Stada Schoaebarg voor drie jaren 1882 1886 te gunnen aas de Vereeniging Hit NederltnduA Tomuft Bulteulandseti Overzieht De B publifue Pranfaise deelt hel drie kelom lange manifest programma mede vau het 20earmih dissemeut vau Fargs bet pretentieus gestelde docunleut noeint Gambelta den uoodweudigen reri genVoordiger van bet arrondiaaemeut waarvan hg de natuurlijke emanatie ia Na Ie hebben gevezen op hetgeen niet het minst door Gambelta celf in de laatste jaren tot sland waa gekomen Ufi bet oomit dat er nog veel te doen overblijft De Kamer zou veel homogener en onaf bankeiyker werden indien tg hel uitvloeisel was van de Igslsleai ming De Senaat lou in autoriteit winnen iadiaa hij op eeu ruimereu grondslag berualle met kei oog op hel recht van ontbinding dat de Senaat heeft in overleg met het uitvoerend bewind kau hg aftien van andere rechten die voortdurend aanleidinff geven lot botsingen mei de Kamer Hel cornifé wensehl verder onafzetbaarheid van do magistrataui algemeenen dienstpliolit op allen eren lang maar MO kort mogelyk drukkend kosteloos vrjj nentrasl onderwijs administratieve deoentralisatle en politiekt oeulralisalie Volgens berichten uit Algiers van 9 deier wat de generaal Colonieu den dag Ie voren met zgne troepen Ie Meefaeria aangekomen De jonge aoldalea hebban zeer goed de vermoeienissen op den langen loebt iu de Oraneeaohe Sahara doorgestaan er wares sleohta weinig achterUgvera en zieken ondanks de moeilijkheden van let lerrein en de veneiigeiide lo straleu Inmiddels bljjven de meest tegenstrijdige geruohteu in omloop over de plannen de atelliug en de strgdkaohten van deu vijand Dit alleen is zeker dat ouder de aartelende of oproerige stammen eene buitengewone beweging heersoht Men grlooft dat Bou Amema Tioüt nog niet beeft bereikt zgue aanhangers schijnen kem langiamerkand te verlaten De geaohillen van bestuur lussohen de Fracsohe overheid en deu baoh agha van Frenda gerezen tgu ten genoege van beide partgen verelfend Men beschouwt dil als eene gelukkige gebeurteni want de beeba agha was steeds Frankrijk trouw en beeft veel invloed op de stammen die zgne reoidentie omgeveu Het Bngelsebe Lagvbuia beeft de behandeling der lersobe loHd iill met de daarin door het Hoogerhuis ingevoerde wgiigingen ten einde gebracht Het wetsontwerp is daarop teraggetondeii naar het Hoogerhuis kelwrlk keden daarover zal beraail slagen Verscheidene Russische bladen betuigen hunne ingenomenheid met de aanstaande beperking der rijksuitgaven en het bereiken van hel evenwioht op GEBORKX Joeobe eoasre C Hogiaan ea J van Dgk Haastreobt OVERI EUEN C B da Graaf 2 m ONDERTBOUWD W Boni 82 j en J an flriek 22 j W A de Brnijn tan Utrecht 22 J eo J Stra er 21 j Beeuwyk OVERLEDEN W Verhoef S m Waddloxveen GEBOREN Apoboia oiden A Verweij ea A van Ei Ijinib rtoi ooderi A vaofiolik eo J Suppen ONDERTROUWD H aa Triet hnievr lO K van Leeoffeu 36 J J Verniey 10 m 6KHCWD 1 lae e WaMr n H Bell Zaventmixen GEBOREN Buibert ouden H Jongeoeel en G Boe JokaMes oodera P Kr gaan o M Toinaad OVERLEDEN P C de Boom 1 m Ter overname aanji ebodcn een goed beklante zaak in Schoenen en Laarzen op een goeden stand nabg de MARKT de overname billeken de afbetaling in termjnen Adres met franco brieven onder No 609 aau het bnrean dezer Conrant Ondertroawd é i H BEAAT Ek TM Gouda K A H006ENDUK Waddinxveen 12 Angnstne 1881 ADVERTENTIfiN Openbare Verkoopingf VAN r B 13 A A3 als BALKEN BINTEN KOZIJNEN RAMEN DEUREN eeu complete ONDERPÜI 2000 DAKPANNENTnz Op WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1881 des morgens ten 9 ure achter de Groote Kerk bg den Tiendeweg te Gouda Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN ÜROOQLEETER te Gouda Openbare Verkoopinep te GOUDA De Notaris MONTUN te eoi ii zal op MAANDAG 29 AUGUSTUS a e svoormiddags Elf nre in bet Koffiebnis db Habvonis aan de Markt aldaar in het openbaar in ééne zitting veilen en verkoopen Vijf nieuw gebouwde WOOIWHÜIZEIV en ERVEN alleraangenaamst naast elkander gelegen te Gouda aan den Flaweelen singel Wgk R N 517 tot en met 517 bestaande elk Huis in BBNBDKN en BOVENWONING met afzonderlgken Opgang en bevattende diverse behangen en geplafonneerde KAMERS KEUKEN met pomp kelder en hetgeen verder tot een goed ingericht Woonhais behoort kadastraal bekend in Sectie A onder de Noi 2603 2604 2605 2606 en 2607 voor het geheel groot 5 Aren 10 Centiaren en Een WOOlVHtJIS en ERF ingericht tot LOGEMENT aan de Peperstraat nabg het Veerstal te Gouda Wgk K N 264 kad Sectie D N 637 groot 1 Are 15 Centiaren Alles breeder bg biljetten en nadere informatiën te bekomen bg genoemden Notaris MONTUN InTVANG en BETAALKANTOOR L Droogfleever Forluijii Rotterdam Rente d Deposito f Jr Opvraagbaar na drie dagen één maand twee drie twaalf Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tnsschenkomst van den heer Ma J FORTUIJN DROOGLEEVEB Advocaat te Gooda f