Goudsche Courant, woensdag 17 augustus 1881

Woensdaj 17 Augustus 1881 ïf 2649 Een ruim WINKBLHUIS op goeden I stand geschikt voor aZle artikelen Adres onder N 607 Baréftu dezer Courant GOIIDSQHE COURANT leuïïs en Adverleolieblad voor Gouda en Omstreken I Ij Werkelijke Schuld de Uitgest schuld de nog niet gekonverteerde aelioHt de jouuiance eu de 4 pet obligatie van de veieeniging tot bevordering van orgelmuziek zooveel mogelijk door openbare inaohrgviug ugen prgzen in oveteenstemHii met de financieele belangen van het Paleis vO t Volksvlijt Van wege het museam vau kanatngverhèid op het Paviljoen te Haarlem zullen Jileine lentoonstelUageu geboaden worden in verschillende steden des iaada Zg zullen 2 a 3 weken duren en bepaalde vakken van konstngverbetd omvatten Dit wordt doelmatiger geacht dan het houden van kuustbeidiouwingeu gedurende een enkelen avond De eerste dezer tentoontlellingen zal plaats hebben te Breda van 26 Aug tot begin van September De keuze is gevallen op meubelen en beeldhouwwerk Voorts tallen in den winter ook weder hier en daar eenige voordrachten en kanatbeaohonwingen door den conservator gehouden worden ov i Zondag middag omatreeks half teren ure beeft C J N K oud 21 jaren woneude te Amsterdam ia de Agniettateeg te ijsiden eene vrouw genaamd J oud 23 jaren met wie hij in ongeoorloofde betrekking stond door middel van eeu schot uit eenrerolrer ran het leren beroofd imarna hg getraekt heeft met dat zelfde wapen zich zelf te dooden hetgeen hem echter direct nieta mogen gelukken doch de wond die bg zich had toegebnchl was van dien aard dat men voor tgn leven vreesde Na door een geaecskandige te zijn ondetzocht ia hg naar het akademiach ziekenhuis overgebraobt Naar wij vememea fateft k $ des naobtt hat ba a ld e i jjii pogingen aangevend om het gilegde verband loa te rukken Leiikcie fit Zondagmiddag omttreekt 5 ore ia tnaachen Beaoijeo eu Capeile gearrealeeid en vervolgent utar de raugeuit te Waalwgk orcrgebraebt de itncite glmarlf te uireker Gerard Janaaen deachrik ranCuyk eu umstreken In Druuen zon bg erkend zgn en heeft hg wellicht getracht in de richting van Waalwijk te ontkomen Omwegen maakte hij daartoe ecb ter niet In Baardwgk waar men toen nog ran niets rerwittigd was is hij omstreeks ééu nur op den middag van het eene einde lot lici andere den weg gepasseerd schijnbaar zeer bedaard zoüd it hij zelfs bleef ataan kgken naar bet apelen van eenige kinderen Schrijver dezea he fl hem ook tien voorbggaaa maar bjj tag er zoo verdacht uit too gevaarlg k en tevens gejaagd dat ik mg dadelijk een inbreker van profeasie voor mg dacht en ook op betielfde oogenblik den naam Janaaen uitaprak en tgn aignalemen iu de ceuraut opzocht doch tooder het te vinden Nadat de politie te Waalwgk er van in kennia waa gesteld dat Janaaen te Drunen gezien waa heeft hij niet lang meer op vrije voelen geloopen Men roemt dan ook algemeen den ijver en de taot waarmede de politie zich van hare taak kwgt waaraan het ook ongetw feld te danken ia dat wij zoo weinig laat vau zulke bezoekers hebben De arreatatie van Jantien gaat ala eene blijde tijding rond en tal het bericht hiervan ongelw feld metvreugde te Beert en omttreken ontvangen warden BeU a Het nieuwe Badhuis te Wgk aan Zee ia feealelgk geopend door den burgemeester die iu de fraai veraierde eeteaal eene toeapraak tot de genoodigden richtte waarin ihij de geschiedenis van hel Badhuia schetste In optocht met muiiek voorop gingen de eeatgenooten rerrolgeua langa den i ieuwen door het duin gegraren weg die met eene eerepoort vlaggen en groen prijkte naar het atnnd Omtrent den brand in het stoomschip luSe Penin oatvangt de Pnrijier Patrie de volfeüde biJiondcN heden uit Tunis Onder aanvoering van den kapitein had bet scheejnvolk en een ploeg werklieden tot ééa uur s rtorgens gewerkt om de lading vau bet itoomtchip te lonen I HAAGSCHE WDTKEL TE HUUR HAVEN B 14 SPECIALITEIT in COMESTIBLl heden ontvangen nieuwe Sardines inierinarïJ iLEt ZUI 9 @ l lï M VERAAR Mr Tiri INSTRUMENTS van Huizen Slaapkamers en Meilbleaient jKui persleejr K 227 JMet jaar ifaayai iie j gelegfl aanden JTATIONSWEgT de onmiddelijke nabgheid van de Diergaarde ei mxhtiCENTBAA fiRlfiTiliniiffl Het D0 EK groot 1700 vierk i te Meters I geschilderd door de HIperen MAX VOLKMT en T VOIf ECKENBRECHER j stelt voor de SLAG B J NiEÜWPOOftT in hei jaar 1600 a I Het PANORAMA is van af 12 AUGUSTUS DAGFXI IKS GEOPEND van s morg ens 9 ure tot Zonsondergang Entree f 0 99 ÏOEGANGSKAARTEN alsmede SCHETS V N HET PANORAMA met BESCHRI JVING zijn ook verkrijgbaar aan de Kantoren der Nederl Maatsch tot Algemeene Dienstverrigting en aan de Kiosken ondei geteekenden vertlaren bi dezen dat door J de JONG Az Kuïpersteeg K 227 instrumentalen zuiveraar te Gouda in zeer korten tgd op de meest soiled wgze aan ons behoorende ot onder ons beheer zgnde Woningen heeft gezuiverd zonder later het minste spoor van onreinheid te ontdekken Bedenen waarom wg hem ten zeerste kunnen aanbevelen terwgl de stipste geheimhouding wordt in acht genomen en wg gaarne nadere informatiëa aan belanghebbenden willen verstrekken get H KONINGS Architect in 1878 79 9 Panden H LUGTHART Schilder in 1877 tot 1880 S J A NIEÜWVELT Metselaar in 1879 2 A J VAN VELZEN Fabrikant in 1877 tot 1880 6 B J V D REE Koopman in 1S78 tot 1880 4 6 W V DUIJN Smid in 1878 4 J J VERDRIES Smid in 1877 en 1878 4 K VAN RHIJN Koopman in 1878 tot 1881 4 B WAGENAAR Fabrikant in 1878 1 Bovenwoning W BEGEER Koffijhuishonder in 1877 1 J H DEÜMER8 Bleeker in 1880 1 Meidenkamer F HERMANS Tz Koopman in 1879 tot 1880 6 Woningen L BIJRGERSDIJK Gemeente Architect in 1880 81 ifantal Panden Het depól der Orig ineele DER SINGER MAATSCHAPPIJ bevindt zich te GOUDA HOOGSTRAAT 122123 Th van EMBDEN Woonplaats Plantsoen l ij de TIFA ÜEVVKGSBRÜG te a OTJ3D A vroeger te WADDINXVEEN Heeft de eer te berichten dat fa zich alhier heeft gevestigd als Hoefsmid en andere ntidmverleen waartoe hg zich beleefdeliïk aanbeveelt belovende eene Solieda en bill e bediening Ben WASCHVROOW vborrien van em jgOede bleek vraagt nog eemge natte WASSOSBIf Adres aan het Bureau dez r Conranbj Wagfinmsèieri w ikouneil VAÉT wkR lbek Leii bg 6ELlSB lit 1 Hl UR voor menschen zolider Kindei ieen leine nette woiiiiig me tplaatbje op een der besteiVtanden te ffouda en plegen billgke voorwaardeh Te bevragen mef franco brieven onder later A aan let van de Gonwenaat Aanbesteding De 8CHUTTERSRAAI1 dwdd SCHÜTTEKIJ te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wetboodeta dier Gemeente op DINSDAG den 23 AUGUSTUS 1881 des namiddagi ten half twee are in het openbaar by inschrgving AANBESTEDEN de LEVERING van 30 SCHUTTERSJASSEN en 35 SCaUTTERSBROEKEN 30 CHACOTS 80 pareu SCBOUDERBEDËKEINGEN en 60 HALSDA8SEN De voorwaarden van aanbesteding zullen van Woensdag 17 Augustus tot Zaterdag 20 Aogoitus 1881 van des morgens 10 tot 12 ure ter lezing liggen bg den Concierge in bet gebouw AstiLeoi op de Markt te Gouda alwaar de inschrgvingabiljetten op den dag der aanbesteding vóór des namiddags één nre moeteh worden ingeleverd Openbare Verkoopingf De Deurwaarder C B van BAAREN te Sehoonhown zal op VRIJDAG 19 AUGUSTUS 1881 des morgens ten 9 ure te OudewaUr bg de Gemeentetoren in het openbaar om Contant geld verkoopen Eene aanzienigke partg bestaande in JXTFFEBS KOLTES SLIJPDBELEN VLOTDEELEN SCHROOTEN BIBUOVT 5 8 centimeter 2 3 Rgnl maat en van verschillende lengte Koi telingg of Bulsuma en atijgertouwen 3 4 Meter lengte asschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Uarht GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN en Machinale Stoomziiivering Door deze mgne behandeling worden alle owreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zjju veroorzaakt Snelpersdruk van A Bjinieman te Gouda BINNENl ND GOUDA 16 Ang lut 1881 Door de dienatdoende whaHrij alhier it op deo ohirtireilttrgd Ie Antwerpen o tweede ptij zilveren mednille behwild Aa deo wedalrgd werd leel enomen iloor acht detaoh nieiiten van NeilerlanAube sckattergen De i l Ie priji werd behaald dooi het 6e bat rust chot tery van Kralingen Hilte rabei eui de 3e prija door de d l ichuuerg ran N egeu De Goudache Sohntterij flajjjll treffen met 27 puuteo De Kralingioh 18 tnet 26 p De Nymeesaohe 11 met 19 puaOn f Hat ia out hoogst atagenaain dat de Qondaehe aohgtte licb zoo goed lie gehouden ea met eer uit Antwerpen terugkeert Opnieuw ia bet altoo gebleken dat ty üoh Ml J tw t op de is Ut oefeningeo en bv I Pqk S l dere aehotlergea onder de bette behoort au oua land Wij sün leker de tolk i a de Ooodacke burger waoneer wg d aahalterg hartelijk geluk éenaoben Met de beliaalde overwinaing en haar tocwenacheii dat tg aleeda hare beate kraohleu moge intpaunen om voorldoread de eere plaata Ie blijven bekloeden die tij te Antwerpen opnieuw geloond beeft te midden van de andere achutterijen in Ie wnea De Goadaohe tohntlerg werd te Antwerpen ver trgeiiwoordigd door de bh D Luliut van Goor aiajoorkowmtndaol A ran Reedt Donlsiid A vain Vmk R Jw H nia VfagMfdea m Gioenendal Terwgl de Sohntterq de lilrereu medaille ontving verkreeg ieder dtr genoemde heercn een iilveren intigue met insoriptle hetwelk naar w j ons mochten overtuigen keurig uitgevoerd en tierlgt bewerkt ii Opnieuw tgu bij ilen Gemeenleraa l twee udretsen ingekomen betr eene oonoeatie tot aanleg en exploiiatie van m tramweg waarvoor wg verwgien naar ncbteratiuHid raadtrenlag De Gemeenteraad heeft op verzoek au bewonert der Ki ipertteeg dezen naam veranderd in Kuiperttraat De trein die giilcren ochtend teu hall 7 ure uit fiotlerdam naar Utrecht en Amsterdam liep it nabg het atation Oudewsler door het apringen van de rail ontspoord en vrij diep iu de apoorbaan gedrongen De locomotief is op rijde gevallen doob de paatagiera en goederenwsgeua iqn bleven itaan Van da paatagiera en van het treinperaoueel heeft niemand letael bekomen De reiiigera ego in den volgenden trein opgenomen Vau een andere lijde meldt men ont dat de ooitporing bet gevolg wat van de vertakking der leggert De twee locomotieven welke our deu trein aionden en eeoige waggona laklen ongeveer ééu meter in den grond Ëen der couduoleurs ia uit tgn ooupë met gtereu koevoeten moeleu verloat worden Dadelijk beeft men nieuwe leggert aangevoerd en terstond aan het eric egaan tot beritelling vau den weg Bg den Zaterdag gehouden Zeilwedttrijd op de wij Ie Ade en Braiemermeer waaraan 24 vaartuigen dee nanwn werd een prijt behaald met het pleinjervaattttig fut Sein eigenaar G W Lana te Capefle a d IJiel De rekening der gemeente Ouderkerk a d IJael met eeuef bevolking van nog geen 2500 ieleo over 1880 den Raad aangeboden bedraagt in ontvang ig68S 8 uitgaaf 18877 6S en aluitende alzoo met een batig alot van 806 36 Onder de potten van nilgaaf komt voor ƒ 6 62 38 wegeoa den bouw de menbileering ent van het gemeeulehuit 4806 73 voor kotten van het onderwijs m 600 alt tubtidie aan het Burgerlgk Armbettuar Aan oboolgeld en 80 pCt vergoeding van het Bgk over de 2 laatste maanden van het dienstjaar ia ontvangen 1498 8 4 Wy leien in het JioU NümotUiul bet volgende 1 4 Uüi t i i I 1 dat wg in ver oand met een bericht uil om vorig nr orernemen De sntvrage van de beer van der Garden Ie GMda aan den Baad onzer gemeente beti effende bet aanleggen van ten l atiAimtram in de stad komt liaar wg nader wrnemen daarop neer dat de heer v d G ie medewerking der gemeente Botlerdam beeft gevraagd voor toover bet uoodig ia len opzichte van de door hem aangevraagde ooncetaie voor ees ttoomtramweg van Gouda op Kralingen naar of looveel doenigk nabij hel atation der Hall en Staalatpoorwe inaataehappij te Kotlerdam Dal was uit liJM aanvraag of hetgeen daaromtrent iu den Raad werd getegd niet op te maken met ttoomtramwegen in de stad bedoelt men iu den regel iets anders als een enkek Ign door de shul nstr een bepaald punl Nu dit de bedoeling is verandert de taak wel eeuigusins maar naar wy vreezen toch niet voldoende om verleeuing der gevraagde concessie waarschijnlijk te maken De minister van oortog bicB t ter kenuia van belanghebbenden dal ia de muOd October e k weder pupillen up de pupilléntokoi te Nieawertlait lallea worden geplaatst Vau de opeiiitaandp plaatten zullen rr eenige kunnen wordtn vervuld door zonen van iiiet aiilitairen waaronder ook te ventaao sepasporteerde aebepelingeu en jtaireo tegen betaling eener jaarlgkaobe bgdrafll m ƒ 50 de overige plaaiwu wordeu koatttoos varvtid door ionen van bea die in dinut liju bg tt iet of bg de landmacht bier te lande of ia Ooat tÊ Weat Iodie altmede nu hca dia M ëmjÊmAJb P K gepensioneerd of gegagaerairndea of overleden t t De vereitohui tot toelating tgn lo oen leeftijd tuttcbeu 12 en 14 jaren 2a een gezond lichaamagettel zonder gebreken zoodal bet te voortien ii dat de knaap voor den militairen dienst geschikt tol tgn De ouden of voogden die verlangen dat hunne foneu of pupillen lot de acbool worden toegelaten behaoren de aanvraag daartoe vóór den ISden September eeratkomende aan bet departement van oorlog in te zenden Venoeken na ilat tijdstip gedaan komen niet in aanmerking De naam en woouplaala van den adreaeant moeten in het venoekaohrift nauwkeurig worden opgegeven Volgena het Fad it een ontwerp in aantocht tot herttel der in 1877 opgeheven rechtbank te Hoorn De Maatschappij oor Volkakoffiehuiien Ie Amalerdam zal binnenkort een tweede koffiehuis openen op den Haarlemmerdijk Het eerate op Rapenburg Hordt aanmerkelijk uitgebreid ten eiude aan de groote vraag naar logiea beter te kunnen voldoen De vorige burgemeeater van Amalerdam ontving deier dagen volgena het Oeilk Pol Niemn een brief vol met bedreigingen waarin o a niet meer of minder werd geiegd dan dat zijn prachtig buii in de aach zou worden gelegd Wraak omdat die beer den schrijver vroeger niet geholpen bad waa de oortaak van dit tcbrgven Aan het voornemen tot brandaticbliug lou geen gevolg worden gegeven all hem jaarlgki ƒ 300 werd uitgekeerd benevena een torn van 160 Eenige aoortgelgke brieven en briefkaarten volgden En de politie hiermede in kennia gesteld mocht bet genoegen smaken den schrijver spoedig iu handen te kragen Het bleek te ign zekere J B een onslagen kolonist die ook reeds vroeger wegens diefstal wat veroordeeld geweest In eene Zaterdag gehouden boitengewone algemeene vergadering van aandeelhoudera in het Paleis voor Volksvlijt is besloten om een gedeelte van den tuin groot ongeveer 7700 vierk M voor 567 000 72 4 ƒ 78 per vierk M te verkoopen Van het plan daartoe werd reeds vroeger melding gemaakt De grond tal voor bouwplannen dienen De netto opbrengst van genoemden grond il besteed worden tot bet in orde brengen en verdraaien van den tuin en het gebouw en bet maken van een fonds tol onderhoud tol een bedrag van minstens ƒ 100 000 en tot aankoop der 5 pets obligaticn de 3 pet