Goudsche Courant, woensdag 17 augustus 1881

9 Na Ie gewone ronde gedaan te hebben begaf de kapitein zich er ruste maar nauirelgka sliep hij of een angstig geroep van brand deed hem ireer ont vakeu Het uur waa in de lading ran het sloonuohip ontstaan en ras zoo spoedig in hevigheiil toegenomen dat het ssheepsrolk zich slichts met moeite en met achterlating van alles kon redilen De passagiers der derde klasse hadden het alleeil aan de zelfopoifering van den kapitein en het scheepsvolk te danken dat het meerendcel ruu hen niet in de vlammen omkirnm Het vuur was het eerst bemerkt in het voorruim en alle middelen Werden door den kapitein aangewend om het vuur van den achtersteven verwijderd te houden De waterdichte schotten werden ingehangen eu de spuiten in gereedheid gebracht Niettegenstaande de groote hoeveelheid brandbare stoffen die aan boord waren kon men het vuur tot de beide vakken van het voorruim beperken De knpiteiu had de noodklok doen luiden en binnen enkele oogenblikken daagde er dan ook hulp op uit L Goletta Twee en twintig schepen omringden het schip en deden al het mogelijke om het vuur te helpen blusscheii De matrozen die by de slang der spuiten standen moesten gestadig nat gehouden warden at echter niet belette dat toch hun haren verschroeiden Niemand kon dan ook door de hitte een gat in het voorschip hakken om bet daardoor te doen zinken Kapitein J en torpedo werd geplaatst alle personen kwamen van het brandende sohip alleen de kapitein wilde zijn post niet verlaten De eerste torpedo ontplofte niet de tweede bracht echter de gewensohte uitwerking teweeg Het sohip tank gedeeltelijk en het gevaar was geweken Algemeen wordt het gedrag van den kapitein geroemd die op de brug stond toen de bom losbarstte Aan zijn bezadigdheid is het vooral te danken dat ggf enkel persoon bg dit onheil omkwam Binnen enkele dagen hoopt men het schip weder vlot Ie krijgen Dat zenuwachtige oude juffrouwen zich de stuipen op bet lijf schrikken van een poesje is meer gebeurd maar dat een jongmenech een Rus tiogal die wel aan iets willekeurigs gewend zal zijn zich dood schrikt door de onverwachte verschyiiiag vau een kat dat gebeurde dezer dagen zeker wel voor t eerst te Petersburg aan een der spoorwegstations De jonge man was zoo Verdiept in zijn werk dat hij niets besmeurde van al wat om hem heen gebeurde Van die gelegenheid maakte een kat gebruik om binnen te sluipen Onverwacht sprong zij op den schouder van den jonkman Deze slaakt eeq kreet die den anderen door merg en been drong en viel voorover op zijn boek toen men zyn houfd oplichtte was de ongelukkige reeds een lijk do schrik had hem gedood Uc Tentoonstelling van Electriciteit De wonderen der electriciteit door Jules Verne met zieiiersblik voorspeld zijn thans ia het opde Industriepaleis te Parijs te beziel tigen De verbazing begint reeds op de Place de la Concorde waar meh in een rijtuig slapt dat door electriciteit wordt bewogen eu waarheen door middel van een draad die Op palen rust de stroom wordt geleid Dat rijtuig brengt den bezoeker midden in bet gebouw Daar zullen de vier zalen 7 en 8 wel den meesten toeloop hebben want men kan er muziek en voordrachten hooren die op groote afstanden worden overgebracht per telefoon De talen z jn met iware tapyten en dubbele behangsels bekleed om hét geluid van de omgeving te verdoaven In elke zaal zyu 10 telefoons aangebracht en gedurende S minuten want langer mag men niet blijren kan men er een gedeelte van een aria hooren die in de groote Opera wordt gezongen of een tooneel van een d amI dat in het Theatre Francais wordt opgevoerd Wat verder zyu de electrische apartementen d i faniselyke vertrekken waar de electriciteit in dienst van het huishouden is getreden gelyk thans reedt in zoovele woningen electrische schellen gebruikt worden In de keuken worden cotelelten en wafels gebokken langs den electrischen weg vooreerst kont echter hët wel wat duur utt een wafel byv op 75 cents Naast de keuken is de badkamer waar de electriciteit geneeskundige hulpt biedt De srachikamer bevat schellen en lantarens het salon een biljart met electrisch markeeren een electrische piano die pianolessen overbodig maakt een prachtige lichtkroon een draaiende bloementafel enz In de eetzaal Eohilderyenzaal schouwburgtut weder andere toepasiingeo vooral tot verlich ting De electriciteit wordt zelfs overal in het gebouw gebruikt ora de gaspitten te onislekefi lu het midden van het gebouw is een groote vuurtoren gCjIaatst natuurlijk met electrische verliohtiug te midden van een vyver waarin een bootje vaar door electriciteit bewogen het kleine werktuig kan aan elk scheepje of bootje u orden bevestigd om ds vermoeide roeiers af te lassen £ en foutein waarvan de straal nis een fijne regen neervalt zal een electrischen regenboog te aauschouwen geven Byzondcr belangrijk is de afdeeling voor telegraphie nieuwe vindingen zyu er te zien die 4600 woorden per uur doen overbrengen tegen 600 volgeus het oude wijzerstelsel en 1000 met het toestel van Morse Edison geeft zelfs eeu machine die 4 berichten te gelijk seint dus 19 000 woorden per uur Opmfrkelyk is een afdeeling waar allerlei maobioes om te naaien te borduren te graveeren enz door electriciteit op een afstand ontwikkeld worden bewogen Ook de invloed van el ctrioileit op de planten zal tijn waar te nemen Naast planten in de open lucht eu in de gewone omstandigheden gelaten zyu twee kasten ingericht voor dezelfde plantensoorten de eene wordt by dag door de zon en s avonds door electriciteit verlicht de tweede heeft zwart gemaakte ruiten en wordt dag en nacht electrisch verlicht Men zal nu kunnen wnarnemau welke planten het snelst groeien Ij ison heeft een eigen zaal waarin als nieuwste nieuwigheid een odoroaooop te zieu zal zijn een werktuig dat de geuren dieustbaor maakt evenals het geluid by de telephoon en het licht bij de piotoscoop Het meest zal wel de vraag de aandacht trekken of een bruikbare electrische lamp is gevonden tldiaon Maxim en Swam dingen daartoe mede elk itlet een eigen stelsel De lamp van Swam trekt reeds zeer de aandacht omdat zy in werking is terwijl de andere inrichtingen oog wachten op de voltooiing van de leiding eerst in het eind der volgende week znl die gereed zijn en de tentoonstelling ook des avonds worden opengesteld De lamp van Swam brandt echter reeds met behulp van den accumulator van Faure het merkwaardig werktuig waarin electriciteit wordt verzameld en dat dus gelegenheid geeft om onder lange draadleiding en zander andere machines stroomen bij de hand te hebben gelyk byv in tpocrwegwageus gashouders voor de verlichting dienst doen De lamp van Swam is buitengewoon eenvoudig zy bestaat uit een kleinen glazen ballon waarin zich een dunne kooldraad in spiraalvorm bevindt die ballon behoeft slechts op een voetstuk te worden opgehangen door bet omdraaien van eeu kntfp komt het licht te voorschijn dat als zacht en aangenaam wordt beschreven bijna geen warmte ontwikkelt niet flikkert en lang brandt Die lamp is reeds in gebruik op de booten der groote Transatlantische maatschappyen op de Engelsche pantserschepen en zelfs in vele buitenverblijven in Engeland Swam heeft haar ook voor mijnwerkers en duikers ingericht De kasten zyu nog veel minder dan van gas en de lamp werkt met allerlei soort van electrische stroomen Of Edison en Maxim even goede of helere uitkomsten hebben verkregen zal nu moeten blijken In allen gevalle is wel het groote vraagstuk by deze tentoonstelling of inderdaad een afdoend middel is gevonden om de electriciteit mei voordeel de plaats te doen innemen van het gas Buitentandsch Overzicht De Fransche bladen wyden nog kolom op kolom aan Qambetta s rede De meeste gematigde bladen o a de Tempi zyn daarmede zeer ingenomen eu zien daarin tevens het bewys dat by geueigd is als voorzitter van een nieuw Ministerie op te treden in dat geval zouden Ferry Constans en Cazol voor Oiiderwys Binnenl Zaken en Justitie blijven De toenadering tusschen Gambclta en Ferry na de Nanoy redevoering blijkt het best uit den veranderden toon van de National De france blyft onbevredigd De olericale bladen zeggen dat Gambetta de geestelykheid en de magistratuur weer aanviel alleen om zioh te Belleville staande te houden De radicale orgauen zyn natnurlyk woedend omdat Gambetta geeu woord sprak over de hervorming van den Senaat Clémenceau die in eru meeting van 3000 kiezers te Montmatre het woord voerde ter vijl Gambetta te Belleville oreerde werd met geestdrift toegejuicht Hy gispte de 363 Jules Ferry en niet het miust Gambetta hy waarschuwde voor diens eerzucht Met algemeene stemmen werd een motie van vertrouwen in Clémenceau aangenomen Juist toen men zich tot heengaan gereedmaakte zakte de stellage in waarop het bureel was gezeten gelukkig werd niemand ernstig gewond In de offioieele kringen te Berlyn wnrdt de be wering van sommige bladen tegengesproken als zou het tydstip voor de parlementsverkiezingen reeds zijn vastgesteld maar geheim gehouden worden Volgeut de Magdeburger Zeitmg zal een besluit eerst na den terugkeer van den rijkskanaelier te Berlijn genoraea worden Die terugkomst heeft Zondag plaats gehad Wanneer het tydsiip der verkiezing en heden of morgen wordt bekend gemaakt zouden de verkiezingeg niet vroeger kunnen jitehouden worden dan in de week van 12 tot 17 Sept De kiezerslijsteu moeten op 14 dezer gereed zijn maar op heb platteland is men met bet binnenhalen van den oogst nog zeer teo achteren in sommige gemeenten is daarmede zelfs nog geen aanvang gemaakt Men zal hiermede rekening moeten houden zoodat de verkiezingen waar fchijnlyk eerst in de mnand October zullen phials hebben Van deij anileren kant wordt verzekerd dat het tydstip niet zal openbaar gemaakt worden v Sór 9 Sept op welken dag het mandaat der tegenwoordige afgevaardigde verstrijkt Hoewel de toestand in Engeland ernstig genoeg is behoeft men toch nog niet geheel te waubopeu aan een vredelievende oplossing van den stryd tuisebei Uooger en Lagerhuis over de amendementen op de lersche lundwet Het Hoogerhuis herstelde wel met groote meerderheid eu ondanks Granvillet krocblige bestryding het doOI het Lagerhuis geichrapte amendement van Saliilipn y stekkende om de wet niet te doen gelden oér de op Eugelsehe wyte beheerde pachtboeren wel voerde de leader der oppositie eeu zeer hoageutoon maar hy deed toch ook een voorstel om dn oommissie te benoemen die zal beslissen of het al dan niet wenscbeiyk is dat de beide Huizen ee conferentie houden ovci de strijdpunten Granville nam dat voorstel aas In de zittingen ilosr de leden der lersche conventie te Chicago geaouded worden hevige debotten gevoerd over de finanofcele aangelegenheden die bitter in de war z n gebracht John Devoy en anders administrateurs van het fondc tot ondersteuning der beweging in Ierland zoomede van het ClaiinarGoelfonds heeft men herhaaldelyk opgeroepen tot het do n van rekening en veraulwoordiiig over bet beheer dier gelden Dit is niet slechts vruchteloos geweest maar zy hebben op de stelligste wyze verklaard hieraan niet te zullen voldoen Het gevolg hiervta is geweest dat zy openlyk zijn beschuldigil vaa verduistering van de beiangryke sommen waarover het beheer hun was opgedragen Hetzij dat die gelden loar hen ten eigen bate ijn aangewwd of voor staatkundige bedoelingen zijn besteed iMt schijnt uitgemaakt te wezen dat 300 000 doll door hen z jn verspild De bekende Patrick W Crowe uit Peoria beweert dat de heische werktuigen welke naar ïiver pool zijn gezonden bijnn niets althans niets noemenswaardig hebben gekost eu dat zy bestemd Warea om aan de Engelsche regeeriog te wordvn afgeleverd Wyders verhaalt men dut een der redacteuren van de United Iriihmen eeu som van 10 000 doU ten geschenke heeft ontvangen van den Ëngelscben consul te New York als beloooing voor de raededeeling van bet geheim dat aan boord van natr Liverpool bestemde stoomschepen helsehe machines waren verscheept geworden Meh voegt er nog de bijzonderheid bij dat die 10 000 dol onverwlyd zyn gestort in de kas van het lersche fonds lu de kleine republiek Andorra is de rust thans volkomen hersteld Ten einde ook verder de orde te handhaven is een korps gendarmerie opgericht aan de bevelen van Frankrijk en den bisschop van Urgel of hunne vertegenwoordigers ouderf orpen Van de de Jnemers aan de laatste ongeregeldheden zyn twee tot tien jaren tien van vier tut ééa jaar gevangenisstraf veroordeeld Bovendien is de oprichting eener openbare speelbank voor altyd verboden De EffectenlsaiLrs XLIX Amsterdam 16 Augustus 1331 Geen onaangenamer positie dan brieven te moeien sohrijven zander de noodige stof In twee woorden zon m u def toestand der beun in de afgeloopen week bunnen schetsen geen handel Iets ging er om in Turken Peruanen en Maxwell s en wegens locale redenen in aaud Paleia van Volksvl doch overigens hadden handel nog variatiën veel te beteekenen BiNNENIiANDSOHI WAAEDÏN Staat otdte De integralen waren de drieën 1 hooger de vieren sloten nagenoeg onveranderd Premieleeniugen Zoowel Amst als Bott lolea waren pryshoudend Paleisloteu volgden de aandeeleu waarover by de induatr lo en verbeterdei ruim 7 Spooraegleeningen De Centraalioorten iets lager de Boxtelsoorten iets beter ziedaar alles wat van deze waarden kan gezegd worden Een enkel woord over de geannonceerde 4 leeniiig der Nederl ZuidOosterspoorwegmy Tilburg Nymegen groot 4 millioen onvoorwaardelijk zoo voor rente als aflossing gegaraiideeid door den Staat De koers van uitgifte is 1017 Behalve jaarlijksche nitloting a pari is de maatschappij ook bevoegd steeds a pari af te losten mits 3 inaiindcn vooraf waarschuwende Het ligt vermoedelijk niet in t plan dit spoedig te doen daar in dut geval de belegging in dit fonds verlies voor de iüschrijvcrs zou ten gevolge hebbeu Tramteagleeninge De Gooische ging S f Ie N en Z Holl 2 unar boven De iusohrijviug voor de Westlondsche stoomlram was zoo groot dat slechts j Vo inschrijvingen kon worden gegund zij werdeu voor 117 verhaudeld InduttrieeU Kaarden Aaud Afr Uv verloor IVj Stoomv Javo l j n Kanaalmij ji Stooinv Nederl en rfv Amsterdam 1 en l j heter De aandeelhouders in t Paleis voor Volksvl alsmede de houders der bewijzen van uitgestelde schuld in die onderneming hebben een buiteiikniisje gehad Een deel van den by het Puleis behooretiden tuin zal voor een belangrijke som ƒ 72 per vlerk meter worden verkocht De daarvoor te ontvangen kooppenningen zullen ten deele lot een reparatie fonds worden belegd ten dfele tot aflossing mn schuld dienen Kortom deze fondsen die nog niet lang geleden 6 a 11 o noleerdeii werden uu voor 45 i 50 verhandeld EuaopïïaOHï waabden Staatifmdun Bijnn alle soorten hielden zich ferm de politieke toeslaud in Europa geeft dan ook geen grond lol ongerustheid De verbeteringen zyu onbeduidend Turken circa j hooger Premieleeniugen Verbetering valt te vermelden voor Oostenr 58 a 2 0 beide Buss a 2 en ronf Turken i é Spoorwegleeninge Russ sporen vertooncu ecnige neiging tot dalen De aand Gr Mij sloten wel 1 o o hooger doch konden zich Zalcrdag niet op dien koers houden de andere soorten j s lager Warsohan Bromberg en Warscbaa Weeueu nagenoeg on erauder l AMIKIKAAN9CBE WAABDIN Staalt bndten 8 Florida s verloren Louisiana s l i Mexioaneu s 1 Vs hooger Brazilianen waren zeer gezocht 75 kwamen l t 5 op Pcruaiirn sloten met veel handel op vorige koenen Columbiaaeu en Venezuela s Vs i xarteegleeningen Ilct was in deze waarden bijzonder stil Over t algemeen zijn de koerset iets lager voor III Mich Ceutr Miss Kant Oreg Calif St Paul Manitoba Clevel Colnmb en Clevel M Vernon bedraagt de achteruitgang 1 ü 2 pCt troor andrra minder hdattrieete Kaarden Zoowel Max ill s als Colorado s gingen naar beneden de naiid der eerstgenoemde circa 3 de Income Buds circa 1 pCt de laaiste verloren 1 tt 1 PROlONaATlE BENTï 4 pCt Men verwacht ryzioir T P S Ook heden was bet zeer siil Onze Staatsfoudseii noteerden l3 Vii 83 104Vb Europeesohe dito ferm Turken bleven voor Engelsche rekening gevraagd en uoteerdeo g hooger Russische loten 1 a l en du sp f Vs heler Florida s s 1 K iSï is Louiïiauu a 1 65 In Mexioauen ging zeer veel om oude noteerden 25 ki nieuwe W Colurabinnen s t 39 6pCt Peru 22 8 6pCt do 17 t Amerik Sp meereudeils williger Proloogalie reute 4 pCt Vei Kadering van den Qemeeuteraad MAANDAG den 16 AUGUSTUS Voorzitter de Wethouder I A Remy Tegenwoordig zijn voorts de heeren Kist Luyten Prince Kronenburg Oudyk Muller Straver Samsam Post Drost van Slraaten en Portuyn Droogleever Afwezig lyo de hh Noothoven van Goor vnn Iterson Hemming de Botte en van Bergen IJzendoorn De notultb der vorige vergadering worden voorgelezen eu onveronderd goedgekeurd De Voorzitler deelt mede dat Z Ex de Minister van Binnenlandsche zaken heeft goedgekeurti bet raadsbesluit van 26 Juli betr de benoeming van Iteraren aan het pro gymnasium en dat door Gede puteerde Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten vau 26 Juli tot verkoop vau grond aan de Vest ten behoeve der Gazfubriek en tot uitgifte van gerioleerdeü grond aan de Vest Ingekomen zyn 1 Het rapport der Raadscommissie in wier handen was gesteld de gemeente rekening over 1880 Dit Strekt tot goedkeuring der rekening De Voorzitter stelt voor de rekeuiugen hel rapport t r visie te leggen onder dankzegging aan de Commissie voor het uitgebracht rapport Aldus besloteu 2 De begroeting der dd Schutterij voor het jaar 188Ï In handen eener Commissie waarTn worden benoemd de hb ïost Drost Samsoin en de Botte 3 Een voorstel vnn B cii W lot wjjzigingder Gemeentcbegrooting dienst 1881 Tel visie 4 Een voorstel van B en W met eeiie missive van het voorloopig Curatorium van het Pro Gyrauasium lat aanbeveling Ier benoeming vau drieleeraren aan het Pro Gyinnasinm nl in de Natuurlijke historie de Fransche taal eu de Hoogduitsche taal Voor leeraar in de Natuurl historiewordt voorgedragen de beer A L van Uven voorlecraar in de Fransche aal Je beer H W F Bonte voor leeraar in de Ilooiidnitsche taal deheer A L Schmidt Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 5 Een adres vau den heer P C Sehriek verzoekende eervol ontslag legen 1 October e k alsleernar aan de Burgeravondschool in het Rekenen de Nederl taal en de Geschiedeuis Wordt eervol verleend 6 Een adres vnn mejufvr A M Tjeeiik Willink verzoekende eervol ontslag tegen 1 Oototi e k als onderwijzeres a iii de 2e Burgerscliool voor meisjes W oiilt eervol verleend 7 Een adres van Mejufvr M A Copper rzoekende eervol ontslag tegen 20 September als ü jderHijzeres aan de tweede kostelooze school Wordt eervol verleend 8 Eeu adrct van den heer A K van dt Ganleu alhier keiinisgevende dat hij zich heeft gewend totZ Exc den Minister vau Waterstaat met de mcdedeeliug dat hy voornemeus isfeiieu ttoomtromwegaan te leggen en te exploiteeret I van Gouda laugsof door lliiaslrecht Oudewater Willesjiop i n ütnufoort naar of onraiddelyk naty llet station vaa i n Kijiispoorweg te Utrecht en 2 vau Gou j door oflangs Moordrecht Nieowerkerkl IJttI pelle a d IJsel eu Kralingeti naar of zooveel dueidij v nabij hitstation der HoUnndsoIie eu Staat8Spocjr veg maatschappij of wel om ie Kralingeu a in te sluiten mei de Botterdamsohe tramoniferncming en tnlka facultatief bij céiie of wel bij twee op zichzelf staande concession en tevens erzoekeude de mrdewerking vai den Raad en aauvaukelyk principieel vergfrnning om op liet grondgebied der gemeente de liju te dociiloopen Ter vitie Uk heer van Itertoo kont ter vergadering Een lidns van den hlér I H Muller te sHoge uamena eene Vennootschap tot het aanlej gen eu ixploiieeren van een stoomtramweg tusschen Woerden IJsselstyn Moutfoort udewaler Haastrecht Schoonhoven Goudo verzoekende vooralsnog geen besluit te ueraeu op eventueel ingekomen of nog iote komen rerzosKsohriften voor oouctssie van eenzelfde lijn of gedeelten daarvan Een adres von eeniga bewonen der Kuipersteeg verzoekende dezeu uaam te veranderen in Kuiperstraat daar btt woord tlee op adreska fti nen annonces eeu verkeerd denklieeld geeft van wiC omvang der taken aldaar nilgcoefenil terwijl de Kuipersteeg inderdaad den naam van straat teu volleverdient De Voorzitter slelt voor dit adres aanstonds iu behuudeling te nemen met welk voorstel cich de vergadering vereeuigt De Voonitter deelt mede dat B en W geen bezwaar hebben het verzoek toe te staan waarna zoudèr hoofdelijke stemming wordt besloten een gunstige beschikking dtarop te nemen 1 1 Een adres vau A W ggeu aannemer alhier die het uitdiepen vnn eeu gedeelte der Gouwe heeft aaugenomeu voor 769 by de inschryving van welke som adressant zich ecliter vergist heeft daar hy bedoelde in Ie schryven voor ƒ 1769 Hij heeltdaardoor groot nadeel ondervonden en vraagt nuden Raad hem de bedoelde ƒ 1000 te willen toekennen In handen van B en W om bericht en raad Aan de orde tyn De rekeningen der gesubsidieerde Instellingen vau Weldadigheid dienst 1880 De Voortilter deelt mede dat het Israëlitisch Armbestuur en Regenten van het Bestedelinghuis hebben keunis gegeven te willeu voldoen aan het verzoek van den Raad tot wijziging hnnner rekening Daarop worden de Rekeningen zander hoofdelyke stemming goedgekeurd Aan de orde was daarop bet voorstel betrekkelyk de verbetering der schietbaan De heer Kist kan zich met het voorstel van B en W niet vereenigeu Wanneer hy zich herinnert wat er met die schietbaan gebeunl is en hoeveel daaraan reeds is ten koste gelegd sedert tpr lid van den Raad is dan is spr huiverig vooral met het oog op eeu raogelyke vermindering van het garnizoen om dit voorstel aan te nemen Spr heeft heeft dikwyis klachten gehoord over het onveilige der schietbaan zoodnt zelfs soms kogels in de boomeu vlogen op den dijk doch de gedachte is wel eens by tpr opgekomeD of dot ulel vMleer te wyten as aan de onbekwaamheid van sommige schutters dan aan de slechte inriohtii g der schietbaan in welk geval ook na de voorgestelde verbetering de onveiligheid wellicht zou blijven beslaan Daarby komt dat pr in een der Goudsche bladeu beeft gezien dat een ander middel aan de hand is gedaan tot verbetering van de achielbaan dat ook dit voor had dat het veel minder kostbaar was waarom spr het weuschelyk zou achten dit voorstel weder terug te zenden naar B en W met beleefd verzoek nog eens nader te onderzoeken of niet op andere goedkoopere wijze aan de bezwaren betr de schietbaan kan worden tegemoet gekomen De heer van Straaten heeft eveneens vernomen van mensohen die het weten kunnen dat de voorgestelde som voor de verbetering der schietbaan veel te hoog is Spreker heeft van zijn buurman den heer van Wijngaarden die op het punt van schieten een persoon is die genoemd mag worden gehoord dat de schietbaan i oor minder geld kan worden verbeterd waartoe hij ook wees op Rotterdam waar eeu goede schietbaan is zooals ook hier zou kunnen worden gemaakt I e beer Oudyk vereenigt zioh met het gevoelen van deu heer Kist Spreker gelooft dat de tegenwoordige sohietbaan ook met de thans voorgestelde som niet goed te maken is Spr geeft liever de voorkeur aan eeu geheel nieuwe schietbaan oitbaus als er eenige kans is dat hel garnizoeu voor Gouda behoudeu blijft De tegenwoordige schietbwn zal volgeus spr alig d gebrekkig blyven Spr zon derhalve een opgave wenscheu waaruit kan worden opgemaakt door den Raad hoeveel ein uicuwc schietbaan ongeveer zon kosten Urw l hfj er ook op wijst dal hel terrein waarop de schietbaan thans gevestigd is veel waarde heeft De Voortilter merkt op dat B en W reeds vroeger op een audiëntie bij den Minister toen besloten was tol wegneming van bet gartfitóen uit Gouda namens deze gemeei te hebben aangeboden eeu nieuwe scbietbaon te doen maken welk aanbod evenwel geen ii vloed kou oefenen op de plannen van den Minister Spr wijst er verder op dal voor het tegenwoordig garnizoen toch verbetering van de schietbaan noodig is waarna hij in herinnering brengt dat het thans aanhangig voorstel vau B en W is ingediend in overleg met de militaire autoriteiten De heer Fortuijn Droogleever gelooft dal verbetering vau de schietbaan boog noodig is daar blij t zij zooals ig is fae gumizoM wellicht reedt dadelijk zal oRlaa Weggenomen Met het oog op het gesprokene is het echter wellicht mogelyk dat d verbetering met minder kosten zou kunnen lot stand worden gebracht waarom spr zich vereenigt met het gevoelen van den heer Kist om B W tot een nader Oiiderzoek in deze uil te uoodigen De Voorzitter merkt op dal toen dit plan werd opgemaakt gebleken is Hat het niet met minder kotten kan getcbi ifen wil de vergadering echter een nader onderzoek dan zullen B hf W daar zeker niet legen zyn De beer Oudyk w st voorts nog op het g wijz gd plan voor den waterweg volgens hetwelk de geprojecteerde sluis zou kifKieu in hel terrein van de tegenwoordige schietbaan om welke reden de kosten der thans voorgtstelde verhfetering zonden weggegooid zijn als die weg tot stand kwam De Voorzitter beantwoordt den heer Oudyk en noemt diens Vrees ongi rond De heer Kist vindt het aanleggen eener sohietbaan voor het garnizoen eigenlyk meer een rykszoak dan een gemeentezaak en in geen geval zou spr zich willen laten Iraden door vreet voor het weggaan van het rnizoen De gemeente deed reeds te veel uit die Vlees en het slot is dat het garnizoen toch zal weggaan Ook de tegenwoordige schietbaau is zeker wel gemaakt in overleg met de militaire autoriteiten wat niet wegneemt dal zijj thans algemeen wordt afgekeurd De heer van Iterson wyst er op dat als het garnizoen eens weg mocht gaan de schietbaan toch nog noodig zal zijn roor de schuttery waartoe spr wijst op een gemeente den Bosch waarde schutterij geen dienst wil doen omdat de gemeente niet wil voorzien in de behoefte aan een schietbaan Spreker wyst er verder op naar aanleiding van hetgeen de heer van Slraaten aanvoerde over een goed schutter die in dit opzicht een deskundige zou zyn dat de schietbaan indertijd is aangelegd door eeu Imtenant aan wiens bekwaamheden spr niet te kort wil doen maar die ofschoon theoretisch wellicht een goede schietbaan makende geen rekening hield met de slapheid van den grond waarom spr als besloten wordt de schietbaan te verbeteren er sterk voor zal zijn dat dit geschiedt onder toezicht van den gemeente architect die zich als bij soms niet op de hoogte mocht zyn van der inrichting van schietbanen zich eerst daarvan op de hoogte zal kunnen stellen Daarop wordt zander hoofdelijke stemming besloten B en W uit te noodigen een nader onderzoek in te stellen omtrent deze zaak Daarop wordt benoemd tot onderwyzer aan de