Goudsche Courant, woensdag 17 augustus 1881

VrUdas 19 Apgostus 1881 N 26ö0a S t AANBESTEDING der TKlBUil E en Verpachting van hel BtTFET DER TB HOUDEN cp e SElE=TBlv£BBI © s te GOUDA De TEEKENING en VOOBWAABDEN liggen van af WOENSDAG 17 AUGUSTUS ter inzage bg de HH Gébr BLOM op de Kleiweg alwaar de Ingchrgvinggbiljetten op ZATERDAG 20 AUGUSTUS ingewacht worden De commissie GOUDSCHE COURAKT Nieuws en Advertentieblad voor iouda en Omstreken De IiMending ran artvertentieo kan geachieden tot öé uur des namiddags van den dag der uitgave 9 uur Ie Bargancbool Toor jongens de heer P van Trotseuburi te Vtt oht met algemeene stemmen Nieta meer aau de oide zijnde wordt daarop de Terjfadering door den Vooraitter gesloten VERBETERING Onder de personen die bij de opening vau bet Nationaal Panorama te Kolterdabi het woord voerden behoorde niet looals T wüjabnsievelyk fermeldden de heer de la Marre maar de heer Alexander de Markas firma de Markaa Frêres te Brussel die namens de BoeUU Anmyvu sprak FOLITIEL f GEVONDEN eu aan het Borcan Tan Politie gedepoueerd Een gooden ring en een parspinie Burgerlijke Stand GEBOREN I 11 AuK Coratlu Johsaiu o air P tsa fiüjoaw tü H M KiDDt 13 Hendrieot ouders A ia Wyk CD H M Straver Conelia Jscobai oodera R no der Vliat eu t H Prinienberg Inftje ouden K aokers eo A Ban Mina Nicoliua AnthouM ouden G W u de F oordt eu i H 1 Methot Coruelie Cetherina ouden J Glubeek en J Binueodyk IB adrisas Trgntje oudere W de Braiu eu T deu ouden OVEBLEDEN 13 Aug E Moiiikeudam 18 C ten Oudaftiorn 18 w APVERTENTIËN We k wet Eernüe mAe Sociëteit Oys OJENOJEGHyrei keerde PABAPLUIE8 in abnis hebben medegenomen wolden bele fd rerzocht deselre te komen milen bg den KASTELEIN GEVONDEN 1 POETBMONNAIK en een ARMBAND Mevrouw vaic FB A NCKEN BE BO w PROSCHlilTZ Crabetbstraat N 229 vraagt eene DIEI ISTBODE t n NOVBMBEB aanstaande Mejttfvrouw van DOBTH vraagt zoo spoedig mogelgk een ZIWDMLIJKS DIENSTBODE AdKa DUBBELE BUURT N 7 Mejuffironw MUKBAIJ flaweelen Singel bg de Kamemelksloot VRAAGT ten spoedigste EEN P G niet beneden d $ 18 jaren OFENBAEE SCBÖLir Wordt ter algemeene kennis gebracht dat op DISSDAQ 30 AUGUSTUS 1881 des namiddags ten S nor in de respectieve schoollokalen de HALF JAARLIJKSCHE INSCHRIJVING zal gehouden worden van de leerUngen welker PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 October 1881 verlangd wordt Wgders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op bet Lager Onderwas De Secretaris NOOTHOVEN VAN GOOR Gouda 16 Angnstas 1881 307 Staats LoteriJ De Trekking der Eerste Klasse begint MAANDAG 29 AUGUSTUS e k Schoon Schoon BIER BIER Op zware vaten g eschikt voor de pomp wit en bruin naar keus levert de Bierbrouwerij en Azijnmakerij De Gekroonde Valk van Vollenhoven Co AMSTJEBJDAM Openbare Verkoopingen TK GOUDA Op MAANDAG 22 AUGUSTUS 1881 des voormiddags ten elj ure in het KoffijhnisaHvt ouoi Boskoop aan ile Markt aldaar van Een WINKELB IS PAKHUIS en ERF aan de Nieuwe Óaveu te Gouda Wgk N NO 80 Te aanvaaideA 1 September a s Een perceel WEILAND zgnde Buitendöksland met de Zellingen aan den Hoogen Schielandschen Zeedgk onder Broekhuizen te ou ia groot 1 Hectare 52 Aten 50 centiaren Te aanvaarden 1 December a s Een WINKELHUIS en ERF met een stnk open GROND en GEBOUW er achter aan de Gouwe te Gouda Wgk C N 246 Het Huis bevat een mim Voorhuis 5 Kamers mime Zolders een goede Kelder en t geen verder tot j een gemakkelgk Woonhuis behoort Te aanvaarden den 1 November a s En een perceel BOUWGROND in de Korte Akkeren te Oouda groot 2 Aren 41 Centiaren Te aanvaarden 1 October a s Bo En op DIN6SDAG 28 AUGUSTUS 1881 des morgens t 9 ure in het voorschreven Winkelhuis aan de Nieuwe Haven te Oouda van eenen DEI waaronder gewerkt GOUD en ZILVER Daags te voren des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTDUN DROOGLEEVER te Gouda TE HUUR voor menschen zonder Kinderen een Meine nette Woning met Plaatsje op een der beste standen te Gouda en tegen billgke voorwaarden Te bevragen met franco brieven onder letter A aan het bnreao van de Gonwenaar Snelperadmk van A BiiMXiuii te Gouda GEVRAAGD tegen 1 OCTOBER e k een GEMEUBELEERDE Kamer met Slaapkamer Aanbiedingen met opgave van Pi s aan hst Bureau van dit blad onder N 610 Openbare Verkooping De NoUris H J F HEIJMAN te Saaitrtcht zal op VOSDEBOAG den 18 AUG USTUS 1881 bjj opbod en op DON DERDAG den itS AUGUSTUS 1881 bg afslag beide dagen des voormiddags isi Uure in het Koffiehuis di Dom vak Utuchi bewoond door den Heer W BRBERVELDim den Tiende weg te Gouda vetten en verkeopen Eene goed onderhouden BOnWlANSWOniG met SCHUUR 4 roeden HOOIBERGi TUIV en ERF benevens diverse perceelen extira m Wei en ïïooiland te zamen groot 8 Hectaren 27 Aren 64 Ceiir iaren alles staande en gelegen in de nabjjheid van het dorp Boskoop in den polder Bijnettii nabg het Goudsche jMid onder de Gemsente Alphen aan den Rijn Alles breeder bg biljetten omscbrevm t r 9 nadere inlichtingen te bekomen zgn ng deg bewoner den Heer ARIE KOOLJ b $ fMoemden Notaris te Haaitrecht en ten Ksntïi vaij den Heer 6 G MURRAY FlaweelenSingrtb 4 Kamemelksloot te Gouda Salvalor W 1 T Charlestowii Extra irezonde fyne HaafversterkeBde TAFEL LIKEÏÏEEN EN Maagbier Boonekamp Bekroond op 9 venehillende tmtoon dUngen Specialiteiten vau de firnw WAUTEBS DS BUSSCHEK MéehfUn Fabriek voor Nederiand en Exportatie te Roimdaal Nd St B SCHOOMHEYT Vertegenwoordiger voor Gouda en Omitreken C M tan dss MEE Spieringstraat P 47 Gouda Verkrijgbaar te Oouda W N EAAIJMAAKERS Baiketbat ker Oostharen id C GELUK Winkelier Blaauwstrsat Jlpitn G DK BLANKEN Slyler in Wijn n Likenr De ntgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stwi I geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BimHESCHSMS Dit woord behoeft nauwelgks te worden uitgesproken of aanstonds versch nt op menig gelaat een spottende glimlach en met een medeIgdend schoi er ophaleu worden vaak diegenen begroet welke in wnst den handschoen daarvoor opnemen Allerlei dwaze historica komen dan voor den geest van oude dames die hunne die renliefde overdreven en b v s nachts bg een zieke poes waakten of heete tranen stortten bg den dood van een geliefd vogeltje Men weet dan te verhalen van personen die door de menschenwereld met een boos gezicht rojadloopen eu in die der dieren weldaden verspreiden en toegenegenheid bewgzen Meu haalt dan voorbeelden aan van lieden die na hun dood met vooibggang van arme bloedverwanten onds dieustbodeu lieten erven onder voorwaarde van trouwe venorging hunner dieren Men denkt dan met zelden aan het treurige feit dat er nog zoovele men$ehen zgn die onze hulp noodig hebben zoodat er nog wel iets beters voor ons te doen is dan dieren te vertroetelen entovei zorgen en dat als wg onze krachten voor iete willen inspannen er nog wel iets edelers iete schooners te vinden is voor dat doel Eilieve een enkel woord daarover Ook in deze moet men onderscheiden Het is waar dat de bescherming van dieren overdreven kan worden en niet zelden overdreven wordt maar het is evenzeer waar dat er vaak dieienmartoling jplaate heeft die ons de vuist doet ballen en thtroepen daar moet iete aan gedaan om dergelgke schandalen te voorkomen Wie onzer ging het niet aan het hart ais hg op Marktdacen zag hoe ruw vele lieden omgingen met de beesten die zg marktwaarte voerden Wie onzer deed het niet vaak leed een a eleefd paard door een onmenschelgken voerman te zien mishandelen Wie onzer ergerde zich niet meer dan eens aan den zwaren last die een hond te trekken werd gegeven Voorzeker zonder in ziekelgke dierenliefde te vervallen moet het toch erkend worden dat er vaak misbruik wordt gemaakt van schepselen die zooveel kunnen bgdragen tot ons genoegen en tot ons gemak Dat misbruik tegen te gaan is een goede zaak en zg die deze goede zaak willen ter band nemen verdienen voorzeker de ondersteuning van alle weidenkenden Het i as daarom dat wg met genoegen vernamen dit ook te dezer stede binnen kort pogingen zullen worden aangewend om eene afdeJeling op te richten der Nederlandiche Vereetiiging tot Beieherming van duren over wier streven wel is waar tallooze goedkoo e aardigheden worden gedebiteerd maar die toch nuttig werkzaam is en langzaam vooruitgaat en reeds in verscheidene gemeenten afdeelingen berit Naast de vele andere vereenigingen die hier te stede bestaan verdient ook deze een plaate en wanneer men aieehte zonder overdrijving kalmweg in deze loet wat de hand vindt om te doen dan zal men zeker ook bg deze zaak de sympathie Verwerven van vele mannen en vrouwen uit de stad onzer inwoning die steeds toonden iets over te hebbeo voor een goed doel BINN ENLAND OOUDA 18 AoKitltu 1881 Hel notarieel exameu eer gedeelte ia IMusdag met HUStiK gerolg afgelirgd dotc Jen hear J i A Montqa alllier t Naar wg eraeaiao lal haJiB roud ten 9 nar de Diitjoor kommaadaut d r dl achutteru alhier en 4 nnge beercn dia kt A Vtwerpen da sehattery reru geiiwoardifideB ea een tilferen medadle behaalden door de muziek der sshntterg en met akkellicht iuxekaald warden Daarna lal men uofa eu corpa door de stad begeven waarua in de sociëteit Ons Ksnocgen de aanbieding van daii eerewijn tal plaats hebben Bg de Dinsdag September e k hier te honden Uarddrarerij idl n prgsen worden toegekend tan 30U en 100 terwgl de aangifte der paarden róói des morgens 10 aur moet plaats hebbeu bij gebr Blom Ook hier ter stede tnllen pogingen worden aangewend lol oprichting eentr Afdeeling der NederUmduki FeremtfiHg lot Beiciermng oo bieren Belangstellenden Terwijten wg naar achterstaand ingeionden sink Naar wjj vetnemen ii het de alhier bestaande Opera Commissie mogen gelaiken de Nederl Rijnsp Maalschappij te bewegen voor het a s opera seizoen weder rgf nachttreinen te doen rijden tan Botterdara naar ïouda Zij die alsnog foor coopons Baloon of Slalles Parket of Luge Parterre willen iuteekenen toowel als diegenen welke het getal ooopoos waarvoor sij bereids geteekeud hebben willen verhoogeu vinden daartoe tot 15 September e k gelegenheid ten ksntore van den heer D Lnlius van Ooor Velen die eveneens gaarne eens eene opera voorstelling souden willen bgwonen doch tot dusverre voor de gruote kosten terugdeinsden sal bet seker niet onaangenaam ign Ie vernemen dat de Commissie thans ook de afsonderhjke oonpons die het recht geven om van den nachttrein gebruik te maken tegen SO cents per sink verkrggbaar tal stellen mits men tich voor vgf stoks verbindt Ook daarvoor bestaat gelegenheid tot inleekeuing tot 16 September e k ten kantore van den beer D Lulins van Ooor De Qemeenteraad van Slolwgk heeft aan deu heer A Kaptyn te Woerden gunning verleend tot het aanleggen van den stoomtram voor loover die gemeente aangaat van Qonda over Stolwjjk en Bergambacht naar SohoonboTen In den gtneeiiteraad van Montfoori werd Dinsdag ADVBBTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VIJF CENTEN beaiolcu adhaesie te beluiKcn aan het plan van deu heer Van der Garden tut aanleg van een stoomtraraweg vau Rollerdam op Ui recht via Monlfoort Het plan van deu ingenieur MuUer te s Hoge werd aangehouden Ket dqn plnierlrein uit Alpbeu Leiden en Bodegraven sgn gisteren te Arnhem 1040 reizigers aangekomen Gisteren nacht heeft men zioh door uilsnijdii g van een glasruit toegang weten te verschaffen in de achterkamer van de woning van den heer Van K aan het Kanaal Ie s Hiige en aldaar eenige gouden en zilveren voorwerpen benerens geld ontvreemd Zilveren lepels die voor de hand lagen heeft men niet medegenomen Ër bestaat eenige hoop dat men de inbrekers til ontdekken Ter openbare vergadering van den Baad van Stale afdeeling voor de geschillen vaa bestuur raa gisteren werd mededeeliog gedaan van een koniokl besluit waarbg beslissing wordt genomen in lake een beroep van den Baad der gemeente Zevenhuizen trgeii een besluit van Ged Staten van Zuid Holland waarbg goedkeuring is onthouden aan hei Uaadsbminit voor zooveel betreft de daarbg Vi tgesielde jaarwedde vali bel hoofd der school no 1 Hel beroep is ongegrond verklaard eu de jaarwedde bepaald op 1249 De tiende algemeene vergadering der Nederlandsohe Uaalachappg voor Tuinbouw en Plantkunde tal deu ISden September a s in Tivoli te Utrecht worden gehouden Op deze vergadering zal een president moeten worden gekozen Ier vervanging van den beer mr D Visser van Hatersxoude benevens twee leden van het hoofdbesluui in de plaats van de heeren mr H L A übreen en C G Of ereynder die met 31 December s s zullen aftreden en niet herkiesbaar zijn en een lid in de pUats van wijlen den heer P H C vau den Broeke Ook de voorzitter der Maatschappg is by zgn aftreden niet herkiesbaar Betialve verschillende hnishondelgke aangelegenheden waartoe ook behoort het uitbrengen van versUg omtrent den toestand der Maatschappij eu van de handelingen van hel hoofdbestuur door den algemeeden secretaris eu bet doen van verslag door de commissie van beoordeeling der uilgeschreveue prijsvraag zullen Ier vergadering worden behandeld de voorstellen der afdeelingen o a Het voorstel der afd Arnhem dat elk der rondreizende sprekers terplioht zal zgn deu inbond tgner lezingen bij den algemeenen seorelaris in Ie zenden Deze stukken worden vanwege de Uaatscbappg als aanhangsel achter het gewone jaarverslag gedrukt of iu periodieke geschriften geplaatst De schrijvers ontvangen vgf eu twintig gulden honorariao voor elk vel droks De voorstellen der afd Leiden dal worde uitgeschreven een tentoonstelling van apecimen ofcnltnurplanten en een prgsvraag waarbij verlangt wordt een botanisoh systemaluch overzicht van al die planten iu ruimen tin die ouder de algemeene benaming fan sierplanten foor parken tuinen eu gazans iu aanmerking komen eu verdienen te komen met opgave Het voorstel der afd Boskoop tot hit houden van een rozeutenloonstellini iu de maand Juli 1882 in het centrum das lands