Goudsche Courant, vrijdag 19 augustus 1881

t Is algemeen bekend dat de ooievaara niet in elkaiidera nabyhiid umeleii in een dorp indt men zelden meer dan ééu paar Minder bekend is zeker het volgende Tegen het lerlrek dezer vogels naar t tuiden wordt er eene vergadering belegd In eene eenzame weide kou men eergisteren In Xiebert in Groningen meer dan hou erd ooievaars samen zien Aan orde ontbrak het op de vergadering niet Deftig ging de stoet in gelid staan £ eii tweetal wandelden t gelid langs alsof ty inspectie hielden Dit duurde ongeveer IS minuten daarna vlogen de reizigers in versohillende richtingen wegi De heer J L Loffelt Bleeker hoofdonderwgzer te Onna bq Steeuwyk heeft rondom het sohnolgeboaw een twintigtal tuintjes aangelegd waar hq de jeugd voor en tussoheo den sohooltyd laat werken Het benoodigde gereedschap schoppen harken eni werd totuuloe van de boeren geleend die dit gaarne afstonden De heer Jaoobaou te Botterdam die verleden jaar reeds igu ingenomenheid met de zaak aan den dag legde door het zenden van tuin en bloemzaden heeft dezer dagen 30 stellen luingereedsobap voor de tninierende jeugd ten geschenke gegeven Niet tilleen de tuintjes zelven maar ook de speelplaats en de wandelpaden nabij de school warden nu door de kinderen keurig in orde gehouden Inzonderheid voor de acl poljeugd ten plattelande beeft de heer Loifell Bleeker een voor alle onder vijzers aanbevelenswaardig voorbeeld gegeven De reohlstreeksche berichten aif Zoid Afrika die wg Dinsdag ontvingen loopen tot 26 Juli Men verwachtte loen reeds vrij algemeen den goeden afloop der werkzaambeden van de commissie nopens de Transvaalsche zaken Yau eene zgde wadt men anders de bezadigdheid nopens die zaken niet iltgd zag bovendrijven namelijk in een orgaan van Port Elizabeth wordt de tegenwoordige schikking na ook geprezen ivel niet als de bestmogelijke maar toch als eene die het beter is goed op te nemen dan zich aan eene onbekende toekomst van oorlog en bloedvergieten te wagen Het blad neemt aan dat de Britsche troepen den Nek hadden kunnen bezetten en de Transvaal in grooten getale binneustroomen maar zg zouden dan ook van de mannen die zich reeds zoo heldhaftig hebben gedragen een tegenstand tot het niterste verwachten eeu gueriila oorlog van den ergsten aard zou zich hebben ontwikkeld zander einde en met groot verlies van goed en bloed De tegenwoordige vrede sua besluit hot blad al is hg niet al te voldoende II toch aligd verkieslgk en ieder die het met Zuid Afrika goed meent zal ernstig wensohen dat hg bewaard worde Het Kaapsche folkihlad zegt deswege Onzes inziens zal lie vrede waarschgnlgk alle partgen beter voldoen dau da Ëiigehchen aan de Kaap zich verbeelden maar om het even of wg liever al dan niet gelgk hebben het gaat niet aan dat een oorlog tusscheo Éogelschen en Uollaiidsehe Afrikaauders in ZuidAfrika geroerd worde en het schijnt dat dit gevoelen bet ook daar begint te winnen waar meu vroeger vrij oorlogzuchtig gestemd was Onder de aangelegenheden die aan de Kaap ook bgzouder de aandacht trekken belioort het lot der IVek boeren o die in 1876 omstreeks iOO iu getal uit de Transvaal uitgetogen zgn en sedert in de binnenlandeu van Zuid Afrika rondgezworven en zoozeer door gebrek ziekte en aanvallen van inlanders geleden hadden dat hun getal tot op 300 gesmolten was Do 6U familién die nog bgeeu waren bevonden zich omstreeks een jaar geleden op vijf of zes dagreizen ten tuiden der Cunene Toen besloten zij om aan hun kommer en ellende een einde te maken het Forlugeesch grondgebied Ie bereiken zg werden aldaar hulpvaardig n gastvrij door hanitelaars en overheden ontvangen Zg geven aan laatstgemelde te kennen dat zg gaarne land zouden erlangen om zich daarop te vestigen tgnde tij gereed zioh in alle opzichten ds kolonisten te gedragen en de Fortugeesche wetten en overheden te gehoorzamen De Gouverneur der PurtugeescLe bezittingen stond hun verzoek toe ieder gezin zou 200 hectaren kroonland iu een nader tf kiezen district kragen tg zouden onderworpen zijn aan de Fortugeesche wetten ofschoon zg ioh mochten bigveu beschoawen als vreemdelingen Vrgheid van godsdienst werd hun verleend Onder toezicht der overheid mochten zij overeenkomsten met inlanders als bedienden sluiten Bg aanval van inlanders hadden zg t recht van verdediging maar moesten zg van het gebeurde dadelijk aan de bevoCf de overleid kennis geven Een overeenkomst in dien geest werd opgemaakt en door allen geteekend Den 20 December 1880 kwamen nu al de trekboereu te zamen 270 hoofden met 160 inlandersbedienden 61 wagens 840 trekotseu omstreeks 3000 koeien 100 paarden en bg de 3000 schapen en geiten te Huilia aan Den Boeren nerden nu landen aan de Humpata in de provincie Mossamedcs toegewezen Zy hebben zich dadelgk aan t werk begeven et hun plaats werd Si Jauuario fabeeten Uuu arbeid heeft der Portageesohe overheid eea teei goeden dunk van hun werkkracht gegeven Mocht het met hunne kolonie voorspoedig gaan zoo zou een belaugrgk vraagstuk zgn opgelost nl of de booge landen van MiddenAfrika voor blanke bairoaera deugen Zoor wel de Portugeezen als de Boeren zelve zegt hol Folttilad schguen de beate verwishting v a de nieuwe kolonie te hebben Datzelfde blad blgft greren tot bevordering van deHoUandsche taal in Zuid Afrika en lou daarvoor zelfs een afzooderlgke vereenigipg willen zien oprichten De predikanten zoadeu door voar liiuihtea in gemeUe taal ook zeer tot aankweekiug daarvan werkzaam kannen zgn HmieUblad De Ifett Indiër bevat een open brief van den heer W A van Emden iu dato 18 Juli aan den Minister van Koloui£n In de nadere inlinhtingea door d u Minister aac de Tweede Kamer gegeven in de laak van de firma L F De Jong oa den Gourcrueur van Suriname heeft de Minister verklaard niet veel te kunnen hechten aan eenige door de firma overgelegde verklaringen sinds hem eeue verklaring van zekeren Lobbrecht is toegeioaden handelende over de middelen welke de praotizgn der firma Dé Jong aanwendde om de mentchen te laten leekenen Naar aanleiding daarraa verklaart de heer Tan Smdeii dat hg zelf die prsotiign is Na te hebben getraciit het door den Minister aangevoerde te wederleggen zegt de achrgven ylleeut gg dal ik als advooaat van de heeren De Jong mg aan oubehoorlgke handelingen heb schuldig gemaakt welna I mets is eeuvoadiger dan een reohterlgke beslissing te provooeeren en waar welliohl de bepalingen van eet strafwetboek niet overtreden zgn daar is immers aan het Hof van justitie over de praclisgns alt zoodanig disciplinaire rechtsmacht toegekend Of de verklaring van Lobbraobt waarheid behelst kunt gg niet beoordeeleu Daartoe ontbreken u de gegevens De re£hler zal in deze zaak na de klachten door den heer Gontiuho en door mg tegen genpemden Lobbrecht bg den Procureur Generaal ingediend beslissen Ook het roeien begint nu eeu uitepanniug voor dames te worden Te i raukfort ten minste is sprake van de oprichting vau eene dauiesroeiolub £ r hebben zich reeds twaalf damee aangemeld De stoute vinoht welke het poalverkeer in korte jaren genomen heeft moest natnurlgk allerlei ingrgpende maatregele dikwgla van teer omvangrgken aard na zioh slepen Zeer belangwekkend ia het daarom een kgkje Ie nemen in het verkeer tussohen Londen eenerzgds en Britsoh Indie met de daarachter liggende landen anderzgds Elke eek vertrekt de mail van Londen over Dorer Calais Parijs Lyon door de Mont Cenis luunel over Turgu naar Brindisi om van daar per stoomooot door het Suez kauaal verder hare bestemming te bereiken De mail betlaal uit niet minder dan eenige honderde zakken gevuld met brieven en couranten wanneer de Auatraliaohe post meegaat stggt dit cijfer totrnim acht honderd I Drie a vier goede renwaggons zgn uoodig om die lading te bergen Alles sluit op elkander zoadat het oponthoud onderweg zoo gering mogelgk is en de gebeele reis van Londen naar Brindisi in drie etmalen volbracht xordt Het pleit voor de uauwkearigheid der administratie dat uog nooit een enkele zak verloren gegaau is dit beleekent iets wanneer men hoort dat de overlading te Calais van de boot op den trein bij nacht plaats vindt en de daarvoor gebezigde pakkendragers slechts twee zakken tegelgk kunnen torsen Elke zending wordt begeleid door eeu Engelsch poaibeamble Ik had het genoegen met znlk eeu dienstgeleider kennis te makeu schrgft de Pransche journalitt aan wien deze mededeelingen ontleend zgn t Wat eeu gtutltman van top Ut te u die mg op even daidelgke als bemiunelgke wgze de regeling dezer dieostpost uitlegde Inlussohen trof mg zekere melanobolisohe trek in s mans geheels weten ondanks den takt dieu hg als man van de wereld in ons gesprek aan den dag legde Weldra begreep ik wat den ongelukkige schortte Stel u voor dat hg sinds bgua elf jaren leeft als volgt Vertrek van Londen des Vrgdags avonds aankomst te Brindisi des Maandaga avonds In al dien tgd zoo goed als geen rost want de post neemt onderweg nog pakketten op en de administratie van een en ander moet ok voortgaan In Brindisi aangekomen en nadat de mail goed en wel aan boord ia slaapt hg vierentwintig uren achtereen en mag dau zes dagen lang ia een vervelend havenplaatsje als Brindisi is zonder bezigheden wachten op de mail die van Indië komt Des Maandagi avouds van daar vertrekkende is hg Donderdag avonds in Londen waar bg vier dagen rast heeft Pien tocht maakt hg 18 19 maal per jaarl Meer dau tweehonderd malen faeefi h j aldat de helft Wm JBor I doorkraist Vierhonderd maal is hg te Parns en Turijn geweest en nooit heeft bg die steden benMl Er ig n gebeele streken op die route welke hij nooit geilen heeft daar bg te zoowel heen als term ateed bg naohl doorvloog Met elkander ia bg ruim 800 uien 34 i tó dano in Pargt geweest Wal ziet hg er P Het aUtiou dn Nord Be treia hondt daar tien minuten op welken tgd bg voor e jne controle hoog noodig heeft Lagg de ceintuurbaan gaat het naar t atstiou de Lvon Alweer tien minuten werkene en dan vliegend naar t Zniden die ongelukkige wandelende Jood I Hij verklaarde mg dal hg zoo gaanne Per jae u wilde t Wat sgna illnaie om ééot nader baast te hebben de boulevards te mogen zien daar rustig eea glat bier te drinken en vervolgens het Bois da Boalogne te doorkruisen niet rgdeude maar te Allen zeker wensohen den slaaf der mod tohaviugf van gnnscher harte een meer rnttige kring toe In de Maandag gehouden vergadering van de ebimeene synode der Ned Herv kerk is betlotea jr onderteekeningsforn ule voor de aanstaande predi i kanten in die kerk art 17 regl Evaugeliebed aUz te w zigen Wg ondergeleekenden door berpi rinoiaal kerkbeatunr van tol de Evaugelie bedieniug in de Ned Herv kerk toegelaten verklaiei bg deze oprechtelgk en beloven dat wy daarin maeenkomstig onze roeping met gver en trouw tiHea werkzaam zgn ea de belangen van het Godsrgk in overeenstemming hiermede die van de Ned Herv kerk met opvolging barer verordeningen naar vermogen zullen behartigen Dit nienw artikel zal ttu de uuideratits der kerkeigke bcttaren in 1831 worden onderworpen Te Amsterdam is Dinsdag in hel Paleis voor Volksvigt de tentoonstelling geopend van hulpmiddeleo voor den boekhandel Eene uitmuntende verzameUag ia aldaar bgeengebraefal De voorbereiding en regeling defer tentoonstdiiig die teer merkwaardig en keurig is geordend werd waargenomen door eene oomroistie beetaaode lit de kh fi van Dgk voorzitter G L Funke viesvoorzitter O N van Kampen teeretorii T van Holkenw peuningmeealer J D Bronwer J L tt Sejrtbrdt en J K Tadema Iu de voorrede van den calalogua tegt de oommiteie Zij ia de eerite speciale leatoonstelliBf op dit gebied en als zoodanig jnoel zg geheel als eene proeve worden beschouwd Op volledigheid maakt tg geen aanspraak Slechts kan tg den eg openitellea tot eeue later meer uitgebreide expoailie Eveowei zal ook de thans ogeengebraohte verzameling dis wg de eer hebben Ier bezichtiging te stellen menigeen veel belangrgks Ie zien g ven en zoo wg bopea medewerken om de voortbrengselen van onze nationtls indnatrie in ruimer kring bekend te maken Men meldt aan het ü D dat nilerlgk 16 September eeu aanvang moet worden gemaakt met ds uitvoering der wet tot verbetering der Keulacke Vaart Aan het veralag uitgebracht in de jaarvergadering van het Nederlandsch bgbelgenootschap den lln Ie Amsterdam gehouden is het volgende ontleend Van den bgbel iu royaal 8va is een dubbele uitgaaf ter perse de eene in dooiloojAnde perikopen ds andere in gesoheidea verten Aan de laodverhuizers die met de schepen der Kon Ned sloomvaartmaataohappg naar Noord Amerika vertrekken worden kosteloos bgbels en nieuwe testamenten veralrekt Aan dr B F Matthet ia de voortzetting der Boegiueeache en Makeaeaaohe bgbelvcrtnling opgedragen Eeu overzicht der bljbelache geschiedenis in het Jnraansoh bewerkt door den z ndeling C Poensen is in het licht verschenen Iu ledental ging het genootschap niet aan contributie ontving het ƒ 38 366 29 aan legaten 2953 10 aan verkoop van bgbels ƒ 10 636 86 t Aan kosten van beheer waren uitgegeven 11 338 39 aan dink en bindloon 19 736 98 aan Indische bgbelvenpreiding 43S0 Uit het magazgn werden afgegeven 12 860 bgbels 866 oude testamenten 16 767 nieuwe leslainenteii 118 afzonderlgke btjbelboekeu 3086 kerkboeken StiSt ezempUrrn in t geheel II 1 l ie Huitenlaiidscti Overzicht Omtrent de Dinsdag te Chnronae gehouden bgeenkomtt wordt gemeld dat er 10 000 personen ongeveer bgeen waren Het comité kwam te S i uur aan maar toen werden van alle kanten kreten aangeheven toodal het onmogelgk was het bureel samen te altUen De heeren Méiivier en Gamier leden van het comité trachtten tevergeefa de atille te herstellen Ookde heer Gambetta wilde te midden van de hem gunstige of vgandige kreten hel woord voeren maar dit wu onmogelgk Hg riohtle soherpe vermaningen tot de rustverstoorders Zg die dicht bg hem zaten konden de volgende woorden opvangen Burgers gij jt hier ten getale van 10 000 bgeen maar wordt lot onmacht gedoemd door een handvol bezetenen J oi de rnstverstoorders eeide hg Ik ken u gg gt lafbartigen gü wordt betaald om de discussie te smoren Daar mij de gelegenheid wordt ontnamen on Ie antwoorden wacht ik u op 21 Augustus af Hel recht zal dien dag zi n loop hebben Na gedurende twintig minulen den sirgd te hebbeu volgehouden was Gambetta genoodzaakt zich te verwgderen zitting werd te 9 uur opgeheven TNa het vertrek von Gambetta wilden drie of vier spiekers zioh van de estrade meester maken en het woord vawcD maar de menigte vertak en er vormde lioh eemJeegle om ben heen Het Mtfte van het 20ste arrondiisemenl zon gisteren eene Droelamalie lot de kieZete richten Naar aaideidiog van de redevoering door den jJHer Gambetta te Belleville gehouden bevat de cisuse AoriM Mlf Zntuag een opstel waarvan strekking is om te beloogen dat de spreker kenUk zinspeelde op Eliaa Lothariugen toen hg geIjtde van de gescheiden broederen die len gevolge eiiidelgke zegepraal van recht en waarheid weder roet Frankrgk zouden vereenigd worden De heer Qarobella tegt het blad laat het voorkomen alsof Frankrgk onder de landen welke hel weleer aan zijne naburen heed ontrukt meer aanspraak en recht had op Blta Lolh wiiigeD das bgv op den linker Rguoever en op België Het blad komt uit naam van waarheid recht en geschiedenis daartegen op en beween dal de heer Gambetta iu tgne invloedrijke hooge stelling geen jaar laat voorbijgaan tonder in openbare redevoeringen de gemoederen der Fransche tegen Duitsculaod en het itat juo op te hitsen en te tooneu dat bg door de Fnuis heu wil beschouwd worden als de man die tich de uitvoering van revanchedenkbeelden tol levenstaak heeft gesteld Het verklaart ten tlotle oprecht ie weuseben dat dr vrieudschappelgke betrekkingen met Frankrgk worden gehandhaafd en uitgebreid en komt dus op legen elke poging om den bestaanden loeatand voor te stellen als van voorloopigen aanl De crisis in Engeland is voorbij De lords hebben het wetsontwerp lot wijziging der bepalingen op het grondbetit in Ierland land UU aangenomen in den vorm tooals het Maandag weder door het Lagerhait was ingezonden Lord Saliabary verklaarde biermede in ie stemmen De berichten over den toestand iu Algerii zijn in de laalete dagen van geen overwegend beMttg Volgens eene dépêche bij bet ageuIachap Havas ontvangen keefl de scheik Bou Amema een tuevluchisoqrd op Marokknausoh gebied gezocht De laatste berichten aangaande den toestand van president Garfivld hebben Ie Washington eii elders in de Vereenigde Staten groole bi Zorgheid onder bel publiek verwekl Sedert den dag waarop de tnoordannslag is gepleegd werd slechts viermalen een zoo ongnnitige pols waargenomen als verleden Zondag het geval was Niet meer dan tweemalen gedurende het gansche ziekteverloop is van ecu zoo hooge tempera uur in de uitgegeven bulletins sprake geweest Daarbij komt dat in de verzekering der geueesheeren die den patient behandelen geen algemeen vertrouwen wordt gesteld De beduchtheid vindt nieuw voidsel in de bgzonderc mededeeiingeu van sarainigc bladen als de Éerali en de New ïork Timei volgens welke de President veel zwakker is en in ved ougunsliger toestand verkeert dan de officieele bulletins dien schetsen De CAicafo Timt gaat reeds zoover van Ie beweren dat het Kabinet verplicht is tussohen beide te komen en andere geneeskundigen met de behandeling van den patient behoort te belasten mannen in wie de natie vertrouwen stelt Intuisohen is er naar het gevoelen van goed ingelichte personen geen dadelijk gevaar aanwezig maar t zal een aleepeiide ziekte worden die vermoedelgk uog zuo vele weken zal vorderen om den patiënt tot zgn herstel te doen komen als er nu reeds zgn verloopen sedert hg werd gewond Waarschgnlgk zal ten gevolge hiervan eeu coustilutioneel vraagstuk op het tap t worden gebracht namelgk hoedanig zal moeten voorzien worden iu bet geval dat de President nog geduren le geruimen tgd builen de mogelgkheid verkeert zgn belrekkiug waar te nemen Er oestaat groot verschil in de wgie waarop dit vraagstuk wordt opielost Volgens sommigen behoort de vice president Arthur op te treden in de plaats van den President anderen beweren dat hg daartoe niet is bevoegd Tot heden heeft hel cobgres verzuimd de noodige bepaling te dezen aanzien vast te stellen en dit verzuim heeft het wetgevend lichaam reeds bgna een eeuw te zguen laste Gedurende de ziekte van den President wordt de regeering uitgeoefend door eeu college samengesteld uit de hoofden d£r verschillende departementen zjj vormen eeu collectief lichaam algemeen bekend onder de beaamiug van kabinet t elk ecJiter voor Noord Amerika geen aanspraak mag makeu op het recht van een oonstitulioncclen grondslag Eeen wijziging ten deze wordt dringend gevorderd want volgens de bepalingen der constitutie moeten tallooze documenten de onderteekening dragen van den President en moet hg als belast met hel nilvoereod gezag in een menigte gevallen persoonlgk optreden Volgens te Iiondeu ontvangen berichten uit Shangaf dd 19 Juli wordt eene minnelijke schikking van het tusschen China en Japan gerezen geschil aangaande de Lioe Kioe eiUndea waaracbgnlijk geacht INOBZONOEN Meermalen is het gebleken dat de Nederlaodsehe Vereeniging tot bescherming van dieren Besohermheer Z M de Koning gevestigd te tOratmkage afdeeiiagen verkreeg iu plaatsen aar diereu miahaudelingeu de aandacht trokken van besehsafde menschen wien hel weldra gelukte het snt van die vereeniging aan te tooiien niet hel gnmtig gevolg dat spoedig oqk in die gemeenten gewoonigk steden afdeelingen tot stand kwamen waaraan zich zelts kleinere gemeenten in den omtrek asosbten Niet zelden ging het initiatief hiertoe van dames uil Overtuigd van de goede beginselen die de vereeniging tot beeoherming van dieren voorslaat vormden de ondergeleekenden zich alhier tot een voorloopig Comité en doen een beroep op de medewerking van alle beschaafde en weldenkende mannen en vrouwen tot het oprichten eener afdeeling van bovengtnoemde vereeniging en roepen beo daartoe op lol eene samenkomst waarin zg het nnt en de werkkring nader hopen aan te Iconen tij twgfelen niet of het zal hun gelukken aan velen de overtuiging te doen krggen dat eene vereeniging als deze niet mag on brektti in eene stad die meermalen bewezen heeft mannen in haar midden ie hebben wier voornaamste streven bet is lot voornilgaiig van beschaving en lot veredeling van den mensch mede Ie werken De plaats en het nar vau die samenkomst zal later worden medegedeeld Voorloopig zal ten bnreele dezer Courant en in verschillende ocieteiien eene lijst Ier inteekening liggen en wordt een ieder die zander zich lot iels Ir verbinden van tgne sympathie met het denkbeeld wil duen bigkeu venocht daarop zgne bandleekening te stellen J M NOOTHOVEN v GOOR Mr W J FOBTÜHN BWOOGLEEtBR Ji JONEHB E A ö E ViN FBANCKENBERG IN PROSCHUTZ T o rr ErssLjr snsr LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende het Se kwartaal 1881 uit Gouda naar hel Bsitenlaod verzonden en door lusachenkoinst van hrt Postkantoor terug te bekomen Verzonden geweest naar ENGELAND E Vreeswgk Landen FBANKBUK Kempen Lyon H Hegdandaal Pargs Gouda 16 Augustus 1881 De Direeienr van het Postkantoor Ie Gouda TAN WEST f d Laatste Berichten Washington 17 Augnstna Hel officieel bulletin van heden oehtend 8 t are omtienl den loeatand vau Garfield luid De President heeft een rnstigen nacht gehad De verachguselen zgn over I algemeen gunstiger dan gisteren WashlDgton 17 Augustus mutdagt De geueesheeren verklaren dal de toesland van Garfield meer geruststelleud is De toestand van de maagis verbeterd Londen 17 Augustus In het Lagerhuis stelde Paruell eene resolutie voor waarbg verklaard wordt dat het bestuur en de uitzonderin swetten in Ierland niet in overeenstemming zgn met de verklaringen en beloften des ministers bg de aanbeveling der lersche Idudbill afgelegd De beraadslaging over de resolutie heeft den gansohen namiddag geduurd en is ten slotte verdaagd MARETBBRICHTEN Gouda 18 Augustus 1881 Tengevolge van de aanhoudende tochl tgdens den oogst zgn alle granen in zeer willige stemming vooral de tarwe prgzen tijn er tegen en werd leln lol ƒ 12 25 besteed De kwalieteit is over het algemeen zeer goed Inferienre soorten brachten ƒ 10 60 4 11 op Rogge ƒ 7 50 ii 8 Gerst winter 5 7 4 ƒ 6 26 zomer ƒ 5 40 tol 6 Haver flink als voren Kooltaad Maïs en overige Granen kalm De veemarkt met gewone aanvoer de handel vlug varkeus voor Londen geachikt van 23 26 cl per half kilo magere varkens en biggen vlug tothouge prgzea vette schapen vlug magere schapen handel gewoon Goeboltr 1 40 a 1 60 Welbeter 1 20 it 1 30 Ter Kaasmarkt van gisteren Aangevoerd 147 parlgeu Kaas Handel vlug Ie kwalteit van 32 i ƒ 35 2e kwel van ƒ 28 a ƒ 30 Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaars Ie Kwal ƒ 30 4 ƒ 33 50 2e Kwal van ƒ 6 60 4 ƒ 29 60 Handel gewoon B JTFlTaTTij it e Stand REBORENf 16 Aoft AdriiDs SauDoa oaderi C Nienwveld ea A Everliog Johtnaea Cornells oaderi B tiroe aeadil ea H O de Gidts OVERIiEDEN H Aog J viit Benzekom i m 16 AL H vin der Lub 4 m J van Heaiea van UnioKep 83 j 17 A I Dakliel 8 w OEHUHU 17 Aog 11 Zaatroort en A Happel O Zeverboom en D vin Galen W P Polet eo M Broere H Wieier en C W Kiraeboom P L vin der Wieter en G van Bnarea ABVERTENTIEN BeraUen van een Zoon G H GROENENDAL DE Gims Gouda 16 AngnstOB 1881 AANKONDIGING conform Art 38 W v K Bg acte den 1 Jani 1800 een en tachtig verleden ten overstaan ran MK Ie MOLENAAR Notaris gevestigd te Waddinxveen is opgericht de NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP STOOHEOOTMAATSCHAPPU Boahoop Wathiinxoeen Qouda welke acte in haa geheel met de op het ontwerp daarvan verleende Koninklgke bewilliging is geplaatst in de NederlancUche StaaUCourant van WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1881 Numero 198 Bg BURGËRLIEDEN wordt tegen 1 Sept AANGEBODEN voor een HEER KoM Inwonltig met vrge Kamer met Alcoof op billgke Voorwaarden Adres bg den Uitgever dezer Courant onder N 602 Er biedt zich aan als MUID alleen of MEIDaUISaOUnSTEB in een stil Gezin liefst te Gouda of Onutreken een fatsoenlgke DIEi STBODE P Q en van goede Getuigen voorzien Adres franco brieven onder letter G HULPPOSTKANTOOR te Haattreek HH Broodbakkers Ben JONGMENSCH 20 jaar oud eenigzins met het vak bekend zag zich gaarne tegen 15 SEPTEMBER geplaatst de beste Getuigen staan hem ten dienste Adres franco Brieven letter C C bg den Boekhandelaar W CAMBIER van NOOTEN te Alphen a d Sijn 307 Staats LoteriJ De Trekking der Eerste Klassebeffint MAANDAG 29 AUGUSTUS e k