Goudsche Courant, zondag 21 augustus 1881

Hi isrf3 s PSSp ïS5 epsaig jipr 1 A de Brunn 2e pr een paar gonden believes M A Verhoog 3e pr een ziUereu vingerhoed C Tfln Leeuwen 4e pr een zilveren pinkritig J Soboulen Jd 5e pr een zoete koek J Suoek Jd le Tonkruiea met SO deelnemeri prya ecn niveten reinontoir W Kroone premie een sigarenkoker met silver J v d Leeden H De Minister van BinneaUadaobe Zakcu tmngt ter algemeene kenuisse dat de norumalsctiool vnor teekenonderwyaera en dc school voor kunstnijverheid te Amsterdam iu het najaar vun 1831 zulleqJ opeod worden De juiste dag isl nader worden bekend gemaakt Het eerste achooljair loopt van dien dag tot aan deu eersten Dinsdag van de maand September 1882 Zij die ala ieerlingra wensohen toegelaten te worden moeten daarvan vóór 15 September 1881 schriftelijk doen blyken aan bet Departement van Binneniandsche Zaken met overlegging van eene geboorteacte en van de verklaring bedoeld bij art 17 der wet van i December 1872 Siaatiblad no 134 Aangaande het verblijf van den socialist dr Edward Nathan Ganz te s Oraveuhage achryft men aan de N S Ö Zoo men soms mocht meenen dat deie belgder der sooiaaldemooralische beginselen iemand moet zijn met wilde baren zonderlinge tronie hevige gebaren of verwaarloosde kleeding dan zou men ziob een zeer verkeerd portret ran den man ontworpen hebben Integendeel is deze apostel van den werkmansstand als zoodanig qualifioeert hij zich het liefst een persoon met net uiterlijk de type een weinig Oostersob beschaafde maniereu en van degelijke conversatie geheel in overeenstemming met zijne universitaire opleiding ilij is een man van een donker uiterlijk niet groot van taille coquet gekleed en met een pencc uez gewapend waardoor een paar scherpzinnige oogen glinsteren Dr Gans werd geboteo in Montevideo doch maakte meerendeela lyn studiën te l args Hg is gelgkerlgd doctor in de philosophie en in de geneeskunde Zijne liefde voor de wgsgeerige studiën was echter grooter dan die voor de medicijnen en het was iu de Fransche hoofdstad dat hg als het ware de aocialistische beginselen heeft ingeaogeu Zgn eigenlijk domicilie is gevestigd te Boston Vereenigde Staten waar hg werkzaam is als correspondent van verschillende JSuropeeache nieuwsbladen ook muzikale tgdschriften Hg vertoeft er echter slechts een viertal maanden van het jaar den overigen tgd iu Europa doorbrengende Laatstelgk woonde bij het socialisten cougres te Londen bij waarna hg zich voor een drietal maanden alhier is komen vestigen met het doel om rnstigen arbeid le verrichten Te deler stede en niet te Scheveniugen bewoont hg een net gemenbileerd kwartier waar hij zich van des ochtends 7 tot s middags 5 ure onledig houdt met zijne uitgebreide correspondentie het schrijven van artikeleu in verschillende talen voor tgdschriften en het lezen van bladen meest van sociaalrevolutionairc strekking zooals la Sttolution Sociale waarin artikelen verschijnen van Louise Michel Freiheit enz Hg is eigenaar van en medewerker aan het Amerikaansche tgdschrift The Anareiut en levert ook bgdragen aan de hierboven genoemde organen In den omgang gelijkt hg meer den diplomaat dan den tegenstander van alle gevestigde gouvernementen Er is geen Europeesche taal waarin hg zich uiet gemakkelijk weet uit te drukken Dr Gauz is volstrekt geen vgand van zich in het openbaar te vertoonen en bezoekt als muziaklief hebber hg speelt viool en piaaio trouw concerten soirees en andere Termakelykheden Deze vreemdeling is meer anarchist dan socialist Bondweg belijdt hij zgne beginselen waarvan hij in de toekomst groote verwachtingen koestert Met veel talent en wetenschappelijke gronden verdedigt hij ze tegenover hen die e bestrgden of voor uitvoering onvatbaar achten met den meesten eerbied overigens voor hun afwgkende denkbeelden In onze staatsinstellingen vindt hg den waarborg voor vrijheid en recht zoodat z i nimmer de revolutionaire beginselen hier wortel zouden kunnen schieten en dat uoemt hg een geluk voor de natie Ten zeerste roemt hg onze gastvrgheid In het dagelgksche leven zou hg er voor terugdeinzen zelfs een vlieg kwaad te doen anders evenwel in tgden van gevaar waaronder hij gewoonlijk staatkundige woeliage i begrgpt Dr Q nns moet meer indruk maken met de pen dan met het woord daar hg ondanks zgne kennis van een dozgn talen een gebrek heeft nl dat hg hevig stottert Het Amenkaansch accent ia in al zgii woorden hoorbaar Eigenaardigheden in dichtmaat of andere vnrm welke vooral in de lerentieode uw hisr te lande de vroolgke stemming van diaohgenooten hielpen bevorderen ondeisoheidden ook den gemeensohappeljjken maaltgd der leden van de Vereeuiging ter Bevordering Tan dt belMgw des BMkhaMela Inj gelegenheid van de plechtige opening der tentoonstelling in ha Paleis voor Volksvigt Ie Amsterdam De apijsktart rermeldde o in de roor akgraooteo welverstaanbare taal het volgende Soep it la Nieawsblad ossehaas in olyfantsformaat aardappelen met iuterlinie kippebont in half leer verguld op snee f opj ekooide abrikozen zalnssla in de tweede hand met premie Bijst met kotporteurssaus BloemteiiBg van vruchten Winkeldsohters opbrandewgu Snvatwerk in pastei Later werd schgnbaar ullhaus de rol papier van Van Gelder Zonen door man binnengebracht die vijftienduizend meter lang is en 8B0 KG weegt De aangezeteuen ontvingen de uUuoodiging om dit bagatelle e even le helpe i namelen Inderdaad werd bet pak ontrold en nu bleek dat een strook fwfiet van 160 M lengte op geregelden afstand 160 maal mei een feestgroet was bedrukt Men meldt nil Nieuwedlep van 18 dezer Gisteren tegen den a nd werd van den virartoren Kgkduin het sein gehesoheu dat er in de Xuordgronden een schip was vastgeraakt en de holp eener sleepboot werd verlangd Zoo spoedig dit hier bekend werd stoomde de sleepboot üereuUi de haven uit ter adsisteutie Inmiddels waren de Heldersche vlette rlieden ook op het gegeven sein naar de straudingplaats vertrokken doch door de hooge zeeën kou hun hnip niet baten en waren zj verplicht de komst der Bereulea af te waohteir die zonder twgfel het schip dat bleek te zgn de Rnssisohe bark fortten kapitein Kacklund in ballast van hier naar Borga bestemd zou afbrengen Nadat de Bereulei wat aangekomen gelatte het den sleeper over te krggeii en de machine met kracht aan te zetten doch daar het schip voortdurend wegens het stooten water maakte werd de toestand minder guuaiig de lucht buiigcr eu de zee ontstuimiger en besloat de aan boordtjjnde loods op eigeH Üfivensbehüud beiTïtftht zich in een loodsvlet te reddfi T Iielgëeir 1 gelukte Daarna werden fe muiten gekapt waardoor de toestand om de eqiipage te redden moeielgker werd eu in plaats dat inen de hoop koesterde om tegen wassend water het schip af te sleepen kapte men aan boord der forihn de sleeptros der Herculu waardoor het schip hulpeloos lag Flambouwen om hulp tot redding werden door de equipage opgestoken doch aao raddiu dopr da op verren afstand liggende vaartuigen was niet te denken Te dien einde vertrok de Sereules naar de haven om de hulp der reddingscoinmissie iu te roepen waar ze ten ongeveer II uur aankwam en nieltegeniilaande bet naohtelgk uur mo lit binnen een half uur tgdt da plaatselgke commissie der Noord en Zaidh reddingmaatschappg er in slagen dat de reddingboot bemand met twaalf flinke zeelieden gesleept door de Htreule de haven verliet en dat onder toezicht van een lid der commissie den heer C T u Bosch die zich au boord bevond de redding van de geheele bemanning bestaande uit elf personen plaats had Omstreeks twee ure des nachts kwamen de geredden behouden alhier aan zg werden door de beeren Groen en Amons Co de eerste als Bussisch vice consul de tweede als cargadoors verzorgd I Van Amsterdamsche zijfle moet den heer Mondriaan te Botterdam geldelgke steun zgn aangeboden om uitvoering te geven aan zijn denkbeeld om van de kracht van eb en vloed fn de Maas gebruik te maken tot het in beweging brengen van toestellen tot bediening van electrisohe lampen In het Maandblad legn iê Kaaiitltery komt de redactie met kracht op tegen de Hollowaypillen Deze zijn volstrekt niet zoo onsohadelgk als men wel zon meenen De schrijver maakt gewag van de aanzieniyke sommen die Holloway voor kunst als anderszins uitgeeft en zegt naar aanleiding daarvan Ofschoon de sommen waarvan in die berichten sprake is zeker verbazingwekkend zgn is het zeer goed mogelgk dat de berichten volkomen waarign Want Holloway heeft zonder twgfel millioeuen verdiend en gaat nog steeds daarmede voort Nu hg zgn rijkdom bg millioenen telt heeft h j aan geld uiet genoeg maar zoekt hg ook een naam een naam van kunstkenner en weldoener der mensohheid Het zal hem echter met al zgn goud nooit gelukken zelfs den eenvoudigen naam van eerlgk man te verwerven Aartskwakzalver is de eeuige die voor hem past Onwillekeurig echter is men geneigd zelfs ouder deCen laatsteu naam vooral bg het lezen van zulke berichten als de bovenvermelde niet erger te vehtaan dan een handig man die op een slimme manier rgk is geworden Maar bet beteekent weldegel k iets ergert Holloway it een sohandelgke bedrieger die door zgn ruim 40 jarigen arbeid meer eHeode heeft ge loht dan hij ooit met tienmaal looveel geld als waarover hg thans beschikt tou kunnen goed maken Wg M ld n Heter aaa maoidenaar d hand reiken dan hem Zijn pillen zgn sterke purgaerpillen met aloë die hg onbesehroomiLdegen alle kwalen aanbeveelt die hg zegt dat oimSer sohadelgk knagen z en zelb htt teeiMa genei iritt kunnen schaden I Hg heeft door dien leugen de welvaart en de gezondheid van duizenden bedorven en menigeen in het graf gebracht Elke geneesheer kan arvan de droevige voorbeelden uit zijne rriiing apawgzen Bg een gevaarlijk onweder dal dezer dagen iu deu omtrek van VVeenen woedde Werden 13 pertonen die tohnilden onder de poort eener kazerne door den bliksem getroffen In aeu oogenblik lagen zg allen onbewegelgk door elkander Door geneeakondige hulp konden er eshter elf in t leven worden teruggeroepen B de twee overigen waren alle pogingen vergeeft Men vond hun lichamen met bruine vlekken in den vorm van qsbloemeu bedekt Ook bel door sommige bladen vermelde gemokt dat de beruohie inbieker anten te Waalwük zou gearretteerd zgn bigkt onwaar te zgn Zondag ontving de politie te Hentdeo bericht dat Jansen le Baardwgk wat gezien van waar hy koers zette naar Heusden Direct werd een ondenoek ingesteld en indien het 1signalement goed it begrepen zon hg zich op den dag te Hentden hebben vertoond en in een herberg geweest te zijn van waar hg in de lichting van Haanleeg gemeente Hedikhugzen is gegaan Het ii echter tot heden nog niet gelukt hem in handen te krg en Bultenlaodscli Overzicht De Fraiitohe bladen beaprekan nn de vraag wat Qambetta lal doen alt hg niet herkozen wordt Er werd zelfs verteld dat hg voor een sederlttf te Belleville vicetend tich te Vonziert oandidaat tou stellen doch dit heeft zich niet bevestigd Een der opmerkeiykste verschguielen van den tegenwoordigen verkiezingutrgd in Frankrgk is dal de vraag betreffende den regeeringavorm bgna volkomen it buitengesloten De koningtgeiinden hebben wel vooraf verkondigd dat tg met alle maobt en met ontplooid vaandel aan den airgd tonden deelnemen doch zg Iconen zioh thans teer lauw en hebben niet het geringste manifest niet den minsten brief van den graaf van Chambord om hnn moed aan le wakkeren Wal de Bonapartisten betreft zg schgnen nog erger nil het veld geslagen bet manifest van print Napoleon waarvan wg onlangt melding maakten is bgna onopgemerkt voorbygegaas en vond slechts slennl bg en kleine groep welke ondanks alle gebeurtenissen zich aan een onhoudbaar verledeu Vastklampt Ook de clericale party it niet meer met dezelfde ttrgdkraoht beiield De Frannhe bladen bevatten de statistiek van den handel van Frankrgk met hei Bnilenland over de leven eerste maanden van 1881 De nitkomslen zgn niei bevrtdigend De invoer is 116 millioen en de nilvoer 82 millioen fr minder dan gedurende hetzelfde tydvak van hel vorige jaar Le Temft scbrgft dit grootendeels toe aan de onzekerheid waarin handel en nyverheid verkeeren aangaande het stelsel dat in Frankrgk zal gevolgd worden De ondernemingsgeest wordt verlamd zegt het blad daar men niet weel ingeval het stelsel der beschermende rechten in Frankryk de bovenhand raooht behooden of hel buitenland als represaillemaatregel voor de Frantche producten zal gesloten warden De commissie dqor de Bnstitobe regeeriog belati met het gereedmaken van een weltoutwerp betreffende de buitengewone maatregelen welke de tegenwoordige loettaud in Butland eisohl is met baien arbeid gereed De NoKOja Oaieta meldt dat de commissie min of meer strenge maatregelen tot onderdrukking der wanordelgkfaeden voorstelt Volgens sommigen is hel ontwerp in twee deelen gesplitst namelgk den grooteo en den kleinen staat van beleg anderen daarentegen nqlmon dal de voorstellen niet van militairen aard zgn In ééa opzicht ondeneheiden zg zioh van de gewone maatregelen namelgk hierin dat zg slechts voor een bepaalden tijd van kracht zullen zgn de strenge zullen voor een hflOaar de minder alrenge roor een goheel jaar gtldig weteu Het minister oontité heefi over het ontwerp der ommissie te beslissen In de Donderdag door het Engeltohe I agerhnis gehoaden zitting werd de beraadslaging voortgetet en ten einde jntocht over de motie van den heer Farnell betrel Ot de toepassing der niltonderingswet roor Ierland De motie werd met 83 tegen 30 stemmen venVorpen In den loop van het debat verklaarde de heer Gladstone dat op de regeering de heilige plieht nutte om wet en orde te band haven Ueene bedreiging ton het optnCn der gevangenis al ware slechts met éia dag voor de sohuldigen bespoedigen De Bege ring wenscbte niets liever dan de dwangmaatregelen te beperken en op te heffen maar ton Van da haar to gekeiide macht zoolang gebruik make i Is haar uoodig voork am en daardoor voorkomen dat de beschaafde maatschappy iu de oogen der wereld onteerd werd In officieuae kringen te Berlgn liep dezer dagen hel gerncht dat de Begeeriog thans de verkiezingen voor den Bgksdag op Maandag 17 October heeft vastgesteld De berichten omtrent Gttfield luiden gonttig Hel Donder RiMtMtg nifgagevon bitUelin meUt dal de heer Oarfield aan eene ontsteking der oorklier lydt maar overigens zgn toestand verbeterd is Guiteau de man die den moordaanslag op president Garfield pleegde had dezer dagen een worateling met zgn bewaker wien de bewegingen van den gevangene verdacht voorkwamen en daarom in de eel ondenoek ging oen Onder het wontrieu ging het pistool van den bewaker af zonder eeo van beiden te treffen andere wachters kwamen toeasliieten en scheidden de vechtenden Men sohrgft den aanval van den gevangene op zgn bewaker aan opgewondenheid toe ten gevolge vnn zgn geprikkeld zenuwgestel INOEZONDEN ONDEH OFFICHÜIEN Na afloop van het officiersexamen in 1880 werd de minister van oorlog door bel kamorlid de kapitein Klooi gtinterpelleerd over het oeiuig aantal adtpiranteu die van de hoofdonnnsseu geslaagd waren tol hel verkrggen van den rang van tweeden luitenant Hierop werd door den minister geantwoord dat de tchnld hiervan geweten moeti warden aan het gehalte d r onder officiMres Is dit gehalte dan werkelgk zoo slecht Wg gelooven dit met een nadrokkeiyk Me te moeten beantwoorden waaneer er sprake is van die ouderofHcieren die na een dientttgd van iniustent 6 ii G jaar nog genoegzame energie en moed beii ett ombovengenoemd examen af te leggen maar daarentegen met een zacht en treurig wanueer dit antwoordin t algemeen betrekking heeft op de onderolB cieren van ons leger io I algemeen Wat is hiervan de oorzaak en it hier veraadering ten goade ia Ie brngtuF Ziedlar twee vrage die irg oat len doet gattetd hebben zoo goed raogeiyk te beantwoordeu Onze lezer zal t hierboven al wei opgevallen zgn dat wy ondersoheid maakten tussehen die onderofficieren die tich voorbereiden tot Jbet iS eiersexameu eu de ouder officieren die iu dien graad een betrekking eene werkkring gevonden hebben die met hnn wensehen en inziohten overeenkomt Dat er tustchen beide oategorien een hemeltbreed verschil is xal wel een ieder knnnen begrgpeu daar de eerste slechts Igdelgk dien graad bekleeden terwgl de tweede categorie zioh in den onder officiersstand eene positie venchaft heeft tcigeen wy hier over den ondw offleiert sltad neer schrjfiiitn geldl dan ook uitsiuitend dete laatste categorie Dat dete laatstgenoemde de meest uoodzakelgke categorie vormt zul een ieder wel duidelgk zgn daar die onder offioiereu de kern van het leger vormen en t dot wel de moeite waardig mag wor den geacht om hen eenige meerdere atteutie t schenken Om ecbl r temg ie keeren ttAe J nilgangtpnnl het gehalte dier onder officiere jtal het one wel niemand belwialen dal dit nog veel te ifoitKhen overlaat Wg gelooven dal dit gelegen is in t feil dat bedoelde personen ook hun stand slechia als tgdcigk beschouwen en er naar streven om zoo spoedig eu voordeelig mogeiyk den dienst te verlaten daarom moet aan He penonen die d kern ran ons leger vormen eene positie versohaft vorden waarmede ty tevreden igc De oorzaken die hun dit op t oogenblik niet doet zgn zgn gelegen 1 de behandeling die de onderoffioirr in aieoal moet ondervinden en S in het vooruiltioht dat mooht hg eenmaal door omstandigheden gedrongen tyn deu dienst te verlaten hg geheel en al tonder Iwtrekking is Door het eerstgenoemde pont zal wel nooit een falsoenigk jongmenaoh op de gedaohte komen om al kaa by den offioierarang niet bereiken een gedeelte van 2yn leven als onder officier te siyten Wanneer deze behandeling niet goed is hoe zal het dan ooil mogelgk zyn oiii de algemeene dienstplicht in le voeren Die in te voeren moet loeh tooveel mogelgk bel streven wezen een streven naar een leger waarin alle standen der maktaohappg vertegenwoordigd zgn maar zoolang als de tegenwoordige toestanden iu ons leger voortduren zoolang it er ook geen iprake van om een stap in die riohting voorait te doen Door de bovengenoemde behandeling verstaan wy boiiveitilig loa diag bezoldiging en kleediog De beide eerste zaken heUen t n gtvoige d M aantal vnjwilligera in on leger zeef gBriBg is Ihar er weinig personen zullen gevonden worden die onder de bestaande toestanden ich vrgwillig tot den dieml verbinden Deze opgenoemde laken doen ook hun invloed gevoelen op de meergemelde penonen menschen die voor hnn moeilgke taak door bovengenoemde taken met ondank beloond worden en waarom het niemand verwondereu zal dat by d menschen de liefde voor hun belrekking verloren gaat en het mogelgk is om van rieeht gehotte te spreken Wanneer met de belangen dier personen op zoodanige wijze omgei ottgen wordt aaa wien ligt dan de schold van dit gehalte Laat men boveagenoemde taken verbeteren eu aan den onderoffloitr het voornitcicht openen om bg eventneel verlaten vam den dienst eene fatsoenlgke betrekking la verkrggen waardoor hg in zgn onderhoud kan voorzien Wanneer men toms ziet welke betrekkingen gepaaporteerde onilerofficiereu beUeeden behoeft bet aiamand t verwonderen dat men geen al te booge gedachte koetteri van den onderofficier n een borger er zioh wel voor wachten zal om zgn toon in dieutt te zenden Er zgu dankt ons rijks betri kkingen genoeg waar men flinke onderofficieren kan gebraikeo die in die graad het land sinds etielgke jaren tronw gediend hebben Waaneer deze toestanden vefbelerd zijn gelooft sehrgver dezea dat er weldra een tgd zal aanbreken dat men IU pUata van te apreken over slecht gehalte men mei trots op hel onderoffioiercorps tal neerzien EïN ONDuOFncini GEVONDEN en ooa het Boreaa van Politie gedeponeerd eeo paar witte kootaa gemerkt een zwart tohorlje een rozenkrans Laatste Berichten New York is Aognstas De ZfernUheeft een brief van Uadniaun jtrin dete t$n terugkoaut te New Tork Aaattondigt y is btaloieu desaa is de quaestie van het asylreobt voor de reohlbanken te brengen Hg beklaagt tich voOrtdnrend door geheime politieageiitea bewaakt le aroiden Hy legde heden een verklaring uf voor de griffie van bet opperale gerechtshof inhoudende zgn voornemen om Amerikaansch burger te worden 1 JX 1 1 = Burgerlijke Stand Qooda GEBOREN 18 Aug Pieter oaderi O N Veerm en W A Hais I wndcrt oaders P Lsfeber en H BroekhaÏMn OVERLEDEN 16 log P Kok tg i 17 N Jonken wed A Verheal 80 j 18 C vao ikrFtlm haisvr vtnH van Krrsl rKeu 59 j 19 J J van Vl t 64 j ONIIKKTROIIWD 19 Aag R Slingin te Huatrveht 23 j en M O Sntllemsn 20 j OËHUWU 17 Ann H Zintfoert m k VltyfA O Ziverbooa n D vsn Stlea W P IMM n M Brem P L vin der Waeter ca 6 vsn Bpor Burgerlgke Stand van ondentaande gemeenten van Il tot 10 Ang 1881 Btolwljk OEbOBEN Nulije ondm h ftn Vliet n K van der Wal Aria ooders P de Uruin en 1 Stigtet Jafloigje ouders i Stoppolenbnrg en i Noomeu Bvert oodcn £ Bohres en A Verburir Haastreobt GEBOREN Johinnri oadea T k Oiksm en U de Ria Oerruie naders B Smit sa k Kok UVSrIeUBN I e Goajkaae 8a I B U a4er 2 m T de Onaf t n GEHUWD C Kolenbrandor en I Romegn W Bont en J vu erlskia APVERTENTIfiN DANIBETÏÏI Iir Het BESTUUR van het Locaal Comité der Unie een School met den Bgbel alhier betuigt langs dezen weg den milden gevers zgn hartelgken dank voor de BUIME GIliTEN geschonken bg gelegenheid der jongstgehoaden Collecte die de aanzienlgke som bedroeg ran 256 50 GEVRAAGD om efatoMd indi nit fe treden een NOODHULP of VASTE DIENSTBODE t n huize van den Heer TEELING FlaweeIsn Singel N 566 Ryks Hoogere Borgersehool met vijfjarig en Cursus te De laatste Inschrijving voor het Schooljaar 18811882 heeft plaats op ZATERDAG 3 September e k des namiddags van 1 2 nien in het Schoolgebouw voor Jongens en Het todatings examen en i hereaea mens worden MAANDAG 5 September om 9 anr s morgens aangevangen Dit jaar is nog geen 5e klasse aanwezig De Ondergeteekende bigft iutasschen bereid tot het geven van verdere inlichtingen De Directeur De W JULIUS OFENEAEE SGIOLEN Wordt ter algemeene kennis gebracht dat op BISSDAG 30 AUOU8TU8 1881 des namiddags ten S nor in de respectieve schooUokalen de HALP JAARLÜK8CHE ÏNSOHRLJVING zal gehouden worden van de leerlingen welker PLAATSING aan de Openbare Scholen met l October 1881 verlangd wordt Wgders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs De Secretaris NOOTHOVEN VAN CiOOR Gouda 16 Augustus 1881 Boekhoadefl Handelsrekenenenz Cursus voor de Be nselen van het Boekhouden 1 nur g weeks Cursus ter opleiding voor de handelspractgk tweemaal 2 uur s weeks Aanmelding vóór 1 SEPTEMBER a s P J BOER Qottda C 180 Leeraar M O Berigt van Inzet De BOÜWMAN ONING met SCHUUR HOOIBERG TUIN en ERF benevens diverse perceelen WEIen flOOILAND ie zamen groot 8 27 64 Hectaren gelegen nabg het G0UD8CHE RUPAD onder de Gemeente Alphtn a d Rijn zgn in bod gebragt als volgt Perceel 1 groot 3 29 64 Hectaren op ƒ 6000 2 15 20 2 17 0 64 90 3200 3400 800 Te zamen 13400 De Aftlag en Combinatie blgft bepaald op DONDERDAG 25 AUGUSTUS 1881 des voormiddags om II ore in het Koffijhuis tDe Dom tanÜtrecht van W ERBBRVBLD aan den Tiendeweg te Gouda Openbare Verhuring van de NAWEIDE van het GRASGEWAS van 3 perceelen WEILAND in de Oude Gouwe te groot 3 hectaren Il aren op DONDERDAG den 25 AUGUSTUS 1881 des voormiddags V 12 nre in het Logement deJPAAUW aan de Markt aldaar Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLBEVER aldaar