Goudsche Courant, woensdag 24 augustus 1881

Woeosi U Atpstus N 26Ö2 MANUFACTUREN MANTELS en COSTUMES OrLtTrangren Groote collectie niieuivste urn m EMS mNMTELS MARKT hoek Kerksteeg 1881 GOUDSCHE COURANTj Nieuws eD Adverteotieblad n 6 nda en OmstrekeD UEd dw dr G HOLTIMAIV j I I j I II lid ran dei Ussd De beer r G die bq de herrakelen Anderdeels omdat oogereer alle leden atemmiag 104 stemmen bekwam tegen 106 die borea 70 jaar zyu te ond dos om nog oitliuDdig op den heer K waren nitgebradit beweert ala feeat te rieren Er zal daarom b v geen obtooht mm mmi ist mm mm Alle soorten van BORDEAUX en andere WIJNEN bij M P£ET£RS Jt te Gouda J I wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDBAüXWIJN an a die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflessohen kwart en half ankera verkrUgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis en franke toegesonden Alles wordt franko t huis geleverd Openbare Verkoopingp van eene partg BOEKEN en BSSSN versch jndergeteekeude betuigt door deze zgnra hartelgken dank voor het drukke bezoek in zijne POFFEBTJESKRAAM gedurende deGOÜDSCHB KERMIS hg hoopt zich die gunst altoos waardig te zallen betoonen en bericht teTens dat hg ZON DAG en MAANDAGAVOND roor het LAATST ZAL BAEEEN Met achting UEd Dienaar P C PINKSE Gouda 20 Angostas 1881 Mejuffrouw BEGEER WIJDSTRAAT vraagt door ziekte der vorige zoo SPOEDIG Wordt gevraagd met 1 October of vroeger im mmmi van de P G als MEID ALLEEN goed kunnende KOKEN en HUISWERK verrichten Brieven frKnco onder Lett X Nachtegaalstraat 47 Utrecht Koopt KOFFM bij 8ViirZER op den LAWGEy TIENDEWEG J de JONG Az j Mr TIMMERMAN IMTRUMENTEËLE ZDIVERAAit van Huizen Slaapkamers en Meublement Kniperataat K 227 Met 3 jaar Garantie Openbare Verkoopingpen TE GOUDA Op MAANDAG 22 AUGUSTUS 1881 dea voormiddags ten elf ure in het Ko£Sjhuis HET ouos Boskoop aan de Markt aldaar van Ben WINKBLHUIS PAKHUIS en BRP aan de Nieuwe Haven te Gouda Wjk N N 80 Te aanvaarden 1 September a s Een perceel WEILAND zjnde Bnitendpsland met de Zellingen aan den Hoogen Schielandschen Zee gk onder Broekhuizen te Gouda groot 1 Hectare 52 Aren 50 centiaren Te aanvaarden 1 December a 8 Een WINKELHÜIS en ERF met een stuk open GROND en GEBOUW er achter aan de Gouwe te Gouda Wp C N 246 Het Huis bevat een ruim Voorhuis 5 Kamers mime Zolders een goede Kelder en t geen verder tot een gemakkelp Woonhuis behoort Te aanvaarden den 1 November a s En een perceel BOUWGROND in de Korte Akkeren te Gouda groot 2 Aren 41 Centiaren Te aanvaarden 1 October a s En op DINGSDAG 23 AUGUSTUS 1881 des morgens ten 9 ore in het voorschreven Winkelhuia aan de Nieawe Haven te Gouda van eenen waaronder gewerkt GOUD en ZILVER Daags te voren des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J PORTDUN DROOGLEEVER te Gouda Snelpersdrok van A Biirehah t Jöoni Tegen hooge provisie worden orend soliede AGENTEN GEVRAAGD voor den Verkoop van BONS Getuigschriften wordeii geeischt Adres frtineo aan den Heer J v d BERG Dz te Franeker s g s uit het MAQAZLIN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrflgbaar bj 6 OVgRElJNDEB Jk Markt 148 Gouda 307 Staats LóteriJ De Trekking der Eersie Klassebegint MAANDAG 29 AUGUSTUS e k Openbare Verkoopinsf te GOUDA De Notaris MONTUN te Gouda zal op MAANDAG 29 AUOBSTÜS a s s voormiddags Elf ure in het Koffiehnii di Ha kmonii aan de Markt aldaar in het openbaar in édne zitting veilen en verkoopen Vijf nieuw gebouwde WOOIVHUIZEN en ERVEN alleraangenaamst naast elkuider gelegen te Gouda aan den Flnweelen singel Wyk B Na 517 tet en met 517i bestaande elk Huis in BENEDEN en BOVENWONING met afzonderleken Opgang en bevattende diverse behangen en geplafonneerde KAMERS KEUKEN met pomp kelder en hetgeen verder tot een goed ingericht Woonhuis behoort kadastraal bekend in Sectie A onder de Nm 2603 2604 2605 2606 en 2607 voor het geheel groot 5 Aren 10 Centiaren en Een WOONHUIS en ERF ingericht tot L06EMEMT aan de Peperstraat nabn het Veerstal te Gonda Wyk K N 264 kad Sectie D Np 637 groot 1 Are 15 Caatiami Alles breeder bg biljetten en nadere in rmatiën te bekomen b genoemden Notaris MONTUN u HOUTWAREN op MAANDAG den 22 AUGD TUS 1881 des morgens ten 10 are aan het Veerstal te Gouda ten overstaan van den Deurwaarder B H TA DK WEBVE aldaar Wasschen Repareereo Opmaken D HOOGENBOOm Markt GOVDA MAOAZUN van BEDDEN DEKENS MATRAS8BN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomzutveriog Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt HOÜTVËiLiNG te ROTTERDAM van ca 180 000 stnks Varen en Grenen P9 tersbnrser Croonstadtsche Zweedsche Riga Me melsche W bnrger en Amerikaansene Delen en Platen Eene lading Ooperw ksche en Petersbnrger Vuren Wgbnrger Grenen geschaafde en geploegde Delen en ca 100 stnks Vnren Baddinga 2V X6V i ieuwe Aanvoer Eene lading Kolder Juffers Eene lading nieuwe Narva Sparren Eene lading Eiken Ittbben Verder Amerikaansche Grenen DMen en Ptoten Juffers Steigerhotiten enz Liggende op de Werf Botterdamsch Welvaren en in de Nieawe Loods in de Elisabethstraat aan den Hoogen Zeedgk te Rotterdam op WOENbDAG 24 AUG 1881 des middags ten 12 ure in het Verkooplokaal am den Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN ÖOBNRAAD LACH bfl wien op aanvrage NotitiSn te bekomen z n Het Hout is 5 daaen v6ór den verkoop te bezichtigen liggende deze Houtwaren gemakkelgk ten verroer te water en per as GOUDA 28 Attgnalua 1881 De oudste wethouder dener gemeente de heer J A Hemy heeft ooala nit aohterataand Eaadaterslag biykt thana officieel medeileeling gedkan Van zljo aanetaaad vertrek nit de f raeente Ona vroeger oerfcht i dna bereatigd Bü hetgeen wy reeds rroeger zeiden om ons leedweien over dat vertrek nit te drukken inlleh wij uu alleen dit voegen dat het ondste raadslid de heer Fortuijn Droogleever bg de woorden ih hy den heer flemü loespntk leker de tolk was va ü gansafce Goodsche burger j Gisterenavond heeft op het sohietterrein aan den Botterdamsohen d jk e ne proefneming plaats gehad met den extincteor onder leiding van den kapitein jhr van Franokenberg ifa Froschlilz Re di de eerste maal dal de massa hont en teertonnen overgoten met petroleotn sangeUiiken waren werd èe brand spoedig freblospht eo M niettegenstaande de ikag van den extincteur defect was De twee Uattt proefgemingen nadat er terstond een andere extiaeteur gehaald was shMgde vooral g d Ot laatste maal toen de riam siwa een hoogte had van 4 meter werd deze binoiea d minuut gebinsoht De brocfneming mag dai ab Xelukkig gdtbiajfd benAMwd rorden Vele belaagatatiinden ware h de pro neming tegenwoordig Bg de wedreanM te Bnssuoi ia ky de it sfd HMddraver van iabindaabe nudSB ipbarao in 187 of l l r ouder deit mm mmi t mimt de prijs van 300 behaald door het paard Him e fan I G Mktae te Boskoop De premie 100 werd behaald door de Kampiom van A C van den Akker te Haien wonde In de Woensdag gebonden rereenigde vergadering van het dpoollegie de Krimpenerwaard met hoofdingeUuden is de rekening van het hoogheemnad ohap dienstjaar 1830 81 goedgekeurd en vastgesteld op 87 205 40 in ontvangst eil ƒ 78 881 86 in uitgaaf batig slot alioo ƒ 841S 6S j Uit den Krimpenerwaard sohrgft men De hooioogst is afgeioopen en overal is er t weinig hooi gewonnen De weilanden geplaagd door de mnicen geren schraal gras en de afgemaaide hooilanden tijn door d n regfen ie drassig om er hei vee in te jagen Ook de eersie pink van den hennep is geëindigd de opbrengst is bevredigend De aardappelen geven hier een ruim beschot en zgn van goede fuaiiteit Van de boomvmohten geren alleen de appelboomen een redelijken oogst De vrtiokt ia kleiu en ie worden aan de boomea tegett 4 en ƒ 6 de HL verpacht Een tragisoh komisohe seèoe had Zendagavsad te Krimpen a d IJsel plaats bij de aankomst van den Goudschen stoomboot die h j gelegenheiil van de kermis van Rotterdam terugkeerde Als naar gewoonte had de boot de passagiers ontscheept en valden deze met vele nienwagierigen t waa Zondagl het hoofd waaraan de stoomboot aanlag Plotseling bleek de vracht te swaar en stortte het hoofd ineen Ben vijftigtal tnenschen en kinderen buitelden ouder en door elkander in den IJsel De verwairiag waa een ooganblik groot OeInkkig liep sUes goed af t eenig letsel dat nieuws gierigen en kerillriagangers ontvingen was een nat pak De Collecte voor de Unie Een school met den Bybel heeft te Krimpen a d IJiel opgebracht de om ran 122 36 Uit Schoonhoven schrijft men De heer N J H van Gielderen heeft zjjo ontalag genomen als lid en voorzitter van het Burgerljjic A imbestnnr Tcvsna komt de heer vaa Qelderea zelf zoo bij den Raad als bgGed Staten enz in verzet tegen de benoeming van den heer K Kooiman tot ondste in jaren de gekozene te Z aangezien op twee stembtijettao onder den naaé van den heer N Kooiman ook den naam fan edn inwoner dezer gemeente die echter geeü kiezer ia eachreren waa Den heer W C Q H Broekman DtUm te Vianen is in Zwirserland een treurig ongeluk orerkomen Volgens beriejit uit Vianen ia het rijtuig waarin de heer B zich met zijne eehtgeoèote eo zijne znater de cchtgeooote van den heer Stte bevond op de Tête Noire po in een afgrond fptort Volgens het Journal de Om Êt in 1 Zaterdag I as de heer B vergezeld van de nr c dames des morgcna t Cbattounix naar Ulttigny gereden Tnaidiea de brug van VallesoiAe É het Barberinehdiel gekomen zagen zij dat tOMvolge van den zwaren regen des rorigen daags n gedeelt Van den weg was ireggeslageu en men er derhalre onmogelijk kod paaaeeteo Br bleef s niet anders over dan t rtig te rijden Maar alkweiyki was het rijzig gekeerd of er volgde eeue Jiienwe instorting waardoor het rijtuig werd n derfialingerd in den bergsiroom van bet Zwarte Water hetwelk in de Trient valt De koelsier had alsWs deb tgd om aan den andem kant er af taaprfagen Er bestond geeB nogelQkfceid om de drie aMere personen te h l te kOBMU daar vi o der eea tocrloed van tMUaitao B steenen door dea itCMm weiden weg g eept Uit Vianen wordt gemeld dat 4 lykcu e oucelukte geroudeo zün De l er D mevr B m 1 er nmMw B kill r na In den nacht van rdag op Zondag ntsiond te Rotterdam ten S a e brand in een h d aan de Boompjes bewoond dodr een bakker In de bakkerij beneden begonnen nam de brand snel toe zoodat de bewoner en twee zijner kinderen eeo meisje van 18 en een jongen vaa 16 jaar zich niet konden redden Alle drie kwamen om hunne verkoolde lijken zgn gevonden Het huis ia geheel uitgebrand dank zjj der windstilte heeft de brand geen grooteren omvang bekomen De brandweer was zooals in den Zaterdag kermisnaoht te begrijpen is eerst Iaat en zeer onrollallig ter plaatse Gedurende Juli 1881 zyn in de rgkepostspaarbank ingebracht 141 958 69 ƒ 20 722 90 werd teruggehaald De som der inlagen die aan het einde van Juni 306 029 89Vi uedroeg waa einde Juli tol 427 26S 68Vi gMtegen De alg synode der Ned herv kerk heeft in beginsel besloten aan minderheden de gelegenheid te openen om zich binnen de grenzen der kerk zelfstondig te organiiceren door wijzigingen io behandeling te nemen op het reglement op de erkenning van nieuwe gemeenten en In het bijzonder het eerste artikel van dat reglement aldna te doen luiden Nieuwe gemeenten warden opgericht A a door stichting enz b e d e gelijk het oude artikel B door toekenning van een zclfataodig bestaan aan een genoegzaam aantal leden der gemeente die verklaren dit voor de bevrediging van hunne Christelijk godsdieoatige behoeften noodig te hebhen De aangekondigde komeet wordt thans ook hier te lande waargenomen den 26 lal ij het diohtat bjj de aarde komen Bg het Hoofdbestuur der Vereeniging Bet Itetatt Kmü bestaat bet voornemen om in September te herdenken het besluit ran koning Willem I lot inatelling van het onderscheidingsteeken het Metalen Kruis Z M onze Koning heeft zijn volle instemming met het voornemen betuigd ea het Hoofdbestuur de vrijheid gelaten naar goedrinden te handelen Dientengevolge ia besloten het 50 jarig jubilé van de dagen van 1$30 1S31 haishoudelgk te herdenken Eensdeels om na 50 jaar geen stoornis in de goede verstandhouding met België te brengen en geen aauUidiog ta gerea osa oade oetsit op ta ign £ r bestaan nog ougeveer derlig vereeoigingen Van haar deelneming wordt nog offieieele opgave verwacht De büeenkomat zal warden gehouden op 12 September in het Park Alle deelnemers worde aa r door het Hoofdbeatnnr ontvangen met bet koninklijk vaandel begeleid door een eerewocht en eeu muziekkorps verder feestrede concert maaltijd en tooneelvoorstelliog in den schouwburg Van Lier door Bet Nederlmdtch Tooneel van een voor de gelegenheid vervaardigd tooneelatak door Justus van Msnrik Pfn ISdeo September bezoek aan Artia Tocht op het U Diner in Artis Concert in het Falei voor Volksriyt Vuurwerk vanwege de gemeente Het overbreugeo van typhus door water werd door dr Foabroke te Alcester in Engeland onlaags wurgenomeu Io een groep van S woningen kwamen in 3 maanilaa 14 gevallen van oaderh n styphna voor In den aanvang kon mitti geen verklsnng irinden vaa de wijze van verbreiding Btj oadeiüek bleek dat alleen het water van de ééne gaaHouehappfi he pomp in dea tnin de ziekte Tetbrodde Hal w er werd zeer onrein bevoifden eu hoe de orgsaisohe stoffen daarin kwamen kwam jaiat bij bet ondenook door den geneesheer duidelijk uit toen dI een kind uit een van de woningen UHti een poqe axcreta kwam aandragen en dat ledigde de nauwheid van da pomp Toen bleek nader dat reeda aet de eXereta vaa den eersten patient toe was gehandeld I tief VofgeÉde adres is vamwieii aav dea Mitt van Waterstaat De Vereeniging van Margarineboter fabriekaaten in Nederland die zich voor eenige dagen constitueerde heeft aan de ondergeleekenden opgedragen uit naam van vele Margariueboter fabrikanten bg U eerbiedig aan te dringen op het nemen der noodige maatregelen ten einde den uitvoer van boter met naaf e Margarineboter naar Prankrgk te bevorderen door het verkrijgen van een lager tarief dan dat wat door het Tori de Droit an den Sen Mei j1 is vastgesteld en wat daardoor den Sen November e k ook voor Nederland geldig zal wofden Donr een groot aantal der in Nederland bestaande Maigarine fabrikanten die een voornamen nijverheidstak rerlegenwoordigen wordt jaarfgka voor een sauzienlgk bedrag aan boter in Frankrgk ingevoerd en hel is daarom van gewicht dat deze uitvoer niet belemmerd worde zooals met de thans vastgestelde verhoogde rechten van 13 fr per 100 kilo foor ongezouten boter onvermgdelgk het geval zal lijn De Vereeniging hoopt dat u het hooge gewicht van dezen tak van bedrijf niet wil voorbgzien eo heeft ook de aandacht van uwen ambtgeaoot voor Bnitenl zaken op deze zaak gevestigd NSet tegenstaande door goede Margarineboter een scherpe concurrentie aan mindere soorten fan natourböter wordt aangedaan is de uitroer fan dit artikel toch ook voor de veeteelt van Nederland van groot gewicht zooals voaraf blgkt uit de zeer groote hoeveelheden naluurboter en melk die voor de vervaardiging fan dit fabriekaat noodig zijn en wjardoor de prgzen van naluurboter in weerwil fan ja zelfs juist door de concurrentie der Margarineboter op fOor de zuifelmakende streken zeer voordeelige hoogte gehouden worden Het is Op deze gronden dar de ondergeleekenden vrijhrid vinden het belang dezer industrie als een Ned belang aan de aandacht Van USd aan te beveleu Beu officier die een ruim veertigjarigen dienst aehter den rug heeft sohrgft over het dragen van wapenen door mindSre militairen aan het Fiitd dat hg zich nooit heeft kunnen fereenigen ifiet de door sommigen aangeroerde redenen die dit moeten motlveeren De sohoonklinkende woorden een soldaat moet er een eer in slellen de wapenen te mogen tlragen ent zijn groote woorden Zat er werkelijk een waarachtige beteekenis in dan toodea zij toefa wel voor idle garnizoenen zondeiF