Goudsche Courant, woensdag 24 augustus 1881

ouderaoheid in deocelfden lin worden opgerat In de reaidentie all n ia voor de infanterie het dragen Tan wapenen iederen dag erpliehiend op Zon en feestdagen in alle gamiioenen Op deie laatste dagen wordt veel miabróik an sterken drank gemaakt Tooral wanneer een Tan die dagen samenvalt met dien waarop soldy wordt uitbetaald Wie maken in hun droukensohap het meest mislvuik Tan hun wapens P Het i jn in den iregei jopge militairen die evenals kinderen met stok o cveep met hun wapens baldadigheden plegen Deie helden cooals ie weleeiis by vermelding der feiten in de dagbladen worden betiteld tellen dikwg ls geen veertien dagen militairen dienst Dikwerf Eqn het toogenaamde vn jwiUigers uit de groote steden en men weet by treurige ervaring van welk gehalte die i jn en hoeTeel op hun eergevoel te rekenen valt Militairen van meer beiadigden leefigd die door den drank niet aoo woest opgewonden worden lal men telden naar hun wapens sien grijpen evenmin de miliciens Het ia aan de o£Soieren vergund om dea middags na 4 uren tonder sabel lich in het openbaar te vertoonec en van die vergnnuing wordt door hen die weinig of geen gebruik maken van burgerkleeding gretig gebruik gemaakt Waarom dien maatregel niet algemeen toegepast op militairen beneden den rang van officier P Het doel moet weien het kwaad te voorkomen niet te straffen In Duitsehland en in België tiet men bgua nooil een soldaat in ign vrgen tgd gewapend in het openbaar Wat daar kan geschieden lal toch ook wel hier mogelgk weien Hel moedig gedrag van den heer D de Clerok uit Haarlem heeft Vrgdag welliaht een versohrikkelgk onheil afgewend Tan den trein die 4 40 uit Haarlem naar Amsterdam vertrok ontspoorde namelgk een der achterste wagens De beer D d C die door da angstkreten der reiiigers op hun toestand opmerkiaain was gemaakt kroop na een vrnchteloote poging om het portier van lijn wagen te openen door het raampje en wist gelukkig langt den loopplank den machinist te bereiken De trein werd tot stilstand gebracht en de teitigers kwamen met den schrik vrjj Het opmerkelgkste van hat geval ia leker el dat de machinist die bg meer aandaobt door bat verhoogde stoomverbruik vermoedelgk wel iets van tegenstand bad kunnen bemerken de daad van den heer D d C aanvankelgk voor een aardigheid hield en sleohta met moeite tot atoppen bewogen kon worden Ëen geneeskundig tgdsohrift deelt de waamenlingea van een dokter mede die met groote nauwkeurigheid de uitwerking van het looken op jongens heeft gadegeslagen Hg nam te dien einde acht en dertig jongens van negen tot vgftieo jaar en ondenooht hen Bg teven en twintig van dat getal ontdekte hg nadeelige gevolgen van de rook gewoonte Bg twee en twintig waren er verschillende storingen in den bloedaomloop en de spgaverleriug bartkïoppiug en min of meer smaak in sterken drank Twaalf hadden dikwgli neusbloedingen tien sliepen onrustig en twaalf hadden verzwerittg van het slgmvlies van den mond die overging torn tg eenige dagen achtereen niet rookten De dokter behandelde hen allen wegens twakte maar met weinig uitwerking totdat zg het rooken nalieten en toen kwamen getondheid en kracht spoedig terug In Pargs is het tegenwoordig mode de flesschen dessertwgu in satgnen eteie iouttillet te steken waarvan de kurken hoofden tgn met kapsels tooals die gedragen worden in het land waaruit de wgn afkomstig is Alicante is in eene flescb met lichtrood satgnen overtrekael en de kurk of stop is een Spaansch meisje met een hoogs kam Portw n ia ia een omhulael van donkerrood aatga en eene Portugeesche sohoone die een fuiier in de hand handt dient tot stop Eene flesch Pajarete wgn is in iwarelkleurig satgn met een tor o ala kurk enz De Fransche dichter Piron een scherp opmerkeT beweerde dat men aan de boeken die eene dame geleten had kou tien op welk standpunt van geestesbeachaving tg stond ja dat men uit den toealand der boeken haar karakter kon beoordeelen Toen ik wilde trouwen verhaalt hg weifelde ik niet lang wie ik mgue band en mgn hart tou aanbieden Ik bad de kena tnssoben drie sohoone dames Ik leende aan alle drie helielfde boek een nieuw vlekkeloos exemplaar en verlangde het na acht dagen terug Welk een onderscheid I Op het eene waren vlekken van allerlei soort smetten van vuile vingers vet en koffievlekkea maar geen enkele inktvlek di ik het versohoonbaarst tou gevonden hebben I Het tweede exeniplaar tag er tiadelgker uit maar had etelaooren eo rertoheideae krassen dia va mgelt afkomstig waren Hat darde was ook geleieu maar ne es opeogeanedeB en niet audera beschadigd dan datj er een klein inktvlekje op wasi waarover de leteles nog veroattohttldigingen maakte Den volgenden d gug ik imr haar toe en verliet haar m fcaur verloofde Piron had een gelnkki hnwelgkakven en werd om tyae Tsortnffiilgke ronw aigemetn bangd Het was Zaterdag rgftig jaar geleden dat Z E H Prins Frederik der Nederlsndeii door Koning Willem I tol ridder grootkruis van de Militaire WiU leoisorde benoemd werd De toen S4jarig Vorst had eau teer belangrgk aandeel in de krijgsbedrijven tegen België Ouder xgu leiding ea toeaioht waa tüst leger voor den atrgd gevormd De Koning had het voornemeu bet opperbevel over het leger dat tegen België ton uitrukken aan Prins Frederik op te dragen maar met allen eerbied voor t Konings wil kwam Prins Frederik doch daartegen op Hg offerde eigen wensoheu eigen eertnoht om iu dea stryd voor Vaderland en Koning hei leger te mogen aanroeren op aau de hoogere belangen jaa een herstel van den band tuatchen den Kroonprins en de Natie De erfgenaam van den troon mocht geen commando roeren teide de Print ondergeschikt aan dat van tgn jongeren broeder op een gedeelte van het oorlogstooueel van minder aanbeUng dan dat waar men a vgands hoofdmacht tou optoéken eo verslaan De veldheer van Quatre Bras en van Waterloo it tieohtt op tgn plaats aan hel hoofd van hel Nederlandsche leger Stechla dan wanneer de Kouiuklijka driekleur wappert van zgu legertent kin Oranje deelnemen aan den oorlog De Koniu nriohtle voor het betoog van Priua Frederik die 16 betwaren welke de Koning aanvoerde witt lie weerleggen De Prins van Oranje werd met hel Ojiperbevel beUat terwgl Prins Frederik tg n onderin broeder in dient commando behnlpuam tou tgn Priua Frederikt diad droeg sohoone vruohlen Hg bad goed geticn dat de Print van Oruig e dour tgn toewijding moed en beleid de liefde van tijn volk geheel zon herwinnen en de uitslag van den strgd was dan ook naast de haudhuviag Tan de Nederlaadsche wapeneer eau versterking der banden tussohen de natie eu den nnst tanden Koning Met de grootste toew diug stond Print Frederik den opperbeTelhebber iu de mucilgke dageu ter tgde l e Print van Oranje vrorg dun uok oau ileu Koning het eerste bewijs van openlijke erkentelijkheid voor lijn broedeiy en de Koning antwoordde op die voordraeht onmiddellijk door Prins Frederik te bevorderen tot grootkruis der Militaire Willemsorde de eenige benoeming iu dien boegen rang na den Tiendaagschen veldtocht De Prins van Oranje die in 1816 reeda het grootkruis der Miliuire Willemsorde had onivuugen werd tot maarschalk benoemd Luitenant generaal baron De Constant Bebeoque de chef van den gcueralen staf die het operatieplan met Prina Frederik had ontworpen en had helpen uitvoeren werd tot grootkruia van dea Nederlandaohen Leeuw bevofderd In lijc ariikel in de jongtte Qidt aflevering bealuit de kapitein F De Baa zijn herinnering aan dien oor Print Frederik zoo gedenkwaardigen lijd mal deie regelen i i Zoo aohitterend erkenden iu 1831 Koning en Oranje de verdientten van Priua Frederik der Nederlanden die ia den winter ala in de lente en den tomer van tgn werkiaam leven immer den gevierden Oraiijettan tol eere ook nog op hoogen ouderdom door mioiame verdraagtaamheid door eerbied voor iedert overtuiging bovenal door onvermoeide eu rusteloote pliohltbetraokting het nagealacht ten voorbeeld de hoogmoed der natie de luister van den troon Toen Madame Paata de beroemde Ilaliaausche langeres te Londen gattrollen gaf werd tij eens door ongetleldheid verhinderd aan hel ifa copo roepen van bet publiek gevolg te geven Daar hel gerovp echter telkens opnieuw begon liet de Diva hel volgende verzoek tot de Uylorik en ginthme riohten Wilt gij niet too goed tgn eene Igdende tangerea evenzoo te ontzien alt uwe renpaarden aan wie gü all zij eenmaal de baan hebben afgelegd geen i capo toeroept maar eene fletch portwijn geeft f Ala oorioaiteit kan worden gemeld dat Maandag op de weekmarkt te Haarlem was aangevoerd een komkommer vegende ruim 10 kilo gewassen te Zaandam II I I I i n r i r i i iiii II i i Buiteolajidseb Overzicht De verkieiingen Parijt badden ia volmaakte orde plaata Gambetta ia in beiije distriolea ran Belleville gekozen in het eene dittriot met een meerderheid an tlaohtt 49 attnmenj in het andare dittriot meende men eerit dat Gambetta ISO ttemmen tekort kwam en hg in heratemming met Tony Béviltoi lou moeten komen maar na nog eena oveigeield e hebben bleek dat Oambetta toch de vereisehte men dtoheid bad Het voornaamste karakter der verkietingen ii du de nederlaag der bonapartiiten en de triunf dg gematigde repuUikeinen Bekend it tot biertot di uitslag van 864 verkietingen Z7 republikeinen 3 anti republikeinen 46 herstemmingen De repnUi keinen wonnen 46 tetels ene daarvan komen o de gematigde republikeinen 31 op de Uuion tl pnblicaine 9 op de uitenta liokenijde 3 eg o de intranaigenlen 2 tetelt Te Weenen gewaagt men tteedt van een unta komil van den Keiter ea den Koning van Itiliji welke na afloop van de Italiaantohe herfatmaooeiivm te Salzburg toi plaata hebben ook tpreekt men ni een bezoek van den Koning van Italii aau Beilïg Men begrijpt dr beteekenit van deie moeilijk ti eontroleeren berichten na de verkoeling tunebti Italië en Frankrijk moet er volgent tommim een Italiaansob Ootlenrijkach Dnitsch verbond koiaei Over bet algemeen heeft het iu Engeland eet ganstigeu iudruk gemaakt dat het Hoogerhois m laatste tgne goedkeuring heeft verleend tan kil wetsontwerp tot wgtiging der bepalingen op k grondbetit in Ierland voornamelijk omdat daardow tuitflheu de beide takken der wetgevende nitokl eene botting it vermeden welke van ernstige g volgen had kunnen zijn Over het doeltreffende da nieuwe wet loopen de grroeleoa meer uiteen Z j gaat ten optiohte der paohters ontegenzeggelijk lu Trijtinnige neginselen nit aan de meeste huaacr grieveo wordt te gemoet gekomen en de tot daiverre beslaande voorreehten gaan iu lekere malt uit de handen der grondeigenaars in die der ptebttn over Ben en ander is het gevolg van den hi tengewonen toestand waarin Ierland verkoerl Miu deze bepaliugeu bevredigen niet de lerache oavertoenlpen die de tegenwoordige regeling tlechls all als van voorloopigen aard beackonwen en alles of niets vragen Men ia dnt zeer gesptnueu orer dt ontvaugtt welke de wel l j de pachters tol vigdei Tegen 15 Sept a a it eene algemeene vergaderiiy der Land Itagtu bek d am te beraadslagen em den weg welke tegenover de nieuwe wet moet iagetlagen warden In bet onlange bij Griekenland iagelijfde diitrisl Aria dreigt eeu agraritch oooflici te oultlaaa D boeren op de goederen van den rijken Oriekseta grondeigenaar den heer Carapanos weigeren bunoe E acht Ie betalen onder Toorwendsel dat geuoemds eer zich vroeger wederrechtelijk van hun grood heeft meester gemaakt De Oriekiche regeenug heeft kraoblige maatregelen genomen tol handhaving dn orde en gelaal dal den boeren desnoods zoohiug ket binnenhalen van kunnen oogst tal belet woraeg totdat tij hunne paohi betaald hebben Men schrijft bet verzet toe aan de opruiingen Tan zekere agenleo die aan de boeren van het diatriot Aria kwijtscheiding van pacht beloofden wanneer tg de et didaten der oppoailie in de Oriektohe Kamer brachtei Uit de Zwitterache bladen blijkt dat de uil hoofofficieren beslaande commiNie belaat met het ouderloek der vertohilleude vooritellen welke de verdedigtag van het Zwitterache bondagebied ten doel hebben litli voor de oprichting van een enkel veraterkt legerktmf bg Zurich heeft verklaard In geval van aohendiai der Zwitaeraohe ootgdigheid zullen de alrijdkrachtaa dea laada aldaar worden bgeeugetrokkeii om dan oau gelang der behoefte in deze of geue richting tegei de aanvallen uitgezonden te worden Daar eebter dit besluit sleohts met de meerderheid van Hu stem genomen it komihetuiet ouwaarsohijohjk voor dat de openbare meening tioh nog tal betigboudeo met bet tweede plan namelgk van drie venlerkle onderling verbanden legerkaiofen Het laatile boUetin omlrei GarfieUa toetlaad luidt De Fretideot heeft det namiddaga Iweemalet gebraakt Voorloopig ia hel toedieneo van voedsel langt natuurlijken weg gestaakt er tijo weer injecties gedaan De temperatuur ia lager de pols miuder tnel dan giiteren De poll il 108 de temperatuur 88 de ademhaling 18 Dd Efectenbeurs L Amsterdam 32 Augustni 1881 De beun waa in de afgeloopen week too mogelük nog ililler das ia de vorige Het eenige fond waarin ielt Tan belang omging waren Mexicanen die ook voor t binnenblad grif gekocht werden BiNMiNUNDtoHi wuxoBN Staot tmduii De Tieren tlolen oiroa 1 a S i de andere soorten Tarieerden weiaig Pnmitltmbiifftii Amtt loten verlaren i Paleisloten IV l ao rmg U t imteH Aaad Halt tpw i Aaod Bxpl mij Terloren 9 obl oeoir do Uiig toh 1 Vi Boitel Weiel i TrantwaiiUemMt De Wettlandache stoomtram tag hare aandeelen tot 121 klimmen De Gooiiche tramaandeelen stegen 3 6 a oU Amat Omnibut mg 2V Muttrierie icaarin Aand Afr Ht en do Bolt Hr stegen 1 o EviiOFKiiCBE WAAXDIM Staotifondun De meeite fondaen bieren onTeranderd De Bnaaisobe monteerden gemiddeld 4 Vt Spanje wat in aangeboden itemming waardoor de 1 buitenl tchnld do binnenl s terugliep Turken waren in ratte ttemming men tcbijnt gnnitige Terwaohtingen te koesteren omtreot de onderhandelingen door den Heer Bforke te Toeren Toor de regeling der Turkiche asÊlld en apeciaal der achteratallige rente Ook Êmt de Nederbindache houders Tan Turksche foodten it die Heer tot bun gemachtigde gekozen Premtltninge HongaanoM loteo Terloren 3 f Oostenrijksohe 68 1 Roirilbhe meer gewild ea 3 pCt hooger Turken Spotneeglemingn Aand Qr Butt mg sloten beter de overige Bnaa aporen rerkecrdea nude in Taaie ttemmiiw Wanohau Weenan lager Victor Em en Eluab Oitela 1 aand Theits tpw do Fnnsoh Ooatear apv I t hooger Ahxiiikaamsche waabdbk StïuUrfomken De 4 pOt leeoiog 77 ging iVi Toornil Florida i Lonitiana t 2 pOt lager Oude Mexicanen geren weer een arant Tan 3 nieuwe ran 1 pCt In Femanen waa ook eenige bande eranwel tonder invloed op deu priji VeneEuala a en Columbianen verkeerden in raate ttemming doob Brazilianen moeitea oiroa t P V geven SpooricefUningen De meeate aoorten verkeerden in lutteloote ttemming Vooral de aandeelen ondervonden daarran de gerolgen doch ook de obligetien waren flauwer Aand Mich oentr verloren 6 Wab pret 4 Mita Kana Tei S i Central Faciflc Ontario circa 3 Buffalo Cairo St Louia ürie Canada South allen circa l i Slecbtt Toor Chictgo NW Denr Bio Gr eo Un Pac South br Talt een rijziag Tan circa I pCt te Termelden Indiatrieele muritH Maxwell aharea Tarieerden tnaaoben 34 en 38 en aloten 36 do bonda tuteofaen 38 en i f t en aloten 40 dua nagenoeg op de vorige prgzen unibAiii UNii Er waa in den renteatand veel variatie er werd telft 4 bedongen doch op t einde der eek waa i S i weer geld te bekoraea T FJ3 Bijna algemeeu waa ook bedeu de ttemming flauwer Van binnenl waarden valt aleohta te vermelden dat aand Afr Hv ategen aand Centraal en do Boxtel i Vi S en Gooiaobe tram 8 pCl lager noteerden Van Enropeeache Staattfondten waren Ooatenr Buaaèo en Turken Va Va P pt tti IV 79 V Van de Amerikaantehe aarden valt ook niet Teel goeda te teggen Oude Mexicanea verloren IV 8pO P 21 ie 6pOt dito onveranderd i7viS Amerik Sp meerendeeli lager IHQBZON DBiN M di Stdachar Er lijn brugwachtert die bij het opendraaien hunner brug too goed ali nooit de g ieren kettiukjet gebruiken ter afaluiting B v de man die de bru over de Qouwe bg de Turfmarkt bedient handelt voortdurend diof die kettiukjet daar voor tieraad zijn gemaakt Die bmgwachter acht het onnoodig de brug af te aluiteo in weerwil hem gelast is dit te doen Groote ongelukken kunnen daaiuit voortvloeien kleine VH daarvan reeds het gevelg geweest Het is te hoopen dat daarop voortaan streng gelet wordt De beambten der gemeente behooren hun plichtstipteiyk te vervullen Doen zy dit niet dan behooren zij daartoe te orden gedwongen H H Afloop van Openbare Terkoopingen van Onroerende Ooederen VEILING 22 AUGUSTUS Winkelhait Nieuwe haten N No 80 f 3666 k C Vit 1 H 62 A 60 0 Weiland Moordreohttcben dijk ƒ 6660 k J Mijnlieff At te Nieu èrkerk a d IJtel Winkelhnii Gouwe C 246 ƒ 68 0 k G J BrnijneL t n mi I II II Vergadering van den Gemeeateraad DIN8D G 28 AUGUSTUS Vooratter de Wethouder J A fiemy Te woordig tgn voorts de hh Kist Prince Noothoven van Goot Hnlier de Botte Straver 8amBom Post Drost van Straalen en Fortuijn Droogleever Afwezig zijn de bh Lujjten Kranenburg Oudijk van Iterson Hemsing en van Bergen Uzendoom De Voorzitter deelt mede dat de hh Hemsing en OudiJk hebben kennis gegeven door ambtsbezigheden verhinderd te zijn deze reigsdering bij te wonen De notulen der vorige vergadering orden voorgelezen en onTenuderd goedgekeurd De voorzitter deelt mede dat het raadsbealnit van 26 Juli U tot afstand vao grond in de Crabeihstiaat aan S Lafeber door Gedeputeerde Staten ii goedgekeurd Aangenomen voor kenniigeving De Toonitter deelt voortt mede dat de heer A Kaptijn beeft kennie gegeren geen bez aar te hebben om Ie Toldoen aan het rerbugen ran deu Baad tot het leggen ran een brug niet te gebruiken Toor het publiek van den toegangsweg naar den grond in de Cnbethstraat door hem rerlaugd tot bet reetigen van remises voor deu stoomtram van Gouda naar Bodegraven terwijl bij eveneens kennis gaf in verband met de door hem gevraagde conoetaie voor eeu itoomtrani van Gouda naar Sohoouhoven den tramweg door Ie zullen trekken van het station door de Cnbethstraat aaar den Kattensingel terwijl de teekeningen voor de te bouwen remises voor de raadsleden ter visie leg ea Aangenomen voor kennisgeviug Ingekomeo zijn 1 De Gemeente begrooting voor 1882 Wordt gesteld in handen der heerea Maller de Rotte en Hemaing De h Muller veneekt den Voorzitter in zgne plaats een ander lid te benoemen daar zijne vele bezigheden het onmogelijk makeo dat hiJ dete taak op zich ueemt Daarop wordt in de plaata van den heer MiHir benoemd de heer van Straalen zoodat de Conmiaaie beataat nit de hh van Straalen de Botte eu Hemriag 2 De begrootingen der gesubsidieerde instellingen Tan weldadigheid TOor 1882 Wordt gesteld in handen der heeren Luijlen Kiat en Oudgk 3 Een Toontel ran B en W tol wijziging der regeling ran ket ouderw a aan de BnrgeraTondschooi dal strekt om hel onderwgs in het rekenen en meetkunde op te dragen aan den heer P Tan Vledderop eeu jaarwedde Tan 360 en dat in de Nedcrlaudache taal geaehiedqiis en aai ksknnde aanden heer A F Xtmeii éMattai t eeu j ar eddeTan ƒ 360 Ter i isie en beaoemiog in eeu Tolgende Tei ering 4 Eeu adrea Tan H ran drr Wolff rergunning Terxoekenda om een hem toebehoorend gebouwtje in de Vronweusteeg te doei bewonen daar de ge meentearchitect dit gedurende 3 naandea onbawoond wil dom tgn B en W stellen TOor op dit verzoek tfu ttnd te beschikken daar de Terordfening Tooraohrijft dat een grootendeels hernieuwd huis gedurende 2 maanden niet mag bewoond ihróm Ter Tisie Aan de orde ia De rekening der Gemeente dienst 1880 De keer Samsom Traagt waarom die tbana slechts 8 dagen ter risie heeft gel g n terwgl dat anders 14 daag het geral ia De Voonitter antwoordt dat de rekening veel langer ter visie heeft gelegen het rapport der Commissie echter sleohts 8 daag doch na deze vergadering noodzakelgk was met het oog qp de benoeming der leeraren aau het pro gymnaaium elke moet worden bekrachtigd door Z M oen Koning waarmede uit den aard der zaak eenige tijd heengaat kwam het enschelgk voor ook thans de gemeenterekeaing aan de orde ta stellen De heer Samsom zegt dank voor de verkregen inlich tingen Daarop wordt het voorstel tot voorloopige vaslttellingder Gemeente rekening in ttemming gebracht en ooat waiM met 8 tegen 1 atem die van dea heer Samtom terwgl B en W zich in gevolge de bepalingen der Wet van itemming onthouden Daarop wordt het vroeger medegedeelde vooratel tol wijziging der Gemeente begrooting dieutt 1881 zonder hoofdelijke ttemming aangenomen Benoemd worden daarop 3 leeraren san het Progymnodnm Tot Leeraar in de natuurlijke hiatorie de heer A L van Uven met 11 ttemmen Tot Leeraar in de Fransche taal de heer H W F Bonte met 11 stemmen De heer van Ilertbn komt ter vergadering Tol Leeraar in de Duittohe taal da heer A L Schmidt mei 12 stemmen Daarop neemt de Voorzitter het woord eo zegt Mg ne Heeren Alvoreua deze vergadering te sluiten wensoh ik nog een enkel woord te spreken Dit ia mij eeu behoefte daar er inaaehen na ea de thuiskomst van den Burgemeester waarschijnlijk geene raadsvergadering meer zal tijn en ik dnt thans voor de laatste maal bier als wethouder in functie ben Gedurende het tijdperk van 11 jaren dat ik de betrekking van Wethouder heb mogen bekleeden heb ik vooral ook in deze vergadering zoovele bewijzen van vriendschap en welwillendheid ontvangen dat bet mg moeielyk zou zijn 1 een te gaan zander eeu woord van erkentelijkheid te uiten jegens de raadsleden van beden en van vroeger van wien ik steeds de meest henscbe bejegening mocht ondervinden Het aneest rijst er bij mg op een klacht tegen mg telf dal ik niet nog meer voldiMU heb aan de plichten die ala wethouder op mij rusten doch dit mag ik van mij zelf getuigen dat het steeds mijne bedoeling was de belangen der gemeenUiiao veel mogeUjk te behartigen Met diepe erkeutelijkheid mag ik hier gewagen van de ondersteuning steeds ontvangen van dezg de van onten Burgemeester eu ook van u allen waardoor het mg gegeven is met voldoening van hier te kunnen gaan Terwgl ik n hartelijk dank zeg voor de betoonde welwillendheid beveel ik mg in uw rriendsdiappelük aandenken aan ik van mijtte zijde hoop ook steeds u allen te gedenken Na 57 jaren bier gewoond te hebben deze gemeente verlatende zal ik niet behoeven te zeggen dat de welvaart dezer stad mg steeds zal ter harte gaan en dat ik van hier ga met de beste wensoheu voor haren bloei en toekomst I Het oudste raadslid de heer Fortuijn Droogleever vroeg daarop het woord en zegt het volgende Mijnheer Bemy Ik meen het gevoelen van den geheelen Baad uit te spreken wanneer ik U z dat we uw besluit met leedgevocJ adbben vernomen en niet alleen deze Baad maar de geheele Gemeente zal het betreuren Gij moogt U leWe in den laataten tijd minder geschikt geacht HHlen tot de vervulling uver betrekking deelden dat gefoelen niet eu zouden gewenacht hebben en badden vervacht dat ge nog tal van jaren met denzelfden ijver tn hetzelfde beleid dat U zoo vele jaren kenmerkte de belangen van Gouda zoudt hebben blg ven behartigen Is Uw besluit onveranderlijk dan moeten ij dit eerbiedigen en U dank betuigen voor alles wat ge voor Gouda geweest zijt en gedaan hebt en U toewenschen dat ge nog vele jaren de welverdiende rust moogt smaken aarop Uw tot heden zoo nuttig werkzaam leven ten volle aanspraak geeft Ook wij bevelen ons voortdurend in uw vriend schap aan De vergadering betuigt hare instemming met het gctprokeae De heer Bemy zegt daarop den heer Fortuijn Droogleever dank voor het geaprokene en drukt tenhoogtle aangedaan alle leden van den Baad de hand Daarop wordt de vergadering gealoteo GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Twee zwarte Sohortjcs een Boteukrans een paar witte Kousen gemerkt eeu paar witte kinder Kousen een fantasie Medaillon met een Ketting van zwarte kralen een blauw gestreept Kraagje twee paarsoh katoenen Scharfjes eu een OamesKraagje REi l ISGEVII G De BÜBGEMBESTEB van GOUDA breagt bij deze ter kenais van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen eut te Rotterdam op dea 19 Augustas 1881 is exeoutoir verklaard Het kohier van hél Patentrecht No 6 over het dienstjaar 18 Vu Dal voormeld kohier tar invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop Toorkomende rerplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden Toet te Toldoen en dat bedeu ingaat de termgn Tan Drie Maanden binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 20 Augustus 1881 De Burgsmeester Toornoemd EEMT 1 b KSNIfISOEVINO INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTEIl en WETHOUDEES rau Gonda Gelet op art Sudor Wet van den 2n Juni 1876 Staaiailad oo 96 Doea te eten Dat zü Tergnaniag hebbea Terleend lo aan deu Heer W Hoogendijk Wzn en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener MargarineBoterftbriek in het perceel gelegen aan het Jaagpad kadastraal bekend in Sectie A No 2099 2o aan den Heer P Bond Pza en zgne recht