Goudsche Courant, woensdag 24 augustus 1881

VrUdag 26 Algnslas 188t N 2653 GrOUDSCHE COURANT Nieuws m Advertentieblad voor Gouda eo Omstreken De iiuendlng vaa ad erteatida kan gespUeden tot éóo nor des namiddags van den dag der uitgave I iii i Mil u I II I I WBBWBB i KU IIIMi liWPIWIIi I niet verlangt weder voor Prenier der Kamer n aanmerking te komen en dat ds heer Veegena bij den aanvang der zitting iqn betrekking van Griffier zal nederleggen Zijn vervangiag door den CommiesQtiffier iaa der Linde ia ceker BINNENLAND aOUOA 26 Aogualiu U81 Ter ew vm den Terjaardiig nn Z K H deD Pfiu fop Oranje wappert heden vn de openbare geWinMa de faderUndwhe vlag Oate de iniHte inwArjjfen Voor de aanbette U op 22 Auftnstna Kekonden door het departe ent ran kolanUa komen voor de heeren G Priaoe en Zn alhier oor 9000 Kg loodwit 2S2 20 10 000 K id ifM 10 000 Kg id ƒ 2608 10 000 K id 2 1S en 10 000 Kr id ƒ 2628 Venier voor ilO at onir f krniaatoeltjea J Alphenaar Wan Waddinxveen 28S8 eu roor diVejf i taaawaak A m i Vaita Jlaaidndit 4iQ 4 iwHMt aeide uw da bea laaie gelegde moed willige brandatichting erkrqgenden tot het bewaren en rerkoopan Tta buskruid en ruurwerk in het peroeel gelegen aan da Zengatraat geteekend G No 1 kadaater sectie C No 1466 Gouda 16 Augustas 1881 Burgemeester en Wethondert Toomoemd BKMY 1 b De Secretaria BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREN 1 Ad Fraofoii ooden W Btmt a F C na der Ben QHrtroidi ouden M Vwwhot en 6 sn OoTHlen SO Jacobnl Berurd ooden A tan Hutam en A Jongbloed Cornalii onden Tnate en i Boell 21 Willem Coenrud ooden C G BeaW en O B Grtreeteijn Cornelia Jolunna onden F H Wenrroan en O J Lnnenbnrg 88 Willemini onden 4 Scbriek en P lan der Bijl Pieter onden C van Dgk en G Ra len OVERLEDEN 80 Ao m Lodeniteijn 1 m 81 K Mil hniiir lan G na der Kleija M M Hoogendoorn wed L ren Eijk 74 j ADVERTENTIfiN Voonpoedig bevallen van een Meisje C J WEDRMAN21 Aagnstus LxmiiiBxnio Voorspoedig WalleD van een Zoon H TAN DÏE BANDEN TAN DSS GeIST Gouda 23 Angnstns 1881 I Heden overleed Óns jongste kmdüe JO HANNES Tgf weken ond B M V LODBNSTELJN J L T L0DEN8TBUN Gouda 20 Aag Aoslikk taj BBuriiBOEii Heden herdenkt JACOB VAN DEE HOEST den dag dat TÓör 26 JAAH bg mg als Meesterknecht in dienst trad Aangezien hg gedurende gemeld tgdvak met den meesten gver en trouw werkzaam was is het mg een aangename plicht daarvan openlgk melding te maken J J LIESEEB Firma LIEDEER Co Gouda 24 Aug 1881 TM KOOP wegens VEBANDERINO in ZAKEN op een groot Dorp een KOFFIEHUIS met ISVENTABIS voor een geringen prgs Adres franco A E ta dsr EOF Boekhandel Oud Beierland De Ondergeteekende Leeraar H O die met zgn gezin omstreeks half September te Gouda komt wonen vraagt tegen dien tgd eenenetteDIEITSTBODE die kan Koken en Werken Adres Waterstraat Doetinchem L A filSSINE Ja Worden Cfevraagd twee fataoenHJke KOSTGAJfGXIBS in een klein gezin Adres BLEEEEBSINGEL N 208 Een GEHDWD PEESOON vraagt een betrekking het zg als GELDDRAGER of iets dei lgks welke een burger bestaan geeft Franco Brieven onder No 615 bg den Boekhandelaar A BRINEMAN alhier 307 Staata LoteriJ De Trekking der Eerste Klasse begint MAANDAG 29 AUGUSTUS e k In dit land yootkoa tnmdft Erenala een dief die ons dea naclits aanrandt ralt ie onaop hel onrerwachta aan ZU dle er aaa Ujden geroelen pijn In de borst en lenden lelfe somiyds in den rug Ze ondernnden een soort na rtrrellng en een geneigdlield lot slapen Das morgens roor al beeft men een onaangenar men m jnaav Ju den mond de tanden HJn met een sUJmaebtige aelbtandlgbeld beset i De eeünat ontbreekt De Heks geVoelt als bet ware een sware g drukking op de maag en som 1 wUlen een geroel ran swakte en een niet aan te rullen leegte In bet binnenste ran de maag DeoogcD zijn dof en de buitenste deelen er ran worden koud en klam Na een zekor tijdsverloop krijgt men oen hoest die bij den aanvangdroog la maar na eenlge maan J den rergeaeld gaat met op r gevmg van groenacbtige fluimen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid en te vergeefs tracht hij te slapen hetgeen lijn toestand nochtans niet verzacht Vervolgens wordt hij zenuwachtig prikkelbaar en somber en neemt alles euvel op Wanneer hij eensklaps opstaat oDdorvindt hij eon aoort van duizeling hlJ geraakt verstopl geconstipeerd lijn huid Is droog en bij oogenblikken warm hét bloed wordt dik en traag Het wit der oogen krijgt oen geelachtige tlnLDe urine wordt l eiialve nog dat ze aanslaat zeldzaam en donker van kleur Dikwijls Is de zieke genoodzaakt het voedsel dat lilj gebruikt over te geven die brakingen laten in den mond dan eens een filtteren dan eens een zoetacbtlgen smaak achter en teer dlkwljU zijn ie door hartkioppmgen gevolgd Het gezicht van den zieke verzaakt hl heeft altijd sterren voor de oogen en ondervindt een groote vermoeidheid en zwakte Alle deie kenteekenen doenxtch beurteUngs voor Men beweert dat een derde der beTOltlng onder dezen of genen vorm daaraan lijdende Is Gfflieesheerea hebben zich dikwijls omtrent den aard deier ziekte bedrogen Eenigen hebben die als een lererzlekte behandelt anderen weder als slechte spijererteerlng sommigen ook als miltziekte enz en maar niet een hunnerverscUllende behandelingen heeft een gunstig uitkomst opgetererd Men heeft nochtans ontdekt dat het Extract of Roota wortel extract of geneeskrachtige Siroop ran Moeder Selgel In elk geval volkomen geneest De slechte apljarerteering U een zeer ernstige ziekte welke een groot getal der roiksklasse aandoet eo ie wordt door rampiallge uitkomsten gevolgd too geen onverwijlde lorg wordt aangebracht De Selgel Sliaot Is een afdoend middel telfs In de moeielljkste geraaéa A wmn Eigenaar te I i m Breda tahj aoounaRiOeneraal Depatroor Nederland ook rerknjgbaer DU alle Apotheken la Hollaiid Java enKaloiii a M i TCa U glroap t 7ii van de riUtaftJn Te Cfouda THUS Apotli Schoon Schoon BIER BIER Op zware vaten geschikt voor de pomp wit en biniin naar keus levert de Bierbrouwerij en Azijnmakerij De Gekroonde Valk van VoUenhoven Go AMSTUBDAM Door den Boekhandelaar A BBINEMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE mm mm of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of Bt Janskerk te TerGoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen derCartonteekeningen euz waarbg is toegevoegd een aficonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth oooa CHBISTIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Centen Snelpersdrok van A Bbinxmim te Gouda Afisluiting Fassage BÜBGEMBBSTEB m WBTHOUDBBg van Waddinxveen maken bekend dat de Passage met Rijtuig eo over den BLOEMEND A ALSCHlilf BIJWEG van den 2 a tot en met den 4 AUGUSTUS a zal zgn AFGESLOTEN en dat gedurende de Afsluiting de Bgtuigen hun w znllen moeten nemen óf door den ZUIDPLASPOLDEB óf over BEBüWDK Waddinxveen 19 Augustus 1881 BmtGEMEEsm ur Wkthovdxis voobhoikd VAN DOBT SOOON Surgenueiter K VAK DttKMstBEN Kz Lo Seerttariê SUmmONIISGHOOL Se COMMISSIE vak TOSZICHT op hetMï elbaar Onderwgs maakt l ekend dat op MAANDAG den 29 en DINSDAG den30 AUGUSTUS a b des avonds te 7 uren in het Schoolgebouw op de Houtmansgracht INSCHBIJVIITG zal gehouden worden van LecrUngen voor de Burgeravondschool op eerstgenoemden datum van Leerlingen die den vorigen Gursas aan die School gevolgd hebben op laatstgenoemden datm van Nieuwe Leerlingen Bg de Inschrgving moeten de Nietiwe leerlingen hnnne inentingsbewgzen overleggen Het Schoolgeld bedraagt 3 Gulden voor eiken Leerling voor twee oi meer Leerlingen uit één gezin 2 Gulden per persoon Onvermogende ouders betalen geen schoolgeld Het Toelatings eacamen zal gehouden worden op MAANDAG en DINSDAG den 12 0 en 13 a SEPTEMBEB des avonds te 7 uren De Lessen znllen ftanvangen op den 14 SEPTEMBEB De Secretaris der voornoemde Comtaisai Dr P H G VAN ITEBSON Openbare f erkopping op MAANDAG 19 SEPT 1881 voorm ten Elf are in het Koffijhnis fHABMONIB teOouda van 1 5 Vgf nieuwe zeer soliede gebouwde MUIZEN waarvan een aU WINKEL dienende allen met EBF en open GBOND daarachter en gonstig gelegen aan belde zgden van de Boomgaardstraat vóór aut den Kamemelksloot wgk B noa 315 2 815c 3156 315a en 315 te Gouda 6 Ben WOONHUIS mei EBE en GBOND daarachter aan de Speldenmaker steeg wgk G n te Gouda 7 een WOONHUIS met EBF en PLAATSJE aan den Pluweelen Singel wgk B n 586a te Gouda 8 een groot stuk BOÜIFGJÏO flT D gunstig gelegen aan de Boomgaardstraat te Gouda breed 420 Meter 9 18 Tien perceelen BOUWGBOND als voren ieder breed 3 Meter Inlichtingen geeft Notaris Mb KIST te Gouda ADVERTEl TIÊN m alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BBINKMAN te Gouda lU Bép bohrift ia voMoeucte WÊÊ De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG D0NDEBDAG en ZATEBDAG De prgs per drie maanden is 1 25 firanco per poet 1 50 Bg de asobeateding Toor het aanleggen ran riolen in de Lek Uiel eo Anutelatraten te a Orarenhage ia bet minat ingeachreren door den heer H Jougenbnrger te Waddinxveen roor 6400 De gemeenlenkeoiog over 1880 ran Waddioxrceu il door den Oemtenleraad voorloopig vaitgeateld in omvang op ƒ 3S285 40 in oilgaaf op ƒ 30280 27 i en bet batig aaldo bedraagt alioo 3000 12 De koaten van het onderiryt hebben bedragen ƒ 7399 68 De aCdeeling Woerden en omatreken der Holl Itaatiobappü van landbonir heeft bealoteo op Woensdag den 7den September a aldaar te houden dea voormiddaga een ivedairvd van hel icboonat in het tuig loopeude paarden prije 50 premie 28 eo dea namiddaga eene harddravery voor paarden van aeaaen klaar prqa 260 premie ƒ 76 Het Binnenhof te a Hage krggi langzamerhand den aanblik van het stadhouderlijk kwartier De Stadhonderapoort ia nagenoeg voltooid en wordt thaua met ornament veraierd Boven het daarnevena aangelegde poorlje is een steen aangebracht in oudHollandaohe karaklera vermeldende dat in 1880 deze doorgang ia gemaakt Het geboaw van de Derate Kamer der StatenGeneraal is van de loodsen bevryd welke de boogvormige toegangen aan het oog onttrokken terwql het front van de ridder of loteryzaal ontdaan ia van het houten getimmerte hetwelk het geiioht op dat monument van geschiedenis en kunst aanmerkelqk verstoorde Nu nog sleohts het sleenen gebouwtje en de aohnttingen voor het anihief en het nieu ve Wa terstaatsdepartement verwyderd en het Binnenhof vertoont lioh geheel in zyne onde nieuwe gedaante De oommiaaie voor de Sarpbati loterjj heeft alle loten geplaatat Het kapitaal benoodigd voor het Sarphatimonument is nu bijeen n de aanvang van het werk hangt aleohta af van den park aanleg te Amsterdam buiten de Utreohtaoheaoort door de gemeente In d t park toch zal bet monument rerr ien Men aohryfl uit den Haag aan het Zeeumch Dagblad ThpM kan ik verzekeren dat de beer Mirandolle Z H de Pkaa heeft den heer F M Snickers biaaobop van Haarlem benoead tot adaistentbis aokop by den panselqken troon Op Donderdag 8 September ztl door het gerechtshof te s Qravrnhage behandeld yordeo da zaak vap Gebr 8 bekend onder dea saam van de Blauwe bende die beschuldigd orden van diefstal onder zeer verzwarende amstandtgheden gepleegd Dieozelfdep dag lal voor het hof terechtstaan de peraoou van fi uit Botterdaoi ten einde zich te Door Schipper P Moa van Soheveningen voerende de haringschnit Xondtr vlgt feta tegm werd op cyne tehuis reis ontmod in de Noordzee zwalkende eene schuit of praam waarin twee mannen lageu Onmiddelijk hield hy zyn vaartuig by en had bet geluk by de praam te komen en de twee mannen aan boord te nemen Zij heeten A Schaap en L Schmeitze Zg waren Vrydag voor rekening van den heer Nievelt te Rotterdam met nog een andere modderpraara vertrokken naar Huil gealeept door de atoomboot Fietoria Tengevolge van hooggaande zee zijn de modderprameu luaachen Vrydag en Zaterdag losgeraakt en legen elk ar en lek gealagen Zy hadden geroepen aan de Ficlori doch deze zette hare reia voort waarover zy zich beklagen Zy vermoeden dat de twee personen die in de andere praam zaten door een Eogelsohen visacher zyn gered Aanstaanden Zaterdag zal in de Kon Zoölog Bot tuin te s Gravenhagr de tentoonstelling van pluirogedierte word u geopend die drie dagen zal duren Zy belooft zeer belaogryk te zullen zyn ook door opmerkelyke inzendingen uit België eo Frankryk Het getal nummera loopt by de 700 zynde 100 meer dan in het vorige jaar Te Leiden heeft giateren in een kroeg in de Galgstraat een vrouwspersoon met een revolver haren beminde een soldaat in de heup geschoten en daarop zioh zelve in de borat De soldaat is licht de vrouw ernatig gewond Guleren deed de arr reohlbank te Utrecht uitspraak in zake de huisvrouw van P M Ie Zeist beschuldigd van het oprichten van een bank van leening aldaar zonder daarvoor vergunning bekomen te hebben De rechtbank heeft haar veroordeeld J J cellulaire gevangenisstraf eu ƒ 60 boete of 8 dagen cellulaire gevangenisstraf De eisch waa 46 dagen Mllulaire gevangenisstraf en ƒ 1000 boete ol 8 maanden subsidiaire gevangeniaatraf Uit vertrouwbare bron verneemt men dat het adres van hulde aan t Transvaaleohe volk byne sllerwege met ingenomenheid is begroet Aangezien t oirculeeren der lysten in vele der grootere plaateen aauvankeiyk eenige moeilykheden ondervindt worden door t Bestuur van t Groene ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6B00TE LETTEBS worden berekend naar plaatsmimte Aftonderlgke Nommers VIJF CENTEN Kruia maatregelen beraamd om ook daar voor ieder de gelegenheid gemakkelyk te maken door hun handteekening sympathie te betuigen aan onze dappere stamverwanten in de Transvaal Behalve door ouderteekening van t adres he 8 t Groene Kruis nog op vele andere wysen fat tnigittgen van sympathie ontvangen Zelfs zijn eei fe venen ingekomen met het verzoek die aan t adrea toe te voegen Ook is van zeer gewaardeerde zijde t aanbod ontvangen hetadrea naar de Transvaal over te brengen Den 12 Sept e k wordt ter gelegenheid van den 60jarigen gedenkdag van t Metalen kruia te Anuterdam in den schouwburg van dan heer van Lier een nieuw tooneelstuk opgevoerd getiteld Oewkktigt Jaff Het stuk is geschreven dsor de heerea Jnatva van Manrik ir en 9 A Baia ea zal door de vereenigiug Bel Nederlatukeh Toauel worden gespeeld De oud stryders van 1830 31 zullen de eerste voorstelling bywoneu Betreffende de wedrennen te Bnsanm kan naat de B C meldt ala een staaltje van snelheid van enkele buiteulandsche harddravers dienen dat de pryswinnaar in wedstrijd III de bengat Gramotiey van Stechow te Berlyn bij den eersten rit waarin hg medeliep de baan van 1600 meter dein 2 min 40 aee Voor de tiende maal kwamen dit jaar op den gedenkdag van Leuven te Leiden ea Ie Utreciit de oudstudenten byeen die nu een halve eeuw geledeu de wapenen aangordden om voor de eer en de onschendbaarheid van den dierbaren geboortegrond te gaan strydeo t Was een aaodoenlyk bijeenzyn van de mannen die vyftig jaar geleden met elkander in t gelid stonden en nu als grgaaarda nog weder broederlyk byeen waren aan den feeatdisch ter vaderlandslievende herdenking van het roemryk wapenfeit De ryen zyn sedert nataurlyk gedund Toch hebben deze wakkere mannen geen reden van klagen Hun krachtige constitutie besohaamt de leveusstatistiek De jagers compagnie te Utrecht bestond uit 263 studenten terwyluogeeu 20 tal bf andere corpsen waren ingedeeld Van hen zyn thans nog 83 ia leven allen zeventigers of daarboven 47 hunner waren ter reunie Opgekomen Van de 260 te Leiden uitgetrokkenen leven er uog 70 ook allen boren de 70 jaar van dezen hebben er 30 aan de feestelyke bgeenkomst deelgenomen De statistiek leert dat gemideld 20 pCl van degenen die 60 jaar oud zyn geworden den 7 0 iarigen leeftgd bereiken Naar die verhouding hebbu de oudvrywilligera van de studeerende jongelingschap van 30 zioh in een groot voorrecht te verhengtn Mogen zy t aan den avond huns levens nog zeer vele jaren blyven genieten dit wordt hun zeker door het dankbare Vaderland van harte toegewenscht I Men aohryft uit Ter Heyde van 24 Aognslus Terwgl zich gisteren tegen den avond verscheidene jongens met het baden in zee vermaakten geraakte er een in het zoogenaamde mui en was al een eind ver nu boven dan onder weggedreven eer de anderen het merkten Gelukkig was de heer Kila hulpondenvyzer alhier juist op den kop van den dam gereed ook om een bad te nemen Op