Goudsche Courant, vrijdag 26 augustus 1881

het geroep der scheeuwende jongena loopt h esn eind terug springt te water zwemt duikt grypt gelukkig en swerat toen ruggelings met den drenkeling op cyo lichaam naar het strand Alles teekent een doode Maar de heer Kila herinnert lioh wat de Maatsohappü tot rvddlng ran drenkelingen bg schijndooden voorgeschreTen heeft Uy draagt hem naar de helling vau het duin past de metbode tot herstel der ademhaling toe eo heeft de voldoening na eenige minuten het leven langzamerhand te zien terugkeeren Eergisteren ochtend ten 6 ure t jn drie jongelieden met een zeilboot an Zwolle ertrokkeu en tot dusverre niet teruggekeerd terwijl ook geeu berioht ran hen ontvangen is Daar de zeilboot met de jongeliedeu eergisteren de brug te Kampen passeerde m de richting naar zee veronderstelt men dat ze verongelukt zgu Intussohen is te hunner opsporing een stoomboot van Kampen uitgezonden De vervalschijig van thee begint reeds in Japan tooals blijkt uit een officieel büérioht van dea Noord Amerikaanscben consul te Hiogo aan de Binering te Washington Zie o a de A Terktf MtÊHdelileitung van 21 Hei 1881 Het grootste gedeelte van de uit Japan uitgevoerd wordende thee ia nl gekleurd Omstreeks 1870 is men daarmede begonnen Lang hebben de afzenders in Japan zich verzet tegen de eischen der koopers die een hoogere kleur verlangden maar zij moesten wel toegeven en thans is de verwerg in Japan algemeen in gebruik De zwartgrauwe Japansche thee ziet er nu uit als de z g groene thee ran China Indigo en gips worden daarby gebruikt Wel zgn dat gelukkig geen vergiftige stoffen maar een vervalsebiug is het en blijft het Het fyne van de zaak is hierin gelegen dat onder de zóó gekleurde theebladeren van mindere qualileit niet zoo gemakkelijk waargenomen kannen worden vandaar de klacht van handelaren in Noord Amerika en Engeland t Zal menigeen wel eens lijn voorgekomen dat hg wat laat aan deu trein komende nog juist mede zou knnneo als hij het durfde wagen zander S laatskaartje in deu wagon te stggen Tooh mag il wel ouder zekere voorwaarden en boetebepalingen waaraan men zich lijdelijk te onderwerpen heeft Doet men dit laatste niet dan stelt men zich bloot aan eeue vervolging voor den rechter t Beste is uat urlijk te zorgen dat men altijd op tgd komt of te laat komende wachten blijft op eeu volgeuden trein Dit laatste is echter zoo onaangenaam dal meu eenige onkosten niet zou ontzien om nog mede te kunnen wanneer men meer algemeen met de strafbepalingen bekend ware Verzet tegen de beambte als deze de boete oplegt is echter gevaarlgk eeu ingezetene van Meppel beliep er dezer dagen eene boete van ƒ 10 of drie dagen celstraf door Uit deu Transvaal ontving prof Hariiug den volgenden brief Pretoria 9 Juli 1881 Hooggel Heer Prof Dr P Harting I Te midden van onze moeielgke en ernstige onderhandelingen tot uitvoering der vredesovereenkomst is het ons een aangename taak aan een der heiligste plichten te voldoen die op ons rusten den plicht van dankbaarheid Wg wenscben zg het ook met korte woorden en voorloopig U en in üw persoon hot geheele Nederlandsche volk onzen oprechten dank te brengen voor de warme de standvastige en geheel belanglooze belangstelling aan ons en aan onze gerechte zaak bewezen gedurende den oorlog dien wg gevoerd hebben voor onze heilige rechten én die gg voortgaat te bewgzen door de oprichting der Nederlandsch Znid Afrikaansohe Vereeniging Wg hebben de oprichting dier vereeniging met groote vreugde gerien en verwachten daarvan voor de ontwikkeling en den bloei vau ons laud en ZuidAfrika reel Wij welen dat wg zonen vau één vaderland zgn en een volk dat met ons uit denzelfden Bgbel leest in dezi lfde taal is eu blgft voor ons als broeders van één huis Laat ieder in Ncderlaud die nns gesteund heeft het welen dat wg met oprechten dank vervuld zgn dat onze gewonden dat onze weduwen eu weezen het van ons zullen hooren dat wg uil Holland ondersteuning hebbeu ontvangen En met het oog op de toekomst wagen wg het een wensch uit te spreken dat voor veel wat wg nog noodig zullen hebben voor de opbeuring van ons diep gescbokt vaderland Uwe voortdurende be langstelling even krachtig ons nabg zal wezen als in het verleden De opbouw van onren Staat zal de ondersteuning eischen van ieder die recht en vrgheid liefheeft Tenslotte zeggen wg V beleefdelgk dank vpor de toezending aan ons van de door U gehouden rede bq de opening der Nederiandaoh Zuid Afrtkaansche Vereeniging te Utrecht Hooggeleerde Heer Wy hebben de eer ons met hoogiohting te noemen üw geh Dr W Edüaed Bok S J P K dqkb St Seor Viee PratideBt Dat muizen een nen smaak hebben blgkt naar de N Zutph Ct meldt aan een handelaar in boter te Deventer in diens pakhuis laten de muizen de kunstboter onaangeroerd terwgl t ran de echte dapper unullen Bg df verkiezingen in Frankrgk op Zondag jl hebbeu voor zoover de Fransche bladen de cgfers volledig opgegeven van 2 876 261 kiezers 1 990 930 oau de stemming deel genomen Hieruit volgt dat ruim 31 pot bgna een derde zgn weggebleven Bg de jongste verkiezingen in Nederland en bg die in 1879 was de verhouding van het aantal Itemmers tot dat der thuisblgven als 68 tot 42 Neemt men in aanmerking dat ieder Franschman dooreen genomen door aanleg opvoeding en omgeving ontegenzeggelgk meer tot deeluemiag aan de politiek gedrercn wordt dan met een Nederlander vermoedelijk ooit het geval zal zgn dan geven de Fransche verkiezingsogfera weinig recht tol het vermoeden dat de opkomst aan de stembns in ons land bg uitbreiding der kietbevoegdheid veel grooter zal warden dan thans Al waren wg begiftigd met den zegen van het algemeen stemrecht dan nog zouden wg op grond van het zeker thuis blgvende derde deel na iedere verkiezing weder even goed als thans geplaagd worden met redekaveliogen over den uitslag die verkregen zou zijn wanneer zij die iet aan de stembus gekomen znn eens Kil versohenen waren Uidd ct y Tegenwoordig worden groote hoeveelheden vruchten en wel voornamelgk appelen uit Amerika naar Engeland verzouden die hun irisscheu en aangenamen smaak geheel behouden en wel doordat zij eenvoudig gewikkeld worden in een papier dat gedrenkt is in een alcoholische oplossing van salicylzuur na droogiug zgn deze papieren vuor het gebruik gereed Men zou nu de appeltgd zoetjes aan begint te naderen eens proeven kunneu nemen om op deze wijze de appelen en prreu beter Ie kunnen bewaren De zesde algemeene vergadering van de vereeniging voor Lijkverbranding zal warden gehondeu te sGravenhage op Zaterdag 24 September 1881 in het gebouw voor Kunsten eu Weteusohappen Onder de punten ter behandeling vinden Hg vermeld een voorstel van het hoofdbestuur om het voordeelig saldo der algemeene kas over het jaar 1860 geraanid op ƒ 1082 66 te storten in het fonds voor Igkovens Het verzoek van het bestuur der gemeente Lodi Italië om medewerkiug tot eeu monument voor den heer Paolo Oorini Het hoofdbestuur vindt geene vrgheid om dit verzoek te ondersteunen Het verzoek der Vereeniging voor Lijkverbranding voor Zurich en omstreken om bgdrageu voor een aldaar op te richten Siemensoheu oven Het hoofdbestuur alelt vóór tol dit doel eene bgdrage van ƒ 200 beschikbaar te stellen Een voorstel van het hoofdbestuur om voortaan de berichten en mededeeliogen kosteloos aan alle leden der vereeniging tor Ie zeuden Hierbq is aangeteekend De afnemende belangstelling iu onze zaak waarvan in de laatste jaren is gebleken is gelijk het hoofdbestuur op goede gronden kan aannemen voor een groot deel te wgten aan gebrek aan bekendheid metden stand van het vraagstuk der lijkrcrbrauding hier te lande en elders Het aantal geabouueerden op de Serichten en tltdedeelingen 88 is in rergelgkiug lot het ledental der Vereeniging ou 800 gering en neemt slechts zeer langzaam toe Verspreiding van meerdere kennis zal naar het hoofdbestuur meent ougetwgfeld meerdere belangstelling ten gevolge hebben De meerdere uitgave geraamd op hoogstens ƒ 300 die uit de aanneming van het voorstel zal voortvloeien is niet van dien aard dat ig verhinderen kan om desnoods bg wgze van proef tot den voorgesleldeu maatregel over te gaan Het HU meent dat het niet honden der efieoleubenrs bij gelegenheid van de wedrennen te Bussum een eerste stap zal wezen om des Z iterdags geregeld die beurs tosschen Juni en September gesloten te houden De Nederlandsche jachtvereeniging Nimrod zal een wedstrgd in hel schieten op glazen ballen honden te Zandvoort op Zondag den 28en Augustus des namiddags ten 1 ure Voor den grooten jaarlgksoben wedstrgd is uitgeloofd als Ie prgs Nimrod a prgs een knnstroorwerp ter waarde Tan 200 2e pry eeg kunstvoorwerp In een weditr d voor d Mm die nog nooit een prgs op een der wedstrgden gegeven door Nimrod of bare afdeelingen wonnea is de priji Itomolatiepiqi een ktuutrooiwcrp ter waarde vin ƒ 100 De twewtrgda prgs ten vorigen jare gewonnen door jhr mr J Boreel van Hogelaaden beitaat uit twee Bèftes vMen Onder deu grooten chaos van rgtuigeu die Zsterdag op de heide bij Baaaum te vinden waren behoorden ook een drietal omnibnsseu tan de Amsterdamaohe Omnibusmaatschappg die daar zg toch oogtbmikt laaa door bmiliiet werdea afgehuurd Ëen van de drie was het vervoermiddel geworden van een aantal vroolgke studenten die den dog eeu recht opgewekt wilden doorbrengen en daarom begonnen waren het voertuig te renieran en eea nitt gering aantal half jes port sherry en een niet kleiner aantal fiesschcn champagne te ladsn D wet van Amsterdam naar Bussum is niet breed en hettn de koetsier retdi niet meer ttnunrast was of dot de studenten hem een pqets bakten eren voorbg firn SUB ging het logge rjjtoig ten minste te water Er was volk genoeg op den weg en nadat de studeoten met veel moeite uit hunne minder aangeuame positie waren gekomen werd het voertuig oadtt algemeen gt uich op het droge gebracht en vervolgde men den weg naar de renbaan waar ruimaohooti gelegenheid waa om het rgtuig in het ounetje te latei drogrn Geen enkel passagier was gewond evenmin hadden de paarden of het rijtuig lelude geleden De eolteete roor de sohool met den Bgbel heeft aaaletdlug gegeven tot een rec tsqaaeitie De rereeniging Vnie in een gemeente wenaohie naraeljjk eeue ooileote Ie doen houden en schreef daarom een brieQe aan den burgemeeater waariu hem dit ter kennii werd gebracht De Burgemeester neeid dat dit niet voldoende was doch dal daarvoor behoorlgk vergunning moest wonlou gevraagd De predikant die zich met de collecte wenscht te belasten is van een tegenovergesteld gevoelen en meett dM by Algensene Laudawetten vergunning is rerleead om Mor de school met den Bgbel collecten te does hoodM en den Burgemeeater derhalve slechts daanai kennis is te geven Deze woorden komen ook rooi in eeue circulaire door het hoofdbestuur dier ve eetiiging aan de afdeelingen of oorrespondenlen gericht De redactie der OtvuemUttea wier gevoelen hiasomtrent waa gevraagd antwoordt De bewering dat bg Algemeene Landawelleo tot de Ix doelde collecte vergunning is verleend konuen wg volstrekt niet onderschrgven Zg ia ook in strgd roet het antwoord dat blgkens dt Stmiturd van i Augustus 1879 overgenomen in de vraag van Z te Z in ons no 1466 door den minister van binnenl zaken is gegeven op de vrssg of voor de collecte van 17 Augustus 1879 van gelgkei aard als de tegenwoordige vergunning noodigwos In overeenstemming met s Ministers sulwoord garen wg op genoemde vraag als ons gevoelen te kennen dat art 13 Armwet alleen ziet op instell van weldadigheid de beraadslaging over het art alelt dit buiten allen twyfel en dal art 2 Tan het Kol besl van 22 Sept 1823 Stil no 41 ab eene beperking van bevoegdheid inhoudende niet verder mag worden uitgestrekt dan tot de daarin bepaaldelgï genoemde collecten Ier leniging van rampen eu ongelukken Elke inzameling tot eeu ander doel valt buiten deze bepalingen eu is alleen onderworpen aan de plaataelgke verordeningen die ter zake in de gemeente machten bestaan Is nu de zaak is de bedoelde gemeente niet bg verordening geregeld dan behoeft er geeu vergunning te worden gevraagd Omtrent e ongeval aan den brandendeu berd wordt uit Bemscheid door eeu ooggetuige het volgende aan de WttlfSl ZtiluMf gemeld tXen ISden dezer met eenige heeren uit fiemaoheid naar Solingen rijdende en in de nabgheid van het brandende terrein komende hoorde men duidelgk eene dreuning in den geheelen omliggeuden bodem Daar de paarden verschrikten en begonnen te steigeren lerwgl bovendien het terrein eene golvende beweging begon aan te nemen stapten de reiiigers af Terwgl zg een oogenblik raadpleegden of er wel gevaar zou bestaan ontstond er eenskl op korten afstand in den grond eene opening van 00 1 100 vierkalite meters waaruit vlammen opvlogen terwgl een daaraan grenzend woonhuis door den gloed werd aangetast en tege Igkertgd in deu grond wegionk zonder dat er eenige kans bestand om de daarin aanwezige personen te redden Na het verdwgnen van het huis kon men duidelgk zien dat het vuur werd gevoed door een toevoer van vocht terwgl men terens een sterke petroleumlucht waarnam In de Neder Veluwe en vooral in de omstreken van Barneveld moeten dit jaar nogal veel hazen lyn Patrgsen Tertoonsn er zich minder Vels nesten achgnen tödens dSD broeitgd it zgn TSieigelukt Fazanten net men inig ao nsg minder korhoendera Behalve de stioopers hebben ook de vossen groote opruiming gehouden oudei het wild eu zeker ware het euaoheiyk premién uil te loven om van die dieren verlost te worden daar zjj zich in groote hoeveelheid vertoouen Buiteolandsch Overzicbt De uitslag der verkiezingen in Frankrijk is aldus In de 648 districten zijn 483 candidaten bg de eerste stemming gekozen In 66 districten zal er herstemming zijn Gekozen zijn 364 personen die zitting hadden in de Torige K ier 80 Tan de linker ea 1 van de rechterzijde Bepublikeinen zgn gekozen ten getale van 396 ooBatchslen of Bonapartisten ten getale Tan 86 De repablikeinen winnen 64 zetels waarvan 14 veroverd zijn op de monarchalen en 27 op de Bonarpartisten De 13 overige zetels zgn hun ten deel gevallen in nieuwe districten De Bonapartisten winnen 2 zetels en de monarchalen 7 op de republikeinen Den republikeinen blgft dus een winst over van 46 zetels De monarsbaleo hebbes op de Bonapartisten 2 zetels veroverd De 398 gekozen republikeinen worden aldus geclassificeerd linker centrum 41 Oaueie republietku 169 üma r ahlieaiM 170 aiterste liakertgde 28 De RépiAlUiue Jratujaiu laat zich over de uilslag der rerkiezing te Belleville als Tolgt uit De meerderheid door den heer Ganbetto verkregen is outegenteggelijk klein de vgandige partgeu onrerzoenlijken en monarchalen hadden in het 20ste arrondissement hunne strijdkrachten bgeengetrokken om er eeu beslissende slag te slaan en znllen niet nalaten den verkregen uitslag ab eene OTerwiyaiUg uit te krgteu Maar wanneer wg denken aan den laster en de verfotilgke middelen waartoe men de toevlucht heeft genomen wanneer wg in aanmerking nemen dat men voor geen middel hoe laag ook is teruggedeinsd om het volk diets te maken dat de werkelijke roorsteller der annestie eeu vgand der democratie is dan meenen wg te mogen verkUren dat deze kleine meerderheid eene zegepraal ia fn niet slechts den verkoiene maar ook zgnen kiezers to groote ee Yerstrekt Het gevoel van noht en billgkheid moet bg het volk al zeer diep wortel hebben geschoten dal het ondanks zooveel logentaal z nen afgevaardigde recht lieleu wedervaren De beer Gambetta waa er op gesteld om door bet 20ste arrondissement verkosen te werdea De stemming bewgst dat er in bet repnblikeinaohe Frankrgk geen plaats is voor eene parig welke omwenteling aan hervorming geweld en regeeringloosheid aan discussie en vrgheid in de plaats zou willen stellen Naar de Spaansche verkiezingen z l wel niemand nieuwsgierig zgn geweest men weet dal deze allgd nilTallen iu deu geest tsu de pang die aan het roer zit op dit oogenblik de zoogenaamde liberalen na de liberalen hebben de democraten de volgers van Castelar Zorilla en Morez het meeste succes gehad en met reden terwgl de couserralieren niet ongelukkig z jn geweest in het Noorden Veel belang hebben de kiezers niet in de zaak gesteld wsarsohgulijk omdat zg ook wel wisten wat hel einde zon zg n te Madrid b v zgn van de 20 000 kiezers slechts 6600 opgekomen Ook de Portugeesche verkiezingen zgn rustig afgeloopen en de oppositie zal juist over zulk een aantal stemmen beschikken als genoegzaam is om klcnr aan de Kamer te geven In het Ëngelache Lagerhuis worden de beraadslagingen over de staatsbegrootiog voortgezet maar de diaooMie heeft alle belang verloren en zelfs de heftige uitrallen van deu heer Paruell eu tgu aaulan rs zga niet in staat om de leden uit hunne onrersohillighnid te wekken Waarschguijk zal hel Hals aanstaanden Zaterdag uiteengaan tenzy het aantal leden reeds vó 5r dien tijd zóó gering wordt dat de Begeering reeds vroeger de zitting moet sluiten Onmogelgk is dit niet want reeds sedert eenige dagen spreken de redenaais voor ledige bankes De zitting heeft feitelyk een einde genomen sedert de aanneming der lutd bill Het door eenige Duilsche bladen medegedeelde bericht betieffeode de aanstaande verheffing vau het groothertogdom Baden tot koniukrgk wordt officieel door de Karhruher Zeituiig tegengesproken De redenen welke den groothertog Karel Frederik vroeger deden besluiten om de hem aangeboden koningskroon af te wvjien zegt hel blad worden ook thans nog door den groothertog Frederik als een kostbare nalatenschap van staatsmanswgsheid beschouwd De Deensche Eerste Kamer nam met 54 tegen 1 stem de begrooting in eerste lezing aan b de tweede lezing znllen die veranderingen worden aangebracht welke deze Kamer noodig acht na de weinige inachikkelgkheid welke de Tweede Kamer vroeger aan den dog legde meende men dat er van oarenuiderde osnnemng van de begrootiug geen sprake kon zgn De toestand van Garfield is weer iets gunstiger JU AttKTBSBICB7 BN Ooada 26 Aagnstas 1881 Granen in voortdurend vaste stemming Tarwe wordt betaald met f 13 a ƒ 14 volgens kwaliteit Veel heeft de hoedanigheid geleden door den regen bg het bicnenoogsten Kogge mede vast 7 76 i f 8 60 in zaaiaoort nog hooger Gerst vast oude 6 76 tot 6 26 Puike drooge nieuwe winter tot 6 60 Haver willig De kwaliteit van erwten en boonen laat te veuscheo over Koolzaad was nog slechts 90 H L waarvoor 12 werd gevraagd Maïs alleen aangeboden De veemarkt met gewone aanvoer de handel traag varkens geschikt voor Londen van 23 a 26 ct per half kilo magere rarkena en biggen met ruime aanvoer vlug verkocht vette schapen vlug magere iets trager AangeTOerd 108 ptrty B laaa Handel vlug Ie kwaliteit van 32 a 37 2e kwal van ƒ 27 Èt ƒ 81 Noord Hollandsehe van ƒ 28 l ƒ 33 Goebottr ƒ 1 40 i f 1 60 Weiboter 1 20 1 80 Kaas nuteering van de Ver v Kaashandelaars Ie Kwal ƒ 30 a ƒ 33 2e kwal vaa ƒ 26 60 a ƒ 29 60 Handel willig BarKerlijke Stand GEBOREN SI Aug Helena osdcrs J Homemaa ea R WmmI 22 Card Aatkoai m4iti P i Bijnasrli cd A L CsDe tKlDi 23 l conirdni Petras Cirotat ouders i I m der Sasdcn ea H vso der Geest 84 Coraelis ooderi W F KleloiaD en H den Oaden Stns Gerarda oudere 8 Jidmd en O M BssiKeo OVERIiEaEN 12 Aan E Wijnhof ed H Kore 77 J 24 A a der Wegdni 7 2li CL Welter 4 m OEHLWD 84 Ang H Wieler en C W Keraebiioa G tfr Hofwegen eo C Kleiaeobarg C Vu en J A lUare J iUdder ea C Migraaf AJDVSRTENTIÊN Getronwd Jj BBAAT Hm Tan Goiiff i K A HOOGBNDUË Tan Waddingmten die ook namens de Familie bannen dank betaigen Toor de vele bewgzen ran belangstelling bg hnn Hnvrelgk onderronden Waddingsveen 24 Angnstas 1881 BwraUan Tan e t 2oon i A L BUNAARTSCasivascini Gouda 22 Aug 1881 Heden nacht overleed onze jongste lieveUng CLAZINA LODIZA in den onderdom van vier maanden L P WELTER Fï ff m fm A WELTER Hotgkx Gouda 25 Aoguetns 1881 Sr bestaat gelegenheid om een KIND te s liefst aan hais en van goedenetnigen voorzien Adres aan het Bureau de r C onrant ni7 SE EMS TE EOOF voor 3S00 een BLOK HÜIZSN 8 perceelen breed bg de week rerhnard te zameu voor 7 15 Adres onder No 615 aan het Bureau dezer Courant 307 Staats LoteriJ De Trekking der Eerste Klasse begint MAANDAG 29 AUGUSTUS e k Ryks Hoogere Burgerscbool met vijfjarigen Cursus te O OTJID A De laatgte Inschrijving voor het Schooljaar 18811882 heeft plaats op ZATERDAG 3 September e k des namiddags van 1 2 uren in het Schoolgebonw voor Jongens en Het toelMtngs exainett en dehereocu mens worden MAANDAG 5 September om 9 uur g morgens aangevangen Dit jaar is nog geen Se Mfuse aanwezig De Ondergeteekende blgft intnsschen bereid tet het geven van verdere inlichtingen De Directeur Da W JÜLIDS Keukenmeid en 2e Meid Mevrouw van HAEFTEN vraagt om tegen 1 November o s te ïoutia in dienst te treden Bene KBUKBNMBID of NOODH ULP en tegen 1 Februari 1882 aldaar eene 2de MBID beiden van goede getnigschriften voorzien Adres in persoon of franco brieven aan Mevrouw VAN HAEFTEN Geert Grootestraat te Deventer Openbare Verkooping op MAANDAG 29 AUGUSTUS ISgl voorm tan iiea nre ten overstaan van Notaris Mr KIST aan het Veeratal te Gouda van NIEUWE Te HOUR of te KOOP de gel n op de Raam O No 176 te Gouda Te bevragen bg A VONK Raam 0 No 162 aldaar Openbare Verkooping te GOUDA De Notaris MONTIJN te Gouda zal op MAANDAG 29 AUGUSTUS a s svoormiddags Elf ure in het KofSehtiis ds ELasuonib aan de Markt aldaar in het openbaar in ééne zitting veilen en verkoopen Vijf nieuw gebouwde W00I HU1ZE1V en ERVEN alleraangenaamst naast elkander gelegen te Gouda aan den Fluweelen singel Wgk R Nm 517 tot en met 517i bestaande elk Hnis in BENEDÜN en BOVENWONING met afzonderlgken Opgang en bevattende diverse behangen en geplafonneerde KAMERS KEUKEN met pomp kelder en hetgeen verder tot een goed ingericht Woonhuis behoort kadastraal bekend in Sectie A onder de Nos 2603 2604 2605 2606 en 2607 voor het geheel groot 5 Aren 10 Centiaren en Een WOOIMHUIS en ERF ingericht tot LOGEMENT aan de Peperstraat nabg het Veerstal te Gouda Wgk K N 264 kad Sectie D N 637 groot 1 Are 15 Centiaren Alles breeder bg bleetten en nadere informatiën te bekomen bö genoemden Notaris MONTUN