Goudsche Courant, zondag 28 augustus 1881

Zondair 28 AogustD $ 1881 N 2654 GOUDSCHE COURAWT Nieuws eo Adverlentieblad voor Gonda m OnistrelieD Sociëteit OITS aSITOEGEF te QOTTDA zoxT £i GSS A cra TTST crsissi € 1€11 T TE GIVKN DOOB de volledige KonlnklUke Nllitaire Kapel VA HBT EEGIMEirr GEEITADIEES EN JAGEES onder Directie van den Heer J H VöLLMAR AANVANG te t uur s avond H H Leden hebben vrg en toegan g Introductie voor Dames of Einderen 75 ets de persoon Vreemdelingen 1 49 per persoon NaMXNS Urt BiSTDDB J M NOOTHOVEN van GOOR Voorz J C LJSSELSTUN Secretarie Openbare Vrijwillig FERKOOPlBiGEK ten overstaan van den Notaris M I MOLENAAR gevestigd te Waddmxveen a Op Maandag 12 September 1881 des voormiddags ten 11 nre in het Eoffiehnis de Haeuomis aan de Markt te Oouda ten verzoeke van de heeren van RÜOUEN te Waddinxveen van vier geheel nieuw geboawde zeer modem ingerichte HEEEEUEÏÏIZEIT met TUINEN benevens een WIISKSLM UIS met TDIN en BOVENWONING met afzonderlgken opgang allen gelegen in de Crabethstraat binnen de Stad Gouda geteekend voor zoover zg genummerd zgn wjk Q 231 231 en 233 en ten verzoeke van de Erfgenamen van J BEUMEB een BURGERWOONHUIS met annex PAKHUIS en open GROND geteekend K 42 in de Eomgnsteeg te Gouda Aanvaarding by de betaling op 3 November 1881 Op Woensdagl4September 1881 des voormiddags ten 11 nre in het Eoffiehnis van GERBIT van DAM te Stolmjk ten verzoeke van na te melden Wed van DAM van eene BODWIAHrSWOHUGca benevens circa 10 Hectaren beet Wei of Hooiland te zamen gelegen in Koolwijk binnen Stohmjk en bewoond door de Wed van DAM aldaar Aanvaarding de Landergen 1 November 1881 de woning c a 1 Mei 1882 Eerst in 9 perceelen daarna in massa Betaling op 27 October 1881 c Op Woensdag 14 September 1881 direct na afloop van bovengenoemde verkooping ter zelfder plaatse ten verzoeke van den heer H V D DOOL te Pijnacker van Eene partg HOOILAND en WATHSIXO gelden binnen Stolmjk in huur geweest bg genoemde Wednwe van DAM en te zamen groot 1 Heet 35 Aren 94 Centiaren Aanvaarding 1 November 1881 Betaling der Eooppenningen op 27 October 1881 en d OpWoensdag 21 September 1881 des avonds ten 6 ure in het Eoffiehnis van den heer H SPITHOVEN aan de Bmg te Waddituevéen 1 ten verzoeke van den heer J H v n TORREN van BE3Sr HUIS ingericht tot 4 WONINGEN met SCHOREN aan de Zuidkade te Waddinxveen geteekend D 242 Aanvaarding direct 2 ten verzoeke van den heer SPITHOVEN genoemd Een KOEiaHUIS en PAABDBNSTALLIlfO met Bergplaats geteekend D 6 aan de Eerkweg binnen Waddinxveen benevens een perceel WeUand of Bouwterrein daarachter te zamen groot 2338 vierkante Meter Uitmuntend geschikt door deazelfs ligging en grootte tot Bouwterrein Aanvaarding 1 November 1881 3 ten renooke van den heer M GROENEVBLD met ERF en GROND ingericht om door 2 gezinnen te worden bewoond met SCHDUB geteekend B C gelden op den djjk van den polder de Putten binnen Waddinaveen langs de Eerkweg Aanvaarding direct Betaling der Eooppenningen op 2 November 1881 Direct na afloop van laatstgenoemde verkooping zal nog ter zelfder plaatse dus in het Eoffiehnis van den heer H SPITHOVEN om Contant geld worden verkocht Eene compleete Stoommacbine gebruikt geweest tot BORSTELMAEERLI bevattende lAntteaagtoestél Oirkelxaag 3 Boorbank n Draaibank Draaiaa Schijven en en Daags te voren te bezichtigen in een der panden van den heer E van nxa TORREN Janszoon aan de Zuidkade te Waddinxveen Alles breeder omschreven bg verspreide billetten terwgl nadere informatiën te verkrggen zgn ten Eantore van den genoemdra Notaris MOLENAAR D No 3 aan de Ee l weg te Waddinxveen Voorloopige Aankondiging In het laatst van October of begin November dezes jaars zal de Notaris Mr MOLENAAR gevestigd te K fin i n ten verzoeke der heeren va BOOTEN aldaar publiek verkoopen TUOfERMANSWINHELS Twee met annexe WOONHUIZEN en BURGERWONINGEN benevens eeni e BUIZEN allen gelegen binnen de Gemeente Waddinxveen Inmiddels inT di rand tk koof en nadere informatien te verkrggen bg genoemden Notaris Boektiouden Handelsrekeocnenz Cursus voor de Beginselen van het Boekhouden 1 uur s weeks Cursus ter opleiding voor de handelspraktgk tweemaal 2 uur s weeks Aanmelding vóór 1 SEPTEMBER a s F J BOER Snelpersdruk van A Biinkman te Gouda Oouda 1 180 Leeraar M O t s s s uit het MAGAZUN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bg G ÜVEBEIJNDEB Ja Markt 148 Gouda Ta UUUB op een der beste standen EENE NETTE J zeer geschikt voor een klein gezin Adres met franco brieven onder letter B aan het Advertentie Bureau van A EOE Cour Boekhandelaren te Gouda f 1000 JONGELIEDEN van onbesproken gedrag vragen ter leen 1000 Gulden tegen 5 procent ter uitbreiding hnnner Zaak Aflouingovereen te komen Adres onder letter U by den Boekhandelaar H C EDAUW Jr t Gouda Dr Ctiantomelanus Oogenwater Onder de renohillende kiraleii wurmee bet mcDiohdom Toortdnrend betoobt wordt ii bliadheid leker wel een der ergale lelfi nirt goed of rolkoinea te kannen rien ii reedi Uatig af gerurlgk j het minate wat men un de oogen gevoelt ia leer pyoIgk eo ongeriefelqk want het gericht ia niet alleen het oumiibaarale maar tevena ook het gevoeligite liotnig der menaoben Wst is ui de gewone toevluchi wanneer de oogen beginnen lenwikken F DtdtIgk bealuit men een bril l ii te achaffen dood IM ia oitwgfelbsar uker dat de oogen door hel bifl lengebrulk niet Teraterkeo men weet tooh leergoNl dat brillen alleen dienatig ign on met gebntigl 03gea Ie tien doch dete nimmer de oogen kasnei heratellen of verbeteren Tot heratelliog van iwakke atekeudc en jenkande oogen ia een onfeilbaar middel gerenden in het loo gerenommeerde OOGENWATEB van Dr CHANTOMELANÜS Allen Igdera an eraohillende oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vertroawea aanherolen en ijj zallen lioh by een oplettend gebraik Tolgena rooraobrift voor vele gebreken voornamelijk verzwakking vrgwaren Het ia verkrijgbaar met g bruikiaanwijiing k 80 oeola per flaooo bg Beniemaker iiCo Leidea A Bota Nieuwkoop A Pril ZereDhnizen T A CI vanDetll aaada J H KellerbZn W Wagenat L A Sohoutens Sohliter Ooatmolenatr Bolterdsm ADVERTEXTIE in alle Binnen en ButtenlanAaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINEMAN te Oouda MP Eón afschrift is voldoende M BINNENLAND G0UD 4 27 Augoatua 1881 In de Donderdag te Rotterdam gehoaden raadalittiog kwMD o ia eene miaaire fan Bnrgemeeater SU Wethoudeca ter begeleiding Tan bun adriea op het in hunne banden gestelde reraock Tan den heer A K van der Qirden te Oouda om hem voor 100 veel Botterdam betreft vergnnnilig te verleeBeu Toor deo Bimleg eo de exploitatie van esn atoomtramweg ran Gogda over Botterdam naar of zooveel doenlijk nabg het station van den Hollandichen en Staatupoorweg of wel om te Kraliogeu aan te sluiten met de Botterdamaobe Tramwegonderneming In overeenatemming met de Comm voor de plaatselijke werken enz atetlen B en W voor om den adressant te Ibaoei Ie geven dat hem eene ooncessie voor deo aanleg eentr tramlijn tot un het Cen traalatation niet kan worden ferleend omdat die l jn zou moeten komen langs wegen waarorer aan de Botterdamaohe Tramwegmaatsohsppg eene uit taitende oonoeaaia ia gegeven ea dat tenzij het io de bedoeling moohl liggen om den opiel ran den Hoogea Zeedijk naar de Hoflaan in den aanleg te begrijpen de eventneele aanaluiting der geprojeeteaiale Iqn au het beataande net zal moeten plaats hebben aan de Hoflaan buiten de grena der geaweate en daartoe alzoo ran den GeraecDteraad van Botterdam feeoe varguaning wordt gevorderd Uit Znacnbuiien scfargft men ons De vcelroldige regens die in deze niaaad ge l ij ii haUM 4 laii4b Mwefs grMie shMle beèokkend Io de tarwe is het schot gekojien lOodst de waarde ran dit gewas tot op ongereer gedaald Kogge en erwten waren roor een groot gedeeltp ru Sr den regen binnen de rest ran de erwten zal al bizooder weinig opleveren Sommige boeren willen de moeite aiet doen de nog te reld staande erwten te halen De opbrengst van gerst ea haver is aehraal Alleen de weilanden en de bieten zgn door de groote vochtigheid gebaat Door del gemeente reldwaehter te Capelle a d IJsel is nabij den Aalsmeeraohen weg te Haarlemmermeeer opgespoord en aangehouden de persoon ran E ran M in den Prins Alexanderpolder woonachtig als rerdacht ran zich te hebben sohuldig gemaakt aan brandstichliug te ignen huize Hij heeft de misdaad reeds bekend en is Ier beaohikking gesteld ran dp justitie ta Botterdam Door het college ran Oedep Staten werd Dinsdag in een openbare rergaderiug die door tal ran nieuwsgierigen werd bijgewoond behandeld het bezwaar van den burgemeester der gemeente Leiderdorp tegen ds toelating van den heer P de Qraaf als lid ran den Oemeenteraed aldaar Blijkens het in de zaak door den beer De la Basseconr Gaan uitgebracht rapport had op 19 Juli te Leierdorp de verkiezing plaata ran drie leden vao den Oemecnteraad en rier leden tengerolge ran de rermeerdering der bereiking Voor een ter laatatgenoemde plaateen werd gekozen de heer P de Of aaf wiena geloofabrieren in orde werden berooden loodat tot zijn toelating werd bealoten Hoewel de toegelotene halre broeder is van de eohtgenoote van het tegenwoordig Baadslid den heer Buis meende de Baad eokter dat er geen verboden graad ran zwagersobap tnascheo beiden beatond De burgemeester heeft tegen dete beslissing bezwaar ran oordeel dat er zwagerachap in den tweeden graad bestaat rerbodeB bgart 21 der Gemeentewet De Baad daarentegen houdt rol dat weigering tot toelating rau den heer de Graaf een ongeoorloofde uitbreiding ran het recht zou zijn Hen 18 tal kiesgerechtigden roor den Gemeenteraad ran Leierdorp zgn ran gevoelen dat tusschen F de Qrakf en Buia Jr bloedrenrantsohsp in den vierden graad bestaat maar meenen dat dezen niet zoo nauw is om eerstgenoemde niet als raadslid toe te laten en dat alzoo de toelating niet in itrgd is net art 21 der GemeeuteWet als prekende alleen van de eersten en tweedes graad Door Gedeputeerde Slaltni is het raadsbealoit vernietigd waarbij de hear P De Gnaf als lid ran den geme niteraad te Leiderdorp was toegelaten en waartegen door den burgemeester bezwaren waren iugebraoht op grond ran rerboden zwagerschap tuischen deo beooemdt en een der reeds zittinghebbende raadsleden Uen Bohrijft uit Den ffaag aan de HM Ct Zelden misschien nooit Is de rerjaardag ran den prins ran Oranje op minder luisterrijke wijze in de residentie gerierd dan Dondeidag Uen kon de uitgestoken rlaggen gemakkelijk tellen en ds parade die anders nog wat lerendkleid aan zulke dagen geeft bleef achterwege Zdier heeft het ongunstige weder daarraa de aehnld ie Malifbaa die Vrijdag eg Zaterdag ala feestlwreia voor den CriakM wedstrijd dienst doet wi Donderdag roor onze kloeke militairen te roektig maar ik geloof toeh dat uit het rolslageo getiick aan deelneming bg de iogezeleaeo op dezes j g iets meer dan lusteloosheid wegens den aaakfildenden regen spreekt De prins van Oranje wordt zoo langzamerhand een onbekende zelfs voor4t baifmng zijoar woonplaats men ziet hem niet meer gno hoort niets meer ran hem dan slleeo dat hij a rn dan een prgs geeft in een loterij of en kms brengt naar den grafkelder te Ddft Dew leelltnd duart nu reeds laug De pripa tonden zioh vrijaiiBig van de wereld af Hes itgt zelfs dat bij om beioekea op cün rerjaardag te ostgaan ran ptias Erederik of andere laden dal kon £ tmiU 4 a Mkija lH e t aaagsnaaien ran buiten Deu Haag te rertoeren InMsaehen was hij in tgu paleis er liepen echter goei schildwachten roor hetgeen bewgaen moest dst de prins er niet waa Waartoe dit afzoaderingsstelsel dienen moet Ik weet het niet het eenige rat ik weet is dat de prins op deie Tijte geheel ran de natie rerrreemdl Hij zal zich nn weder spoedig naar het buitenland begeren en dos ock de opening der kamerzitting in September a s niet bijwonen De Tereeniging roor handel en nijrerheid te s Gravenhage heeft besloten aan de Begeering te rereoeken ran de secretarissen der Nederlaadsche gezantschappen alsmede de op rersóhillende plaatsen aangestelde consuls een rapport te vragen orer de vraag welke industrieén in het buiteulaad bloeiend en in Nederland onbekend zgn wtlke artikelen in het baiteulaud rerraardigd worden die in Nederland gerraagd worden en noodig zgn en waarren in Nederland geene fabricage geschiedt Niet minder dan 36 personen zijn Vrjjdag uit het huis ran arrest en justitie te Assen wegens bedelsrg naar Veenhuizen getransporteerd meest uit de prorinoie Groningen afkomstig Geregeld bgua lederen dag ziet men te Assen personen die bedelen om hetzij iu de gerangenia hetzg te Veenhuizen te worden opgenomen Het FaderUmd kan met zekerheid raededeelen dat bij het begin ran de zittingen der Tweede Kamer mr D Veegens zgn ontslag zal rrageu als griffier der Tweede Kamer Zondag namiddag had in het dorpje V prorincie litrecht gedurende deu namiddagdienat in de Herv kerk een niet alledaagaoh roarral plaata Terwijl de predikant in het vuur zijner predikatie was keek een zguer toehoorders op zijn horloge Nauwelijki wordt deze daad door den leeraar opgemerkt of deze neemt insgelijks zijn horloge ziet er op en roept dien toehoorder toe dat het nog zoo laat niet is doch wanneer hij zich rerreelt hij dan maar moest Jieeogaau D6 gemeentenaren zijn naar men wil aan dergelijke terechtwijtingen ran hunnen leeraar niet ongewoon maar hjj wien deze woorden golden was er bigk baar over ontstemd nam terstond zjju jas over den arm zette zijn hoed op en vertrok waarna de predikant zgn rede vervolgde Men verwaeht dat zijn beklag de aldus bejegende bij den kerkeraad zal indienen De jongelieden die ran Zwolle met een zeilboot den Usel afgeraren waren en rermist werden zjjn tot onder Schokland gedreren waar zij eeu aaeht hebben doorgebracht Woendag ochtend vroeg lijn zij door een rissober naar Kraggenburg gebracht ran waar jj behoudea te Zwolle gekora t n Da oricket wedatrgd tusschen Engelsohe en Hollandsohe spelers beeft gisteren op tene afgesloten ruimte ran het Maliereld te s Grirenbage een aanrang genomen Het is de roor eenige jaren daar Ier stede opgerichte Haagaohe orioket club wier leden hunne krachten iu deze tak an 8porl met hunne Engelsohe kameraden wenschen te meten De wedstnjd draagt geheel een rrlendschappelijk karakter Toen de Engelsche strijders iu hun bontkleorig coatunm bet terrein ran den wedstrijd binnentraden werden zij door de Hollandache mededingers met handdrukken onlrangeii terwijl de muziek der huzaren het God sare the queen deed hooren gerolgd door bet Wilhelmus De aangekomen zoneu Albion s waren zichtbaar zeer rerheugd orer deze nationalen welkomstgroet Voor den leek is het rolgen ran de rerschillende worpen met de ballen een rrg eentonig rermaak OcsBiettemin was het aantal nieuwsgierigen tamelijk groot De spelen zijn verdeeld in twee partijeu Het doel der eene partij ia om met een bal ran drie paaltjes een dwarsliggertje af te werpen De peraoon bierorer geplaaut weert met behulp ran een bat reel gelgkenis biedende met een roeiapaan in miniatuur den bal af en doet deieu door een foraofaea slag zoover wegrliegen dat hjj roordat de bal door de omrisgenden terug is gegooid éia of meer loopen kan maken tusschen de paaltjes De partij die de meeste loopen gemaakt heeft is de winnende Hel spel rordert eene Igroote mate ran oplettaudfaeid en vlngbcid der mededingers De Maatschappij tot opvoeding ran Weezen in het Huisgezin hield gisteren te Amsterdam haar jaarrergaderiog Blijkens het verilag bedraagt bet ledental thans U4r personen dat der comités dit jaar met Delft vermeerderd 12 en dat der aan de zorgen der Maatschappij toevertrouwde weezen 146 zijode 31 meer dau in 1880 roor 37 werd door het Bijk roor 61 door voogdijen en voor 47 door voogden de hulp der Maatschappg ingeroepen Watennood en Transvaal vergden iu het rorig jaar Veel vaDy de liefdadigheid de Maatschappij ondervond daiirvan in minder giften deu terugslag Maar de persoonlijke teleurslelliugeu waren daareu tegen uiterst gering over de weezen viel meerendeela slechts te roemen Vele der weezen worden verpleegd te Dockum Oosterbeek Eerbeek Ngmegeo Neede en Amerafoort Armvoogden van een groote gemeente vertronwden 9 kinderen aan de instelling toe Ten slotte verzoekt bet verslag dringend om mimeren steun deze is noodzakelgk zal de toestond der Maatschappij verzekerd zgn G Jansen de beruchte inbreker uit Noord Brabant heeft zioh iu de gevangenis te a Bosch door ophanging van het leven beroofd Dinsdag namiddag omstreeks half vgf terwijl de eigenaar eener boerderg bij deu tol op den weg naar Oegstgeest Nijssen genaamd alleen t huis was kwamen zes militairen vijf brigadiers der oavallerie en een infanterisi het erf oploopen en verzoclitejt om een dronk water welke hnu door den boet een welwillend man niet geweigerd werd De eenvoudige en gezonde drank scheen hun echter maar half aan te staan want spoedig kwamen zij met de vraag om jenever voor den dag eu sloegen toen de boer hun daarin niet ter wille wilde i n i zulk een dreigenden toon aan dat de man die geheel alléén tegenover zes foriohe kerels atcwid eindelgk t wel genoodzaakt was die te geren i Nauwelijks waa echter de ererfleach et roor