Goudsche Courant, zondag 28 augustus 1881

sckgu gekomen of de waardige ionen ran Han rroegen met raire bewoordingen om geld en toen N jssen na begreep dat b j door aan dien eisob te Toldoen lioh geheel aan hun willekeur ton prys geven en dus standvaatig weigerde gingen tq tot gewelddadigheden over Borden en schotels werden io het woonvertrek stuk geslagen ruiten verbrijzeld appelen en peren van de boomen gerukt lelfs de goot met geweld naar beneden getrokken en eiudelqk om de kroon op het werk te letten ontving de boer toen hy de schandelgke plonderiag van iqo eigendom trachtte tegen te gaan lelfi een pak slaag Wie weet wat er nog geüjeord cou zijn 100 niet de zoon van Nqssen ware t huis gekomen en met een stuk hout de helden op de vlnoht had geslagen Soor den gemeente veldwaehtor van O tgeest is van het gebeurde prooea verbaal opgemaakt en de schuldigen die lioh thans allfen in voorarrest bevinden tollen dan ook hun straf wel niet ontloopen Nopens het plan van prof Piotet te Geneve om een sobip naar geheel nieuwe beginselen te bouwen dat door stoom gedreven meer over het water tal voortgleden dan er door gaan verneemt men dat hq bezig is een model van 16 meter lengte en S i breedte te maken waarmede hq in November op hel meer van Oenève proeftoohten zal doen De diepgang aal zqn 33 centimeter van voren en 44 yafi achteren als bet sobip rustig voor anker ligt en slechts 1 oenlimeter van voren en 16 van achteren als het in volle beweging is Snelheid van beweging en goedkoopheid in t verbruik van steenkolen maken het schip zeer aanbevelenswaardig volgens Piotet Te Amsterdam werd Donderdag de jaarvergadering gehouden van Mnltapatiorabond die door den voorzitter mr H Goeman Borgeains werd geleid en met een toespraak geopend waarin hg allereerst de totstandkoming van de wet tot beteugeling van sterkan drank in herinnering bracht en die als een heugl k feit iu de geschiedenis van het Bond schetste De ledelgke kracht van de drankbestrqdiog wordt door deze wet afgezien ook van haar inhoud teer verhoogd De wet is zeker niet volmaakt de prac tqk zal vele leemten toonen en al hebben de voor standers ook niet alles verkregen wat zij wenschten gaarne zien zq eenige schaduwplekjes voorbij om op het groote gewicht dat de wet die met 1 Nov e k in werking treedt te wqien Spreker bracht hulde aan de Mooge Begeering dat iq hl deze hoogstbelangrqke zaak niet langer oniijdig is gebleven maar vooral aan den minister van justitie die op zoo uitnemende wqze de wet heeft verdedigd en door zich aan te sluiten aan het bond toonde met zqne leden op een en hetzelfde standpunt te staan Naar sprekers meening is het wel vreemd dat er zqn die zich laten ontmoedigen omdat de wet niet alles geeft vreemder eohter is het dat er z jn die meeoen dat nu de wet er is het bond wel kan worden ontbonden Maar bet is niet te doen om nu de wet er is minder te doen maar integendeel om nog meer te doen en met nog meer snoces te kunnen werken De wet zal den atrqd tegen het drankmisbruik gemakkelqker maken Om te bewqzen dat bq de wet het bond nog wel degelijk recht van bestaan heeft wqst spreker nogmaals op het doel ni bestrqding van het misbruik vau sterken drank door onder alle klassen der bevolking de overtuiging ingang te doen vinden dat liet misbruik van bedwelmende dranken het Nederl volk in zedelijkheid kraoht en welvaart doet achteruitgaan door den sterken drank als talktdfmk te bestrijden door vooral jongelieden en aan de schooljeugd afkeer van onmatigheid in te baer emen door het bevorderen van den bouw van goede arbeiderswoningen door het bevorderen van hnn arbeid door het aanmoedigen van het sparen enz Hierna bracht hq hulde aan de afdeelingen Amsterdam Haarlem en Dordrecht voor de krachtige pogingen die zq steeds aanwenden om hel doel door de gezegde middelen te bevorderen om te eindigen met hetgeen de mm van juatitie zeide de wet zelf vermag zeer weinig maar met de wet vermag het particulier initiatief zeer veel en daarom spoorde hq dan ook allen aan om met kraoht den strqd tegen den drankdnivel te blijven voeren vooral nu de wet krachtigen steun zal verleenen Door den heer Volkert van der Willigen secretaris van het hoofdbestunr werd vervolgens verslag nitgebraeht over den toestand van bet bond sedert 13 Mei 1880 Met meer opgewektheid dan het vorige jaar kon thans nu de wet waarvoor het bond zoozeer geqverd had was verkregen verslag worden nitgebracfat Onderscheidene adressen aan de Regeering en de ipoorwegmaatsehappqen geznitden werden voorgelezen In het kort deelde 8pr het suooes vaa de Siniversspaarbank van Mnltapa tiortbond in oudersofaadeoe steden ea doipeo mede alsmede wat bat boad had gedaan op t gebied van bnisonderwQa eni Onderscheidene jaarvenlagen van afdeelingen wer den voorgelezen waaruit bleek dat allen tioh beqverden voor de goede zaak Ken afdeeling werd opgeriollt nl Jonre eo een nieuwe te Uitgeest bevestigd Het getal oorretpotdeerende leden alsook het ledental van bet bond bleef atationnair De Aoansieu ijjn niet ongnnat Tot lid van het hoofdbestuur werd herkozen dr AU Cohen t Groningen en in plaats van mr B F baron Versobuer gekozen de beer A van der Voort te Haarlem De rekening en verantwoording over het afgebopeu jaar sloot met een bate vaa ƒ 986 VersohiUaiid kunatbandelaren te Berlqn lyn de dupe gew Htlen van een brutalen oplichter Voor eenige weken nl hield zich daar een heer opf die zich Holleader noemde firnunt van den bekendw kunsthandel HoUender en Cremelh te Londen Uy kocht voor die firma voor 42000 mark scbilderqen liet ze aan haar adrea afzenden betaalde met ohéf nes op London Bank door die firma ooderteekend kortom handelde geheel alsof hq werkelqk haar deelgenoot was Bq tal van knnstkoopers vond hq dan ook een zeer vriendelqk onthaal en op zqn aanzoek bq velen om vrij aanzieniqke geldsommen daar hq door contante aankoopen kort bq kas was geworden werden hem die gaarde verstrekt Toen de afgezonden scbilderqen te Londen geweigerd en de cheques als valsoh gesignaleerd werden ontdekten de Berlqners bedrogen te zqn Maar de psendo HoIlender was gevlogen Ëen verpand operageielsohap Benige weken geleden venogeen ia de Belgische bladen een advertentie van een Parjjscb scbonwbnrgoodernemer die artisteu tooht om in Belgische sleden operettes op te voeren Weldra waa een gezelschap bqeen van 13 personen waarmede de directeur te Brussel aankwam en in een groot hotd ging logeeren Twee dagen na hun MUkomst liet de directeur den hotelhouder bq zich komen Hebt ge 10 000 frs voor mg te leenP Mgn bankiar ta Par t laat me wachten wat de wedervraag Een onderpand f Zqn mqn troep en bagage niet voldoende Dit eggende keerde de direotenr zioh om de hotelhouder begreep dat hij ieta goed te maken had en leende den Farijtenaar de gevraagde 10 000 frs Hete was den volgenden dag zoek en toen hij na drie of vier dagen niet boven water kwam kwam M tnssohen den hotelhonder en de aohtergebleven artisten tot verklaringen 6eea der artisten was natuurlijk in slaat 10 000 frs te belalen en de hotelhouder zeide nu dat hg het geheele geielachap als ondei paod sou beschouwen In hel bizonder gold dit van de jeugdige prima donna een pikante Alsaoienne die haar gevangenschap zegt men zeer geduldig draagt De overige artisten worden behoorlqk verzorgd en wanneer den hotelhouder het wachten op den directeur niet begint te vervelen tqn zq den geheeleu zomer voor niet onder dak I In Londen ia een boek uitgekomen dat door den aohrqver uitsluitend werd vervaardigd om zijne lezers te vermaken doch dat tevens menige belangwekkende bladzqde bevat Dit boek is getiteld Ciir Mt te i jie Searekroom Londen Chapman k Hall en spreekt over de teatamenten vau merkwaardige personen De sohrqver maakt het publiek betend met de zonderlinge wqse waarop sommige lieden over hun vermogen of hunne goedereu hebben beschikt Sommige dezer wilsbesobikkingen geven blqk van groote dwaasheid andere van ooopreohtheid vele van verkeerd geplaatste geestigheid terwql er ook verscheidene onder loopen die onder het masker van scherts heel wat wraakgierigheid en boosaardigheid verborgen honden Zekere dr Dunlop laat aan een tqner zusters een stuk grond na om haar te troosten dat zq getrouwd ia met een man irriieu z j met de pantoffel moet regeeren Aan eene andere zuster vermaakte hq een zilveren wijnbeker gebruik bqzonder goed bekend en aan een zwager een pqp uit dankbaarheid dat hg met mque znster Moggie getrouwd is die door geen man van smaak ooit tou gevraagd zijn Even boosaardig was het testament van een Duitsohen professor die zqn vermogen nalaat aan een bloedverwant aan wi n hq een hekel had op voorwaarde dat hg bet geheele jaar wit linnen bovcnkleederen zou dragen De vgfde graaf van Pembroke die it de zeventiende eenw leefde is uiterst satiriek in zgne wilsbe schikkingen Ik geef niett aan lord Saye sohrqft bq en vermaak hem dit legaat gaarne omdat ik weet dat hq het getrouw onder de armen zal verdeelen Aan Cromwell vermaakt hq een zqner woorden dat deze uoodig heeft omdat hg zqne eigen wqprd nooit heefi gehouden En aan llomas May wiens neus hq bq gelegenheid van eene maskerade gebroken had laat hq G shillings na Het wat eertt v a roornemnr voegt de graaf er bg jpan meer te geven maar allen die zqne feiekUdmü eo M Parl me t gelezen hebben zullen begrepen d t zelfs deze som te groot is De eigenaardigste erflatiug van het geheele testament is bet volgende Aangetiea ik eens een zekenn Henry Wildmav met oen pak tlaag bedreigd btb welk dreigement ik niet ten uitvoer heb gebraohl vermaak ik 60 p sl aan den lakkei dia hem mgoe aohuld tal betalen Wy lezen ook in dit boek van een rgk man die een zoon en dochter tot zgne universeele erfgenamen maakt welke bleken nooit bestaan ie hebban terwijl hq een landgoed van eenige waarde aan zgn oudsten toon vermaakt op voorwaarde dat deze zijn knevel zal a oberen ea dien nooit weer zal biteu aangroeien Een erflater die een allerbelaohelqkat testament ge maakt bad werd aardig verschalkt Hq bad 2000 p aterl aan een vriend nagelaleo op voorwaarde dat de helft van de som met hem begraven toa won den Een tpotvogel gaf dto raad om een wkael wi lOOO p St aan de order van den ouden heer in zija doodkist te leggen aan welken raad terstond gehoor werd gegeven Eene dame uit Maaebealer vermaakte aan een ehirurggn 2500 p st op voorwaarde dat bg haar lichaam tun balaemeo en dat hq in tegei woordigheid van twee getuigen eenmaal in het jae naar haar lal konen kgken Eene oude jnffron uil NewYork venoekt dat voor bet vermogen dal iq nalaat eene kerk tal warden gebouwd on voorwaarde dat hare overblgfselen met de metselkalE van den eerrten steen tallen vermengd worden Een andere zeer zuinige dame verlangt dal indien zjj ver van Branlesoine moeht sterven hare overblijfselen in eene eenvoudige houten kist zallen gelegd worden en met een goederentrein naai Poale wo den overgebraaht Laat geene aangifte vaa d inhoud van die kiel gedaan worden tehrgft z opdat er niet meer dan voor gewoon vraohtgoed betaald worde Een onlangs overleden Fransck rei i ger verlangt in een grooten lederea koffer begravea te worden oadat die driemaal de reis om de wereld met hem gemaakt heeft en een Engehek geestelqke die op den leeftqd van 88 jaar met est mei e van 23 waa getrouwd verlangt begraven te worden in een oude kist die hq voor dat deil bad uilgekotea Volgens dr Biohardson ji de vrouw de aang i weten hervormster der hygiene Volgeus hem is z j een waakzame engel die haar huis als eea ciiadei besohermi om den igand de ziekte in al hare ver men te dwingen haar woning voorbg te gaan Qj dat zg dit worde acht hg vooral noodlg de kenait onzer levensverrichtingen waardoor zq de spgaverla ringorganen en hun werkzaamheid op verschillenden leeftqd moet leeren kennen ala ook da voedende kracht outer apqien ei dranken Ook moet zq keai nis opdoen van het besnderstelsel opdat na verloop van twee geslaehten klieniekten kromme beeoea el hooge raggen niet meer bq den menseb zoude wordea aaogetroSen Niet minder acht hij kennis van hal zenuwftelsel den bloedsomloop enz voor haar onmisbaar Heeft de vrouw zich dan eenmaal op de hoogte gesteld van bet levende gedeelte van haat huis ook om het immobiele in de jniaten slaat Ie hebben moet zg kennis opdoen elke kamer beboorIqk ventileeren steeds een zelfden warmtegraad doen heersoheu zich op de hoogte stellen vaa de gemiddelde vochtigheid der plaats barer inwoning en hui noi leatt die verkregen kennis zelf iu praklqk breagen Ook scheikundige kennis mag haar niet onlbreken en evenmin mag haar de leer der temperamenten vreemd zgn De eerste is voor de voeding van het gezin de laatate voor da opvoeding barer kinderen onmisbaar De Annalee d hygiene bevatten een kritiek dier betohouwing Volnens dete zqn wel vele vrouwen geschikt tot verkrggen dier kennis maar in vele gevallen kan zq gevaariqk worden Spottend eindigt die kritiek met de opmerking dat Bichardson hel ehimerische plan had tol oprichting van Ville de la Santé en geeft hem ia overweging de door hem verlangde ideale vrouw daar haar woonplaats te doen kiezen de verwachting uitdrukkende spoedig zqn denkbeelden omtrent den idealen man en het kind te vernemen om loodoeiide de familie zq ner verbeelding te kompleteerea Bultenlandsch Overzicht Qambetta heeft aan zqne kiezers een brief geriobi waarin hq verklaart bet mandaal voor bet eerste diitriol van Belleville aan ta nemen Hg laat er op volgen Wq zullen volharden iu de staatkunde van r gelmatigen voorniigang Wq verwachten alles van den wil dit volks en niels van het geweld W j wg zen de utopisten cn reactionairen af Ten slotte maant hq de kiezers in het tweede district van Belleville aan een aan den dienst der republiek toegewqden persoon uit hnn midden ala afgevaardigde te kteten De uitslag der algemeene verkiezingen in frankrgk ia i bet buitenland teer gunstig opgsaoaen De Engelaobe dagbladen brengen hulde aan de kdmte en vaatberadenheid der Franacbe kieters die sedert lien jaren niet z jn afgeweken van den weg dien eq zinh hebben afgebakend Algemtiiiu wordt erkend dat de republiek voorgoed is gev ligd en de gevallen partijen niels beter kunnen doen dan zich te ontbonden tot op het oogenblik dat zg zich gevoeglgk bg de nieuwe orde van zak n kunnen aansluiten Dezelfde eensgezindbeid van gevoelen openbaart zich in de beoordeeling der persoonlijke stelling dat fieeren Gambelta Met ultzonderiug van den Itorninf Pott heehten al de dagbladen slechts eene plaotselgke beteekeuit aan den uitslag der dubbele verkiezing te Belleville en wordt betoogd dat de invloed van den heer Gambelta niet zal Iq deu onder de geringe meerderheid welke hij ditmaal verkreeg Zq heriuneren het geval met den heer Gladstone die hoewel kortelings volkomen door zqne voormalige kieiers van Greenwich verlaten iiieltemiu zqn staalkundigcn invloed dagelqka zag stijgen Vpor het overige wqst de EttgeUche dagbladpers op de overwinning welke de door Gambelta voorgestane meening in de departsmonteii heeft behaald en de slotsom h irer besckonwingeu i dat voor den afgevaardigde vau Belleville het oogenblik is aangebroken om als hoofd van bel Kabinet op te treden Het Engelsche Parlement wordt bedeu gesloten twas een lange lastige ziliiag en de ervaring zal nog moeten letren of het hoofdwerk de leraehe landwet veel zal uitriohleu Uit Berlgn wordt gemeld dat men aan het Pruisische departement vau eeredienst bezig is met het gereedmaken van kerkelqk staalkuudige wetsontwerpen welke in de aanstaande zitting van den Lenildag zullen ingediend worden Naar men verzekert geldt hel daarbq nieuwe wtttelqke verordeningen betreffende de verplichting om van de benoeming der geestelijken kennis te geven en wat daarmede in verband slaat Intussebeu kunnen over den inhonil van dezen arbeid slechts vermoedens worden geopperd zoolang de onderhandelingen roet de Curie met afgeloopen zjn Nnar het schijnt zgn door laatstgenoemde nog geene bepaalde ooneeesiën gedaan al moge zij zioh bereid hebben verklaart om dr bovengenoemde verplichting op de eene of andere wqze Ie erkennen De zaak komt waarschijnlijk hierop neder da men van den Landdag iiieawe volmachten wenschi ic verkrijgen De toestand van President Garfield ie tbaua wederom minder gunstig Bargarlijke Stand Gouda CEBOREN ti Aug huk üsloigoii oailert S it im eii K Call 25 Pirk oaden J M vito Hufwtgen ru J J vau der Kiut Johaiinei ewler A Tocit eo l vsn loMi S0 JohcQSet Manna Petrui ouder T Theuifen eo G H van Heuiekom OVBBLKDEN 3i Aug W C Rcubl 4 d C i Tto Lidth de Jeude huievr vau J fi jtaveitcnn SU u ti C Mars 2 K ONDEBTROUWD 6 Aug L J Zwarta te Brielk 24 en L H de Jaag U j Buigerljjlce Stand van onderstaande gemeenten van 18 tot 25 Aug 1881 Moordroeht OCUOREN Arie aidera A de Wilde en M Veihoer Eltaabeth M tina ouden Ai J vau der LiDdeo co M ao der iudcn ONOERTROUVirD D Pool au WaddiM een 24 j en A ran Sprang ti j OBHVWD C vaa KraDenburg en A vau I eeuweD Stolwijk OVERI EDKN W Auker S7 j D Mahnmr i Haastrecht GEBOREN Margarelbe Maria ouden Strcnx en G C tan Vliel OVERLEDEN I I itte ecbtgeaoet toe C ÏUH O j Waddinzveen GEBOREN I Antboniua Fetraa oudere O A Staal tn W 1 Sluiter Jobanoa Maria ondera A Hoqdqk en J Brberveld Adrians Handrika bodera K Houtman en M Koglneti Gemt oadais W SchelliDgerbont en J lan Dgk WiUam owlan O Ranji eo O Soboeaaker Johannea oudere D tenaei en A Koert Gemt Njeolua enden G Alpbsaatf eo M len Ree Willen ouden i Dekker en J C itraver Adrians ondsra A vei Loeawen en M Hoogendoorn Cornelia ouden W Groeaeveld en N Korver OVERLEDEN 1 M ren der Kroef 17 j a dee Boer 7 10 W tan 4 r Krant 22 m G Hoogendoorn eehtg tan J Matte ii j P den Oade 8 sa 8 an den B rg Sm ÖHDEHTROOWD D Bremner en B Moldei GEHUWD I H Kraaien K jj Hoogendqk Zevenliaisaii GEBOREN AdriauDt ouden A ZMerbanil en F van drr Laan ONDERTROUWD A ReooAidooru en IC Suiker GEHtyglr Dr D de Saoo ea A C Bai Heden overleed tot diepe smart van mg myne Dochters en Kleindochter mgue dierbare Echtgenoote Vrouwe COBNBliIA JOHANNX VAN LIDTH DE JEODS in dpi oadndom van 86 jaren Ma J G vAs BAVKSTEIJN Gouda 25 Aagiutiu 1881 VoUtrekt eenige Kennitgemn De ondergetadieiide betaigt iloor deze zgnen faartel ken dank aan den Heer J J LIESKËB firma LIËSKER k Co voor het aan hem ge honkepi CAZtUA V en andere blgken van QULHE D teiri vereerd bg gelegenheid zijner Sö JA BIGE betrekking als MËESTEBKNSÜHT dier firma J VAK DRR HOBST Qcmda 27 Aagartai 1881 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hjj DONDERDAQ 1 SBPTBMBSK a 8 iooDA met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal znn bij den Heer P X HABDIJZER Sociëteit Vredebeste op de Markt vrmLiiJÊijÈsjn Hao Ophciek Tegen December wordtin HET BESTEDELINGSHÜIS alhier QEVBAAGD I1M4Ü1 tot het vetfiehtni van een NAAlWBRK alsmede ter adsistentie in hqt verplegen der onde Lieden Hierop r ri le et e wr e n de verroege men ijb tm t GMtieU Keukenmeid cn 2e Meid MeTnrav van B AMFTEN vraagt om tegen 1 Ifovemder a ti te Gouda in dienst te treden Eene KEUflEÜMEID of NOODH ULP en tegen 1 EOn uaH J882 aldaar eene 2de MEID beiden van goede getnigsehriften voorzien Adrw in persoon of franco brieven aan Mevrouw VAK HAEFTEN Geert Grootestraat te I m i MENSIMAAGD Een ving fatsoenlgk DIENSTMEISJE 17 jaar ond van de Prot Godsd zoekt plaatsing nitslnitend des daags in een net gezin Goede getnigsehriften ten dienste Brieven franco onder No 616 bareau dezer ConranL Te HUUR op een der beste standen EENE NETTB EmorwoM zeer geschikt voor een klein gezin Adres met franco brieven onder letter B aan het AdrertentieBareaa van A KOK Cohp Boekhandelnen te Gouda Openbare t erkooping of DINSDAG 30 AUGUSTUS 1881 des morgens 10 ore aan de Vest bg de Gasfabriek van eene groote Partg AFBBAAK als DEUREN BAMEN KOZIJNEN enz tea oversiaoti van den Detirwaarder B H van dk 4r F SCHBöDEB Jr ie Am dam zal op DONDEBDAG 1 SEPTEMp a s ten zgnen kantore Bokin n 30 bieSmgen bij inschrgving afwachten op O 9300 Kilogrammen Italiaansche Hennep merk PCM C 1400 Kilogrammen Perrareser Hennep merk P A C 3100 Kilogrammen Perrareser Hennep merk F B C 900 Kilogrammen Centeser Hennep merk C De partgen zgn te bezichtigen aan het Wateraschreem pakhuis Langedreigt aan de Brouwersgracht b d Binnen Oranjestraat te Amtterdam Nadere informatiën geven de IIH makelaars J B SCHOLTEN en Zoon te Armterdam LET WEL Looper STBEEPLAND adres den Heer KAHPHtiuzEN op de Gonwe vertrekt MAANDAG WOENSDAG en VRIJDAG naar Bodegraven Zwammerdam en yieuwkoop smiddags twaalf uur Men wordt vriendelgk verzocht het voor die plaatsen bestemde tgdig aan bovengenoemd adres te bezorgen Hg beveelt zich tevens minzaam aan prima kwaliteit 521 2 GEIsTT J KREPS Lange Tiendeweg D 27 mmmmmii PBIJSCOUBANTEN gevraagd alsmede zoo mogelgk Monsters van alle soorten KALKEN PIJPEN door K VAi dkb LINDE Sigarenfabriekant Alplien a d Rijn De PRIJZEN van gezond en goed wichthoudend BROOD niet kunstmatig wU zgn als volgt Gewoon KBBNTENBBOOD f 0 23 het K 1ste soort GEBUILD 0 21 2de soort of Broinbrood 0 19 i TABWEBBOOD of KEOP 0 14 en wordt ook voor dezen prgs aan huis bezorgd H VAN DEN DOOL Adres § pieringstraat F 49 Verzoeke s v pi een enpartijdig onderzoek ONTVANG EN BfiTAALKANTÖÖT L Droogpleever Forlu JBtotterdam Rente d Deposito s Opvraagbaar na drie dagen S o één maand 3 J twee 3Vj drie 3 zes 4 twaalf 4 Van deposito s voor één Maand en lan ger wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Me J PORTÜIJN DBOOGLEEVEB Advocaat te Gouda