Goudsche Courant, zondag 28 augustus 1881

Woensdag 31 Aagiistus N 265Ö 1881 GOUDSCHE € OÜRAWT Nieuws en Advertentieblad or Jonda en Omstreken De inzending van advertentiön kan gescbiedmi tot Mt aar des namiddags van den dag der uijgtve De COMMISSIE van TOEZICHT op het Middelbaar Onderwas maakt bekend dat op MAANDAG den 29 en DINSDAG den 30 AUGUSTUS a s des avonds te 7 uren in het Schoolgebouw op de Boutmansgracht INSCHRIJVING zal gehouden worden van Leerlingen voor de Burgeraoondachool op eerstgenoemden datum van Leerlingen die den vorigen Cursus aan die School gevolgd hebben op laatstgenoemden datum van Nieuwe Leerlingen Bfl de Inschrflving moeten de Nieuwe Leerlingen hunne inentingsbew zen overleggen Het Schoolgeld bedraagt 3 Gulden voor eiken Leerling voor twee ot meer Leerlingen uit één gezin 2 Gulden per persoon Onvermogende ouders betalen geen schoolgeld Het Toelatinga eacamen zal gehouden worden op MAANDAG en DINSDAG den 12 en 13e SEPTEMBER des avonds te 7 uren De Lessen zullen aanvangen op den 14 SEPTEMBER De Secretaris der voornoemde Commissie Dr F H G VAN ITERSON Kruideniers en Grntterswaren teg en concurreerende prijzen Lang e Tiendeweg D 27 HKtlPO De Ondergeteekende maakt bij deze aan tgeachte publiek bekend dat hij op de Zeugstraat G 9h precies over de brug achter de Waag een IJZERWINKEL heeft geopend waarin voorhanden alle soorten Tan GEKBEDSOHAPPEN SPIJKERS en DBAADNAGELS alsmede KACHELS FOBNOIZBN en alle oorten van KEÜKENGEREEDSCHAPPBN BUSKRUIT HAGEL en JACHTBENOODIGDHEDEN TEER en PEK in t groot en klein alle soorten van IJZER STAAL KOPBBen METAALWERKEN Hü hoopt door goede kwaliteit biliyke pryzen en accurate behandeling veler gonst en vertrouwen te verwerven P ROIMD Pzn Zeug straat Q 91 KANTOOR SCHRIJF en TEEKENBEHOEim Ondergeteekende berigt dat haar MAGAZIJN wederom raim voorzien is van ALLE TEEKENBEHOEFTES waaronder eene ruime keuze in ENQELSCME PAS8ER DOOZES en TEEKENPAPIER alsmede CALQUEER PAPIER en LINNEN Kle iweg 99 G OUDA bij J V d BERG Dz teFRüNEKER Wegens OPRUIMING van eene groote PüHiJ beate SIGAREN benikinstaat voor onderstaande prezen a contant te leveren I elk Kistje 100 stuks ontvangt men 4 BONS cadean N 1 voor 2 N 2 voor ƒ 1 90 N 3 voor 1 80 N 4T0or ƒ 1 90 N 5 voor ƒ 1 80 N 6 voor 1 75 De BONS bieden aan 1 Prijs van ƒ 100 een van 50 Mm 25 en 1 van ƒ 10 Te beslissen door de STAATS LOTEBIJ Na ontvangst van Postwissel en het verlangde nummer verzeod ik ze door geheel Nederland PHAUEKEE J r d BEUG Dzn PROGYAI ASIlJlll te arOTJ lDj Het ToelatingB eoMfnen tot de 1ste en 2de KLASSE zal plaats hebben den 5deu SEPTEMBER des voormiddags te 10 qren in het Schoolgebouw op de BOUTMANSGRACHT Zy die hieraan wenschen deèt te nemen gelieven zich vóór dien datnm aan te melden hg den Heer HAVERKAMP BEGEMANN SeeretariiCurator OFENM SCSOLEN Wordt ter algemeene kennis gebracht dat op DINSDAG 30 AUGUSTUS 1881 des namiddags ten S uur in de respectieve schoollokalen de HALF JAABLIJK8CHB INSCHRIJVING zal gehouden worden van de leerlingen welker PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 October 1881 verlangd wordt Wyders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op bet Lager Onderwgs De Secretaris niOOTHOVEIV VAN OOK Gouda 16 AngDstas 1831 T GOEDEWAAGEIT GOUDA Markt 146 neemt gelden in bewaring van af ƒ 50 met 1 maand opzegging k 4 s jaars Voor bedragen boven 1000 wordt onderpand In solide fondsen verstrekt Sluit op de gebruikelgke voorwaaiden pro longatiè n Belast zich met alle verrichtingea aan bet Grootboek Bezorgt kotuhot Oosten iyksche Coupon bladen Belast zich met den aan en verkoop van Effecten tegen een provisie ook voor alle soorten van Loten van V voor Fondsen boven 25 pCt Vu o on le 25 pOt Desgevorderd worden effectenorders tot dm middenkoers der Amsterdamsche bears verantwoord nm De oadergeteekende beeft de eer ter kennis van de Dames te brengen dat EiJ in den tijd van weinige uren de Metbode van BRiLLMT mnmm mum praotiscb onderwijst Deze Uetbode ii door baar in gebeel MIDDEN EDfiOPA met bet beste gevolg ingevoerd Monsters zijn ter bezicbtiging gesteld r norarinm 3 50 De Dames wordm uitgenoodlgd ongesteven voorwerpen mede te brengen Tegen inzending na 1 60 wordt de Metbode schriftelijk aangewezen OnvoorwaardeUIke g rantie wordt gegeven De ondergeteekende vertoeft leclito Maandag 29 en DiQ sdag HO Aug albier Frau A WEIGEL Hotel Dl ZALM Ingang Woagzgds GASCOKES van af 1 October e k 40 CE TS per HECTOLITER aan de GASFABRIEK J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRUMENTËËLfi 2llIVERAil8 van Huizen Slaapkamers en Meublement Kuiperstaat E 227 Met 3 jaar Garantie Wasschen Bepareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LBDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoonizniveriug Door deze myne behandeling Worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt 307 Staats LoteriJ De Trekking r Eerste Klasse begint MAANDAG 29 AüGüS TÜS e k 1 Snelpe 4rak tm A JEUinkhan te De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjs per drie maanden is f 1 25 franco per post 1 50 Hoe h ltbea FrankrUk en DnttscUand zich de lessen van den ooriog van I87q 1S71 ten nutte remaafct IV De nieuwa vestingwerken vat Parfls Dit Be ettigung von Parii ut diu imeAtigste EreiffHuz urutrtr Zeit schreef Heine in 1S41 uit Pargs wat zon h wel zeggen van de nieuweversterkingen tot den aanleg wanrvan in 1874 besloten is Immers moge het systeem dat hierbij gevolgd is al hetzelrae zgn als dat volgens hetwelk Purgs in 1841 en later ook Antwerpen Straatsburg Hetz Mainz Keulen enz versterkt zgn de toepassing van dat systeembg de nieuwe verstening van Pargs heeft op zoo n kolossalen voet plaats gehad dat de versterkiog van 1841 hg de nieuwe kinderwerk gelgkt Pargs is daardoor tot de grootste verschanste legerp aats der wereld gemaakt en terecht want geen stad ter wereld beeft zulk eene strategische en te gelgk politieke beteekenis t is dan ook onverantwoordelgk dat Frankrgk hetwelk milliarden francs en stroomen bloeds in vreemde werelddeelen verspild heeft voor zaken waarmede het aprèê tout weinig of niets te maken had niet liever zgn geld besteed heeft om de versterking van Pargs op de hoogte van den tgd te brengen want op die hoogte was het niet vooral niet na de invoering van het getrokken geschut Na 1871 was nagenoeg iedereen het er dan ook over eens dat de versterking van Pargs veranderd moest worden het hoe was echter de groote vraag niet alleen ieder officier maar schier ieder burger had er zgn eigen plan over vooral onder de laatste plannen waren er natnurlgk zeer fantastische Daar waren er die talk eene uitbreiding aan de versterking wilden feven dat er een zestigtal nieuwe forten geduwd moesten worden weer andeiun wilden weinige nieuwe forten bouwen waardoor ter nauwemood de bestaande gebreken opgeheven werden het regeeringsplan dat in hoofdzaak bg de uitvoering gevolgd is lag evenals de waarheid tusschen deze twee uitersten in Iedereen weet dat de Seine in een boog door Pargs stroomt verder dat de Marne even boven Pargs en de Oise beneden die stad dicht bg Pontoise de vaderstad van den bekenden Nicolas in de Seine vallen Deze rivieren die niet weinig de beteekenis en de defensieve kracht van Pargs verhoogen verdeelen den omtrek van Pargs in 3 sectoren die ieder eene afzonderlgke beteekenis hebben en daarom ook afzonderlgk nagegaan zullen worden Sector tusschen Oise en Marne Noordersector De voornaamste wegen die uit het Noorden naar Pargs leiden de straatwegen van Calais van Amiens van Rgssel van Maubeuge van Straatsburg over Metz verder alle spoorwegen die Pargs met België en Duitschland verbinden voeren over het plateau tusschen het dal der Oise en dat der Marne over de hooge vlakte die binnen PargC eindigt tusschen Montmartre en de bnttes Chanmont in de nahgheid van Parga vprd dit plateau ééne akte schier zonder tenpiégolvingen slechts wmiiige langzaam stroontOide beekjes doorimgden dit dataftu Het btttoat uitsluitend uit bouwland eoi l Bit is dan ol een der graansehoren van het d FrOiieé tis een vlak terrein zonder heggen boi hjes scheïmuren enz alleenstaande hoeven gn er zeldzaam de dorpen liggen ver van alkander Op zulk een terrein kan een inalnifiHul leger zien niet don met eene sterice mac staande houden tis dns zaak voor den verdMiger hier de wegen door duurzame versterkingen tot eigen gebruik vrg te houden en voor den nand ti te sluiten Dit 6 doen en feren V SlniB tegen bombardement te beveiligen is de gpeciide taak der versterkingen in t Noorden Daartoe was het inde eerstepbutsnoodighet plateau van Montmorency te versterken omdat dit als 130 M boven de omringende vlakte liggende een kolossaal overzicht over den geheelen omtrek geeft alleen in t Westen stuit het gezicht tegen het bosch van Montmorency waarvan het door een diepe kloof gescheiden is de uit het Noorden op Pargs uitkomende wegen domineert en rondom door steile hellingen omgeven is deze laatste omstandigheid verhoogt de passieve sterkte der stelling in niet geringe mate De stelling bestaat uit drie forten waarvan één van de eerste orde ze zgn als alle forten met zwaar geschut kanonnen van 157 o meter bewapend Het fort Domont met zgn neven batterg bg Blémur is het meest vooruitgeschoven werk in deze richting en dus van de eerste orde de 80 ïware kanonnen van het fort en de batterg bestreken de wegen naar het Noorden en het NoordOosten De forten van de tweede orde Montlignonea Montmorency verdedigen het plateau in rug en flanken Deze forten groep ligt te ver van debelangrgke spooren straatwegen af die van uit Compiègne Soissons en Reims naar Pargs voeren deze te bestrgken is de taak van de forten bg Eeouen met twee neven batterijen en bg Stains welke forten elkander wederkeerig ondersteunen In tweede linie ligt hierachter nog de batterg op de butte Pincon Ook deze forten beheerschen behalve de genoemde wegen de omliggende vlakte Met vgf forten waaronder één van de eerste orde en enkele battergen te zamen niet meer voor eigen verdediging eischende dan 5000 man is er dus eene sterke positie in t Noorden verkregen In het Zuid Oosten wordt de boven beschreven vlakie van st Denis geflankeerd door het fort van de eerste orde P aui ours dat door zgne ligging op een hoogen smallen heuvelrug die daar ter plaatse eene richting van Oost naar ADVEBTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nommers VIJF CENTEN West heeft zoowel naar het Noorden als naar het Zuiden een kolossaal gezichtsveld heeft verder vinden we hier een fort van de tweede orde op de hoogte van Chelles welk fort meer in t bizonder het dal der Marne bestrgkt en eindelgk nog enkele kleinere battergeu Door deze fortengroep die den insluiter dwingt zgne bruggen over de Marne op 15 kilometer in Techte Ign gemeten van Pargs te houden verkrggt een uitvallend leger gelegenheid zich ook van uit deze zgde op de insluitingskorp seU in de groote Noorder vlakte te tnrpen In het Westen vindt de positie in het Noorden hare grens in de versterkingen die den 7 kilometer langen smallen heuvelrug Cormeïl lesSannois bekronen welke rug het schigreiland Argenteuil afsluit Deze versterkingen lnilhiMi mt faet iut van da aenta ordi CbrtneilUi waarvan de wallen zich 120 M boven de vlsikte verheffen én met 50 zware vuurmonden bewapend zgn en verder uit eenige battergen die gedeeltelgk gericht zijn naar het bosch van Montmorency en gedeeltelgk naar het Zuiden ten einde mede te werken tot de verdediging van het schiereiland Argenteuil het fort Corneilles kan als ieder fort naar alle zgden vuur geven De twee fortengroepen Montmorency en Voujonrs zgn van elkander gescheiden door eene opene onversterkte ruimte van ± 18 kilometer lengte Dit heeft sommigen zoo verwonderd dat men in een niet Fransch militair tgdschrift ergens in die open ruimte een fort geteekend heeft alsof dit bestond het bestaat echter niet evenmin als het plan om daar een fort te leggen Trouwens een fort is daar niet noodig een gevaarlgk gat bestaat hier niet want in tweede linie vindt men daar de oude forten de l Est Aubervilliers en Romainville en wilde een insluitend leger vóór genoemde forten dezelfde linie komen Inzetten als in 1870 dan zouden zgn mg en flanken zoodanig bedreigd worden door geschutvuur en meer nog door uitvallen t zg van uit Montmorency t zg van uit Vaujours dat de positie van de daar geposteerde korpsen eene onhoudbare zou zgn Een Duitsch schrgver meent in deze leemte echter de défaut de la cuirasse gevonden te hebben hg meent dat het niet onmogelijk zou zgn de bekende oproerige arbeiderswgkeu in t Noorden Montmartre la Chapelle Villette Belleville enz te bombardeeren daartoe is echter volgens hem noodig P het nemen van het fort Stains en het tot zwggen brengen van Montmorency 2 het nemen van de forten de l Est en Aubervilliers en het tot zwggen brengen van de forten Romainville en Noisy Bedenkt men nu dat alleen het tot zwijgen brengen dezer laatste forten in 1871 nog niet bereikt was na eene insluiting van ruim vier maanden dan is men het met een Fransch schrgver eens die in zgn werk over de nieuwe versterking van Pargs van dit plan zegt tSi