Goudsche Courant, woensdag 31 augustus 1881

e ett Ut U point faible de Parü quelle doit être la force de autree Sector tnsschen Seine en Marne De wegen in het Marne dal en die van het platean de la Brie welk platean tusschen de twee bovengenoemde rivieren ligt z jn de aangewezen aanvoerlgnen voor de Uoitsche legerkorpsen die by eene eventueele inslaiting van Pargg op den linker Seine oevér met die taak belast zgn Behalve dat genoemd plateaa een der Vruchtbaarste streken van Frankrgk is bevat deze sector drie voorname spoorwegen de Ifln Parys Meaux Chalons s M Nancy Pargs Troyes Langres Mflhlhon8en Paras Lyon Méditerrannée de laatste is belangrgk door de vertakking Nnits Chaumont verder r e nat regen die weer onderling verbonZ II Het gelnkken van een uitval in deze richting heeft dns tot onmiddelgk gevolg de afsngding van de vijandelijke legerkorpsen die Parijs op den linker oeverinslniten Teneinde een Fransch leger in staat te stellen ongehinderd Seine en Marne over te trekken en eenen nitval te dpen in deze richting m a w om hier esn bruggenhoofd teverkrggen heeft men op de heuvelen die den linker Mame oever begeleiden batterijen aangelegd bjj Noisy le Grand Villin s M Champigny Sacy en Limeil en op eenen hoogen heuveltop onmiddellgk aan den rechter Seine oever het fort van de eerste orde ViüeneaveSt Georgee Versterkingen op den linker oever der Seine De linker Seine oever is de plaats waarop vermoedelgk bjj eene inslniting de belangrijkste gevechten geleverd zullen worden daar een g elukkige uitval hier tot gevolg kan hebben et approviandeeren der st en net zich vereenigen van een Parijsch leger met een ontzettingslwer Gold het hier eene defensieve stelling te scheppen dan ware de aangewezen plaats hiervoor de linker oever van de beek de Bièrre die ten zniden van Versailles ontspringt en zich binnen Parys in de Seine werpt immers het ravijn van de Bièrre met ziJn steile hellingen zou verdedigd door krachtig geschut en geweervuur een onoverkomelgke hinderpaal zgn voor eenen aanvaller Terecht beweerden echter de voorstanders van het st ttè ne étendu o a de generaals Chareton en de Chabaud la Tour tegenövtr die van het systeme restreint waarvan o a Thiers eea voorvechter was dat genoemd ravgn Toor een uitvallend leger evengoed een hinderpaal zoude zgn als voor den vijand en dat men derhalve vóór dat ravijn stelling moest nemen Dienovereenkomstig werd besloten vóór de Bièrre ziJn aangelegd de posities van St Cyr en die van Palaiseau dautusschen liggen dan nog de forten Haut Buc en VUleras terwgl in tweede linie achter de Bièrre liggen eenige battergen en het redoit in het botch van Verrièree en in derde linie de reduit stelling bg Fontenay en Bagneux en de redonte des HautesBrttyères De aanslniting aan de beceden Seine wordt verkregen door de fortengroep van Marly Het fort op de butte Chaumont en de forten et Jommt en Aigremont tot den aanleg waarvan in 1874 besloten is zgn nog niet uitgevoerd en znllen vooreerst ook nog nigt gebouwd worden BINJNTENLAND GOUDA 30 Aogastna 1881 Naar wy vernemen tal Maandag 8 September e Ie bet jaarlijkaoh huishondelijlc coucoun plaats hebben der Weerbaarheida Vereenigiiig Burgerplioht en der Sohntterü Vereeniging Willem Prin ran Oraqje Na afloop daarvan ud er prga worden geschoten op vrije baan Blgkeoa den officieel gepnbiioeerden nitslag ran den Internationalen scbietwedstrijd te Antwerpen komt onder de prgswinnera in eene categorie cible file 200 metres am points voor de beer O H O de Lange alhier en in eene andere cible fixe 200 metres aax blanes de hh A van £ eedt Sortland en C Groenendal alhier By gelegenheid van deteMoonstelIingV n Plutmgedierte in den Zool Bot Tain te s Gravenhage is o a bekroond de heer N de Vroom alhier met veraehillende pryzen als met een 2en prgi retxilrerd bronien medaiAe voor 1 paar Gondl Faiaoten lichte met een len prijs lilreren medaille voor 1 paar doolcere uiverlakensohe Fazanten met een 2en prya verzilverd bronien medaille voor l toom zwarte Laogshan hoenders i met len prya rer ilrerd bronzen medaille voor 1 toom lichte brahma Pootra hoenders met een 2en prijs ven bronten medaille voor 1 toom Yokobama hoendera wit met 2e priJB bronzen medaille voor I toom Itallaausch of Livornohoen koelcoekaveeren met ieo prija bronzen medaille voor 1 toom Hamburger Pel zwarte met 3ea prjjs bronzen medaille voor 1 paar Karolina eendea en nog met een Sen prys by loting voor 1 paar Bahama eenden Verder zyn op deze tentoonatelling nog bekroond de hh J de Brngn Hi Ie Gouderak J Uyttenbogaard te Haastrecht C D van Meura te Alphen en J Pfenning te Woerden De Goadsohe processie naar Kevelaar vertrekt dit jaar op Woenadeg 7 September dea morgena te 7 nnr per Rhy napoor en komt terng Vrydag 9 September dea namiddags te 2 22 ure De prijs der kaartjes is voor heen en terug ƒ 4 71 die tot 6 September des voormiddags te 12 nnr verkrygbaar zy n bg HH broedermeesters Sedert Donderdag 26 Aognstas ia een heer die van Amsterdam naar Boskoop ging en van daar vermoedelijk over Gouda terug vermist daar hy niet by de zijnen ia aangekomen en geen bericht zond Het volgende atul wordt algemeen in Engeland verspreid vfon iet Étgelici Villi Met groote voldoening hebben wy vernomen dat de Zuid Afrikaansche B publiek aan hare oorspronkelyke grondvesters is teruggegeven Kamens het Nederlandsche volk brengen wiJ daarvoor hnide aan uwe regeering die dit werk van gerechtigheid en edelmoedigheid volbracht heeft en inzonderheid aan U wier wensoben de regeering zoodoende heeft vervuld ËngeUnd heeft zich daardoor aanspraak verworven op de achting en de dankbaarheid van allen die in de verbroedering der blanke ratsen die Zuid Afrika bewonen de noodzakelijke voorwaarde zien voor het geluk en den vreedzamen vooruitgang van dat werelddeel Niemand onzer heeft ooit getwijfeld of Engelands macht was qeer n groot genoeg om een soo klein volk tot ondélwerping te dwingen maar Gy zelf hebt het let gewdd zoodra het a duidelijk was geworden dat de rechtvaardigheid het herstel der onafhankelijkheid van dat volk eisohte Daardoor hebt gg eene zedely ke overwinning behaald veel grooter dan ooit door ruw geweld verkregen bad kannen warden Gy hebt IJ den eerbied verworven der edelsten en betten onder alle volken en een voorbeeld gesteld dat voorzeker voor het geluk en de vrge ontwikkeling der menschheid de heilrijkste gevolgen zal hebben Utrecht 20 Augustus 1881 Het Hoofdcomité tot behartiging van de belangen der Transvaalache Boeren Beeda ongeveer 600 oud stry ders van 1830 81 hebben zich aangemeld tot deelneming aan het herinneringsfeeat dat op 12 September e k te Amsterdam door het Metalen kruis gevierd zal worden De heeren Koning Co agenten der l nion SteamtUp company London te Teasel ontvingen dezer dagen een schryven van dea Staatsaeoretaria der Tranavaal den heer Bok over de quaestie van emigratie Daarin komt o a het volgende voor gZooals ik reeds tydens myn bezoek aan Tessel opmerkte ia dit land juiet en in hooge mate geaobikt voor veefokkera en landbouwers er is echter een maar aan verbonden men moet ieta al is het maar een £ 500 bezitten om mee te beginnen die soort mensohen worden stellig rijk hier totaal arme mensohen hebben het overal in de wereld maar beroerd en ik weet niet of ik dezulken wel zon kunnen aanraden naar hier te komen nog wel knappe sobere ambachtsini vooral geen klerken of zoo daar warden wy reeds mee overstroomd ig kunnen zich niets anders voorstellen dan te worden boerensohoolmeester tegen JC 4 s maands salaris maar heel prettig is dst baantje naar ik boor niet Met eenig geld is hier stellig veel gemakkelijker dan in Europa meer en veel geld te verdienen maar dat beetje geld ia dan ook bepaald noodzakelijk Aangekomen te Natal Durban koopt men een ossewagen met een span oasen van 18 stuks buurt een leider en drgver zwarten en komt naar hier Heeft men dan zijn wagen en ossen niet meer noodig dan verkoopt men ze weder hier De beste wyze en de geraakkelijkate en aangenaamate ia natuurlijk per atoombooteu van Ourrie of Union en Vanwege het Oenootaohap van Nijverheid in de provincie Groningen zal een onderzoek in ateld worden over de middelen om de metered giache waarnemingen meer dienstbaar te maken aan den landbouw Wgdert ui voorloopig niet aangesteld worden een laodbonwkuoilige maar zal dadelijk worden overgegaan tot bet aanleggen op kosttg van het geooolschap van proefvelden ap de ve tohillende in de provincie aanwezige grondaoortea Op die proefvelden zullen onder leiding van eea oommiaaie ad hoe knltnur en bemestingsproeveD worden genomen Voorshands znllen 6 proefreldeo aangelegd worden en wel op dalgrond roodoorn grond zavelgrosd zwareu kleigrond oa n Doll d klei en zandgrond In een fabriek van vleeech in blikjes te Londei vonden de inapectenra onlange een ttoommachine ia werking en daarnevena een voorraad van omatreeb 1300 pond vleetoh van zieke paarden achapen eai in veraehillende graden van bewerking van het rauwe vleeach af tot aan het geoouaerveerd vleeach went enz Zy vonden er 200 pond afgewerkte worat gekleurd met roode oker om zo een veraeh uiterlijk te geven Verder een groot aantal blikjck om er ds amakelijke bereidingen in op te nemen en een vat roode oker dat de kleur moet geven Men achrijft uit Texel Ër beataat groote kana naar het achijnt dat at eiland in het bezit van een atoomtram zal komen die dan dienat moet do n tuaaohea Oude Schild en Den Burg Heden zouden de ondernemers in tegenwoordigheid van het hoofd der gemeente Teatel htt terrein opnemen Dit ia zeker dat de boeren het plan zeer zullen toejuichen en enkelen bereide tt kennen hebben gegeven dat ze hoewel het land hier duur if koatelooa vergunning willen verleeaea raila door hunne weide te leggen Komt bet plai inderdaad tot uitvoering dan zalltn handelaars ea reizigers teer gebaa worden want de vervoerprijiea zijn hier boog Ten huize van den te Houten gevestigden nolaria den heer H L v B ia giatenmnaobt ingebiokeD Ër zijn onderaoheidfDe zilveren voorwerpen gettolcn Er ia naar bericht wordt anrake van de oprichting eecer Hoogere Bargenohool voor Meiqei te Batavia Op de lyn van den tramdienst Leiden Katir khad gitteren een ongeluk plaata Tengevolge vaaoponthoud van den trein die ten U uur 16 mia van Leiden moeat vertrekken ging een loate machine van Bijnsborg den komenden trein tegemoet met het gevolg dat de beide machines op een boek van den Leidaohen atraatweg tegen elkander liepen Onder de paisagiers werden eene juffrouw gitLeiden de beide beenen gebroken terwijl een heeraan het aangezicht werd gekwetst Het materieel is zwaar beschadigd A Volgena de Zviph Ct loopt te Zutphen het gerucht dat in het kamp der manoeuvreerende troepen door zea artilleriaten op majoor Van Dijk ia geaohotea Twee der dadera zegt het gerucht zijn in bewaring genomen bg wie nog scherpe patronen cijn gevonden De majoor moet ongedeerd gebleven zijn Zooala gemeld ia bracht Z M de Koning in de vorige week een bezoek aan het landgoed De Oortprong by Ooalerbeek Te Arnhem liep toen al dadelijk het gerucht dat Z M dat aohoon gelegen landgoed wenachte aan te koopen voor H M de Koningin Thana vernemen wg dat dit voornemen werkelijk beataat Het landgoed behoort in eigendom toe aan jbr Van Borssele burgemeester van Ede en naar men legt zou de koopsom bepaald tyn op ƒ 800 000 N n o Het volgende verzoekschrift ia dezer dagen door eene weduwe te H Gelderland aan Z M den Koning gezonden H 18 81 Beef de Koning Ik hoop dat gij dezen brief in den betten welatand zult ontvangen Met dezen wil ik U eens vragen of gij my n zoon die bij bet regiment Invanterie te legt vooreen week of wat al is het maar voor 6 of 6 weken non naar huia wilt sturen Daar is nou venl werk en hy kan nou zooveel verdienen in een goeije maand dat we zuinigjes lang daarvan zullen eten Den burgemeester heeft het aan den ouwen meneiater gevraogd en die heeft geachreveo dat ik iii October maar weer eent moet vrogen Mijn goeie Koning in die ty d ga ik en mijn kinder dood van den honger dua laat hem nou maar voor een korte tijd na bnia komen Hij ia mijn eenigale broodwinner mijn man is voor een paar jaar gestorven ik eh nog wel 4 kinden t nuii maar die zijn onder de jaren en de polisie wol nie hebben dat werken behalve het oudate meiike dat 14 jaar maar die is biijud van de pakken die ze gehad beeft En mijn goeiJe Koning nou mot ik honger en gebrek lijden Ik heb nog 6 centen in huia die heb de kleine jongen van mergen gekregen om een perd vast te houden en zak nou bij dezen brief doen voor een postzegeltje dat weet ü wel dat is U portret ais ik het gekocht heb zal ik het aan myn borat drakken want mijn goeie Koning ik kan nie bedelen en ik durf U wel te zeggen ik heb al honger gelejen Mgn zoon heeft me geachreven dat i al afgeeikaerseerd is en nou zult g j mijn brave Koning wel zoo goed zyn en atnreo hem en ala hij dan van de week t huia komt zal ik drie dagen de oranjevlag nit mijn hutje steken de groele aan Uwe lieve Koningin en de kleine prinses ik tohy uit met de pen maar niet met mijn hart U dienareue Namens Z M is deze brief aan de by de zaak betrokken militaire antoriteit gezonden om advies De heer Dan de lange houdt zich bezig met de verweienlyking van een plan dat de aandacht van alle muziekliefhebbers ten volle waard is Hg is namelijk vooroemena in den loop der volgende maand eene reeks uitvoeringen onder zijne leiding te doen plaata hebben waarop uilaluitend compositiën van onde meesters zullen warden ten getoore gebracht en wel voornamelijk van beroemde kunslenaara uit de Nederlandsche school tooals Clemeiia non papa Oriand de Laaans Ghriatiaan Hollander Obrecbt Sweelinck en anderen Deze uitvoeringen tullen vermoedelijk behalve te Amaterdam plaata hebben te Haarlem Leiden a Hage Rotterdam Utrecht enz Ten einde m uit het oog E nnt der kunat zoo belangrijk mogelgk te maken eeft de heer De Lange zich van de medewerking vaa bekende talenten weten te verzekeren De Haagtche bladen melden dat door de Ned regeering aan de daarbij betrokken mogendheden een uitnoodiging gericht ia tot bet benoemen van gedelegeerden ter bijwoning eener internationale konferentie tot het ontwerpen eener re teling van het politietoezicht 0 de vitaoherg in de Noordzee voornamelijk met het doel om de baldadigheden tegen te gaan waaraan de viasohera van veraehillende nationaliteit zich in den laataten tyd zoo herhaaldelijk acholdig hebben genaakt De uitnoodiging ie door de verschillende vreemde gonveroemenlen aangenomen en de konferentie zal vermoedelyk nog In den loop dezer maand te s H igs plaats hebben Hot is bekend dat de Ëiigelsche Begeering reeds gernimen tyd bezig is met de pogingen om zoodanige konferentie bijeen te brengen Wellicht staat bovenbedoeld bericht met die pogingen in verband Buitenlandsch Overzicht In den Franachen Miniaterraad heeft een voorloopige bespreking plaala gehad over tgeen er na de verkiezingen moet worden gedaan de heeren waren t niet eena de Miniater van Binnenlandaobe Zaken Conatana wat met zijn Gambettistitohe collega s voor onmiddellijke ontbinding der oude Kamer bijeenroeping van de nieuwe Kamer en vorming van een nieuw Ministerie de andere Ministers met Ferry aan het hoofd wilden in de eerste plaats de herstemmingen afwachten en do Nieuwe Kamer eerst in het laatst van October bijeenroepen wanneer bet mandaat der oude is afgelooprn terwgl eerst daarna zou kunnen worden overwogen of er reden is voor een wgziging van het Kabinet Men acht het waarschijalijk dat ook Grévy zich voor de laatste staatkunde zal verklaren De Duitsehe bladen verzekeren dat de verkiezingen voor den Rykadag bepaald blijven op 22 October De Fruiaiache Minister van Financiën Bitter zou diuk bezig zijn aan de ontwikkeling van zijn plannen het stelsel van directe belastingen zou verder worden uitgebreid en een rentebelasting worden ingevoerd van bet inkomen boven 1200 M De Kremieitung bevestigt bet bericht dat het Duitsobe Parlement in do maand November en de Prnisisobe Kamers tegen half Januari zullen bijeenkomen Het Parlement zal zich voornamelijk bezighouden met het wetsontwerp waarbij het aandeel van het rijk in de kasten der opening van Hamburg bg het Tolverbond geregeld wordt Het wetaontwerp op de verzekering der werklieden bi ongelukken zal eerat in latere zitting worden ingediend De berichten over ongevallen van dien aard gedurende den loop van het jaar warden eerat in de maand December te Berlyn ontvangen dus te laat om dit ontwerp nog i66t het sluiten der Parlementszitting in gereedheid te hebben Voor eene bijeenroepiug der Pruisische Kamer tegen de helft van januari laatste termijn by de grondwet bepaald pleit ook dat men met den arbcjd aan de Pruisische begrooting nog ten achteren is De troonrede bij gelegenheid van de sluiting van het Engelscho parlement uitgesproken legt De relaties met het buitenland big ven van vriendschappelijken aard Met de uitvoering van bet traotaat tot afstand van gebied in Thesiahe ia een begin gemaakt H M heeft van de Pransche regeering voldoende verzekeringen ontvangen omtrent de rechten welke bij tractaat aan Engeland door den Bey van Tunis zijn toegekend en ook omtrent de betrekkingen tusschen het Begentachap en het aangrenzende Turksohe gewest Tripoli Vervolgens wordt de onderteekeniiig vermeld der conventie welke aan de Eoropeeache bevolking van de Tranavaal onder zekere gewichtige voorwaarden een onafhankelijk binoenlandach beatnur waarborgt Dit tractaat wacht nog op de ratificatie door de vergadering der vertegenwoordigers van het volk der Tranavaal H M hoopt dat dit tractaat krachtig zal bijdragen tot behoud der mat in Znid Afnka en der duurzaamheid van de inatellingen aldaar De Koningin heeft geenaiina reden te verwachten dat aan de noordweatelijke grenzen van Indië de vrede geatoord zal worden tengevolge van den itrijd tatohen den Emir en Ayoub Khan met eerbiediging der ooafhankelgkheid van het Afghaanache volk zal het ateeda t doel dea regeering zgn om ter gelegenerlyd door hare goede dientten het herttel det viedet te bevorderen De Koningin zegt dat de onderhandelingen over een handelstraclaat met Frankrijk getchorat zijn maar tij wenacht voortdurend hare beste pogingen in t werk te atollen om een tractaat tot stand te brengen waardoor de ontwikkeling bevorderd wordt van den handel der twee latién aan wier innige vriendschap tij zeer hooge waarde hecht Zij hoopt dat de toestand in Ierland zoo verbeteren zal dat hare regeering de toepassing der exceptioneele wetten welke daar thans van kracht zg u zal kunnen doen ophouden of verzachten Te KoDStantiuopel heeft men bericht ontvangen dat de opstand in Arable zich uitbreidt de muiters zonden Mekka hebben ingesloten De Forte besloot troepen derwaarts te zenden I toestand van den President der Vereenigde Staten blijft reer ztfrgvol de hoop op het behond is gering Volgens de Tmei heeft het Ministerie beslaten ingeval van overlijdeo van Garfield ooilectief ontslag te nemen het zon echter vast ataan dat de nieuwe President verscheidene der Ministers wensoht te behouden maar 4tt Blaine zou aftreden De Efectealseurs LI Amaterdam 29 Augustus 1881 Ook in de afgeloopen week was de toestand der beurs nog niet gunstig De voorname reden der malaise ligt in de meerders duurte van t geld Hei disconto te Londen is tot 4 verhoogd en de Duitsobe rijkabank vraagt reeda 5 en 6 t voor beleeningeu Onze Bank bondt haar sedert Januari 1880 bütaand diaconto i 3 nog vaat doch het apreekt van lelf dat ziJ dit niet zal kunnen volhouden daar zij tegen dien prija veel vraag naar geld zal krijgen en dua apoedig haar beschikbaar aaldo den grens zal bereiken der i et bedrag aan bankbilletten in circulatie die steeds voorhanden moeten zy n BINNENLAND9CH1S wAABDEN Stoattfondeen De 2 verioren de 4 ü doch de 3 o stegen PrenUeleeningen Faleisloten verloren 4pGt Speorvefleeninge Het eenig opmerkelijk feit bij deze aoorten ia dat aand Hall ap SpCl ategen Centraal en Boxtel aoorten s lager Tramiottyleeningen Hoewel in deze soorten weinig of nieta omging sloten toch Gooische 6 en Nederl 1 pCt lager Inodstbiesle waasden Ook hier valt weinig mede te doelen De eenige rijiing is te vermelden voor aand Afr Hv die IpOt hooger noteerden daarentegen sloten lager Hv Amat Havenatoomb en 4Vg pCt Bott Hyp bk 2 4pCt pandbrieven Nat Hyp bk 1 Kol Bk en Rott Hv Vj EuBOFEESOHE WAARDEN Slaats ondten Hongaren en Oostenrijkers a 1 Italianen en Porlugeezen i en Turken lager Russen daalden ook Va i IpCt de 4pCt gondl 80 waarin iels omging daalde Oosterleeniugen iS de eenige verbetering gold voor adm Hamborg welke IpGt stegen Spanjaarden bieren gezocht en waren a Vg hooger ook naar 4pOt Egypte ontstond groote vraag per saldo sloten zg g hooger dooh zg werden zelfs boven 80 verhandeld Premieteeninaen Russische 2 Oostenr 1 Madrid en Turken a lager Fruisa loten 3pCt beter Spooruegleeningen Ruaaiache aporen aioten mede lager aand Z W It g Baltiache aand en aommigo obligatie aoorten ieta hooger Warachau Bromberg en Wanohau Weenen Ameeikaansohe waa eden Staali fondsen N A Slaatafondaen verloren lal Loniaiana s Mexico 61 1 do 64 Florida a alleen sloten Yj hooger Coiumbianen verloren 3pCt daar de in het vooruitzicht geatelde rentebetaling niet achijnt te komen Peruanen 1 en Venezuela s j ager Spoormegleeningen Dit belangrijk onderdeel van onzen effectenhandel blijft aan t kwijnen De benra van New York ia onbepaald en dit achrikt bier van koopen af 2e pref Stook St Lonia St Pranoiaco en aand St Louia Naahville daalden 7 pCt central Pac ah Cheatap Ohio St Louia N OrI Chic gr Tr Qev Col 7pCt geo Denv Rio gr 111 St Paul Man Penaylv Pittab f Wayne daalden 2 a 3 pCl de overige 1 pCt Induilrieele Kaarden Bieide aoorten van Maxwell a alolen circa t lager Pboiongaiie bknti 5 pCt T P S Hoewel de bea rs ook heden flauw opende werd zij toch gaandeweg williger vooral voor Am Sporen Onze Staatafondsen a s l Ker aand Holl Sp 1 pCt lager Afr Hv Vt Ro t Kor Ënrop Staatef vast alleen Rossen aangeboden Turken eter Ruas Sp flauwer Mexico il Vs oger Peru ferm Am Sporen meerendeela 1 4 a ï j hooger de weinige nitzanderingen daalden alechts in geringe mate Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 29 Aug Huia Peperatroat K 264 ƒ 446 k C J van der Kleyn GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedeponeerd Een Kruiwagen een Schaar een fantaaie armbandje een gouden Kruiaje hetwelk misschien drie maanden geleden gevonden ia en eerat nu aan het Politie Bureau ia bezorgd INGEZONDEN Eene Elegie in 4 zangen van den Heer H M d R Het ia V zeker bekend dat er eene gewyzigde uitgaaf beataat van de Stiekteclte Courant die zich onder den naam van £ OauKenaar preaenteert Ook ik ben daarvan niet geheel onknndig wèl echter was het my onbekend dat genoemd blaadje t welk van mystificatiea achijnt te houden onder deli eenvondigen titel Ingeiondec van tijd tot tijd acboone knnatgewroohten bevat die getuigen van den artiatieken zin der ongenoemde autenia zoowel als van den verfijnden smaak der geheimzinnige Redactie Zoo n koalbaren parel vond ik M d B in t No van 26 dezer aan den vriend die mij in de gelegenheid stelde daarvan inzage te nemen miJn dank Ik bedoel den klaagzang in 4 afdeelingen waarvan de dichter uit woergslooze nederigheid zijn naam verzwy gt doch die dunkt mij wegens schoonheid van diotie en juistheid van teekening waard is in ruimer kring verspreid te worden Daartoe ben ik zoo vrij medewerking te verzoeken door het opnemen in Uw blad van den inhoud dezer schepping des heeren H waaraan ik my vermeet hier on daar een enkel woord toe te voegen Ie afd Waarom teiittert de pelitie teeda door hare afaezigieid bi t aan en uitgaan der 2de Burgertch v jongeni f Arme politie I Ala zij schittert eni is t niet goed en als zg blyken geeft van hare aanwezigheid ia t dikwijls ook weer niet goed I Dit ontneemt echter nieta aan de waarde van dezen zang Alleen zou men kunnen aanmerken dat dit aobitteren enz reeda door t vele gebruik iets afgezaagds begint te krg gen 2e afd Ieder die in die buurt troont veet een ordelooie hoop daar ter tchool gaat zoodat lick zelfi onder het oog van hun hoojdondermijei allerlei baldadigheden permitteeren De keurige woorden fwaarin deze klacht vervat is verbieden aan letterdieverij te denken Zóó iets welt rechtstreeks op uit het hart van een humaan rechtschapen ea welwillend mensch Eu hoe teekenaohtig I Kan niet ieder die niet in die buurt woont zich nu eene heldere voorstelling maken van do schromelijke straatachandalen waarvan de Houtmanagr dagelijka getuige ia Een paar vragen moeten my hierbij echter van t hort Wat verstaat de dichter door een ordeloozen hoop en welke zijn de bedoelde baldadigheden Zoo hij voor een oogenblik zgn schroom zou kunnen overwinnen en uit het schimmenrijk te voorschijn komen om de billijkheid zy uei ontboezemiug met feiten