Goudsche Courant, woensdag 31 augustus 1881

Vrpa l September Kruideniers en Grutterswaren teg en concurreerende prijzen Lang e Tiendeweg D 27 ü HliiPo N 2Q6id 1881 GOUDSCHE COURANT leuws en AdverteDtieblad voor ïouda eo Omstreken De inzending van advertentiön kan gescbieden tot óMk i des namiddags van den dag der uitgave te stsnn hq ion een weldaad bewqten aan den achnldif u hoofdoDderir maar die lioh helaait lyne sohuld niet bewuit is I door hem tot èlfkennis eu daardoor tot beteraobap te breugen Voorloopig denk ik echter aan eeoe dichterlijke Trqheid aangezien de bqsoudere ordelooaheid ran den ihoop mij niet in het oog is gerallen eu ik volstrekt niet kan begrjjpen welke baldadigheden in dit gedeelte des gediohta worden beiongen Zeker is het althans dat niet kan bedoeld s jn bet gtdeellelyk werpm nm tUenen in iet voter aarran de Se afd gewaagt Indien dit gebeurd ia keur ik het nat iarlijk ten sterkste af maar de langer neme mjjne Terklariog roor waarheid aan dat bet niet onder mgn oog of in mijne tegenwoordigheid is voorgevallen 4e afd Zevenklapper at ie bevonert dier gracht en toorhggangen op die uren te lijden ieUen il tyna niet op te sommen Dank o poëet voor dat heerlqke byna Byna bad uwe geestvervoering U hier parten gespeeld Gelukkig dat uw praotische liu nog juist bq tqds U waarschuwde om binnen de grenten van het mogelijke te blijven Moge het uw gevoelvol hart althans eenigsiins tot troost verstrekken dat van die iyva niet op te sommen klachten mij laat ik ook zeggen iijna nooit iets ter oore ii gekomen Ik gebruilc dit bijna eensdeels om uwe sohets iets nader te brengen aan de waarsohijnlykheid en andersdeels omdat het zou kunnen zqn dat lioh een enkelen keer een klager heeft opgedaan Geloof echter o bard dat ik het my werkelqk niet herinner en houd my de opmerking ten goede dat klachten op feiten gegrond toch bq mg aan een beter adres zouden zgn dan bij eenen liohtschuwen censor Ma uu de Tendenz dezer Elegie P Ik geloof ze te kunnen samentrekken in dete bekende woorden Iiaster er maar op los er blyft altijd el iets van hangen 1 Gouda 30 Ang 81 K LEOPOLD Burgerij ke Stand GEBOREN 27 Aag Arie oaderi B Ontelin A M Mnllaart Dirkji oadfn P fHD Leeowen en D de Graijl 29 CUtiDs JolMDoa onder H Spmijt en M Verbg OVEBI EDEN1 27 Aüg M J Verigl t j C de Paai wed M UoQter 7 1 j 28 A de Hug wed L in Vliet 67 j C Dnpr 9d S J f a Leent huiavr van M J van Zbtphea 37 j ADVERTENTIËN Heden overleed tot diepe smart ran mg mgne Dochters en Kleindochter m ne dierbare Echtgenoote Vrouwe CORNELIA JOHANNA VAN LIDTH OK JEUDE in den oaderdom van 86 jaren Ma J G VAN RAVE8TEIJN Gouda 25 Angustus I88I VolitreH eenige Kermitgemng Voor de menigvuldige bewgzen van deelneming ondervonden by het overladen van onzen veel geliefden Zoon PAULUS betuigen wg onzen hartelgken dank W G VAN DKE GEEST A VAN DB GEEST BOUKAN Gouda 30 Augnstns 1881 De Ondergeteekende gevoelig voor de uitmuntende zorgen hem gedurende zgne ziekte betoond door den WelEd Zeer Gel Heer M SPRUIT en MejnfVronw KEMPB wü HEd langs dexen weg openlgk zgn bartelgken dank zeggen H VAN DILLEN Gouda 30 Angustus 1881 Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan ALIDA BIERHORST Weduwe Aast Kaftijn gewoond hebbende en overleden te Gouda worden verzocht daarvan vóór den 15n September 1881 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris W J FORTÜUN DBOOGLEB TER te öoudo m alle Binnen en Buite nlandsche Oo ranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Mj Eën a chrift ii voldoende IBS A F SCHBöDER Jr te Amtterdam zal op DONDERDAG I SEPTEMBER a s des voormiddags ten 12 uie ten zgnen kantore Rokin n 30 biedingen bg inBchrgving afwachten op O 5300 Kilogrammen Italiaansche Hennep merk PCM C 1400 Kilogrammen Ferraresier Hennep merk FA Cs 3100 Kilogrammen Ferrareser He inep merif F B C 900 Kilogrammen Centeser Hennep merk C De partyen zyn te bezichtigen aan het Wateraschveem pakhuis Langedreigt aan de Brouwersgracht b d Binnen Oranjestraat te Amittrdatn Nadere informatiën geven de HH makelaars J E SCHOLTEN en Zoon te Amsterdam PKOGYMI ASlIJil te O OTJD A Het ToèltUinga exainen tot de 1ste en 2de KLASSE zal plaats hebben den 5den SEPTEMBER des voormiddags te 10 uren in het Schoolgebouw op de HOUTMANSGRACHT Zy die hieraan wenscheu deel te nemen gelieven zich vóór € ien datum aan te melden by den Heer HAVERKAMP BEGEMANN SecretarisCurator AdAJNTBESTEOING VAN AAE DAFFELEF Op DONDERDAG den 15 SEPTEMBER 1881 ten 12 uur s middags zal door de Garnizoens VoedingsCommissie te Gouda onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog worden aanbesteed De levering der benoodigde AARDAPPELEN voor het Oamlzoeu te QODDA vanaf 1 NOVEMBER 1881 tot en met 31 MEI 1882 De voorwaarden liggen ter lezing dagelyks van af 10 uur des morgens tot 2 uur s middags op het Bureau van den Garnizoenscommandant in de Kazerne De Luitenant Kolonel A W GREVE Vooriüter De Ie Luitenant Kwartiermeester N W TOEBÉ Secretaris Schoon Schoon BIER BIER Op zware vaten geschikt voor de pomp wit en bi uin naar keus levert de Bierbrouwerij en Azijnmakerij De Gekroonde Valk van Vollenhoven Co AMSXJBBJDAM m i3jsmmm Een eenig HEER vraagt met primo November e k een fatsoenlyke Meid Huishoudster P Q ongeveer 40 jaar oud Zonder voldoende getuigschriften onnoodig zich aan te melden Franco aanbiedingen onder No 617 aan het bureau dezer Courant prima kwaliteit 521 2 OEIsTT S J KREPS Lange Tiendeweg D 27 OPENBARE AAHBESTEDIR6 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zyn voornemens op WOENSDAG den 14 SEPTEMBER 1881 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar by inschryving AAN TE BESTEDEN Het bouwen van de Ie BDBQBBSCHOOL voor MEISJES met WONING aan de Nieuwe Haven aldaar Het Bestek met de Teekeningen en Voorwaarden zullen dagelyks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot de namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage liggen Het BESTEK met TEEKENINGEN is ad ƒ 2 70 te verkrijgen ter Plaatselyke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf INLICHTINGEN worden gegeven door den GemeenteArchitect De INS HRIJVINGS BIUETTEN znUen op zegel geschreven door den Inschryver en zyne Borgen geteekend en behoorlük gesloten den 13 SEFIEMBER 1881 vóór des namiddags 5 ure op gezegde Secretarie moeten zyn ingeleverd SLIJM en MAAGPILLEX SCHREUDER S PILLEN zyn MAAOVERSTERKEND zacht LAXEREND byzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPIJSVERTEERINÖ 327 Ct per doos verkrygbaar te GOUDA alleen by L SCHENK HaattrechtK OotieiliDg Zetenhuizen k Prina StoliDfji H Zyderlaan en de bekende dep6ti Men wacbte zlcb voor namaaksels 1 1 glW Elk dooaje is gewikkeld in een billet met de nEtamteekenlng van den Tervaardiger J J SChreuder Apotheker lg 1 g uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrygbaar IJy G ÜVEBELINDER Ja Markt 148 Gouda Snelpersdruk van A Bbinkhan te Qonda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 1 September 1881 Ter eere au den eeraten rerjaardag Tan H K H Frinsea Wilhelmina irapperde gistereo Tao de openbare gebouwen alhier de raderlaadaclu rlag Xaar wij nader Ternemen lal het jaarlgkaoh oonooura waarran wq reeda in ona forig nr gewaagden plaata hebben 13 en 13 September e k De 12 is beatemd roor den wedatryd op rrije Baan de 18 voordien der leden der Tereenigiugen Friua Tan Oranje en Bnrgerplioht beneTent oor die manaohappeu Tan het bataljon Sehuttery welke bg de ohietoefeningen boren de 100 paa gekomen zyn ten getale Tan p m 30 man Deie laataten achieten naar prijcen uitgeloofd door hunne officieren De heer M tu W gurdea aUiier kaaA b den ohietwedatrp te Rotterdam deu lln priga behaald bg den wedatrgd E rrije baan Veraoheideiie peraonen In dete Gemeente kwamen heden op teer gemakkelgke wgze aan een goedIcoQp maal In het water run de Turfmarkt kwamen nl van morgen de Tiaachen uit droere uoodzakelgicheid allen naar boven vaar ig naar te begrgpen ia voor Telen een welkome prooi waren Met allerlei Toorwerpen ala mandjea potten enz een gebruikte zelfa een oude alof werden zg opgeaohept en het geheel leTerde een aardig tooneeltje op dat tot onderaohrift kon dragen de Troolgke riaohrangat De reden die tot eea en ander aanleiding gaf ia echter ran minder vroolgken aard De uitalag Tan den aohaakwedatrgd die bij gelegenheid Tan de Algemeene Vergadering Tan den Ned Schaakbond te t Hage plaarg had waa ala volgt L Beniraa Winachoten late prgs H Kothe Amsterdam 2de prija C Meaaemaker alhier R A Loman Amalerdam en W Siebenhaar a Hage de 3e of 4e prga De zeade Igat ran de 3 jaar oolleote roor de Boholen met den Bijbel wgat rosr een totaal ran SOO locale comité a MSSS Zl aan De heer G B Lalleman herdacht Dinadag reeda in nr 2647 beapraken wij dit feeat den dag dat hg gedurende 40 jaar ala koofdonderwg er eerat te Stad a t Haringrliet daarna te Moordrecht bg bet openbaar onderwga werkzaam waa Van rerachillende zgden zoowel uit de afemeecte ala ran eldera oulring dg geachte jubilana blgken van genegenheid en belan stelling De algemeene vergadering van de Nederlandaohe Vereeniging ran gemeenteambtenaren had Dinadag in het Gebouw roor kunaten en wetenschappen te Utrecht plaata De heer Kraan die den Vooreitteraaloel innam gaf een kort reralag van de werkzaamheid der Vereeniging in het atgeloopen jaar en weea er dasrbg op dat het ledental toegenomen waa en vooral ook inTloedrgke personen zich aan de Vereeniging hadden aangesloten De Vereeniging beatond thana uit ruim 900 leden waarran een twintigtal ter rergadering was opgekomen De rekening orer 1880 die met een nadeelig aaldo van ƒ 122 03 aloot werd goedgekeurd erenala de be raoting orer fl die een vtmoedelijk batig aaldo van f 82 1 aaawMa Een Tooratel ran het beslaur om b t ledenaantal ran 6 op 7 te brengen w rd na eenige discussie waarbg o a eene stem lüt het noorden verzacht dat ook uit dat deel ran oof adertand ren beslnnrder zou gekoien werden Baogenomen Daar de D gemi ente aiBbtenaar lt ataal te rerliezen en het beatuur bedankt laderiiig ia een viertal I BcM ra bargeraeeater rgi ras Middelburg haer Kraan hel radikaal rerlorea heeft of op het de heer A Kaptijn ala had wu dus door de rel racalures te rooreien De hi ran Leeuwarden mr Pické Verploegh Cbaaié buig rail Vreeswgk en Stalen hoef aecrelaria ran Montfo H werden tot beatuur dera gekown van welken beide laalitt keeren dadel k zitting namen Een vooratel ran het bManr omtrenl het aanbereleo by de Haoge Regeerih rwi e èprichtiug van CU penaiocowaduwaï ta tn üt t ml tm tt veer gemeenteambtenaren gaf tot ampele diaeaaaie aanleiding De heer Barkey die dit vooratel toelichtte zeide dat het concept ontwerp voor lalk een fonds dat door het beaiunr aan Gedeputeerde Staten ran alle prorinoiëen dea lande waa gezonden door ai deze colleges waa beantwoord roet inaiemming nopena het nut van het atreren der Vereeniging doch met weinig ingenomenheid roor de koaten die daaruit voor de prorinciéo zouden roortrloeien bgdrage Tan 1 pCt ran het traetement welke echter in het ontwerp aleohta ala rooronderstellendrrwija ia aangenomen Dat concept waa op raad nn den Miniater ran binnenlandsche zaken bg wien hel beatuur op andientie waa geweeat aan de genoemde colleges gezonden en moest trouwens aleehta tot leiddraad dienen bij de beoordeeling ran het ontwerp Het beatunr Tolgrte geheel den weg in jMgië door een daar beataande rereenigiug ran bui enieestera en secretarissen ingeslagen en hoopte dan ook hetzelfde reaaltaat als die Vereeniging te bereiken namelijk de benoeming ran een Stflata commiasie om te onderzoeken of de algemeen erkende wenachelgkbeid ran de oprichting ran een penaioen eu weduwen en weezeufonda roer gemeente ambtaoaren ook mogelgk zou zgn Het beatuur werd met algemeene atemmen gemachtigd bg de Hooge Begeering op de benoeming eener zoodanige comniasie aan te dringen en om rerder in dete taak te han lrlen zooala noodig mocht blgken Nadat nog waa medegedeeld dat door het beatuur de heer Verploegh Chaaaé tot roorzitter ad interim en de heer Barkey tot 2en roorzitter was benoemd werd op roorslel van deten laatsten de heer Kraan oprichter der Vereeniging die thans moet optioudea lid te zgn bg acclamatie tot eerelid benoemd De Miniater ran Oorlog rau oordeel tgnde dat in het belang ran de waardigheid ran den militairen atand de ruat en de reiligheid der burgerg het misbruik maken ran wapenen door militairen lenatrengate moet worden tegengegaan heeft met s Konings machtiging de te dezer zake gegeren bevelen uitgebreid Dieuteugevolge kan aan manschappen die zich schuldig maken aan droukenaohap of aan bet plegen ran ongeregeldheden en reohtergen het buiten dienat dragen van sabel of bigonet minstens 3 maanden worden verboden met bestendiging van hst rérbod ADVERTENTIËN worden geplaató van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar piüntsruimte Afconderlflke Nommers VIJF CENTEN TOOI een bepaalden lijd indien herhaling der orertreding gerreead wordt Loopende het rerbod rerbenrt de militair alle gtlnit ala rerlof avondpermiaaie ent Van bet verbod wordt melding gemaakt in het alrafref iater terwgl de atraf of opheffing daarran op drie achtereenvolgende appels bg order bekend wordt gemaakt De bepalingen zijn qiet toepasselijk op onderofficieren en korporaals rermita een militair die i n wapenen misbruikt ongeaohiki wordt geacht tot het bekleeden ran een giaad In het aanstaande seizoen zal door de Amaterdamache afd ran de rereeniging Bet Aederlandsch Tocneel o a de Bamlel opgeroerd worden rolgena de vertaling ran dr Bnrgeradgk De fiollerdamache afd zal waarschijnlijk MadetA spelen Verder beslaat bg haar het roornemen de fauit vertaling Ten Kate en de Bartier van Sevilla op te roeren Ook Fottreiamiault wordt weder gemonteerd Men verneemt dat Z M als blijkt zijner bgzondere ingeuomenheid met de wedrennen te Bnasnm gehouden nu reeds roor het rolgende jaar drie prijien heeft toeggzegd namelgk eene Ilollandsche ajeea een prach ijfpaard roor den wedren door officieren van het Nederlandache leger en eene gouden zweep Volgena genoemd blad zal het hoofdbeatnur der wedrennen in den omtrek run het Loc een onderzoek inalellen naar een getchikt terrein om ook aldaar een of meer wedrennen op groote schaal te organiaeeren Meer wedrennen toch dan één paar jaar zullen moeten gehouden worden eensdeels om den liefhebbert meer prikkel legeren lot het aanacfaaffen ran kostbare paarden maar ook om de paarden zelre beter aan den loop te houden Het dracrieeren ran riascherlicden duurt Ie Schereningen nog ateeds roort Gisteren moest weder eene schuil ran den reeder A Krul naar tee rertrekken met 2 man minder die weggeloopen aren De Schipper zou IJmuiden trachten te bereiken om daar of ie Nieuwediep of Amsterdam of waar ook 2 andere matrozen Ie zoeken Dinsdag arond omstreeks half 11 is te Amsterdam in de Oudebrugstraat weer een in aanbouw zgnd buis ingestort Ofschoon op dat punt veel passage is zgn er geen ongelukken roorgerallen Er zgn reeds berichten omtrent het groote sohaakcongies te Berlgn Zukertort heeft zijne partij tegen Wilfrled Paulsen rerloreu I Winawer dr Schmidt Louia Paulsen Niemann J Berger Witteck en Jacques Schwart wonnen hunne partgen respectievelgk ran Wemmers Schallopp Minkwitz Von Schuit Pitacbel Tahigarin en dr Noa Moson speelde legen Blackburne eene hardnekkige partg die meer dan 7 uur vorderde en den rolgenden dag zou worden roorlgejet met kana op remiae Men berekend dat de wedatrijd alhoewel de achttien concurrenten aleohta ééne partg met elkander hebben te spelen drie weken zal duren Steinitt woont den wedstrijd bg doch alechla als toeschouwer Hg tal intusschen eene critische beschouwing ran de gespeelde partijen het licht doen tien Te Apeldoorn ia giateren de rerjaardsg ran Prinaes Wilhelmina op aardige wgte gerierd 4