Goudsche Courant, vrijdag 2 september 1881

Baim 7U0 kleines trolcken des morgens in optocht uit het dorp de Loolaan door naar het lustilot Vlaggen bloemen oranjelint en sjerp sierden deze blozende spelende jeugd der streek Het was een prettig gelicht deien kinderatoet te zien roorttrekken tot aan het bordes fin bet Paleis aar het Prinsesje op den arm der Koniokl ke moeder haar eerste andièotie gaf kraaiende van gezondheid en kinderlijke vreugd op het liu via al die beweging en kleurige vlaggetjes Een SOtal meisjes in het wit gekleed met Oraoje sjerpen gekoun uit de weesjes de leerlingen der armenschool en ook uit deo eersten stAnd van Apeldoorn gingen het Paleis in begeleid door de Commisaie voor de feestviering Zjj boden der kleine Prinses een proohtigen cilveren drinkkroes met haar naamcyfer het komnklqke wapen en den datum van gisteren Verder een beerlyke bouquet van blauwe bloemen waarin met witte rozen een W gekroond aangebracht was Verder bood laatstgenoemde aan de Koningin eene eigenaardige nieuwigheid aan op het gebied van bloemschikking namelyk een waaterbonquet zynde een ruiker in waaiervorm de buitenkant van satgn en kant de binnenzyde uit fyne bloemen bestaande Daarna had een optocht plaats van de kinderen die in verschillende slingers langs het bordes togen waar de Koning de Koningin en de jarige stonden En waarlyk het prinsesje gaf kushandjes en groettehet jonge volkje nadat papa en mama het haar hadden voorgedaan Een ontzettend groate menigte woonde de felicitatie by voor het hek van bet Paleis terwijl de kinderen met hunne begeleiders en enkele uitverkorenen zich op het voorplein bewogen Den kleinen woidt door de Koningin heden een feest bereid In het park van het Loo werd een voor een ieder toegankelyk concert gegeven van de grenadierskapel Dit concert begon met een Prinses Wilhelmina Marsoh gecomponeerd door Vóllmar Te Amsterdam bestaat het voornemen om by genoegzame deelneming evenals in den Haag een toevluchtsoord voor dieren op te richten Naar de Landb Ct vernam heeft de hr diatriotsveearts J Huffnagel een bezoek gehad van prof Patz directeur van s Byks Veeartsenysohool te natie Dr Patz had de opdracht een onderzoek in loco in te stellen naar den loop der longziekte gedurende de laatste jaren in het spoelingdistrict en de resultaten der inenting Nadat hy zich tot in de kleinste bijzonderheden op de hoogte had gesteld prees hy zeer de alhier gevolgde gedragslyn eu stond hy verbaasd over de zooals hy ze noemde schitterende resultaten Hy vond het zeer interessant zooals hy zich uitdrukte dat het kleine Holland de baanbreker moest zyn in dit voor den landbouw zoo hoogst gewichtige vraagstuk niet alleen voor Europa maor ook vooi Amerika Hij vertrok met het voornemen en gaf zijn verzekering er op aan te zullen dringen zoo spoedig mogelijk den in Duitscbland gevolgden weg afmaken alleen van ziek vee die tot geen resultaat leidde te verlaten en bet voetspoor van Nederland te volgen Uit Ooor wordt het volgende aan de Amh Ct geschreven De militaire muziek uit Arnhem gaf Zaterdagavond hier een concert voor het logement den Engel Men was bezig Le Kossignol te geven waarin een solo party voor piccolo door den heer Morhée werd voorgedragen juist toen de solo was begonnen komen drie koeien opdagen die in deze atretk los door de stad naar huis worden gedreven genoemden heer accompagneeren en blyken geven van haar tegenwoordigheid door het geheele muziekcorps al loeiende uit elkaar te jagen met dit gevolg dat eenige muzikanten een stoot in de ribben ontvingen van hun muzikale vriendinnen de bierglazen kapot en de lessenaars omver geworpen werden Stel u net daverend applaudissement voor dat op dit tafereel volgde Volgens berichten uit Konstantinopel heeft er te Chios opnieuw een aardbeving plaats gehad die het nog in heftigheid van die op 3 April won De schade is zeer aaozienlyk verschillende huizen zyn ingestort en die nog staan zijn ontruimd geworden doordien men voor instorting bevreesd is Het grootste gedeelte der bevolking vertoeft dan ook onder den biooten hemel en de ellende is niet gering hoewel uit Turkye alle mogelyke hnlp wordt verleend De jaarlijksohe algemeene vergadering van het antidienstvervangingsbond werd gisteren te sHage gehonden onder voorzitterschap van den generaal majoor M D graaf van Limburg Stirum Even als vorige jaren leidde de president ran het hoofdbestuur de werkzaamheden dezer zrsde algemeene vergadering in met eene uitvoerige rede welke aanving met een hartelyk welkomstwoord tot de aanwezige afgevaardigden leden en beloogateUsadeo ea met d mededadiuig der af chaffing van tien ofdeelingen die steun nooh kracht aan den bond geven Hieraan verbond de president eenige beschouwingen omtrent de energie der besturen die zich vaak bemoeien met zaken van administratie in tede van made te werken tot bereiking van het doel der vereeniging afschaffing van de plaatsvervanging Ook werd bezwaar gemaakt tegen elk plan om een bondaorgnn of tydsohrift te stichten op grond dat da Tcreenjging zich niet mag begeven op het hoogst gevaarlyk terrein der uitvoering die haar als zoodanig volstrekt niet aangaat Voorts trad de spreker in eene breedvoerige nadere toelichting der voorgestelde wijziging d r statuten De president hield verder de vergadering bezig met beschouwingen over deu politieken toestand met het doel om te doen uitkomen dat door de verkiezingen van Juni jl de toestand voor de zaak der afschaffing weinig verandefde Omtrent de gezindheid van de nieuwgekozen leden ten aanzien van de peraoonlyke dienst werd door den voorzitter gezegd dat de heer Pompe van Meeidervoort te kennen had gegeven dat algemeene oefenplicht hem meer toelachte dat de luitenant Fabins tot wieu generaal van Stirum zich persooink wendde een ontwykend sohoon overigens niet ooberndwend antwoord gaf daar hij hoewel het anti revolutJHir programma met opzicht tot de afsokaffing vryliet niet wilde vooruilloopen op de beraadslaginga in de kamer waar weldra van zyne denkwyre ttteteh blijken Als bemoedigend begroette de president het verschijnsel dat tl generaals van Swieten van der Ueijde en Verspeyck drie sommiteiten van een leger waarvan de rijen door werving werden aangevuld leden zyn geworden eener vereeuiging wier strekking hel is voor onze krygsmacht in Europa aan alle werving en aan alle vry williger ten afkoop voor goed een einde te maken en bracht hy hulde aan deze mannen die het werk der hervorming onzer militaire instellingen op den grondslag van onvervreembaren dienstplicht voor allen met hun overwegend gezag zyn komen steunen Wat den steun van de officiereu der landmacht betreft deelde de president mede dat 18 Aug jl 600 officieren in werkelijke dienst ala leden waren geboekt Het verslag van het hoofdbestuur over het zesde jaar behelst een overzicht van de uitwendige geschiedenis van den bond en van bet beginsel der persoonlijke dienst van de verrichtingen van het bestuur en de algemeene vergadering den toestand der ploatselyke afdeelingen wier aantal thans bedraagt 55 alsmede een verslag omtrent den staat der financiën waaruit blijkt dat het saldo over het zesde jaar bedraagt ƒ SW iO j Tot leden van bet boofdbestnur werden herkozen de aftredende leden Merkes van Oendt van der Hoeven van Limburg Stirum n N Mao Lead terwijl besloten werd voor de vacature Bruniugs die zich niet verkiesbaar stelde maar Ie secretaris blyft tot na de reorganisatie van het hoofdbestuur geen keuze uit te brengen zyude bet hoofdbestuur gemachtigd om onder nadere goedkeuring der vergadering de noodige benoeming te doen Te Boeca Spioaretti een stad in de Napolitaansohe provincie Chieti zyn al de leden van den gemeenteraad met den Secretaris voor het crimineele gerechtshof gedaagd ouder de beschuldiging van bedrog verduistering van gelden en omkoopiug Zy werden op twee na schuldig verklaard en tot gevangenisstraf met dwangarbeid veroordeeld De edel achtbare heer burgemeester kreeg een ander vonnis tien jaren eeuvoudige opsluiting De Secretaris was de hoofddader eu met deu bysland zijner medeplichtigen heeft hy door zyue handenliugeu de stad zeer aanmerkeïyk benadeeld Moutesquieu redetwistte over eene gebeurtenis met zekeren raadsheer een man van veel inbeelding en van weinig kennis Toen de raadsheer driftig werd en velerlei redeneeringen ten beste had gegeven zeide hy ten slotte Mynheer indien de zaak niet is zooals ik u die voorstel geef ik n m jn boofd Aangenomen zei Montesquieu kleine geschenken onderhouden de vriendschap De stad Brussel heeft het proces verloren door den Staat tegen haar ingesteld Onder bet burge meestersohapAnspach had de stad zich verbonden tot bet bijdragen van een zesde gedeelte in de kosten van den bouw van het nieuwe paleis van justitie Toen zy dit deed waren de kasten geraamd op 12 millioen maar nu belaopen die 46 millioen en de stad meent met 2 millioen te kunnen volstaan De Staat oordeelt er anders over en de rechtbank stelde hem in het gelyk zoodat Brussel ongeveer 8 millioen moet bypassen De provincie Brabant verleende wyselyk een bedrag van 2 millioen in eens Waarschyulyk komt Brussel van de uitspraak in hooger beroep De bevolking der Kweekschool voor zeevaart te Laidan ii in den lastiten tyd zoo aterk toegeoomes dat er thans ongeveer 230 jongens aanwezig van welke over een U tal dagen een 160 tal de Waumaar eu de Atrna Poulamia zullen woi overgeplaatst Naar men verneemt heeft Z M de Koning Dinsdag het landgoed Qrmufoort onder Kenkum geleeea aangekocht Nu vyf jaren geleden vertrok de heer H ƒ Maarschalk te Zwolle bij het kadaster werkzaaoL naar Transvaal Hij legde daar het vereischtc examen af om als landmeter op te treden en vestigde zich als zoodanig H j beeft de annexatie door EngeUud medegemaakt en tydens den oorlog aan de zode der Boeren gestreden De ZieoUcie Ct ontvaogt nu van hem het onderstaand schryven HoUandsohe jongelieden die vooroemeos lyn nut de Transvaal te verhuizen en eenige maanden ah schoolmeester b j de Boeren wenscheo dienst te doen kunnen zich bij my aanmelden om ais zoodanig bij goedgeslelde Boeren in de districten Wakkerstroom Utrecht en Standerton geplaatst te woidea mits zij in staat zyn nderwys te geven in t schryveii lezen rekenen geschiedenis en aardrijkskunde en aan mij getuigschriften kunnen geven van goed gedrag De Engelsohe taal is niet bepaald eenvereischte maar op een beetje kennis van den bijb l en het zingen van gezangen en paal nen zyn sommige Boeren byzonder gesteld Zy kunnen minstens 5 a 6 pond in de maand verdienen en alles vr j behalve kleeding Hollaoden die in de Transvaal aankomen moeten eerst zouten Daarvoor ia eenige tyd dienst als schoolmeester b j een boer een uitstekend iets Men kan dan nul de gebruiken van het land bekend warden en op zyn gemak uitzien naar iels waarmee men zyn fortnin hoopt te maken Ik ken verscheiden welgestelde menscheo die als schoolmeester begonaea Verscheiden Boeren hebben my gezegd dat z j een schoolmeester noodig hebben en m j verleokt eenige moeite voor hen te doen Ik meen zulke jongelieden by hun aankomst alhier met goeden raad by te knuneo staan aoogezien ik zeker 8 van de 12 maanden oader de Boeren doorbreng 13 Juli 1881 H M ucHALK 6ouv Landmeter Wakkentroom De Brabantsche jagen zyn woedend niet omdst er geen wild is want naar zy zeggea is het overvloedig doch tegen den generaal der gendarmerie die het ongelukkig denkbeeld gehad heeft de algemeene revue der eompaguie van Braband ta houden acht dageu vi5ar de opening de jaofat Da brigades gendarmen zyn allen naar Brussel moeteo komen en de wildstroopers hebbeu van hun afwezigheid gebruik gemaakt om overal groota verwoestingen onder het wild aan te richten Maandagavond te 8 ure hebben voorbijgangers op het politiebureau van Longchamps een kind vsd acht jaren biuneogebraoht dat zy op het pleia dee Etoiles weeuende en snikkende gevonden hadden Door den heer Lambin commissaris van politie ondervraagd heeft dit kind na lang aarzelen verklaard Kmile Oayet te heeten en bij z JB moeder te Courbevoie te wonen Het voegde er by dat het niet naar buis durfde keereu omdat een mao die bü zjjn moeder inwoonde hem eiken dag uitzond om te bedelen en het niet mocht terugkomen dan na dertig sous ingezameld te hebben Als het ongelukkig kind deze som niet had brandde bet monster met een gloeiend jzer den knaap over alle lichaamsdeeleu Het kind draagt werkelyk hiervan de sporen aan den linkerarm op den rechterbil en op den mg De commissaris van politie heeft dan armen kleine ouder z jn bewaring geuomea om de zaak te ouderzoekeu Uit een overzicht van het vervoer op de tramwegen in Nederland over het jaar 1880 blykt dat ons land op 31 Dec 11 bedekt was met een tramwegnet bestaande uit 134 316 Meter lyneu waaronder Botterdam met 11 446 s Hage met 17 860 en Am aterdam met 13 701 Meter In t geheel waren er 308 wagens in gebruik waaronder 24 goederenwagena Rotterdam bezat 63 a Hage 52 en Amsterdam 74 wagens Het aantal vervoerde personen bedroeg 13 473 961 waaronder Rotterdam met 2 478 047 Amsterdam met 6 804 442 en s Hage met 1 655 000 De gezamenlijke opbrengst aan goederen ea peraoneuvervoer over het geheele land bedroeg ƒ 1 302 298 94 waoronder Hotterdam met 262 833 77 en Amsterdam met ƒ 714 421 terwyl s Hage geen opgaaf zond zoodat de opbrengst dier maatsoüappy ook piet onder het totaal begrepen is In den geest van het Wapmloeh van dm NtierlandKhm Adel zal by den beer J B Walter versehynen een stam en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën Het plan is de gnlaobtregisters te behandelen en de vermaagschapping aan te toouen van meer of minder algemeen bekende oanlienlyke familiën op de wyze zooals die in genoemd Wapenboek voorkomen vele wetenswaardige historische bijzonderheden zullen met vermelding der bronnen in deze uitgaaf opgenomen en daardoor aan de vergetelheid onttrokken en meer algemeen bekend gemaakt worden Aan den heer Vorsterman van Oyen is de samenstelling van dat werk opgedragen en zeker kon de uitgever geen beter keuze gedaan hebben dan in dezen bekenden eu bekwamen heraldicus Het werk moet eca praehtuitgaaf worden die voor velen eeu waardeerbare berinoering een kostbaar familiestuk voor anderen eeu vraagstuk wezen zal Zola heeft vau zyn Mêommeir nooit ieU gezegd alle critieken liet hij onbeantwoord wie hem noar de strekking van zyn boek vroeg antwoordde hy lees en herleeti Thans schrijft hy Het was een nauwgezet verbaal van de verwoestingen die de dronkenschap te Parijs aauriobt iu de arbeidende kUssen Het boek was doortrokken van medelijden en mededoogeo het riep om genade voor de vrouw genade voor het kind het toonde den arbeid verdrongen door luiheid en alcohol het vroeg om licht en osderwys voor die elleodigen minder politieke overspanning meer sociaal welzyn a Nu melden ook de meeste Amerikaanscbe bladen dat bet bericht van Tanners dood op een misverstand bemslle De vaster bevindt zich iu de volmaaktste gezondheid in Illinois en er is niets van te bemerken dat hy zyn schedel in Holland ion hebben verbrijzeld hy drinkt geen water meer maar enkel bier en bereidt zich door een byzonder voedsel voor op een nieuwe hangerkaar die ditmaal tachtig dagen zal duren De correspondent der N R Ct te Uniondale schreef o a het volgende Ik ben u ook nog verslag schuldig hoe hel met de lotgevallen der Hollandsche taal gegeven ia in ona Parlement De heer de Villieta predikant by de Hotlaudaohe Gereformeerde Kerk en lid van ona Lagerbaia bracht eene motie uit om voor het Hollaodach gelyke reohtcn te verkrijgen in alanda vergaderzaal met het Engeisch Eeu storm van ver ontwaardiging verhief zich van de zijde der Britten Dat leidt tol een Hollandsche republiek I riepen zij TrèV uwe motie in I Dat is rebellie 1 enz Uooh de meeste en dit wel de invloeilrijkste Afrikaausehe leden stonden psl De vertegenwoordiger van myn district verbeeldde zich niet genoeg ingelicht te zyn nopens de gevoelens zyner constituenten op dit stuk Op dit aanbeeld klopten ook andereu die daarom verdaging verlangden tot aanstaande jaar En dezen kregen hun zin Want terwyl men over dit belangrijk onderwerp van gedaohten wisselde werd bel Parlement door deo goaverneur verdaagd In eene zeer belangrijke schels vao de Paryacbe volksktasseu opgenomen in de beide laatste nummers van de Nmvelle Beme slaat Louis Panliat stil by de vroaw de levensgezellin van den Paryschen werkman Wy geven van zyne opvatting dier type te liever een overzicht w jl hy hel wanbegrip bestrijdt dal hier en daar zeer diep iê ingeworteld dat er in den arbeidenden aland van het moderne Babyion groote zedeloosheid heerscht Wy moeten hierbij doen opmerken dat Pauliat onder Faryzenaars niet ventaat die menigte Limouaina Auvergnata en Savoyards die op jeugdigen leeflyd te Parya komen om er een stuivertje over Ie leggen en wier groote illusie hel ia hun oudeo dag ristig in het land hunner geboorte te alyten Onder Paryzenaars verataat hy de kinderen vau Paryacbe ouders voor wier familie Parys de vaderstad is waar zij van geslacht tot geslacht blijft wonen Het aantal mannen in deze categorie wordt op 800 000 i 400 000 geschat Iu de laatste veertig jaren is in de Parysohe arbeidersgezinnen eene groote verandering gekomen Terwyl vjor de invoering der groote induatrie de Faryiche arbeid geregeld leverde wat hem gevraagd werd en de arbeider dus geregeld werk vond is met de groote fabrieken een tyd perk van speculatie van afwisseling tusschen overprodaotie en stilstaod van den arbeid aangebroken De hooger loonen welke betaald worden scbynen zeer goed in de behoeften van den arbeider te moeten voorzien maar het stilstaan van den arbeid ontneemt er het voordeel aan en ten slotte ontvangt hy in een jaar niet zoo heel veel meer dan vdor de heerschappü der groote industrie Er is dus eene gaping in zyn budget gekomen want de pryzen der levensmiddelen zyn voortdurend verhoogd Het is de vrouw van den arbeider vroeger enkel huismoeder die door hareu handenarbeid deze gaping aanvult En dan ziet men soms als de man geen werk heeft hem zorgen voor de kinderen en het huishouden bestieren terwyl zy met bloemeomakeo naaien raodeartikeleu en passement maken of met waaschen den kost voor het gezin verdient Ziel zij er kans op dan houdt zij er nog een klein winkeltje b j of slaat by ieder feest een kraampje op aldus terwyl anderen feestvieren onvermoeid pogende een frank of at in het buishonden Ie brengen Van nature is de vrouw geneigd de heerschappij te voeren in haar huis en waar by een leven vol stryd om het brood weinig gelegenheid bestaat om dit te bereiken door bekoorlijkheid en takt arbeidt zij mede brengt ruim haar penning by tot de gemeenschappelijke uitgaven ea verschaft zich aldus eene positie in het echtelyk hais De taaie kracht en volharding door de vroaw in den levensstrijd betoond als de man soms wanhopig wordt door gedarig gebrek aan werk boezemt hem een grooteo eerbied in voor z jne wederhelft Zy is voor hem een kameraad eeu gelyke Zy gaat mede naar alle openbare byeenkonuten naar de vergadering zyner vakvereeniging hij spreekt met haar over de politiek en hecht gewicht aan haren raad Dit heeft de vrouw met haren arbeid gewonnen want veertig jaren geleden toen niet meer dan huiselijke zorgen vaa haar werden geëiaoht bekleedde z j eeue daarmede overeenstemmende ondergeschikte plaats De nun dacht misschien wel niet als HesioduB dat men evengoed aan dieven als aan eeoe vroaw zijn vertrouwen kan schenken maar hy zou het toch als eene inbreuk op zyn waardigheid hebben beschouwd om de vrouw zelfs maar Sene adviseerende stem in zyue besluiten te geven Dat alles is veranderd de vrouw is feilelyk de gelijke van den man geworden en dikwijls veel beter dan hy Zy oefent ook eeu aanmerkelyken invloed op de poliiieke keuze van haren echtgenoot uil eu waarscbynlyk is het aan haar te danken dat in Farya zoo weinig alemmen zyn uitgebracht op de aocialistische arbeiders die caudidaat voor de kamer waren Zy voert in den regel een hardnekkigen atrqd tegen de schryvers of redenaars waarmee haar man is ingenomen eu betoogt door dik en dun dal dit menaohen zyn die maar zoo praten of zoo doen drukken om zelf op het kussen te komen Eu dit wordt deu man met zulk eene vasthoudeadheid en talk een geduld aan bet verstand gebracht dat hy wel moet eindigen met het te gelooven en er naar te handelen Ieder politiek man die de Paryacbe bevolkiug noodig heeft zorgt dan ook wel degelgk dat hy nu eu dan de Paryacbe vrouw een vleiend woord toevoegt De Paryacbe werkmansvroDW boezemt in haren stryd voor het bestaan eerbied in door haar proctiodi versUud en hoor ooTermoeide arbeidzaan eid Iu andere landeu is de arbeidende vroaw dikwerf slonig iu bare kleeding zedelyk en verataudelyk gedrukt soms losbandig en aan den drank overgegeven Doch bij de Parysohe outriire spreekt nllea van verstand eu van levensmoed Haar kleeren zyn uetjct eu goed ouderhoaden en geven by allen een goeden smaak Zy ia onder alle omstandigheden matig De liefde die zy aan een man schenkt i ernstig en dunruom en wordt zy bedrogen dan gevoelt zy zich zoo volkomen ongelukkig dat het denkbeeld van zelfmoord spoedig b j haar opkomt en dikwerf wordt ten uitvoer gelegd De Parijsche vroaw is over het algemeen genomen loa van zeden laidt eeoe uitspraak welke de een den ander nabazelt zonder Ie begrijpen dat hy eene zeer achtenswaardige klasse belastert Het ia officieel gebleken dat van de zoogenaamde slechte vrouwen te Parys slechts anderhalf pereent uit Parys zelf afkomstig zijn Het is ermede evenals met laierrnde werklieden de verdierlykle dronkaards die alle gevoel van eigenwaarde hebben verloren en waarvan de heer Zola aan zyn zonderling talent heeft veroorloofd vuile karikaturen te teekenen Zeker worden ze gevonden maar ze komen nagenoeg allen vau buiten om de een of andere reden eeu aohnilhoek zoeken iu de groote stad En het zou hoogst onbillyk zyn om uu dien ongewenschten maar niet te vermyden invoer slotsommen te trekken aangaande de type van den Pargsohen werkman zyne vrouw en zyue dochter Uuitenlaodsch Overzlcbt Volgens te Marseille ontvangen mededeelingen is de toestand aan de Marokkaansche grens niet beter dan iu het regentschap Tunis ei bestaat er zelfs reden om te vermoeden dat de sultan van Marokko hoewel schynbaar den Frausohea gunstig gerind in het geheim de Mazelmansohe beweging aanmoedigt In ten brief uit Figing wordt gemeld dat de vredelievende verzekeringen van den sultan geen geloof verdienen Hy heeft verscheidene personen vyanden van Frankryk en boadgenooten vau BoeAmema tot Calds der Djejobaas benoemd Dit is nog niet altea Onlangs werd verhaald dat de Herrare de zijde van Boe Amema hadden verlaten maar dit is slechts met enkelen het geval en voor dezen deserteurs vindt de opgestane Cheik ruimschoots reigoeding in andere stammen die zich by hem aansluiten Onder deze onulandigheden kan het geen verwondering wekken dat meer troepen vereischt worden en opnieuw hebben dan ook drie bataljons bevel ootvaogea van Toulon naar Afrika te vertrekken De JmpareitU bevat een opstel waarin de terugroeping wordt verlangd van den Spaanscben gezant te Parijs voor het geval dat de heer Barth lemy Saint Helaire de Fransche minister van buitenlandsche zaken mocht volharden bij zyne weigering om de Spoansche kolonisten te Saida schadeloos te stellen voor de verliezen hun door Boe Amcma toegebracht zoolang de Spaansche regeeriug van hare zyde geene vergoeding toekent aan de Fransche onderdanen die in den burgeroorlog van Spanje en Cuba schade hebben geleden Sedert eenige dogen waren gerachten in omloop over eene ongunstige wending is den gezondbeidatpesland van keizer Wilhelm Het blijkt echter dat ze ongegrond waren Volgens de K Z beviadt de Keizer zich volkomen wel en is hij ran Babelsberg naar Berlijn vertrokken om aldaar eene revue over de troepen der lyfwacht te houden De Keizerin heeft een brief openbaar gemaakt waarin z j haren dank betuigt voor de algemeene bewijzen van belangstelling bij bare lange en amartely e ziekte ondervonden In dit schrijven geeft de Keizerin Ie kennen dal zij thana aan de betere hand is In Bulgarye schijnt opnieuw eeae beweging tegen vorst Alexander in aantocht te lyu Zooveel althans is zeker dat de proefneming van den Vorst met de schorsing der grondwet nog niet als gelukt is te beschouwen onder de bevolking heeracht ontevredenheid en de stemming in de landsvergadering kan niet ala de uitdrukking van hel gevoelen van de meerderheid der bevolking beschouwd worden Daarbij komt dol ook de toestand in Oosl Bumelie tewenschen overlaat Uil een en ander ontstaat bij velen de vrees dal Europa zich ten slotte toch met de regeling dezer netelige quaestie zal moeten inlaten In berichten uit Rome van 27 Aug wordt verzekerd dat by gelegenheid van de groote vergadering welke aldaar eeratdaogs voor de heiligspreking zal gehouden worden en waaraan de bisachoppen van alle landen zullen deelnemen laatalgeuoemden op verzoek van bet Vatikaan eene gemeenachappehjke verklaring salleo gereedmaken over de stelling wtfai de Paus zich tegenwoordig bevindt De afwezigm zanden uitgenoodigd worden mede toe te tredsB tot deze verklaring welke met eene nota van deu H Stoel aan alle regeeringen zou gezonden worden Voorts is het gerucht in omloop dat sedert den terugkeer van den Rassischen gezant de onderhandelingen tusacgen Rualand en hel Vatikaan geschorst zoo niet volkomen afgebroken zyn Ala reden wordt opgegeven dat Rusland bet gebruik der volkstaal in de Poolsohe kerken niet wil toelaten De Deensche Tweede Kamer besloot met 71 tegen 21 stemmen de door de Eerste Kamer herstelde begrootingapoaten opnieuw te veiwerpea De Kamera zyn daarop Dinsdag gesloten GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedeponeerd Een ZAKJE met geld en een wil KINDERSCHORTJE en een lap blauwe voering ösTËRj j iBiqrr LIJST VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekeuden gedureude de 2e helft der maand Juli 1S81 uit Gouda verzonden en door tusschenkomat van het Postkantoor aldaar terug te bekomen Wed F Glabbate Mulhman Amsterdam P Boerst Boakoop J Brreuds Ommersohans vin der Mnas A Stokhof Utrecht mej J Dekker Uit MOORDRECHT P Kruik Lageweg Gouda 31 Augustus 1881 De Direcieur van hel Postkantoor te Gouda SIMONS Schuttersraad te Gouda By vonnissen van 3U Augustus jl zyn veroordeeU H S en A 0 J v d P in eene boete van drie gulden ieder wegena plichtrerzuim fiCwezigheid by de exercitie en in de kosten MARKTBEK I TEN Gouda 1 September 1881 Op den geagiteerden toestand van de grannmorkt en de bovenmatige opdryving der graonprijzéh volgde deie week eene reactie welk ok