Goudsche Courant, zondag 4 september 1881

op de markt kier waar t Denen wat Tarire a gemakkelylcer te koop ofichooa altijd nof hooge prgien beateed werden In de beste aoortea werd ƒ 12 60 ü ƒ 13 betaald mindere teer uiteenloopend daar veel wakke en geschoten vertuood werd fiogge ƒ 7 60 un f 8 26 in laaisoort nog iets hooger Gerst en Harer in een doen Erwten eu boonen Tan middelmatige kwaliteit werden resp betaald met prqian Tarieerende tan ƒ 11 tot 12 60 Mais Tast De Teemarkt met gewone aanroer de handel ring rette rarkens ran 27 a 29 oent rarkens gesohikt Toor Landen ran 23 a 26 oent per half kilo magere rarkens en biggen met goede aanroer handel ring rette schapen ring magere schapen handel gewoon Aangeroerd 116 partyen Kaas Ie kwaliteit ran ƒ 32 i ƒ 36 2de kwaliteit ran ƒ 27 a 33 Noord HoHandsohe ƒ 31 è 33 Goeboler ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Welbeter ƒ 1 20 i ƒ 1 80 REJVXISGEriXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAB SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda Gelet o srt 8 der Wet ran den 2d Jong 1876 Staahilad no 96 Doen te weten Dat zq rergnnning hebben rerleend aan den Heer f Boulogne en tyne rechtrerkrijgenden tot het oprichten eener Smedery in het perceel gelegen aan de Spieringstraat geteekend F uo 60 kadaster sectie O no 474 Gouda den 30 Augustus 1881 Bargemeetter en Wethouders roomoemd REMT 1 b De Secreuris BROUWER 1881 N 26Ö7 == Het adres ran H ran der Wolf houdende verwek om eene herstelde woning dadtlijk na de voltooiing der reparatie te mogen doen betrekken Het voorstel betrekkelijk de regeling van ei onderwijs in sommige vakken aan de Bnrgerarondsohool Benoeming van een LeerMr in de Nederlandsche taal geschiedenis en aardrijkskunde aan de Buigerarondsohool Benoeming van een stadsrroed vrouw De Heer I H MüHer architect te s Grarenbage is benoemd tot Technisch DBmteur der opgerichte ÜsselStoomtramweg Maatschappij welke ten doel beeft flonda Sohoonhoven Oudewater Montfoort Usselstein met Utrecht te verbinden alsmede de tnasehen gelegen Gemeenten waarroor bereids alle opnemingen z jn verricht om definitieve plannen te kannen indienen en waarvoor reeds voorloopige conoesaie werd aiAgerraogd Het Classikaal Bestnnr van Goada tal Woensdag 14 September e k vergadering houden des voormiddags OU 11 mr Een praatje over het geli Velen onzer lezers en lezeressen die van het opschrift boven dit artikel kennis nemen zullen misschien een sterk vermoeden hebben dat wg thans den lof van het geld op luiden toon zullen bezingen Eensdeels kan dit echtereen weinig overbodig heeten daar toch het lieve geld als de spil aar alles alle om draait dagelgks door dnizende monden zóó hoog verheerlgkt en zóó aandoenlgk geprezen wordt dat wg ons van zulk een bewierooking van den Mammon gerustelgk kunnen onthouden Andersdeels heeft ook het geld gelgk alles op dit ondermaansche een betrekkelijke waarde dat wil zeggen het is op zichzelf alleen tot een algemeen ruilmiddel geschikt Terwgl het de waarde van alle dingen vertegenwoordigt moet het zeli ook vertegenwoordigd worden Doch in zoover het ons de waarde der dingen niet alleen doet vergeleken maar ze ons ook verschaft in zoo i ver is het geld een van de eerste en noodwendigste beh 9ften der samenleving Ofschoon de geschiedenis van het geld zeer belugrgk is omdat zg in nauw verband staat met de geschiedenis der menscbelgke beschaving zullen wg dat ruime veld toch niet betreden la en we ons er op waagden dan zouden wn dadelgk bespeuren hoe men in de oudste tgden toen de meeste volkeu nog geen vasto woonplaatsen hadden zich van het b als ruilmiddel bediende pecns pecunia terwgl later sommige metalen geschikter werden geoordeeld om als waardemeter gebruikt te worden Wg wenschen slechts enkele opmerkingen dit onderwerp betreffende in het midden te hmnrvAn Bureerlijke Stand GEBOREN 89 Ang Hiriiiui raden M ie Monoik en C 8 Fauie Corneli anders C de Hoop m 1 nn der Krun CetharlDS Agetha oodert K van Rh o en 6 VMoetra SO GeertroMa ondera H P Bekkers en O Bknk Joiina Lina onders J H Sonnai en A M Badder Catharina Agatha ouders K an Rhgn en 6 Veenatra Pieter oodert P Bond en M S W Kok Anna Petmnella ouders K P Backers en A P Brnin OVERLEDEN 80 Aug W C Woeber 8 m BBUWD 81 Ang J Sprait en E Klarerreld APVERTENTIËN Bevallen van eene Dochter A P BACKERS B mN Gouda 31 Augastas 1881 De penooa r B alhier is ia het water geraakt i deKleikad ea verdronken Naar men verneemt moeten twee werklieden van de StMriaeKaarssnbbtiek alhier door het springen van een flesch vitriool gewond zyn De Botterdaniaehe afdeeling van iet HederUmdseh Tameel tal hare roorslellmgen aanvangen met Sheridan s Sciool for Scandal onder den titel van Ztriferkagm vertaald door E Hearen Gisterenavond had te Botterdam de openingsvoorstelling plaau van het tooueelgezelschap van den heer Willem van Zniglen in tegenwoordigheid van een talrijk pnliliek waaronder vele artistcu van de Botterdamsche afd van het Nederiandtck Toeneel De moedige daad van den beer rau Znglen om een ouafhankelgk goidtchap te vormen andervindt blijkbaar veel sympathie getuigen de vele bloemen en kransen tiem gisterenaroud vereerd Na herhaaldelgk teruggeroepen te ign uadat hij in de rol van Frits Kobus in vbiemd rsrrz uitstekend gespeeld had sprak hg een woord tot hét publiek waarin hg hartelgk zgne erkentelijkheid betuigde voor den onderrouden bgral euwaarin hij beloofde steeds alle krachten te sullen inspannen om voordurend een goed Botterdamsoh tooueelgezelsohap te doen blgren bestaan waartoe hij den steun van het publiek verzocht Ë umaal had hg geweigeid toe te treden tot de Amelerdamscbe Vereeuiging eu bad hg de woorden nf f J y resfe gesproken dasrbg bleef hg die woorden zou hg steeds gestand doen Eeu daverend applaus volgde op deze woorden en vol geestdrift juichte men den geleiden acteur toe De openings roorstvlling bestaande uit Vbiemd Fbitz van Ërckmanu Chatriau voorafgegaan door ËZN GaiL van de Musset gaf een zeer guustigen indruk van de samenstelling van het gezeltchap Konduit gesproken viel het ieder zeer meel Zelfs de grootste vrienden van den heer v Zuglen hadden niet dur ven denken dat het nieuwe gezelschap reeils dadelgk zoo n flink too u goed figuur sou slaan In de Musset s stukje trad eene voor Noord Nederland nieuwe actrioe op die echter op het Ylaamsohe tooneel leeds vele lauweren behaalde nl Mevr de Graef Versiraete Deze belooft een sieraad te worden van bet nieuwe gezelschap Onk eeu juist oordeel over haar talent te kunnen uitspreken moeten wij haar eerst in meerdere rollen zien spelen dosh reeds uu mag gezegd dat zij een recht aangename verschoning is op het tooneel waarop zg zich met veel elegance eu smaak west te bewegen De keurige wgze waarop tg gisteren de rol van Mevr de JJry vertolkte uam reeds velen voor haar in en niet lang zal het duren of z zal ook in Eotterdam de lierelinge van het publiek zgn Dat de heer van Zuglen de rol van Vriti Kobut niUtekend we gsf telden wg reeds doch wg vei Zoo onverwacht werd onze Lieveling ons van het Ouderhart gerukt Ade SPARNAAIJ M M SPARNAAIJ DissTiLHOBST RoOtrdam 29 Augustus 1881 De Arrondissements Rechtbank te Rotterdam heeft bij vonnis van 30 Augustus 1881 in HtoMt van fuilUasement sedert den 27en verklaard PIETHB vanMAABXlN Uikslager wonende te Gouda en benoemd tot Rechter Commissaris den £ A Heer Mr J W VAN OOSTËRZEË en tot Curator den Ondergeteekende advocaat te Gouda De schnldeischers in bovengenoemd faillissement worden opgeroepen voor de eerste vergadering tot het verifieeren der schuldvorderingen welke zal plaats hebben op WOENSDAG den 21 SEPTEMBER a s des voormiddags ten tien ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator J PORTDUN DROOGLEEVER Dat men in den goeden ouden tgd ook al een groote liefde voor het geld placht te koesteren behoeft nauwelgks gezegd te worden De Grieken aanbaden hun gooden Jupiter en de Israëlieten vervaardigden een gouden kalf dat zg met a qdiscbe liefde vereerden En ook in dezen tgd mogen sommiffe wereldverachters naar bet schgnt in gemoede beweren dat zg het aardscheslgk geringschatten of verachten zeker is het dat de meesten een geheel andere meenine zgn toegedaan Ziet hen jagen met brandend verlangen naar woeker en winst Hoe men in den kortst mogelgken tgd en met de minst mogelgke moeite r k kan worden dat is de groote quaestie die hen seheel beheerscht Naar bet geldbezit worden cfe menschen zoo niet uitsluitend dan toch zeer dikwgls beoordeeld Heeft hg vermogen Zit hg er warmpjes in Omtrent deze en dergelgke vragen met zekeren ernst uitgesproken wordt ieder bgzonder gaarne ingelicht Als men iemand in zgn kring weet aan te wgzen die uitmunt door plichtsbetrachting en waren karakter adel dan gaat men hem schier onopgemerkt voorbg Maar als men van hem kan zeggen dat is nn een man die over eeu milUoeu te beschikken heeft dan zet men beleefd zgn hoed voor hem af en gaapt men hem als een halven heilige aan ofschoon het nauwelgks de moeite waard geacht wordt te vernemen hoe zulk een gelukkige toch wel aan dat prachtige vermogen gekomen is Onze Oudhollandsche dichter Jeremias de Decker heeft eens op zgn eigenaardige wgie de hooge waarde van het geld bezongen Hg vraagt of het niet het groote geheim kan heeten Waarmee men vrede koopt en t vuur des oorlogs blnscht Kruideniers en Grutterswaren tegfen concurreercnde prijzen Lange Tiendeweg D 27 J HKlJiPO DAMES 10 jaren Jonger Aanbeveling door ondervinding Men geeft van alle Haarverfmiddelen het zoo gunstig bekende Bau Chromatique de voorkeur omdat er geen schadelgke bestanddeel in voorkomt Met dit Vocht wordt het Witte haar Blond Bruin oi Zwart naar gelang men verkiest en zoo NATUURLIJK dat een ander het niet BEMERKT Het grootste debiet gedurende 13 jaren aan mgn verfmiddel te beurt gevallen maakt verdere aanbeveling overbobig Franco aanvraag ƒ 2 de flacon tegen postwissel of 42 postzegels blauwe alsook tegen rembours bn den eenigen THEOPHILE Haarknndige Frederiksplein N 32 AmtUrdam Uit de HAND TË KOOP door vergevorderden leeftgd een HUIS ingericht tol HERBERG sedert onheugelpe jaren een Bnrgerbestaan oplevernede Adres onder No 618 aan het Bureau dezer Courant Snelpersdruk vao A Bbinkkan te Gouda Eene onrustwekkende dekte die eene talr ke Klasse kwelt De ziekte begint met eene llcUle storing der Haag maar als zlJ woidt verzuimd dan dringt zlJ door het gebeele ttcliaam tast de Dieren aan de lever het kllorbed en hetgobeele kllereustelsel terwijl de lijder ondragelijk kwijnt tot de dood bem uit zijn lijden verlost De ziekte wurdt dlljwljls voor andere kwalen aangezien maar wanneer men zichzelf de volgende vragen doet zal men spoedig er over kmincn oordeelen Heb Ik na betelen pijn of moeilijkheid in de ademhaUng Heb Ik een gevoel van matheid vaO tijd lot tijd met slaperigheid 1 Hebben de oogen een gele kleur Hob Ik s morgens rondom de tanden eu liet tandvleesch een dikke kleveilge sUJm gepaard mlt een onaangeuamen smaak Is de tong beslagen Heb Ik pijn m de zijden of In den rug Heb ik naar de rechterzijde een opzetting als of de lever grootcr ordlï Ben Ik hardlljvlgt Gevoel Ik draaierlgbcld of duizeligheid wanneer Ik eensklaps uit horizontale ligging opsta Zijn de aföcbcldlngen uit de nieren vullig eu hoog gekleurd met een neerslag als men ze heeft laten blaan Begint het voedsel m bol eten spoedig te gisten gepaard met opgoblazenheld on oprispingen uit de maag Heb Ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen zullen ilcb wel niet te gelijk vooi docu maar wanneer de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings Als het een geval van langdurig gelijken aard Is komt er een droge stootende hoest na eenigcu tijd gepaard met opgeven BlJ vorder verloop krijgt de huid een vuil bruinachtige tint terwijl aan handen en voeten eeu koude kleverige uitwaseming komt Terwijl lever en nieren steeds meer heginnen te lijden volgt er rheumatlsche pijn eu da gewone behandeling blijkt ten eenemale onvoldoende tegen deze laatste kwelling Het Is dus van het hoogste belang de ziekte spoedig en op geschikte wijze te behandelen In haren eersten gra d wanneer een klein medicament genezing zAl teweegbrengen En zelfs wanneer er eene vaste werking Is moet het ware middel worden volgehouden tot leder spoor der ziekte venlwenen de eetlust teruggekomen Is en de vertorlngsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht Deze ziekte heet leverzlekte Het zekerste en meest afdoende middel er tegen Is Sclgel s tieneeskrachtlge Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd In Amerika en te koop blJ A J white 21 Farrlngdon Road Ion don E C Deze Siroop last de ziekte In den grond aan en verdrijft haar met wortel en tak uit hel lichaam Bredavan de Goorbergh generaal depot voor Holland ook verkrijgbaar bij alle Apothekers In Holland Java en Koloniën Prijs van d Siroop fi n van den Pillen f O 71 Te Gouda THIU ApotL Juffrouw VERMAAT VRAAGT zoo spoedig mOgelyk een KINDERMEISJE Een BURGERMAN middelbare leeitgd zoekt eene Betrekking hetzg als Heiziger OpzicMer of iets van Administratieven aard Adres No 619 Bureau dezer Courant prima kwaliteit 521 2 aSIsTT S J KREPS Lange Tïendeweg D 27 In de Abshaubin s of Anti Rhumatische Watten is het redmiddel voor Rhnmatiscbe Igders gevonden Een ieder beproeve deze bereide watten met lichte of ernstige pgnen welke door koude zyn ontstaan en men zal zeer spoedig de heilzame uitwerking ondervinden Elk pakje met gebruiksaanwgzing kost slechts 30 ei waarmede men zich kan overtuigen en zieh tevens van eene of andere lastige pgn ontdoen Hoofddepot te Delft bö A BRBETVELT Az en verder verkrggbaar bg C B Verheul Oudewato A Poa Berkel fan Dorp Zoetermeer A Kaaling Alphen B E C SchUttman Bodegravea K Oosterling Haastrecht Wed O WilbelmoaWoerdeB T A e van Deth de Wed Bosman Gouda F W den UU Sohoonhor A Prins Zerenbuizen M J Gondkade Boskoop O Hoogenduk Capelle S T d Kraats Bleiswyk Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE souBscHE mm of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen aBi Waarbg is toegevo d een afzonderlgk levenibericht der beroemde GUsschildera de Qebroeden Dirk en Wouter Crabetb DOOS CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Geen depdthouder zgnde aangezien de Heer THEOPHILE die niet heeft en persoonlgk dien Heer nimmer gezien hebbende zoo beveel ik zgne haarmiddelen aan daar het doeltreffende bg het aanwenden er van door mg erkend wordt Met de meeste Achting M H DE MOOR Hoge 19 Mei 1881 Uitval van Haar Schil vers Kale plekken Baardworm Huidzeer wordt hersteld door de Orttwikkélim s Balsem Prys 80 Genten Zooda g 4 Sepleinber GOUDSCHE COURAMT Nieuws eo Advertentieblad voor Gonda m Omstreken Waarmee men handel gft op Oost en We terkost Waarmee men vrienden wint en haters weet te keeren Waarmee men tal venrint Als de dichter tot de slotsom is gekomen dat deze vragen voIkonNn bevestigend moeten beantwoord worden dai besluit hg met deze woorden Wat zou hfl al verdiwtg en ongerieft ver Die t heilzaam geldgcbmik den menschen kwam te onttrritken Waar tniet bgna zooveel alsof men ons onttoog t Gebruik van licht est vuur t genot van voclit en droog Het komt natonrl niet in ons op het heilzame van tg8U bruik te bestrgden Wg zonden hierdoor tooaen in t geheel niets te begrgpen van de eischen en wetten der samenleving Toch zgn wg het volkomen eens met allen die beweren dat r menigmalen een overdreven waarde aan het geld wordt toegekend en dat men inderdaad luet rgk aan stoffel ke goederen behoeft te weovn om grootte worden in zgn kring en gelukk in den staad waarin men geplaatst is Ook behoeft men volstrekt niet rgk te zgn om de banier van volbverlichtiniz en waarachtig volksgeluk omhoog te he n en den I ngen van echten adeNom van karakter te verspreiden Mannen als Newton en Watt als Livingstone en zoovele anderen hadden geen proot fortuin doch hebben door het geestelgk Eapitaal dat zg zich wisten te verwerven den naam van weldoeners der menschbeid weten te verdienen Hoe onmisbaar bet geld als hulpmiddel tot het bestrgden van allerlei volksgebreken ook zgn moge op zich zelf is het ongetwijfeld een doode en doodende kracht Zoolang er geen vroede en ernstige mannen worden gevonden die met volhardende toewgding geestdrift en bezieling weten te storten in ondernemingen van welken aard ook zoolang zullen deze niet vele rgpe vruchten ten bate van het algemeen welzgn kunnen afwerpen Tegen een si te eenzgdige verheerlgking van het geld en van de macht die het kan uitoefenen moet ernstig worden gewaakt Men noeme het stoffelgk kapitaal vrg een van de groote onmisbare schgrea in het kunstig samenstel der maatschappg Doch men late na het te beschouwen als de spil waar alles om draait Het gezond verstand eU de ervaring komen tegen zulk een overdreven en schadelgke voorstelling ten krachtigste op BINNENLAND GOUDA 3 September 1881 VEBGADERING van mn GEMEENTERAAD Dinsdag den 6 September 1881 des namiddagsten 1 nre ten einde te behandelen Be ediging der nieuir verkowm BaadsledenBenoeming vsn twee rethonders Benoeming van twee ambtenaren van den Burgerleken stand Te behandelen Het adres van A Kaptyn betrekkelük den aankoop van een smk grond aan de Crabethstraat tenbehoe e van den stoomlramweg tnssohen Gondaeuiiodegraren oL T A Weggen houdende verzoek om ƒ lUüO uit de Gemeeolekaa Ie mogen ontrangen wegens bas e el jke inschrijving bg d aanbesteding van het idtdiopea der Gouwe