Goudsche Courant, zondag 4 september 1881

wachtten niet anders reeds Beermalen toonde hg die gulle prettige figuur goed te rertolken Meer nieuwsgierig was meu hoe de moeilgke rol ran Damd Sictel DU worden weérgegeTen die indertqd door Bosier Paassen too prachtig werd gespeeld Deze was toe ertrouwd aan den heer Alex Paassen die zich daarvan hoogst loffelglr kweet Men bewonderde algemeen de natuurlijke losse wgie van spelen die men niet in die mate van een persoon die in de laatste jaren het tooneel niet l etrad had durven verwachten Behalve de genoemde personen moeten nog vermeld de dames Egener van Dam en van Offel Kleij die hunne vroegere reputatie handhaafden Doch genoeg Deze e r te voorstelling heeft het bewqs geleverd dat van het nieuwe gezelschap veel te verwachten is voor de tooneelapeelkuust Wg hopen dat de onderneming voortdurend den bgval lal genieten die zg zoo ten volle verdient en de heer van Zuijlen het succes zal oogsten waarop zgne mftedige daad om een eigeu gezelschap te vormen foo geheel aanspraak heeft Met een kort woord is reeds melding gemaakt van het lOjarig jubilé van den heer G B Lallemon èoofdonderwgzer te Moordrecht op 30 Augustus Daaromtrent deelt men nog mede Verwachtte men van de feestviering veel omdat de inwoners van Moordrecht met hun hoofdooderwgser steeds lief eo leed deelden dat deelneming in tóó ititgebreiden kring zou gevonden worden en i6ó warm kon tgn dit overtrof de verwachting Elk inwoner van Moordrecht van welke geldofsbalgdeuis ook draagt tgn hooofdonderwgzer een warm hart toe en verheugt zich in zgn bezit Juist daarom was die dag zoo n sohoone feestdag omdat menin kleinen kring te Moordrecht zag verwezenigkt wat nog door zoovelen wordt in twijfel getrokken lankweeking van verdraagzaamheid door middel der openbare school Uit menige toespraak werd hetklaar hoe de hooggeachte jubilaris t er steeds optoegelegd had ernst voor t leven bij zgne leerlingen aan te kweeken Uit menig hartelgk woord van oadleerliiigen werd t helder hoe innig de band nog was die vóór 40 30 of 20 jaren was gelegd en hoerecht dankbaar gestemd tg zich gevuelden voor tonderwgs en de opvoeding van hnn onderwgier genoten i Hoezeer Moordreohts gemeenteraad zgn onderwijzer weet te waardeeren daarvan getaigden de hartelgk toegesproken woorden van den voorzitter alsook een extract in calligraphic van een besluit in eene der laatste raadszittingen genomen wasrbg de Baad zgn dank betuigde voor de vele gewichtige diensten door den hoofdonderwijzer G B Lalleman gedurende die lange reeks van jaren aan de gemeente Moordrecht bewezen Vele prachtige cadeaux werden van verschillende zijden den jubilaris vereerd y ii hopen dat de heer Lalleman nog lang in staat zal zgn zgne betrekking waar te nemen Z M tal zich bij de feesten op 12 dezer te Amsterdam door de Vereeniging Bel Melaltn Kruit te vieren laten vertegenwoordigen door den luitenantgeneraal Mao Lóod Ter opbeuring van Schiermonnikoog uit den heerschenden achteruitgang is het plan opgevat om aldaar eene badinrichting tot stand te doen komen en hierdoor voor menigea minvermogenden inwoner de gelegenheid te openen om nog iets te verdienen Een weg door de duinen wordt reeds aaugelegd langs welken velen die zooals men hoopt in den volgenden zomer derwaarts zich zullen begeven zeer geraakkelgk niet alleen met een wagen maar ook te voet het strand kunnen bereiken In de nabghbid daarvan op een der hoogste duinen waar men een heerlgk uitzicht heeft tal een paviljoen worden gesticht tot gerief en genoegen der badgasten Maakt men tegenwoordig papier niet enkel uit lompen maar ook uit hout atroo en verschillende planten een Duitscher meent nog op voordeetiger wgze papier te kunnen fabrioeeren uit de bovenste torflsag de zoogenaarhde vale turf Volgens de Seh der paarieidnrieHdm heeft hg daartoe bg het station Heleoaveen in Noord Brabant een fabriek opgericht welke in September in werking tal treden Over de ongeregeldheden die te Hillegom hebben plaats gehad meldt de Haarl Ci nader het volgende Het eenigen l geleden door den gemeenteraad genomen besinit tot afschaffing der kermis alhier heeft in sommige kringen ontevredenheid verwekt die tegen den tgd dat de kermis anders zou plaats hebben in heftigheid toenam en zich eindelgk verleden Zondag in baldadigheden van ernstigen aard uitte Van des namiddags 5 uur tot 2 a 3 nnr middernacht heerschte in de gansche kom der gemeente een groot mmoef Een vgftigtal jongens ktcntea ketalmmiek voor de woningen van den burgemeester baron S van Heemstra en de raadsleden Nuijens Scheltns en Mgnders zg zongen daarbij beleedigende liedjes en wierpen hier en daar de ruiten in bg den heer Scheltot werd tevens een voor zgn woning staand gzeren hek uit den grond gemkt bg den we honder P van Wavereu Jz in de dorpstraat werden 5 ii 6 groote spiegelruiten ingegooid De volgende avonden eo nachten herhaalden zich deze touneelen in den nacht van Maandag op Dinsdag werden ook in de hervormde kerk 12 a 13 ruiten ingeworpen en en paar spiegelruiten dertfamwagens verbrgzeld De lantaarns der gemeente werden des avonds vernield en moesten eiken morgen hersteld worden V oensdag is op verzoek van drie leden de raad bgeengekomen en heeft deze in aanmerking nemende de gebleken ondoenlgkheid om de openbare orde te handhaven besloten de kermis weder in te voeren Sedert is de rost niet gestoord geworden Zukertort heeft zgne tweede partg op het internationaal schaakcongres te Berlgn tegen Winawer te spelen gehad Naar gemeld wordt viel Winawer aanstonds op vermetele wgze aan en Zukertort zou theoretitoh niet volkomen juist tegengespeeld hebben Het kwam ten laatste tot een eindgevecht tusschen pionnen waarbg beide spelers beurtelings den wiuneuden zet over het hoofd zagen om ten slotte de partij reraise te verklaren t Masou heeft zgne partij met Blackburne toch nog gewonnen terwgl Blackburne contra Berger zich met remise tevreden moest stellen Intuasohen er zijn 17 punten te behalen en de einduitslag alleen zal kunnen bewgzen wie ten laatste het veld wist te behouden Wg hopen dat ter gelegener tg d mede te deelen Een weerspannige Veendamnser schutter die wegeas t wegbigven vau de oefeningen der scbutterg en het uiten van brutale woorden tegen de officieren veroordeeld was tot 16 gtlden boete en wien toen hg weigerde te betalen 14 dagen provooatstraf was opgelegd heeft jl Maandag groote opschudding in tqne woonplaats veroonaakt Hg verscheen gewapend voor het stadhnis waar hg dreigde den De vermaarde diefstal bg den juwelier Sturbelle in de R e de Fripieri te Brussel heeft in weerwil van de ontdekking der daders navolging gevonden te Turin Naar alle richtingen is door de politie aldaar telegraphisch bericht gezonden van een diefstal met inbraak bij een juwelier waarbg aan edelgesteenten die alle nauwkeurig beschreven rgn voor een waarde van 200 000 frs gestolen il Kontag Kalakaua tal toen hg tgn reis naar Europa aanvaardde weinig gedacht hebben dat hg zooveel opgang zou maken en dat de dames nog eens kleeren zouden dragen il la Kalakaua Toch ia dit zoo de Berlgusche dames looien zich in de laatste dagen met kleederen a la Kiriakaua De stof is van ea lichtbruine kleur ongeveer de tint van Zijner Majesteits gezicht en is met kleine goud en zilverdrudeu doorweven In Weenea heeft men den Vont zelfs op het tooneel gebracht Daar wordt eiken avond met groot succes gespeeld Koning Kalakaua in Weenen Of een bedrgf ook gewijd is aan zijn danswoede in den Prater wordt niet gemeld Dit was echter wel ren van zijn daden die het meeste opzien baarden bg het publiek Op de vraag wat de Prins van Oranje voor zgn volk doet antwoordt i Kt Rolt Nil Zich voorbereiden tot de taak die hem eenmaal wacht en die door hem ernstiger wordt opgevat dan door menig anderen Vorst Wg weten o a dat geen dag voorbijgaat of den Prins wordt de korte inhoud medegedeeld van al wat op staatkundig en sociaal gebied in de Nederlandache pers geschreven wordt Met belangstelling wordt door hem gevolgd wat in de Slaten Oeneraal of in den Baad van State behandeld wordt wetsontwerpen en voordrachten worden door den Prins geregeld bestudeerd en wel met zooveel eruat dat het geen zeldzaamheid is wanneer namens hem aan de hoofden der betrokken Departementen nadere inlichtingen worden gevraagd Ook in den vreemde torgt de Prins geen vreemdeling te worden in tgn eigen land Een corresp van de Ami Cl deelt het volgende mede Ik moet n melden dat ik een berioht in de Zutpientehe Couranl voorkamei de omtrent het schieten van artillerialeu op majoor vim Dgk ala geheel onwaar constateer Het vond waarachijnlg k zijn oorsprong in baldadigheden gepleegd door genie soldoteu bij het kasteel Arapsen Daar waa ik er getuige van dat met losse patronen geschoten werd een baldadigheid die door den divisie generaal onderzocht en naar ik verneem op afdoende wgze gestraft is Volgens Chineeaohe couranten werd na de begra feniapleohtigheden der onlange gestorven keizerin van China de katholieke kathedraal te Peking eerst een zestig jaren geleden gebouwd door de bevolking in brand gestoken en in de asch gelegd Bonzen priesters hadden de bevolking ingeblazen dat de goede keizerin daarom zoo jong en plotaeling was gestorven omdat ze geduld had dat er Feng Szui Pranschen in de hoofdstad van het Hemelsche Ruk eene kerk bezaten Ook de thans heerschende droogte in China wordt aan de christenen geweten Te Antonito iu Conegos Countj heeft men weer eens voor de zooveel en zooveel honderste maal de lynchwet Jtofgepast en wel op den vrederechter George G O Connor Dit heerschap werd den 23 Juli jl door het aldaar bestaande veilighcidscomilé als het hoofd eener bandietenbende die de geheele streek onveilig maakte in de stal eener herberg doodcenvondig opgeknoopt Antonito is een spoorwegstation eerst voor weinige maanden gebouwd maar dat door zgne ligging vag groot belang ia voor den binnenlandachen handel vooral door den zgtak naar Durango In dezen korten tgd had zich daar ook weer op echt Amerikaansohe wgze een bevolking gevestigd van omatreeb zeven duitend zielen onder welke een zeer groot aantal Aasgieren der grensbewoners spelers desperados meiden en bandieten Dat volkje maakt echter slechte zaken bg de ngvere en meer degelnke kolonisten en om nu toch aan den kost te komen leefde men van roof Het nekte echter al meer en meer ergernis dat de bandieten ofschoon de sterkMe en dnidelgkste bewgzen tegen hen werden aangevoerd nooit werden veroordeeld Wel werden op valsche getaigen verscheidene leden van het veiligheidsbond waaronder de meeat geachte peraonen in het cachot onachadclgk gemaakt Eindelijk kreeg men de overluigeiidate bewgzen dat de vrederechter zelf het hoofd was der bende Toea hij nu in den loop van den dag op de onbeschoamilste wgie de bevolking had gesard en zelfs met t revolver in een saloon herberg twee leden v het veiligheidaoomitó had gewond werd hg eenaklapa door vier gemaakerden aangegrepen gebonden ei weggealeept naar den atal Er werd hem 10 minnten voor bekentenia en betuiging van berouw verleend welke tgd door de nitvoerders der lynch wet werd besteed om het touw over een balk te werpen Nauwelgks waren de tien minuten verloopeu of de strik werd hem om den hals geslagen hjj werd opgeheschen en aan de volksgerechtigheid was voldaan Buitenlandsch Overzicht Bg voortduring blgven te Parijs geruchten in omloop over eene vervroegde bgeenroeping der Wetgevende Kamera voornamelijk naar aanleiding van de verontruatende berichten uit Afrika De offioicnae Agmce Umm apreekt opnieuw die geruchten tegen en verklaart dat er geenc enkele reden aanwezig is o n de volksvertegenwoordiging vóór de maand November te doen bgeenkomen Dit neemt echter niet weg dat de stand van zaken noch in Tunis noch iu Algerié is wat hij wezen moest na de krggsverriohtiugen welige nu reeds bg na drie maanden duren Volgens den Pargachen correspondent der lïsw zal op 16 September een dagblad door Oambetta gesticht en dat de beteekenisvolle naam van T Révinonii zal dragen in de Fransohe hoofdstad het licht zien Xe Oitoj en de ParU een socialistisch blad dat voor eenige dagen is overleden is thnns onder een anderen titel Le Oitoj en Fraitfaü weer verschenen De wenach van Julei Ferry om het onderwgs zelfs onder het bereik der arrnstea te brengen heeft hem geleid ora eene begrooting te maken van de som die hg noodig zou hebben om alle kinderen van de gemeentescholen kosteloos van school en schrijfbehoeften te voorzien Hij kwam toen tot het niet onaanzienlijke cgfer van 23 millioeu franca hetgeen hg echter op het oogenblik nog een te groote aom achtte De zaak zal dan ook tot later uitgesteld worden Het bericht dat de verkiezingen voor den Duitscben Bijkadag bepaald zgn op 27 October wordt thana beveatigd De Pmisiache Lanhdng komt iu bet begin van Safemixt bgeen Te Oenève tal binnenkort een nieuw Bassisoh weekblad het licht tien Het zal den titel voeren van Jfolni e SloKO Het vrge Woord In het deswege uitgegeven prospectus wordt verklaard dat een aantal ichrgvers even vreemd aan reactie ala omwenteling ondanka hunne hooge maatachappelijke stelling en hunne betrekkingen met de toongevende peraonen in Busland tot de erkenning zgn gekomen dat onder den tegenwoordigen drak der jpers geen vrije discussie in Rusland mogelgk is Zg hebben daarom het besluit genomen hnn vaderland te verUten en zich naar Zwitserland te begeven om van daar het vrije woord waaraan hun vaderland behoefte heeft te doen weerklinken In den loop der maand September tal de commissie tot beraadslaging over de maatschappelijke verhouding der Israëlieten in Busland onder voortitting van Kutaisoff te Petersburg bgeenkomen Vertegen voordigers uit de gouvernementen de gemeenten en den handelsstand van Zuid Bnsland zullen aan de beraadslaging deelnemen Volgena berichten nit Warschau aan Gallicische bladen gezonden hebben de uit Odessa en andere Bussisobe steden verbannen Israëlieten den gouverneurs verzoekschriften aangeboden welke ook door vele Christenkooplieden tgn onderteekend eo waarin de Keizer wordt verzocht om het verbanningsbevel le schorsen al ware het slechts omdat de Buasiache handel daardoor met oudergang bedreigd wordt De gouverneura zouden echter geweigerd hebben die verzoekschriften aan te nemen In ons vorig nommer deelden wg de sluiting der zitting van den Deenachen Bijkadag mede nadat gebleken waa dat de beide takken der wetgevende macht het over de Stoatabegrooting niet eens konden worden De Deenaohe regeering ia nu vOornemena de belastingen tot het einde van het loo K nde dienstjaar krachtens de vroegere voorloopige willlging te heffen De Deensche Kamers zgn dus na verloop van verscheidene weken en na levendige beraadslagingen tot dezelfde slotsom gekomen als vóór de verkiezingen Het Landsthing Eerste Kamer heeft op het budget de door het Folkething Tweede Kamer geschrapte pasten hersteld onder verklaring dat het aan de tegenstrevende liukerzgde welke de meerderheid in de Tweede Kamer vormi betaamde om een schikking voor te stellen Doch de heer Berg en zgne vrienden wilden daarvan niets weten De begrooting welke tnt deze moeilijkheden aanleiding geeft is twaalfmaal bg het Folkething en tienmaal bg het Landsthing ingediend en men tal zich herinneren dat zg reeds twee malen de ontbinding der Tweede Kamer uitlokte Het betreft hier overigens geen belangrijke posten maar eenvoudig eenige supplementaire kredieten voor de marine door het ministerie gevraagd en door de Eerste Kamer toegestaan Maar de Tweede Kamer houdt krachtig vast aan hel beginsel om zich haar privilege in finanoieele aangelegeuheden niet door het Landsthing uit handen te laten nemen Garfield s toestand ia betrekkelgk gunstig temperatuur geheel normaal wat na de verwonding nog nieta plaata had de kogel begint te takken wat de geneeaheeren met vrees gadeslaan Burgerlijke Stand Oouda GEBOBEKi ISepl Jseoba Alberta ouden A I ceniilg ca S W Ttn Rgiwgk Laaresi Nicolaat ouden Q J D Areudi eo L vau Et 8 Sgna ouden F fiesem ea C Blok OVtIRLEDRN 1 Sept C O fto Steeobergeo hoiivr van L H Schotimao 70 j 2 M van BoTcue 60 j ONDKKTROUWD 2 Sept O J Esdenbnrg 21 j en A van der Starre 28 j A Slagter 04 j eo J Sauders n j A Noteboom 22 j en J Vergoed 1 Bnrgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 25 tot 31 Aug 1881 Moordrecht OEBOBEN Klinabeth Martina oudera A J J van der Linden en M van der Linden Ggsberts ouders J van der Voorn en W Stnit OVERLEDEN L Verboeff wdr van A Rrootendont S j ONDERTROUWD O Poot en A tan Sprang Stolwjjk iBBOREN I Teonit ondera T Borger en M Timmer JobaoDei ooderi J Soat en B van Zijl KIsaa oadara J Knoop en H Dekker OVERLEDEN A L Mak 10 m ONDERTROUWD C de Jong en A Stout Haastreobt 9EB0REN Agatba londera C de Rrngo en N vm Kampen Nicolaaa Johannea oudera F Sloot eo A ran Dam ONDERTROUWD te Stolwgk C de Jong 21 J enA Sloot 22 j Idem VliSt over de maand Aug 1881 GEBOREN Cornelia Sliadrecht ouden T Rietveld en D Tan Leeuwen ONDEKTBOUWD P de Man 25 j en O dan Uijl 24 j Reeuwijk GEBORE N Johanna ondera J van Leenwan en W Stolwgk Adrianoa ondera G Znidam en M J Goaalle Eliia beth Cornelia ondera k Fnrkanbnrg en C W togten Willem oudera K Bademaker en P J Belt Nieolaaa Jozef ondera N van Leeuwen en B van Velien Fetera oudera L van der Winden en S van Hofwegen Pietamella ouden E vau Wensveen en H Perdijk OVERLEDEN P A van Boon 6 m I Mulder 80 j J M Blonk 1 m E Stolwgk S m ONDERTBOO M van der Laao en M van der Starre WaddinxToen OVERLEDEN A de Booij wed van J van der Bie 64 j ONDBBTBOUWD H Geera en M van der Hazen GEHUWD D Bremmer en B Mulder Zerenbulzen GEBOREN Anna Eliiabeth ouden J tan den Broek en K Romeyn Bernardus Jacobna ondera M de Groot en J W d Wolf GEHUWD A Hoogendoora en M Suiker ADVERTENTIEN Bevallen vail een Zoon L ABEND8 VAH Es Gouda den I Septemtier 1881 Heden morgen otnatreeks 12 aren overleed tot diepe droefheid van mg mgne Kinderen en Kleinkinderen mgne hartelgk geliefde Echtgenoot CORNELIA GBEBTBÜIDA van STEENBERGEN in den onderdom van 70 jaren en 8 maanden L H SCHOTSMAN Oouda 1 September 1881 Emer pred Voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg de geboorte onzer dochter betuigen wg onzen hartelgken dank J KOBTENOEVER J A KOBTBNOEVEB V D Bnto TE HUUR Voor een of twee HEBBEN een mime gemeubeleerde VOORKAMER met Slaapvertrek met of tonder Kost naar ver kiezing Brieven onder No 620 Barean dezer Contant Een JOn UEÏÏSCE op een Kantoor alhier werkzaam die veel vrgen tgd heeft zoekt SCHRIJFWERK Adres onder No 621 Bnrean dezer Coarant Mevrouw van de VELDE OOSTHAVXm verlangt tegen NOVEMBEB a s eene DIENSTBODE Galanleriën In bovengenoemd vak wordt met primo OCTOBEB of eerder verlangd een fataoenlgke JUFFROUW eitem donder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Beflecteerendeu gelieven firanco brieven in te zenden onder letter 6 bg den Boekhandelaar H C EDAÜW Ja te Gouda Wasschen Bepareeren Opmaken D HOOGENBOOM MarK GOUDA MAGAZUN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LBDEKANTEN WIEGEN enz NacMnale StoomziiiveriDg Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschilligof die door besmetting of andere ziekten zgnveroorza i Sociëteit Ons Cjenoegen te GOUDA op Dinsdag 6 September 1881 van het 4de Regement Infanterie Kapebneester GRENTZIUS m afloop VUURWERK van den Heer A RÜIJSCH te utrecht Aangeboden door den Meer A DAM H H Leden vrge toegang Dames of Kinderen 25 cent Niet leden 50 cent Leden der Harddraverijvereeniging hebben op vertoon van hun diploma vrijen toegang Harddraverij Vereeniging GOUDA Diegene welke staanplaatsen op het land q den tribune met hnnne KB AMEN enz v rlangea komen Maandag middag 3 nar op hei terrein Het bestuur W BOER m TAILLEUR ZEUGSTRAAT heeft ontvangen de nieuwste stoffen voor DEim SAISONS OOTJIDSOIIE De PmjZEN van gezond en goed wichthoodend BROOD niet kunstmaüg wit zgn als volgt Gewoon KRENTENBROOD 0 23 het K Iste soort GEBUILp 0 21 2de soort ofBrtünbreod 0 19 TABWEBBOOD of KROP O U en wordt ook voor aêien prgs aan htiia bezorgd H VAN DEN DOOL Adres Spieringstraat F 49 Verzoeke s v pL een onpartgdig onderzoek Schoon Schoon eiER BIM Op zware vaten geschikt voorde pomp wit en biniin naa keuslevert de Êks Bierbrouwerij en AzijnmlSëfij De Gekroonde Valk van Vollenhoven Co AMSTERDAM IC Depot van THEE ijs DIT EBT MaGAZIJK VAN Ma Ravcnswaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden afgele verd in verzegelde pakjes van vijjtwee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzipn van nevenstaand Merk volgena de Wetgedeponeerd Zich tot de uitvo g van geëerde order aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda