Goudsche Courant, woensdag 7 september 1881

Woensdag 7 Septeinl er 1881 N 2658 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onistreiien De inzending van advertentidn kan geschieden tot ééit nor des namiddags van den dag der uitgave mm mmi en mm wijm Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bisonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDEAUXWIJN van 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflessoben kwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis en üranko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd ii iimPFiJ DE H OOP Gevestigd te A R l l H E M W aarborg Kapitaal VEERTIG DUIZEND GULDEN De DIRECTIE van bovenstaande Maatschappg heeft de eer Belanghebbenden te berichten dat dagelgks gelegenheid bestaat tot sJyiiten van overeenkotnsten ten haren Kantore en bg de Heeren C A B BANTZINGEB Directeur te Gouda Kori Tiendew g 17 J P MICHELS Ridder M W O 4e klasse te Rotterdam Oosterstraat 17 en Ö B va BAAREN te Schoonlioven Arnhem Namens de Directie September 1881 A J MOLLMANN Hoofd Directeur Snelpendruk van Bbimkhah te Gouda Openbare Vrijwillige ten overstaan van den Notaris M Ie MOLENAAB gevestigd te Waddinxveen a Op Maandag 12 September 1881 des voormiddags ten 11 nre in het KofBehnis de Habmodie aan de Markt te Ooud ten Virtpragêlfe van de heeren van ROOUEN te Waddumeen van vier geheel nieuw gebouwde zeer modem ingerichte EEEBENHÏÏIZEIT met TUINEN benevens een WINKHLH UI8 met TDIN en BOVENWONING met a onderljken opgang allen gelegen in de Crabethstraat binnen de Stad Gouda geteekend voor zoover z genummerd zgn wgk Q 231 231 en 233 en ten verzoeke van de Erfgenamen J BEÜMEB een BURGERWOONHÜIS iet annex PAKHUIS en open GROND geteekend K 42 in de Eom nsteeg te Gouda Aanvaarding bg de betaling op 3 November 1881 b Op Woeiisdagl4September 1881 des voormiddags ten 11 ure in het EofSehuis van GEERIT van DAM te Stolmjk ten verzoeke van na te melden Wede van DAM van eene BODWIANSWONING c a benevens circa lü Hectaren best Wei of Hooiland te zamen gelegen in Kooheijk binnen Stoheijk en bewoond door de Wed van DAM aldaar Aanvaarding de Landergen 1 November 1881 de woning c a 1 Mei 1882 Eerst in 9 perceelen daarna in massa Betaling op 27 October 1881 e Op Woensdag 14 September 1881 direct na afloop van bovengenoemde verkooping ter zelfder plaatse ten verzoeke van den heerH V D DOOL te Pijnaeker van i Eene pattg HOOILAND en WATH Iiiy€ ge egen binnen Stoltnijk in hnnr gejM fh ii genoemde Weduwe van DAM en tezamen groot 2 Heet 35 Aren 94 Centiaren Aanvaarding 1 November 1881 Betaling der Kooppenningen op 27 October 1881 en d OpWoensdag 21 September 1881 des avonds ten 6 ure in het Koffiehuis van den heer H SPITHOVEN aan de Brug te Waddinxveen V tra verzoeke van den heer J H v d TORBEN van BEHSr HTJZS ingericht tot 4 WONINGEN met SCHUREN aan de Zuidkade te Wadditueveen geteekend D 242 Aanvaarding direct 20 ten verzoeke van den heer SPITHOVEN genoemd Een KOX1TSHUI8 en PAABDBN8TALLINO met Bergplaats geteekend D 6 aan de Kerkweg binnen Waddinxveen benevens een perceel Weiland of Bouwterrein daarachter te zamen groot 2338 vierkante Meter Uitmnntend geschikt door deszelfs ligging en grootte tot Bouwterrein Aanvaarding 1 Novembeï 1881 3 ten verzoeke van den heer M GROENEVELD met ERF en GROND ingericht om door 2 gezinnen te worden bewoond met SCHü UR geteekend B O gelegen op den dgk van den polder de Putten binnen Waddinxveen langs de Kerkweg Aanvaarding direct Betaling der Kooppenningen op 2 November 1881 Direct na afloop van laatstgenoemde verkooping zal nog ter zelfder plaatse dus in het Koffiehuis van den heer H SPITHOVEN om Contant geld worden verkocht Eene compleete Stoommachine gabraikt geweest tot BORSTELMAKEBIJ bevattende I intzaagtoestel Cirkelzaag 3 Boorbanken Draaibank Draaias Schijven enz enz Daags te voren te bezichtigen in een der panden van den heer K van dbe TOBBEN Janszoon aan de Zuidknde te Waddinxveen Alles breeder omschreven bg verspreide billetten terwgl nadere informatiën te verkrggen zgn ten Kantore van den genoemdpn Notaris MOLËNAAB D No 3 aan de Kerkweg te Waddinxveen Voorlooplgc Aankondiging In het laatst van October of begin November dezes jaars zal de Notaris Mr MOLENAAR gevestigd te ï a tnxi n ten verzoeke der heeren van BOOIJBN aldwr publiek verkoopen Twee TIMMERMANSWINKELS met annexe WOONHUIZEN en BÜBGERWONINGEN benevens eenii e HUIZEN allen gelegen binhen de Gemeente Waddinxveen Inmiddels üit de hand tk koop en nadere informatiën te verkrggen hg genoemden Notaris ADVEHÏEf TIEI in alle Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door den B oekhand elaar A BRINKMAN te Gouda jS F Eén afschrift is voldoende T GOEDEWAAGrElT GOUDA Markt 146 neemt gelden in bewaring van af ƒ 50 mei 1 maand opzegging a 4 g s jaars Voor bedragen boven ƒ 1000 wordt onderpand in solide fondsen verstrekt SLTTIX op de gebroikelgke voorwaardtn prolongatiën BELAST zich met alle verrichtingen aan het Grootboek Bezorgt kosteloos Oosteni gksche Cospon bladen BELAST zich met den aan en verkoop van Effecten tegen een provisie ook voor tUs soorten van Loten van Vs Fondsen boven 25 pCt i o onder 25 pCt Desgevorderd worden effectenorders tot denmiddenkoers der Amsterdamsche hears verantwoord OPENBARE AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oouda zgn voornemens op WOENSDAG den 14 SEPTEMBER 1881 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg inschrÜTinir AAN TE BESTEDEN Het boawen van de Ie BDBOEBSCHOOL voor MEISJES met VtrONING aan de Nieuwe Havffli aldaar Het Bestek met de Teekeningen en Voorwaarden zullen dagelgks de Zonderen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de Stadi Timmerwerf ter inzage liggen Het BESTEK met TEEKENINGEN is ad ƒ 2 70 te verkrijgen ter Plaatselgke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf INLICHTINGEN worden gegeven door dta Gemeente Architect De INSCHBIJVING8 BIUETTBN znlleaop zegel geschreven door den Inschrgver nzgne Borgen geteekend en befaoorlgk gesloteaden 13 SEPTEMBER 1881 vóór des namiddags 5 ure op gezegde Secretarie moeten zga ingeleverd J de JONG Az Mr TIMMERMAN iNSTRVMËNTËEU ZllVeRAAR J van Huizen Slaapkamers en Meublement Kuiperstaat K 227 Met 3 jaar Garantie De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDA6 In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 6 Septentier 1881 Z M de Kanioff heeft benoemd lo totMiniater van FiusDtieu mr C Th baron Van Lqndeu van gaDdenbui onder toekenning van eervol ouulaf hIs Minitter van Baitenlandtcbe Zaken en onder dankbetuiging voor de vele ea gewichtige dienaten ab loodanig aan den Koniog en den lande beweten 2a tot Miniater van Baitenlanilache Zaken jbr mr W F Kochusaen HDs buiie woneu gezant en gevolmachtigd minitter te Ber F Aa onze aioim i ÜHiten Je femeenle reedt gutere nudegedeeld In de heden middag gehouden vergadering vair den gemeenteraad werden de nieuw benoemde raadaleden de bh mr A A van Bergen IJaendooro J A Bemij mr P P P Kiat J M Nootboves van Ooor ea D C Samagm beeedigd terivül de heer mr W Hemaing de b d wet gevorderde belofte aflegde Daarop werd overgegaan lot de benoeming van twee wethouders De heer Q Prince werd herbenoemd met 12 atemroen terwgl de hh Foal Droai en Lugteu ieder 1 alem op tick vereenigden en 1 blanco biljet werd uitgebracht de hh Muller en Tiugten waren afweiig Daarop had de verkieiing plaala voor een wethouder in de plaata van den heer J A Remy die verlocht had niet meer in aanmerking te komen Eeriie ttemmiiif W Poat Droat 7 J M Noothoven van Goor 4 Dr Lugteu S en W J Fortaijn Droogleever 1 atem Tmeede ttemmin W Poat Droat 7 J M Noothoven van Ooor i dr Lugten 3 en W J Forluijn Droogleever 1 atem Btritemmbig tuaachen de hh Poat Droat en Noothoven van Ooor welke heeren tich ingevolge de wet van atemming onthielden Gekozïn de heer W Post Drost met 9 atemmeo terwyi de heer Noothoven van Goor 3 atemmen op Doh vereenigt en 1 blanco biljet wordt uitgebracht Daar de heer Poat Droat de benoeming niet aanneemt beeft een nieuwe stemming plaata Daarop warden uitgebracht 15 stemmen waarvan de heer J M Noothoven van Goor 11 stemmen op zich vereenigde de beer dr Luijten 3 en de heer Fortuijn Droogleever 1 atem fliKozïN ia dus de heer J M Noothovïn van QoOB Op de vraag van den Voonltter of hü bereid is de benoeming aan te nemen dan wel verkiest den tijd van beraad dien ile wet hem toestaat vergaart de benoemde zich staande de vergadering niet te zullen verklaren Hij zal alzoo tich binnen 24 uren daaromtrent moeten verklaren Tot ambtenaren van den Burgerlijken stand werden benoemd de hh J M Noothoven van Ooor en Mr K A van Bergen IJiendoorn De Baad besloot daarop toe te staan het verzoek van den A Kaptgn betr den aankoop van een atnk rond san de Orabetb traat ten bêhaeve van den etoomtramweg tussohen C ouda n Bodegraven De Baad besloot aflpytend te bet ikken over 1 11 LM Jm f n mnmtmm eenkomslig het voorstel van B ao W op een verzoek van A Weggen om 1000 uit de geraeeatekaa wegens abusievclijke inschrijving bg de aanbesteding van bet uitdiepen der Gouwe Eveneena werd a icgieud beachikt op een adrea ran U van der Wolf hoodende verzoek om een herstelde woning dadelgk sa de voltooiing der reparatie te mogen doen betcekkeo Het in de vorige vergadering ingekoaen vooratel tot een nieuwe regeling vtn het onderwija in ommige vakken aan de Burgenvoodsahoul werd zonder baordelgke stemming amgenemi Tot Leeraar m de Nedertandsche taal geaohiedcaia en aardrijkskunde aan de Bnrgeravondsokool werd benoemd de heer A F Orsmer Tot slods vroedvronw werd benoemd mej KohU brngge m t 8 stemmen tMen C st op mej Behrena terwijl 1 bbnoo biljet wata lilfebraebt £ re w t MnAkta vM dit nr vemeraen wg uit goede bron dal de heer Noothoven van Goor de benoeming tot Wethouder heeft atmgenome Gisteren werd het tweede toelatingsexamen gehouden voor het progyoanasinm alhier Ër hadden zich aangemeld drie oandidaten die allen lijn toegelaten De nieuwe ouraus vangt dus morgen aan met 8 leerlingen waarvan 6 in de Ie en 2 inde 2 klasse Heden middag ten 12 nre had de aangekondigde groote harddraverij plaats door paarden van zeaaen klaar van wege ds Harddrarerij Vereenigiug alhier inBloemendaal De Igat van deelneming luidt ala volgt Paard Bergder Namen en Woonplaats A Bos A de Graaf Eigenaar P Langend Kigenaar P J Koek Jan de Boer Eigenaar Eigenaar Eigenaar W de Boer A de Graaf P J Koek A Boa W J Brom Utrecht jSniJboon br m A Zeehandelaar Amsterd Prins i r A C V d Akker JMarianne br m HazerawoodeR van üedenburg de Lieake a m Wateringen A V d Voort Alkemade Cornelia br m H V Haaren Arasterdam Wilhelm z r G Barendrecht Barendr Vioruo 2 b r J G Matse Boskoop Hansje br b m 1 de Vries Gouda Leuke bl ra O J Koot Berkcl Adolph br r Warmenhnizen Zevenhuiz Graaf Adolf br P van Dam Araslelveen H V Haaren Amsterdam Marianne z m Wilhelmina W Doon Hage De prgs ad 300 br m Barton z r ia behaald door Viotno 2 van den heer Barendrecht de premie ad 100 door Prins van den heer Zeehandelaar Zondagmiddag omstreeks ten 6 nre zgn de paarden voor een rytuig dat uit deze gemeente den Moordrechtachen weg opreed aan het hollen geslagen en het zou wellicht met de drie personen in het rijtnig gezeten slecht lijn afgeloopen zoo niet F l eilaDg de flinkheid had gehad toe Ie snellen de paarden vast Ie grgpen en tot slaan te brengen Genoemde personen kwamen thans met den sohrik vrg ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN Zondagmiddag had in een der lokalen boven de sociëteit de Bieunie alhier eene bijeenkomst plaats van de inteekenaren voor coupons der Hoogdailscbe Opera te Botterdam Daarin deed de Commiasie Bekening en Verantwoording over het jaar 18 j waaruit bbiefc dat een batig aaldo aanwezig was dat de vernedering beeioot niet onder de coapon honders te v detlen maar in de kas te laten Voorts deed de commissie bij monde van den heer D Lnlias van Ooor eenige mededeelingsn waaruit bleek dat er voor het seizoen IS Vs voor veel minder coupons ingeteekend was dan bet vorige jaar doch ook thans had de Directie der Bijnapoorwegmaatscbappg sich bereid verklaard nachttreinen van Botterdam naar bier te doen loopen coodat de taak voor het volgend jaar weder verzekerd is De vergadering besloot hen die niet op de lijst voor coupoDS geteekend hebben maar die toch welnohl een enkele opera voontelling willen bgwonen b V op een rang waarvoor geen coupons verkrggboir zg n eveneens in de gelegenheid te stellen van de nachttreinen gebruik te maken doch mét dien verstande dat terwijl de inteekenaars 40 cent per persoon betalen voor het recht van een nachttrein gebruik te maken niet inteekenaars daarvoor 80 cents moeten betalen Voordat de vergadering gesloten werd sprak de heer J Post van der Burg een woord van dan2 tot de Oommissie die zich zooveel moeite had getroost voor deze zaak waardoor het ons gegeven was het vorige seizoen op gemakkelijke wgze de opcra vooralellingen bg te kunnen wonen Spr hoopte dal de Commissie ook in bet seizoen dat nu aanslaande is bereid zou zgn de zorg voor deze zaak op zich te nemen Het luid applaudissemenl dat op deze woorden volgde bewees voldoende dat de vergadering van ganscher harte met deze welverdiende erkentelijk beidabetuiging instemde Daarop werd de bijeenkomat gealoten Tot lid der Provinciale Staten in het district sOravenhage werd heden benoemd H M de Vries liberaal met 677 stemmen Mr Borrel csndidaat der Boomschen conservatieven en anti revolutionairen verkreeg slechts 461 stemmen Het jachtrechl in den polder Hoornaar werd 11 Zaterdag verpacht voor zes jaren de Heer Muller te Gorinchem bekwam dat recht voor ƒ 175 a jaars Bj de vorige verpachting gold hel 122 j De tentoonstelling van hulpmiddelen voor den boekhandel in het volkspaleis Ie Amsterdam werd van 17 Aug tot 31 Aug door ruim 4000 personen bezocht Noar men uit Beekbergen meldt heeft Z M deKoning Zaterdag aldaar eene groole drgljacbt gehouden tot opening van het jachtseizoen V De heer W V rdu jn Wt te Berg Ambacht heefi wegens zwakke ge o ilh id als ylÉ oder dier gemeente zgn ontslag genomen De 9e Igst van de SimdafU gehft als totale opbrengst der Unie collecten lat 826 locale comités ƒ 63 612 47 s M