Goudsche Courant, woensdag 7 september 1881

Naar q rememen beitaat bg de Begeering het Toomemen tot de afschaffing der m y iii diensteu over te gaan en zal daarvoor eene som van ongeveer twee millioen gulden op de aanstaande Indische Begrooting uitgetrokken worden Jf X Cl De generaal migaor P G I Van der Schrieck lid van de Tweede Kamer is b j gelegenheid van zijn 50 jarig jnbilé als officier bevorderd tat luite nantgeneraal De heer J Herman de Bidder te s Uage heeft een brochure geschreven onder den titel Moed Beleid en Trouio waarin hg opoienw opwekt tot strqd tegen den grooten vijand van ons volk den sterkeu drank Hg herinnert daarin o a dat 1 September 1882 de Nederlmdache rereeniging tot iificiaffing van iterien drank haar reertigsten veqaardag viert en zegt dat die 12e September onder onze nationale gedenkdagen moest worden opgenomen en in onze dagwgters en op onze soheurkalendera worden gedrukt Deze brochure is te verkrggen voor 3 cents by 25tallen ter verspreiding voor ƒ 0 50 bij den heer U W Mooig boekhandelaar te Amsterdam en verder alom Voor het in werking brengen van de afdeeling van Sigen Hulp ten behoeve van zee en landmacht zijn door het hoofdbestuur benoemd de heeren Kool Ëliag en Tan Bees leden Van dat bestuur en werd vastgesteld dat een uitooodiging zal worden gericht aan den kapt ter zee Mao Leod en den kapt van den gen staf Snjjders om zich bg die commissie aan te sluiten Ingevolge de opdracht in de vergadering van apothekers te s Hertogenbosch op 24 Juli jl verleend is een adres aan den Minister van binnenl zaken verzonden waarin wegens de ongunstige verhouding van de uitoefening der phar nacie ten platten lande wordt aangedrongen op een betere scheiding van de uitoefening der geneeskunst van die der art sengbereidkuust dan tot heden bet geval is Adressanten meenen dat het beginsel dezer scheiding wel onze geneeskundige wetten beheerscht maar daarbij te veel gelegenheid gegeven wordt om van dit beginsel af te wgken en aan de geneeskundigen ten platten lande de uitoefening der artsengbereidknnst met die der geneeskunst toe te staan Zij achten de uitoefening der artsengbereidknnst in haar vollen omvang door apothekers ook ten platten lande om meer dan ééa reden in het algemeen belang maar dat onder de tegenwoordige omstandigheden vestiging van apothekers ten platten lande niet is te verwachten of aan te raden Als maatregel om hierin verbetering te verkrggen zon naar hunne meeuing in de eerste plaats kunnen strekken aan geneeskundigen toe te staan in dringende gevallen enkele met name genoemde enkelvoudige geneesmiddelen aan hunne zieken nit te reiken maar te verbieden apotheek te houden op plaatsen waar op een bepaalden afstand een apotheker gevestigd is Niet minder dan dertig diefstallen allen gepleegd te Rotterdam in de maand Augustus in woonhuizen winkels loodsen vaartuigen enz meerendeela des nachts worden in de politiebladen vermeld terwijl de commissarissen van politie der verschillende afdeelingen opsporing aanhouding en bericht veraoeken Volgens Het HuUgezin ia voor de nagelaten betrekkingen van den bg den laatsten watersnood zoo noodlottig omgekomen journalist den heer J A Vesters ƒ 9724 78 bijeengebracht waarvan 6107 38 bestemd waren voor de weduwe en haar kinderen en 3671 40 voor de oproediog der kinderen af onderlgk Uit Utrecht meldt men De commissionair in effecten H Van den B handelende onder de firma Van der Ton Co heeft zgne betalingen gestaakt en is naar men verneemt voortvluchtig Velen zullen hierdoor meer of miq er Igden aangezien de firma die zich onder de vorige firmanten zoo flink in onderscheidene omstandigheden staande hield bij de bnrgerg in groot vertrouwen stond Omtrent de mishandeling die vermoedelijk den dood tengevolge had van den landbouwer de B schrijft de M Ct dat deze moet hebben plaats gehad in een herberg gelegen in het pratijske een uithoek der gemeente Stoppedgk Zeeland De overledene moet een ruw man zgu geweest die als twistzoeker bekend stond en een druk betoeker der herbergen was Terwgl de B Zondagavond in eenigszins beschonken toestand was moet hg met andere herbergbezoekers woorden gekregen hebben die spoedig tot een vechtpartg leiddeo Tjjdens het gevecht werd het licht uitgeblazen en zijn de B wouden aan het hoofd en schoppen tegen het onderlgf toegebracht Toen het licht weder was ontstoken is de B die erg bebloed was door eenige bezoekers te huis gebracht en heeft hg zich te bed begeven waarvan hy niet meer is opgestaan Het Igk is op last van de justitie naar Hulst gevoerd en daar door de deskundigen de beeren Martin en Callenfels geschouwd Naar aanleiding van de door verschillende getuigen afgelegde verklaringen is tegen een der verdachten den 19jarigen boerenknecht J V bevel tot voorloopige aanhouding verleend De B is een niet onbemiddeld landbouwer 67 jaren oud en laat vrouw en kinderen na In het bestek voor de openbare aanbesteding van den bouw der cellulaire gevangenis bg Oroningen welke dezer dagen te s Hage zal plaats hebben komt een bepaling voor waarbg hei gebruik van steenen van het formaat tooals het iu Duitschland gefabriceerd wordt maar in Nederland niet gebruikelgk is wordt voorgeschreven De vaderlandsche industrie wordt hierdoor van de mededinging uitgesloten Hierdoor hebben eenige Nederlaudache steenfabrikanten zich bezwaard gevoeld en bjj adres aan den Minister van Justitie hebben ig hnu bezwaren kenbaar gemaakt Zg wgzen er op dat in de laatste jaren eenige bouwmeesters pogingen in het werk hebben gesteld om het bnltenlandsch tabrikaat hier in te voeren Ware dit gelnkt het zou een harde slag voor de ngverheid en voor tal van andere daarmee samenhangende belangen zgn geweest maar adressanten achten zich gelukkig te mogen oonstateeren dat de poging is mislnkt zoodat particuliere personen zeker voor 9S pCt de inlandschc steenen blijven preferereen eu bgna zonder uitzondering de Duitsobe steenen slechts gebezigd worden door personen die alleen op een oogenblikkelgk sohgnbaar voordeel letten eu verder bg eenige Bgksweiken Adressanten herinneren er voorts aan dat onlangs door den Minister ran Waterstaat enz het gebruik van straatklinkers op Dnitsche manier gebakken is verboden en als nu die straatklinkers niet voldoende zijn gebleken dan ooncludeeren zg daaruit dat metselsteenen op dezelfde wijze gefabriceerd aan gelijk euvel mank moeten gaan al komen ook de gebreken van een bestrating veel spoediger aan het licht dan die van opgaande gebouwen en fnndeeringen Met een beroep op a e beslissing van den Minister van Waterstaat énz verzoeken adressanten alzoo den Minister van Justitie iu bedoeld bestek alsnog het voorschrift omtrent de afmetingen van den steen te doen vervallen en die te verrangen door de bepaling dat de steenen moeten zgu van voldoende qualiteit en vun formaat als door de Nederlandsche fabrieken worden geproduceerd Plotseling overleden Neven in den Oost wier vermogen dan door de weeskamers werd beheerd of Ooms in Amerika hebben al eens meer hunne neefjes en nichtjes door een ouverwacbtte erfenis verheugd Als de nalatenschap bekend werd zog men uit alle hoeken en gaten verre of minder verre bloedverwanten opduiken die voorzien van hunne bewgzen van erfrecht eeo deel kwamen vragen en dan eensklaps rgk geworden vaak de dolste streken uithaalden Sr is weer zoo n opgaaf bekend geworden wie neefjes in den Oost of Ooms iu Amerika heeft van wiehg in lang niets hoorde haaste zich de Staati Courant op te slaan en er een bekenden naam in tezoeken Er zijn vermogens in ontvangst te nemenen te verdeelen van 1 80 zegge één gulden tachtig eu hooger Als men niet gauw komt loopt mengevaar dat een ander er mee door gaat of dat de kapitalen vervallen aan den Staat R N Het derde nommer vao TetieUehade bevat behalve het eerste deel v n een lezenswaardig hoofdartikel over de Grondbeginselen der versieringskunst en Oruamentleer het programma der Teekenschool voor Kunstngverheid voor vrouwelgke leerlingen uitgaande van de oommissie van het museum van Kunstnijverheid te Haarlem en eene oproeping aan alle hoofd en hulponderwgzeresseu die weuschen deel te nemen aarv het examen in Nuttige Handwerken om tich i 6t 1 October aan te melden eau Joukvr J De Bosch Kemper Ie Amsterdam Het aantal abonnés op dit blaadje breidt zich nog steeds uit Door het bestuur der vereeniging msrgarine boterfabrikanten is dezer dagen een adres gericht aan den koning om rechtspersoonlijkheid van de vereeniging aan te vragen De dag van opriohtiDg der vereeniging is daarbg aangegeven op 1 Juli II Hoewel de katoeoteelt in Amerika bgna uitsluitend is overgelaten aan eene bevolking die geene vermeerdering door landterhuizing ondergaat en waarbg arbeidsbesparing door werktuigen slechts in zeer geringe mate plaats vindt heeft zg tooh in de laatste jaren buitengewone vorderingen gemaakt Dit oefende zeer guusligen invloed uit op de opbrengsten der zuidelijke spoorwegen In 1876 bedroeg de beplante oppervlakte 11 641 000 en in 1881 16 861 000 acres in het laatste jaar dus 46 pCt meer Van deze vermeerdering komen bgna 3 millioen acres voor in de staten ten oosten van den Missiaippi en ongeveer 1 031 000 alleen in Texas De bevolking kan ook bij buitengewone vruchtbaarheid in deze stre ken in gemeld tgdvak niet wel met meer dan 15 pGt zgn toegenomen Daaruit volgt dus dat sedert 1876 belangrgk meer werkzaamheid is ontwikkeld doordien de vrijgemaakte kleurlingen bevolking de noodzakelijkheid van den arbeid beter erkend heeft Daarbg is door aanwending van kunstmatige meststof grootere gemiddelde groeikracht verkregen die op elke acre gronds meer werk vereischt Toch is de voor katoenbonw gebezigde oppervlakte nog altgd betrekkelijk gering Zg beloopt dit jaar ongeveer 26 314 vierk mglen dus nauwelijks de helft der oppervlakte van den staat Georgia alleen Deze ia nog altijd de Staat waar de meeste katoen wordt verbouwd en heeft tooh in hei loopende jaar slechts 4662 van zgne 68 000 vierk tngleu met katoen beplant In het algemeen echter wordt iu alle Znidelgke Staten slechts het kleinste deel van den bodem werkelgk gebruikt Daarentegen zgn in de 10 zoogenaamde katoeu stateu waarvan Tenessee Arkansas en Noord Carolina de noordelijkste zgn naar den oensns van 1879 met graan 17 494 000 en met katoen slechts 14 428 000 iciei bebouwd en slechts zeer weinige Stalen hebben meer katoen dan graan In de oude znidelgke staten waar de spoorwegaanleg onbeduidend is vindt men in het algemeen grooter ontwikkeling van den katoen bouw dan in de nieuwe staten waar vele spoorwegen worden aangelegd en de arbeiders omdat bg de spoorwegen meer te verdienen is door deze van de katoenplantages worden afgetrokken In September 1880 werd op de algemeene ve gadering van de Hollandsche Maatscbappg van Landbouw een commissie benoemd om een onderzoek ia ie stellen naar hetgeen noodig is tot oanvulliag van het landbouw onderwijs in Nederland Die commissie bestaat uit de heercn mr D Visser van Hazerswonde te Amsterdam voorzitter mr J F Amersfoordt te Haarlemmermeer J van der Breggen Az te Waddinxveen Herman F Bultman tt Haarlemmermeer S de Olercq Wz Ie Leiden mr H P de Kanter te Brielle W Sluis te Beemster Th J Waller te Anna Paulowno en P P h Waldeck te Loosduinen secretaris en htft thans een belangrgk en zakelgk rapport daarover uitgebracht Als conclusie vin hel rapport stelt de commissie voor o dat de algemeene vergadering der Hollansche Maatschappij van Landbouw het hoofdbestuur machtige om met de Begeering de provinciale en gemeentebesturen in onderhandeling te treden tol bel oprichten van vakscholen voor den landbouw op de in het rapport uiteengezette grondslagen 2o dat de algemeene vergadering een crediet toesta van 3000 gedurend v jf achtereenvolgende jaren tot het verleenen van subsidie indien die onderhandelingen tot een geweuschlen uilslag mochten leiden aan twee vakscholen voor de zuivelbereidiug een in de provincie Noord Holland en een in de provincie Zuid Holland aan ieder voor de helft dezer som Als toelichting hierbg kan dienen zegt de commissie dat het oprichten van vakscholen voor olie vakken van den landbouw uultig en noodig moet worden geoordeeld maar dat het onvergeeflijk zou zgn die langer uit te stellen voor de zuivelbereiding bg de krachtige pogingen die altgd door in andere landen wbrden aangewend om dergelijke scholen te verkrggen Bg bovengenoemd rapport is het volgende als bglage gevoegd De commissie acht het wensohelgk dal de eischen voor de akte Landbouwkunde voor het lager onderwijs bedoeld bg letter C van het kon besluit van 3 Aug 1879 no 20 Stbl no 148 warden gewgzigd en dat daarvoor twee akten in de plaats van ééa worden gesteld Een akte A waarvoor de vereischten zouden zgn Algemeene kennis van planten en dieren bg den Nederlandschen landbouw voorkomende Bekendheid in hoofdzaken met de gesteldheid van den bodem in Nederland Bekendheid met de hoofdzaken van den land en tuinbouw en de voornaamste bijzonderheden van de teelt der gewassen mett de meest algemeen voorkomende onkruiden en schadelijke dieren met de meest belaugrgke werktuigen en gereedschappen bg den land en tuinbouw iu gebruik Een akte B waarvoor de vereischten zoudon igui Behalte de rereischten in akte A genoemd Bekendheid met de vorming van den bodem in Nederland met de meest belangrijke methoden van grondbeiverking en grondverbetering met de hoofdpunten van de veeteelt en de zuivelbereiding Het 18 Nederiandsoh taal en letterkundig congres behoort weder lot de geschiedenis De laatste zitting is Zaterdag gehouden Veel besluiten werden in deze vergadering niet genomen men vergenoegde zich met veel tot voorbereiding eu afdoening aan de permanente comnissie over te laten Deze zal onder meer te overwegen hebben bet denkbeeld van dr Jan ten Brink lot stichting van een Nederlandsche société des geus dflettres en van een kas tot ondersteuning van hulpbehoevende schrijvers en dichters Zg zal ook te zgner tgd de plaats hebben aan Ie wgzen waar het volgende congres zal bgeen komen De beurt is ditmaal aan ZuidNederland Beeds werd uit Hasselt een telegram ontvangen met uitnoodiging om daar te vergaderen Zij zal mede bg het feest dat Gouscience eerstdaags viert den gevierden sohrgver de gelukwenschen van het congres aanbieden Voorla is haar opgedragen toe te zien dat de handelingen van het Brusselwhe congres van 1876 eindelgk het licht zien Of het volgende congres aan de traditie getrouw zal blgven en de splitsing der afdeelingen behouden zal is almede aan de wgsheid der commissie overgelaten Prof Alberdingk Thgm verzocht aanteeIcening in de notulen dat door bevoegde personen de wensch is uitgedrukt dal die splitsing mocht worden opgeheven en de voorzitter prof de Vriev die ook van die afdeelingen geen voorstander is bleef niet in gebreke op te merken dal feitelgk op dit congres de samensmelting van de drie afdeelingen tot éne vergadering reeds had plaats gehad Eene bijeenkomst der 1 afdeeling ging nog aan de algemeene vergadering vooraf waarin door den keer Pol de Mout itoi Doornik een belangwekkend debat over den Zuid Nederlandsoheu roman werd uitgelokt Tgdens baar verbigf te Edinborg gaf Koningin Victoria eene kleine receptie Een der lampen van de zaal begon te stoonuu de Koningin stond op en draaide de pit af Algemeene verbazing Een hofdame riep Hoe Uwe Majesteit zelf verwaardigt zich Och ja teide de Koningin Als Mgne Mig had geroepen de lamp stoomt dan had een fflgner hofdames tot den kamerheer gezegd Zie eens mijnheer de hmp sloomt de kamerheer zou lot den eersten kamerdienaar hebben gezegd Sir de lamp der Koniugin stoomt deze zou een bediende hebben geroepen en de lamp zou nog stonmen Ik draaide maar liever lelf de pil naar beneden Te New Tork is een vereeniging opgericht die zich ten doel stelt de verbetering van hel menschelgk ras z j wil dat een speciale commissie over alle huwelijken zal beslissen en dat alleen die zullen worden toegestaan waarbg de beide partgeu uit een physiek en moreel oogpunt genoegzame waarhorgen opleveren De commissie zou bestaan uil leden van beider geslacht I De tabaksplanters te Bhenen zgn goed tevreden Het gewas is iu geen jaren daar zoo goed geweest Met bet iooogsteu van het beste goed heeft men reeds een begin gemaakt het aardgoed is bgna geheel geba en Voor het zoogenaamde kleine zandgoed besteedde men van 16 lol 17 60 de 60 kg De groene erwten gingen gisteren reeds voor de ƒ 18 per hectol van de hand Bultenlandscb Overzicht Het laatste bedrgf der Fansche verkiezingen is Zondag afgespeeld De uitslag der herslemmingen is als volgt Gekozen werden 66 republikeinen 3 royalisten 6 Bonapartisten De republikeinen winnen 10 en verilecen 2 zelels winnen 7 zetels op de Bonapartisten 3 op de royalisten De Kamer zal de koloniën niet meegerekend 469 republikeinen 47 Bbnaparlisten n 41 royalisten tellen Het linkermidden zal 39 de liakerzljde 168 de Union républicaine 206 de ierste linkerzijde 46 afgevaardigden lellen Bg de onthulling van hel standbeeld van Dupont de lEure te Neubourg hield Gambetla en redevoering hg herinnerde aan den datum van 4 Sept en zeide Indien Frankrgk viel dan is het omdat het aan burgerdeugd ontbrak Om zgn roeping goed te kunnen vervullen moet Frankrgk die taak niet meer opdragen aan eén enkel persoon maar aan hel volk en aan bet algemeen stemreoht Toen Spalier hel woord nam stortte de tribune in Gambelta de Min Cazot en Farre en al de genoodigden vielen op den grond gelukkig werd niemand gewond Bij het s avonds gehouden feestmaal te Neubourg stelde Gambelta een toost ia Hij geloofde dal de verkiezingen beteekenden dat de Republiek bet eerste deel van haar taak verricht hebbende door haar onbetwist gezag in het geheele Und te vestigen thans de hervormingen moest verwezenlijken die de openbore meening veriangt De Republiek moet hervormend niet nivelleerrnd en ntopislisch z jn De quaestie der lijetstemming moet niet onmiddelgk weer ter sprake worden gebracht Het vaderlgk gezag waaronder wg leven zal zich schikken naar den il dien de Kamer zal nitdrukken Ik hoop dat de dag van 4 September waarop wij de eer hadden ons op de poat van gevaar te bevinden het vieren van de vereeniging van alle Fransehen onder dezelfde vaan zal mogelgk maken Zondag hadden ook de verkiezingen plaats voor den Spaansohen Senaat zij vielen natuurlijk uit in het voordeel van het ministerie men rekent op 200 ministeriSelen 18 conservatieven en 16 democraten en onafhankelijken De Kamers zullen 20 dezer door den Koning worden geopend als president vsn den Senaat wordt genoemd generaal Concha als president van de kamer Posada Herrera Het vraagstuk van hel handelsverdrag tusschen Engeland eu Frankrgk blijft de aandacht trekken vooral in eerstgenoemd land en het is opmerkelijk dat sommige dagbladen hel zich tot taak schijnen te stellen om de gemoederen te verbitteren door eene schikking als onmogelijk of allhans hoogst moeilijk voor te stellen Zoo geeft de Timei te verstaan dat de regeering de hoop heeft opgegeven om met Frankrijk in onderhandeling te treden op den grondslag van het verdrag van 1860 en zich wsarschgnlgk zal moeten tevreden stellen met een eenvoudig verdrag waarbg de behandeling op den voet der meesl begonstigde natie wordt bepaald Doch deze bewering is in strijd met de bekende geruststellenden verklaringen iu de troonrede der Koningin opgenomen Bovendien heeft de president van den Board tf trade de beer Chamberlain dezer dagen aan den heer HibberI lid van bet I erhaia in een onderhoud verklaard volstrekt niet aan de vernieuwing van het verdrag op bevredigende voorwaarden te wanhopen Ue onderhandelingen met Portugal moesten niet als bewgs van het tegendeel beschouwd worden In eene dezer dogen gebonden vergadering heeft de heer Parnell den Ieren aangeraden om de beweging te staken en zonder verzet de proef te laten nemen met de onlangs door hel Engelaohe Parlemeut aangenomen agrarische wet Man mag van dezen raad door het hoofd der Land league gegeven een gunstigen invloed op den tuestand van I rkad verwachten en de aanslagen op personen waarvan nog nu en dan melding wordt gemaakt zullen vermoedelijk de laatst vonken zgu van een uitdoovend vuur Dit besluit van den heer Parnell heeft eene sohenring ten gevolge gehad welke wel eens tol eene ontbinding der lersohe Lmd league zou kunnen leiden De secretaris van het bond de heer Dillon heeft den heer Parnell niet willen volgen Verleden Dinsdag kondigde hij op een te Dublin gehouden feestmaal aan dat hg zich iTit hel openbaar leven terugtrok omdat zgn ambtgenoot uiet zoover wilde gaan als hg Uil New York wordt gemeld dat de gezondheid der arbeiders aan hel Panama kanaal alles Ie weuschen over laat Zg sterven in menigte en hel werk goal bgna niet roomil Men gelooft niet dat het ooit gereed zal komen Maar men is te New Tork dit op Amerikl nsohen bodem door EuropeeMhe krachten ondernomeu reuzeuwerk niet gunstig gezind Het laatste bulletin omtrent den heer Garfield luidt aldus De president had Zaterdag avond laat een aanval van braking en nog een te I ure s nachts Hg sliep niettemin goed gedurende hel grootste deel van den nacht Zondagmorgen gebruikte hg voedsel langs natuurlijken weg dat hg zonder ziob onpasselijk gevoelen kon inhoaden De pols is iets sneller Het Engelsohe geneeskundige blad Tke Lancet zegt naar aanleiding vau de berichten der jongste dagen Dit ziekte geval is een merkwaardig bewijs voor de kracht van een gezond gestel tegenover een ziekte welke zeker voor iemand van minder weerstandsvermogen noodlottig zou z jn geweest Het is moeilijk dit vermogen nauwkeurig Ie bepalen of Ie beoordeelen maar het is ontegenzeggelijk een factor van het hoogste gewicht bg zware ziekten De toestand van den pzesident blgft gevaarlgk mocht de storing in zgne spijsvertering zich weder voordoen dan zou de balans in eens naar den kwaden kant knullen overslaan en hetzelfde zou het geval wezen Wanneer de verschijnselen van bloedvergiftiging zich nogmaals vertoonden Deze gevaren kunnen binnen weinige dagen uiet verw jdenl worden en wat wg reeds meer dan eens gezegd hebben moeten wg nogmaals herhalen de beer Garfield tal uiet buiten gevaar zgu zoo lang t jne woud niet genezen is Over de vraag of de vice president niet tgdelgk den president kan vervangen wordt nog steeds druk beraadslaagd Men gelooft dat de president sneller vooruit zal gaan in beterschap als alle staatszorg van zgn schouders wordt genomen De pers beveelt over het algemeen een buitengewone bgeenroeping van het Congres aan opdat dit beslisse wal in deze omstandigheden mdet worden gedaan Hel kabinet denkt er over den vice president uil te noodigen voor een paar maanden het uitvoerend getag op zich te nemen wal hel niet in airgd met de wet acht De ministers meenen dat dit zou kunnen geschieden betzij door een proclamatie van den president zulk een opdracht bevattende betzij door een uitooodiging van den president om onder stukken uitgaande van het uitvoerend gezag den naam Garfield te teekenen Tot een beslissing kwam men intusschen niet De E£tectenl3eurs LH 0 Amsterdam 5 September 1881 In t begin der week scheen er eenige animo in den handel te komen doch zij was van korten duur en in de laatste dagen was de stemming weer flauwer en flauwer De Engelsche bank heeft haar disconto nog niet verhoogd gelg k verwacht werd doch de geldmarkt blijft nog steeds zorg geven BiNNü 4UND3CRi WAA BDXN Stoatt oudten De 3pCt die in den laatsten tgd nog al avanceerden verloren l 2V pCt 4pCt s fremeleeningen Paleisloten waren 3 pCt hoogel overigens weinig verandering Spoonoegleeninfvn De handel was iu deze waarden al zeer onbeteekeud De aand HoU Spw verloren 1 pCt De Ceniraal aand gingen circa 1 de do uitg seb circa IVj vooruit doch do obl verloren 1 pOt Tramwayleeningen Er schijnt in deze waarden bgna algemeen malaise te heerschen De Amh verloor 8 de Bolt 3 pCt De Gooische noteerde 1 pCt beter Induttrieele waarden Ook iu deze waarden was de handel gering eu werden de voornaamste soorten tot lagere prijzen ongeveer 1 pCt verhandeld EctoriEscHi WAASDÏN Staalrfondeen Hongaarsche papierrente verloor l s de gondl nagenoeg ouveranoerd leening 67 verloor circa 1 pCt en 4pCt 81 was iets hooger Oostenrijkers circa lager Bassen over t algemeen iels lager vooral 6pCt 64 en 67 De overige Earop waarden verkeerden in tamelijk raste stemming Egypte verloor door aanbod Premuleeningen Bussische loten 64 waren l i hooger Hongaarsche en Oostenr verloren 1 Oostenr 68 l 4 Weenen Vs Tu ken Sptoneegleeningen Theiss aand Fr Oostenr en Viel Em verloren 1 Warschau Weenen j i sische Sp mede iets lager Amebisaanscbe waabdkn Staata ondten In tg t lastelooze stemming verkeerden deze waarden Oen Florida Vj Mexicanen 51 do 64 Vs Columbianen V4 6pCl Peru l pCt do 1 pCt lager Venezuela s vost en Brazilianen 76 Vs heter Spooraegleeningen Deze waarden toonen weinig verandering de meeste soorten waren iets lager Hooger sloten Pensylv sh die 3 Cbeaapeake Ohio die 2 en enkele anderen die 1 pCl monteerden Induttrieele waarden Obl Louisiana Cit bk stegen 27 Maxwell s trokken zeer de aandacht doch sloten nagenoeg onveranderd Pholonoatii ïïnis 4Vs P P S Behalve voor Bussen en Am Sporen was ook heden de markt flauw onze Staalsfondsen noteerden 67 Vj SIV 1027 8 Ceutraal aand hooger il U De meeste industrieele waarden lager Afr Hv 216V8 Bolt Cr en Hv 116 Handelmg igd 144 Stoomv Nederl 110 Ind Bk 1 pCl hooger 1161 kauaalmg Vt hooger 45V4 Europ fondsen meerendeels lager Hong goudl l j 82 Vs Oostenr Vi Vb Spanj en Turken V Vs Bussen Vs 4 hooger Sporen varieerden wemig Warschau Weenen 79V4 Mexicanen en Venezuela sVa a Vs g Peruanen aangeboden 1 18 IBVie I Central Pacific sh 91 Canada South 66V8i da volgende sloten lager Chic Grand Trunk 27 77 Chic Z W 2 121 Nashv sh 3 99 Maxwell s P i a IVi beter SSVs 07j Louisiana Git bk 1 pCt lager 46 Prolongatie 4 pCt KEXmSGEFlIMG BUBGEMEBSTEB en WEl HOÜDEBS van Gouda brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de BE