Goudsche Courant, woensdag 7 september 1881

GROOTIiVG na de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente over hel dienatjau I88S Toor den igd ran wrAni dagem op de Secretarie Ier lezing ran een ieder i neergelegd waartoe gelegenheid wordt gegereu op alle werkdagea van dea morgeni i ten lu tot dn namiddags ten ém ure terwnl ttef Hoogduïtsche Opera te BOXIBRDAM HEEBEN INTEEKENAREN voor het sei VrUdig 9 September isat N 2659 GOUDSCHE COURANT Smm en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken zoen Ï O 81 die zich niet voor 1881 82 verbonden bben kannen gedarende de maand SEPTEMHBR eiken Zaterdag van 10 12 uren pe kwitantie beschikken over een restitutie van 6 cent voor elke coupon waarvoor zg geieekend hebben ten kantore van D LÜUDS VAN GOOR Verzekering Maatschappij voos DS NATIONALE MILITIE l 9 Gevestigd te Arnhem Waarborgkapitaaï Veertig Duizend Gulden De ondergeteekende Poofd Agent van bovengenoemde Maatschappg heeft de eer belanghebbenden te berichten dat ten zgnen kantore Oosterstraat 17 te Rotterdam dagelgks gelegenheid bestaat tot het sluiten van overeenkomsten De Hoofd Agent van Zuid HoUand J P MICHËLS Ridder M W O 4e Klasse Rotterdam September 1881 aXnbesteding VAN AAEDAPPELEIT Op DONDERDAG den 15 SEPTEMBER 1881 ten 12 unr s middags zal door de Garnizoens VoedingsCommissie te Gouda onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog worden aanbesteed De levering der benoodigde AARDAPPEIiBN 70or het Garnizoen te QODDA vanaf 1 NOVEMBER 1881 tot en met 31 MEI 1882 De voorwaarden liggen ter lezing dagelgks van af 10 uur des morgens tot 2 uur s middags op het Bureau van den Garnizoenscommandant in de Kazerne De Luitenant kolonel A W GREVE Voorzitter De Ie Luitenant Kwartiermeester N W TOBBE Secretaris Do inaeading van advartentito ku gsscbledea ttf Mn uur dea namiddags van den dag der nitgavB 19344 80 34792 7704 88 SM im riT DK BlcrbrouwerU en AzUnmakerü DE GEKROONDE VALK onderseheidt zich door aangenamen smaak en rgkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol volgens scheikundige analyse van den Hoogleeraar Dr J W GUNNING te Amsterdam die op aanvrage verkrggbaar is wordt door tal van geneeskundigen aanJbevolen A T Tl in concurrentie met Engelsche fabriAJUül katen tegen veel lagerfin prgs PSINSESSXI en BUVISE BIEREN van onderscheidene qualiteiten BOBDE A VX AZIJN KMUIDENAZIJN DMAGONAZIJNea Wl NAZIJN in onderscheidene prgzen Adressen van soliede Bottelaars zgn vrage te bekomen VAN VOLLENHOVEM Co Amsterdam eudien tegen betaling fan kosten afschrif grooting kan orden verkregen Gonda den 2 September I88x Burgemeester en Wethondera rooi 4 emd VAN BERGEN uaENDOORN De ftleoretaris BROUWER BurgerlJjk et t and 0EBOR£K S Sept Pieter oudMT J vtn der Hooft eo M T Hoti Jobanoet Tbeodorus oadert D de Jong eo K K T Dun 4 Coruelu Ane coders A Jonkheid ea J SUnraDburg Patroi oodun L Verhoef ea M Slobbe 5 Itcoba ouden F J de Jon en i M tan der Valk Martina oi deri D Olthngien en N van Vleuten OVBRIEDFN S Sept T Soofre 18 j 4 P W Bon wer 6 m P Qoant 78 j ADVERTENTlfiN BeraUen van een Zoon Stakebiibubg J JONKHEIDGtmda 4 Sept 1881 Heden morgen omstreeks 12 uren overleed tot diepe droefheid van mg mgne Kinderen Beha wd en Kleinkinderen mgnehartelgk geUefde Echtgenoot COBNELU GEEETBUIDA VAN STEENBERGEN in den ouderdom van 70 jaren en 8 maanden L H SCHOTSMAN Qmda 1 September 1881 Emer predt ki foor de vele blgken van deelneming ondervonden hg het overlgden van mgn geliefden Echtgenoot betuig ik ook namens mgue kinderen mgnen oprechten dank Wed B VAN GALEN Gouda 6 Sept 1881 van dib Klxun Bg vonnis van de Arrondissements Regtbank e Rotterdam dd 27J JNI1881 i8hetta88chen LÜCU ADRIANA VÜGT8 en CÜRNELIS MEENERBREUKER beiden wonende te Rotterdam bestaande hnwelgk verklaard Ontbonden door Echtscheiding Mr VAS RBESEMA Pn e Bg onderhandsche acte den 4SEP1 EMBER 1881 te Gouda geteekend zgn de Ondergeteekenden overeengekomen dat hunne Vennootschap onder de firma d Erven C A de GIDTS te Gouda op den 1 OCTOBER 1881 zal zgn OISTTBOlïTDBnïT De vereffening der zaken van genoemde firma zal geschieden door notaris Me KIST te Goudat H GROENENDAL C J DK GIDTS j Ingevolge bovenstaande bericht de Ondergeteekende zgne geachte clientèle dat hg de zaak geheel voor eigen rekening zal voortzetten onder de Srma de Erven C A de GIDTS waartoe hg zich beleefdelgk aanbeveelt H GBOENENDAL Gouda 6 Sept 1881 S g ü nit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM VeArggWr bg G OVEREUNDER Ja Markt 148 Gouda Snelpervdrok van A Bimiu te Gouda ▼ TMindMorti idMortiga aa algemeaiM afcft in dit land voorkomande Erenali een dief die ons dea nacbtg aanrandt valt ze ons op bet onrerwacbta aan ZlJ die er aan Ujden gevoelen pijn In de twrst en lenden selfS somtijds In den rug Ze ondervinden een soort van Terrellng en een geneigdheid tot slapen Das morgens voor al heeft men een onaangena men smaak In den mond de tanden ilJn met een slijm J achtlge zelfstandigheid Dezet De eeUust ontbreekt Deöeke gevoelt als het ware een zware drukking op de maag en som l wijlen een gevoel van zwakte en een niet aan te vullen leegte In bet binnenste van de maag t Deoogen zijn dof en de bul K ü tenste deelen er van worden koud en klam Na een zeker pW tijdsverloop krijgt men een iM hoest die bij den aanvang Si droog Is maar na eenlge maan i den vergezeld gaal met op geving van groenachtige Ilul men De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid en te vergeefs tracht hIJ te slapen hetgeen zijn toestand nochtans niet verzacht vervolgens wordt hIJ zenuwachtig prikkelbaar en somber en ueemt alles euvel op Wanneer blJ eensklaps opstaat ondervindt hlj een soort van duizeling hlJ geraakt verstopt gecon8tlpeerd ilju hpld 13 droog en bij oogenbllkken warm het bloed wordt dik en traag Hot wit der oogon krfjgl een geelachtige tlnt De urine wordt behalre nog dat ze aanslaat zeldzaam en donker van kleur Dikwijls in de zieke genoodzaakt bet voedsel dat hij gebruikt over te geven die brakingen laten In den mond dan eens oen bitteren dan eens een zoetacbtl en smaak achter en leer dikwijls zijn ze door hariwopplngen gevolgd Het gezicht van den zieke verzwakt hij heeft altijd sterren voor de oogen en ondervindt een groote vermoeidheid en zwakte Alle deze keuteekenen doen zich beurtelings voor Men beweert dat oen denie dor beTolklng onder dezen of genen vorm daaraan lijdende Is Oeneesheeren hebben zich dikwijls omtrent den aard deeer ziekte bedrogen Eenlgeu hebben die als een leverztekte behandelt anderen weder als slechte spijs verteerlng sommigen ook als miltziekte enz enz maar niet een hunner verschillende behandelingen beeft een gunstig uitkomst opgeleverd Hen heeft nochtans ontdekt dat het Extract of Roots wortet eitract of geneeskrachtige Siroop ran Hoeder Seigel in elk geval volkomen geneest De slechte spIJsTerteerlng la een zeer ernstige ziekte welke een groot getal der volksklasse aandoet en ze wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd zoo geen onverwijlde zorg wordt aanlebracJit De Selgel Slroop ia een afdoend middel zelti in de moeielijkste gerrallen A Whttk Eigenaar te Umion Breda van dï Ooouraaa Oeneraal Depfltvoor Nederland ook verkrijgbaar btl alle Apothekers In HoUand Java enKaloiim ra l W Os lro p l ni Te Soiidit THM ApotL DAi SLES$EIV De Ondergeteekende DAN80NDERWIJZEE te Utrecht stelt zich voor dezen winter een UANSCUB8V8 te houden in het lokaal van Mej de Wed WEURMAN die zich bereid heeft verklaard tot hetgeven van nadere inlichtingen DIEPENBEEK Gouda 3 S eptember 81 SÉÉifer CKarfeglöwn Extra gezonde fljne JfaaiprerRterkende TAPEL LIEEÏÏREN EN Maaghitter Boonekamp Bekroond op 9 vefêchillende tentoonetellingen Specialiteiten van de firma WAUTERS DE BU8SCHEK MeehUn Fabriek voor federland en Exportatie te Rosendaal Nd Bt B HBHfllBEÏT Vertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken C Ü VAN D8 MEE Spieringstraat F 47 Go uia Verkrijgbaar te Ooudtt W N KAAIJMAAKER8 Baaketbaltker Oas1 iaven J C GELUK Winkelier Blaau walraat Alp m a DE BLANKEN Slijter i Wgn en Likeur i De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG Ia de Stad geschiedt de uitgave is den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 Met 1 October b nt een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS iU deze Cavnuifr tekeart een BUToersel BINNENLAJfPT OOUDA 8 September 1881 Dia di arond is den Dieaw beaoemdeo wethoader dezer gemeenle den heer J M Nootboren vao 3oor na serenade gebneht door hb oflleiiren der dd Een groot aantal betangstellendeD as daarbij te gCBWOordig Tot OM diep leedireua nmeraeo wu dat Z K H Prina Frederik ernstig ongesteld is Ds Prins as Toornemena gisteren paar Moakan te gau Bet personeel aa rieds derwaarts vertrokken De Prins en Prinses Van Wied rdaii bedes in de raidentie Isragverwaeht Ia het paleia van dra Prins te s Or renb ge Ug gistsraiBiiddag het ralnade bnlletiii Deie nacbt bad Z K U hevige koorts dis redaaea van bekommering geeft miar na afnemende is Hsdeti middag i nar 16 mia telegnfeert mea ons uit sUsge De laatste berichteo omtrent Prins Fitderik melden sterken aohteroitgaog Denr dagra is de genMotebegrooting voor I88S ia drak vvisobeneo Zy bedraagt in oDtvsnc en uitgaaf S36 16S 6 De hoofdstokkea der mb M bediagio I Onlnngsten egens vroegere dienstra 8 2S6 88 IL Opbrengst van belMtiogen en heffiDgen 191U5 73 III EMeo en opkomsten sproiteadenit Oemeenteeigeqdommenen beiittingea 31908 SO TI Ontvangsten vsa versdtillasdea aaiden toevallige baten 3l 77 78 T BuilsDgtwoae ontvaagaten 80840 SÏ5163 De hoofdstakken der uitgaven bedragen I Hnisboadelük beatanr 84 I8 n Kosten voor erkea en inrichtingen tot openbare dienst bestemd 4 046 III Kotten voor eigradommen elke d Oemeeote aaar het burger lyk noht besil met de d ege vertobnidigde lasten 87 8 rV Kostea vaninvtHderingderplaatseiyke betestiMen of middelen 1440 V Kostea der opeabait veiligheid eavaa d bnndveer SS988 0Ï TI Kosten dtr plaatselqke geéaad htidipolitie MIO Tnnspoiteere 188790 09 Tranaport 13S790 09 VII Koattu voor bet odcrvga en kansten 98118 94 n mits Irsgea mede in itellingen van geld tera alle schalden onder de ibegr n a 34413 08 t r bevordpri sa etenseki TUI Koatsn voor het gsders anbsüUi aan onderschei Terbfnd ft i Beaten ff adoati lesBingen der Oemeotte X Andere uitgaven si rorjae boofdslnT OovoorireuB nitgavél XI Totaal ér nitgavtn 885163 89 Bq de begrootiDg dHir gemeente vgor 1883 is JiaOJlitaMCykbsft n de sraadciiat v a hrt uonreYk op 9ta gMotei torCn door het a UtiMigsu van mimmtnigteri De post voor remiea ing der bmggen is uitgetrokken op 2500 waaruit B eb W voorstellen o a te bestr dte de koeten der vervanging van de bonten Inppenbrag vf de Turfmarkt b d Nsaierstraal dooi sen zere tnppenbrog Voorts is 9350 uitgetrokken voor de demping van rea gedeelte van de N ea e Haven bg bet op te richten gebouw voor d 1 Burgencbool voor meisjes Verder wordt 60Q aitgetiokkcn voor bet maken van een lestol Bieu e kleëdktmertjes in ds t emschool De post tot onderhoad van egen en voetNtden is 500 booger uitgetrokken dan bet vorige aar daar wordt voorgesteld het maken van eea painweg in de nieuwe tyatraat van de Crabethatrut en het begrinten der Boelekade en vaa den rij eg langs de Kamemelkaloot Toor het vernieaven van de JanKaiteubrag ordt 1350 nitgetrokken Toor het ophoogen eo belanden van bet Jaagpad is 8500 ttitgotrokkeo Voor kosten der Kamer van Koophandel en Fabrieken is 60 meer aitgetiokken dan bet vorige jaar aln 860 Naar wg vernemen xal aoraohgnlp het rykstele naafkantoor alhier binnen kort verplaatst worden daar het post kantoor met het oog op de postpakket tendienst eene uitbreiding zal moeten ondergaan In verband daarmede kunnen wy vermelden dat de kaper ran koophandel alhier zich voor eenigen l d tot de Begeering heeft gewend met venoek het kantoor voor de poatpakketten dlenat zoo veel mogel k m M midthm der tlaJ te plaatsen Van 6 7 deoer heeft bet toelatingsexamen plaats gehad aan de Sijks Hoogere Burgerfobool met 5 j o alhier Er hadden siob in t geheel doen insohrgven 6 oandidaten wurvaa er 31 hg het examen sijn opgekomen terwgl 1 is toegelaten in de 3 klasse krachtens bewgs van elders a egd overgangsexamen Voor de Ie klasse deden examen 11 Hptrauten aaronder 1 meiqe voor enkele lessen Toegelaten iHn 13 jongens W Bokhoven 1 D Bonneur M K Orootendorst J Q C Kamphniieg W P van Ede van der Pais A de Baiter A D van Trenmingen J Biemsdgk Weber F J Wijdcbnijse allen olbier oonoohtig D A K Coslemon Boodt van Woddfnxveen Q O Kluit van Hoordreoht J Panl van Zevenhuiien A Sehiukel van I gem1ge ide en 1 meisje £ M Jolittt ADVIQTENTllllf word ii g pl il t van 1 5 r li i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEBS worden beieknid naar plaattmmite Afeonderlflke Nommem VIJF CENTEN Voor de 2e klasse deden examen 8 coadidaten van Gonda aarvan 2 voor onvolledig onderwüs AUen zgn toegelaten namelük 2 jongene G A H Gabr volledig onderw en U A ƒ J Bünnemeger onvolledig andarw en 8 meisjes M E Lulins van Goor 3 C Jonker J A P O Klem L E H Schim van der LoeS O Kobetto alle voor voll ond en J H Nortier voor enkele lessen Voor de 3e Uosse waren 2 oaodidaten btide jongens waarvan 1 is toegelaten J H W D Grootepas alhier Bq de op deselfde dagen gehouden herrxaAiMs tijo iy g bevorderd tot de 2 klasse A Ham van Bqakoop W Hemsipg alhier en U FfcwMt lan Bodegmven Tot de 3 klasse C J Krüntn W Smits SU F Herman en voor enkele Itasenr I M Boom allca alhier woonachtig Tot de 4 klasse U Sohinkel van Langeiuigeweide en P M Koster van Boskoop Kodea vsngt de nieuwe oursus aan uA 57 ifiHagen waarvan 41 jsageasoa i nieia ss oer v ledig onderwijs en 8 josgens en 1 meisjes voor enkele lessen Zg sgn verdeeld over 4 kUssen als volst in de 1 kl 17 voor v dl ond en I voor onv ond ia d 2a U 16 voor roll ond en 3 root onv ond in de 8a U 9 vooi voll ond en 2 voor env ond in de 4e kl 6 voor voll en 4 ión onvdl 0Bder 4i Op de landbouw tentoonstelling te Ipdtabnrg s o a bekroond de beer A Blommendanl Aier met eea Ih pr s voor het schoonste stel hoenders 8 kippen en 1 haan met een extra 2en pr TOor de schoonste venameling boendfia en met een Sen prgs voor het schoonste paar dni a Tot aanvalling van ons vroeger beriohtlletr de n sohiet wedstrijd alhier op 12 en 13 Sqitember e k deelen wg mede dat Dinsdag namiddag van 8 5 eene musiekuitvaering plaats heeft op het schietteirein door het muziekeorps der dd Schutlerg en des avonds ten 7 ure in jOns Genoegen eveneens eene uitvoering van genoemd corps De prijzen worden op laatst genoemd uur in genoemde Sociëteit uitgereikt Aan het Programma ontleenen wij nog dat 90k een wedstrijd wordt open gesteld uitsluitend voor dames met flobert geweer Afstand 10 passen De inleg voor ééne kaart van 6 schoten is ƒ 0 25 De prijs zal bestaan uit een i twee snprises wdke zullen worden uitgereikt twee dagen na den afloop van den wedstrgd De boiddiaverg dis Dinsdag bier plaats had heeft succes gehad Konden wjj reeds in ons vorig nr een en ander daaromtrent mededeelea en o a den uitslag vermelden het feeat verdisat alleaiins nog een noden bespreking Dank ig het praebtige wr8r waarin ij ont mochten verhengea was er voortdurend een talrijke menigte op het fbest terrein aanwesig oin van dit ecbtHollandsobe vermaak te genieten terargl vele ingezetenen als bigk van belangatelling de vader landaohe vlag uit hunne woning deden wapperen Na afloop der harddraverij hield de beer H T Peters namens het Bestuur een toespraak waarin bij de wianert van prHs en premie geluk wensobta en de hoop uitsprak dat dit feest door meerder deigelgke liou gevolgd worden J e Horddraver veieeniging Oonda en Oia reken eerst in hst begin dent aars opgeridit beeft n ds dadelgkbg 4ê etnt