Goudsche Courant, vrijdag 9 september 1881

Het Fod bespreekt hetgeen onlangs op de algemeene vergadering van den Multapatiorsbond is behandeld omtrent de nitvoering van de drankwet en wel inzonderheid de eerste der conclusien op die vergadering genomen waarin zg de wenschelgkhcid nitsprak dat ook door leden van den Multapatiorsbond persoonigk worde medegewerkt om strenge kontrole tot handhaving der wettelgke bepalingen te bevorderen Niet zonder gewicht is volgens het Fad de vraag waarin die pcraoonlyke medewerking zal bestaan Indien deze zich slechts in goede richting beweegt en niet in overdreven bemoeizucht ontraadt dan is die volgens t Fad zeer te waardeeren Het verstrekken van gegevens die B en W in staat kannen stellen beter te beoo deelen aan wie een vergunning tot drankrerkoop moet worden geweigerd acht bet blad b V lang niet overbodig want het voorschrift om aan elke aanvrage om vergnuaing pabliciteit te geven is Jnist in de wet opgenomen om de burgers ia de gelegenheid te stellen hun bezwaren kentnar e maken fi en W kunnen niet alles weten In vele gevallen zal het zeer moeilgk zgn na te gaan of de aanvrager een recht op vergunning kau doen gelden de vraag b v of er in een localitelt reeds op Mei 1881 sterken drank werd verlrochl zal moeielyk te beantwoorden zgn dit is daarom vin belang omdat met het oog op zvlke localiteiten de overgangsbepaling gemaakt ii dat daar gedureade 20 jaren de vefgpnning niet geweigerd mag worden Cpolang die localiteit dezelfde bestemming behoudt Hierbg zal voorlichting van belangstellende burgers onmisbaar zgn daar het anders licht kan gebeuren dat vergunningen verleead worden ia atrgd met de wet Ook met het oog op het gehalte oneer poliiie agenten i medewerking noodig Oe drankverkoopers vieezen de wet niet omdat zy er op rekenen dat de politie agenten hun plicht niet zullen doen Die illusie zal verdwijnen als er op verschillende plaataen personen gevonden worden die genoeg toewyding hebben voor de zaak der drankbestrijding om in ban kring na te gaaa ia boeverre het toezicht tegen de overtredingen der drankwet voldoende is Ouk vraagt het Fttd o bet getal onbezoldigde rijksreldwachters niet kan worden Uitgebreid en of meo uiel aan de agenten die ban plicht doen be lllffiingen zou kunnen uitreiken f Het Uad eindigt zyu bëaebonwing met de opmerking dat pok volgens Neal Dow den vader der Maynewet zonder medewerking der bnrgerg de i et tegen die volksramp geen reaaltaat geeft gdagtnhiid gttooad iMcukraebt te beiitten en haar m eea aabooae bloeiewie toekomat worden roorapeld Het de miuiek voorop trok men daarop in open rijtaigen nrf door de stpd om de sTcnida in Ona Qénoegea veder bqeen te komea Daar wnd r efo oncertiige ven dow het mnuekcorpa tu het è lUg IqfliiHirie older 4ir nn den bc ent h g iW door wtt tele weid bijgewoond Op waardige wijze werd het feest be aioten met een vuurwerk afgestoken door den bee Bu J8ch uit Utrecht Ook daafSR bleven aditer nof vel i in Ons Genoegen bjjMD Mr ten slotte nog een geimproviaeerd bal werd gebonden Het bestuur der Htariiraverij ttnenifing verdient een woord van lof voor de w ze waarop zij het feest OTganiacerde Wy wenscheu haar toe dat de spreuk Bendraoht maakt macht die iq op hare insignes S laatste voortdurend in het o moge worden gehouen eu bet Iqdt dan geen twy l of Qouda zal nog dikw jla een feest mogen vieren als Dinsdag 6 September jl W j deelen ten slotte mede dat de pi swinner de beer Barendreobt te Barendreefat de ƒ 800 ala zoodanig heeft verkozen terw l de heer Zeehandelaar te Amsterdam als winner van de mie de voorkeur gaf aan een zilveren piece de milieu W hopen dat vele ingezetenen van Gouda en Omstreken zich nog als donateur of lid zullen opgeven Donateurs lyn zy die jaarlgks minstens 6 storten a leden iq die zich verbinden tot een jaarlijkacbe contributie van ƒ i Belangstellenden wenden rich daartoe tot den heer H J Petera alber Eergisteren avond ia een II jarig knaapje I C H in bet water langs den Eloweelen ingel geraakt met bet treurig gevolg dat bet is verdronken Tot s r ting der feestweek vereenigden zich Zaterdag evoad vele onderwqzora uit bet arrondissement Gouda met bun schoolopziener in het schoolgebouw te Moordrecht om ook van hun zijde hun geachten ambtgenoot den heer Lalleman een bewys hunner mapathie te geven De schoolopziener Terpstra sprak den feestvierende op gevoelvolle wijze toe en bood hem namens de onderwijzei een geschenk aan Lang bleef men in d meest opgeruimde stemming bijeen en eerst in den vioegen morgen scheidde men met den wensch dat nog vele jaren ons nationaal onderir s gesteund mocht worden door de qverige pogiof m van den onderwijzer en redacteur Lalleman Uit NieBwerkerk a d IJsel meldt rten dd 7 September In ae op gisteren avond alhier gehouden BaadsTergadering werd de begreoting voor 1882 voorllopig vaatgesteld in ontrust en uitgaaf op ƒ 14 47 9S Vervolgens werd een verzoek van den beer Van der Garde uit Gouda behandeld om concessie voor zooveel deze gemeente betreft voor het aanleggen van eene stoomtram van Gouda op Botterdam De Baad besloot aan adressant adhaesie te betuigen aan zy n plan e luider de vottrwaarden vast te stellen waaronder die concessie ZOU knnnen verleend worden Ten slotte werd behandeld de verordening op het vergunningsrecht tot bet uitoefenen van het bedr f van tapper de Te Haaatreoh z n tot Wetbondera benoemd bh F J den Harlog en J C Maller Te Ondewater tgn benoemd tot Wetboaders de bh J A Mootijn ea H van Wyk tot ambtenaren vanden borgerlyken stand de hb A C vaa Aelst en G van Ingen Sobnten Te Krimpen aan de Lek is beaoümd tot Wethouder de beer K van den B6rg Te Nieuwveen üa benoemd tot wethouders de bh F Koetsier ea A Vi V van Teatem de laatste levens ambtenaar van den bai erlyken stand Te Nieawerkerk aan den IJssel is tot Wethouder benoemd de heer J In t Hout Te AmBeartol is tot wethouder herbenoemd de beer C 2aaaea Te Ben Ambaoht is als Wetb herbeuofmd de heer J P Mahlstede en in plaats van den beer W VerdujJB welke zqa ontslag genomen had gekozen de beer F van nljagaarden Ai De vetbuder l W de K erk e Hooraaar i door dea Gmeeateraad herbenoemd terwyl ter ver vaaging vaa dea wethooder G Slob cekoun is de heer H lb Te Koordeloos ijja de wetboadm T van der Haven ea C Kaojjmai herbenoemd Te Boa p z jn tot wethouders berbeaoemd de heereo P O van Nes en K van Nes Da Te Moeraapelle lün tot wethouders berbenoead de been A d Speji en G Krant t ZeveAaiiea lyo tot welhonder herbcpoemd de kaam £ Joagtoed en J Dogtenm Gisteren b op de sdioonryderg te Woerden door 40 liefhebbers deelgenomen de pr js ad 75 is behaald door G Langbout te Hazerswoude met de hniu Marrie Prinses Marie bereden doar Q N Idugbout de premie ƒ S6 door 6 de Goeq Ie Ctreakt 4let de zwarte Merrie Emma bereden door den igeaaar De aamiddi aaa de Harddraver oort paarden deelgenomen oe prys 250 is behaald door G Koot te Berkel met de bruine ruin Adolph bereden door den eigenaar de pregtie 75 door H van Haren te Amsterdam mat de zwarte ruin Wilbelm bereden door F Kook De tegenwoordige vergadering der staten generaal zal op Zaterdag 17 Septea ier des namiddags ten 2 ure door den miniaterjian binnenlandsche zaken namens den koning worden gesloten Het voornemen bestaat om bg gelegenheid van bet Metalen Krais feeat op 12 deiar ook een feestviering te bereiden voor de ongeveer 100 oudstrijdrrs die te Amsterdam in liefdadigbeidsgestichten worden verpleegd De SUmimnI beriobt dat de nieuwe Minister van Buitenlandsobe Zaken de beer BoobuBsen herhaaldelgk als anti revolationair eandidaat is genoemd Zy kan dan ook met die keuze vrede hebben oéohoon zy er terstond bijvoegt dat de autirevo Itttioaaire party ia onvoorwaarddyke oppoaitie behoort te bly ven tegen bet Kabinet dat de schoolwet in en uitvoerde Uit B sael wordt gemeld dat aldaar eea tenebrikkelgke misdaad is gepleegd Dea Sen dezer werden er drie kistjes met ontpbfbare bommen die een koetsier ter bestelling bad gekregen aan drie rerschillendis buizen bezorgd By eea zekeren Traobet die een der kialje In4 oatf agea volgde eene ontploffing oodra bet geopend werd drie personen werden gevond van welke twee in bopelooien toeatand verkeertn Ten hniu van iemand Delaeaté geaaamd die almede ia t bezit was gesteld van een kistje bad iasgelgka oalploffiag by bet openen van bet vreemde bestelgoed plaat Doch daar werden drie personen sleobta liebt gekwetst De derde persoon die een kistje bad gekregen werd bytyds gewaanobnvd wodat daar tea baize neen oi lakkeo loorvielen Del oetaier werd apoedig gevat Op dwvraag van wien by de kialjes ter bezorging had gekregen ant o nlde h dat bg biervoor beloond waa geworden door iemand gelogeerd in bet Hotel de F Europe Er werd daar nu dadelgk eadenaak gedaan Het bleek dat de moordenaar er gekoineu was onder da nwm van Da is I reeds d vlucdit hari geuomen Dk politie DMet eB ecfa r op het pa zy Be kaet iet is raortoopig in verzelnrd bewliiag getoudta Ook te s Gravenhage wordt eene Bg tuigvereeniging opgeriobt De concept statuten der aaamlooie vennootsehap zgn gisteren vastnesteld Het kapitaal tal 8 ton groot zgn in aandeelea i 1000 Het bericht uit Utrecht dat de heer H v d B commissionair in effecten aldaar die zijne betalingen gestaakt heeft voortvluchtig zou zgn word in eene mededeeling die wy van andere z uitdie plaats ontvangen tegengesproken De heer v d B is geen oogeublik afwezig geweest en er zonvoor hem al moge bg zgne betalingen gestaakt hebben ook geen enkele reden geweest zgn om zichuit de voeten te maken N R Ct Omtrent de geschiedenis van Omufoorl het hind goed dat door Z M den Koning is aangekocht ala geschenk voor H M de Koningin op den eersten jaardag van Prinses Wilhelralna wordt aan de N R Cl het volgende medegedeeld Slechts weinige vau de kasteeleu welke vroeger in den omtrek van Wageningen gevonden werden hebbeu eene zoo merkwaardige geschiedeiiis als bet aloude Qrunifoort gelegen aan de greus der gemeente Benkum op den Veluwezoom Blijkeua veraobillende beschryvingen was bet ond adellyk buis omgeven ran een dubbele ry grachten en sterke muren waarin in aloude tyden de stormram meermalen te vergeeft trachtte door U dringen Menige belegering heeft bet doorstaan en ook het feesigedrniseb van edelen en knapen bleef aan zyne vette niet vreemd Omtrent den tyd van stichting heelt men gsen volkomen zekerheid ViHgens sommigen werd 0r ufotrt of Qriinfoort reeds onder den naam vau Orimet door Classikus voor Claudius Civiles ingenomen In Gelre s geschiedenis vertoont zich Orni foort achtfreenvolgens als versterkte burobt als voraielgk jaiAlslot als leenroerig open buis en als bijzonder eigendom De burcht moet in de elfde eeuw in eigendom hebben toebehoord aan de heeren Van Bediobem Benkum De overlevering herinnert ona hierby aan dea naam Balderik wiens gruwelen aanleiding bïbhen gegevea tot het opdissobeu van allerlei verbalen In dien tyd zou missobien voor onderlinge hnlp by aanvallen of ora eenige andere reden het slot in gemeenschap hebben geslaan met bet klooster te Beiliebem door onderaardsohe kelders waarvan na r men wil de sporen nog te ontdekken zyn Tnssohen 1871 eu 1882 vindt men beralotfcer haaldelyk in de geacbiedenis vermeld Omdat het gelegen was aan de grenzen van het bisdom Utrecht eu de Veluwe werd er aan het bezit dezer sterkte vooral tgdensde twisten van de Heeckereos en Bronk horsten groole waarde gehecht Men leest dat hel na eene belegering van 5 dagen ia banden viel van Jan Chattillon graaf van Blogs dese aanvaardde het voor de oudste dochter van den overleden Beinald hertog van Gelre zyne echigenoote die door de parig der Heeckerens werd gesteund welke dan ook oamiddellyk Ormitfeort me aanzienlijks dl dkracbten kwamen versterken Deze verovering weid van zooveel belang geacht dat ze met praeht en vroolykbeid binnen de vette vaa Wageningen werd gevierd Aaa b t einde van den krgg tnssohen Heeckereu en Bronkborsten viel Ormufoort mia in handen van de tegenparty Circa 10 jarea later ia 1890 toen in Gelderlw l alles rnstig was vindt men Grmi fooH bg b ito Wijlem van Gulik in gebruik niet als vesting maar meer ala jaebltlot teveni een geliefkoosd baitenverbigf voor booge gasten die bier dikwyis kwamen om feest te vieren of voor ernstige staat ki ndige besprekingen Men meUt uit Assen aan het Dagblad Giaterenavond zou dr Hartog Heys van Zouteveen zitting nemen in den Oe neenteraad van Assen J Voorzitter vroeg bem of by bereid was den eed af te leggen üet antwoord was dat by daartegen gemoedsbezwaren had maar berdd iros de belofte af te leggen op de woorden van de wet De Voorzitter hernam dat hy d n heer Harlog Hejrs dan niet kon toelaten omdat hy niet behoorde tot een kerkgenootschap dat den eed niet toelaat en verzocht jiet p koien lid de vergaderzaal te verlaten De heer Hartog Hgrs voldeed bieraan Hy ui icb met een adres wenden tot de Tweede Kamer Het GeiQeeatebetinuf bad tioh veigewist dat de Begeering het met 4e opvatting vaa dea Voorzitter eeai l$ illift £iiils overwicht De i Vaiitohe miuislrrrood heeft over de ukan in Algiers benuuWoagd Nog altyd wordt de toeatand ix de Frauache bladen met onirattwekkeode lichtvaardigheid besproken Het is echter thans zeker datbtt leger in Noord Afrika tol eene aterkte van 100 000 man gabncht ui wordui dat men icb gereed maakt om in Tunis met een enkelen slag dea opstand te verpletteren en dat voor bet herstellen der rust in bet tuiden der kolonie de generaal Sanssier een algemeen veelomvattend pUn heeft ingediend Wanneer tot lulke maatregelen besloten wordt zal men toch niet kunnen ontkennen dat de toestand ernstig is De nieuwe Kamer beslaat uit 457 republikeinen 47 Bonapartialen en 48 royolisien plas de 10 afgevaardigden der kolonie die allen hoogslwaarsohyulyk republikeinen zullen zyn De oude Kamer bevatte 387 republikeinen 81 Bonapartisleu en 61 royalitteii In de oude Kamer waren 48 departementen zuiver republiktiusch nu zgn het er 47 behalve 8 in Algiers In de oude Kamer hadden de reactiounsireu 3 departementen waar zy geheel meester waren 17 departementen waar zy de meerderheid hadden en 4 waar zy de helft der stemnieu op zich vereenigden terwgl de republikeinen een meerderheid in 11 en slechte u enkelen zetel in 12 departementen bezaten De reactionuaireu bibbeu nu in 7 een meerderheid en één enkelen zetel in 18 departementen De groepen der liulcerzgde zijn aldus verdeeld linkercentrnm 87 de republikeinscbe liokeizyde 168 de Vhu RépuhliauM 206 eu de uiterste liukerzgde 46 zetels doch 20 è 80 der Vjuim Réfuhlumte kunnen gerust bij de uitersten geleld worden Van de 10 179 345 kiezers die op de registert voorkomen faebbeu er 7 181 443 gestemd In 1876 kwamen er 4 028 153 repnblikeiiische teieo 3 202 383 reaofionnaire kiezers op terwgl in 1881 5 128 442 republilieineu legen slechts 1 789 767 reaotionnairen ter atcrobus kwamen In de aanstaande Kamer zullen 152 nienwe leden zitting nemen eu bet is eeu merkwaardig f erschgnsel dat vele der nieuwverkozeuen dubbel gekozen zyu nl Constans de Choiseul Cumille Pelletan en Bon n tDuverdier ter i l C éija eu eau door drie rerscbillende kietdiatficleu afjfiWMcdigd werd Er zullen dis Ag ziWliieuwe verkiezingen moeien pIsMshiibbèH Dal 16 eiiverzoenlyken bij fe herstemming uit de bus te voortchgn kwamen ia uatuurlyk koren op den molen van Gambelta t vyaudeu Garabetla a redevoering te Neubourg is dan ook uitgesproken onder den indruk van dien wassenden invloed der onverzoenljjken Zyn geheele rede kenincrj le den voorzichtigea staatsman die ziöh op prastiiah tereeiu beweegt ea eeu ieder voor het najagen van politieke herseuscbirnmeii waarschuwt De volksmenner wat er niet meer uit te herkennen De republikeinscbe bladen agu alle zonder onderscheid met den uitslag der verkiezingen ingenomen Het bericht van eene samemkomtt van de keiurtvan Duitschland en Busland kwam geheel onverwacht en zal in de eerste dagen zonder Iwgfel het onderwerp tgn van veel gescbryf Vooreerst is hetfeit belangryk omdat hierdoor geheel weerlegdwordt wat men altyd den nieuwen Czaar beeftaangewreven uamelyk dat hy aterk antiDuitichwas en zyn komst op den troon bet sein ion zynvoor een oorlog met DttilsebUnd verlangde de Czaar geen vriendschappelgke verbonding tot Daitsobland dan zou hg zulk een umenkomat niet houden waarvan het initiatief boogstwaarscbynlgk van hem is uitgegaan Verder wil men de samenkomst ook in verband brengen met de Bussisohe binnenlandsche politiek men zegt dat de Czaar in den laatstengewaarschuwd is voor de paaslavitisohe party aan die waarsohttwing zon bij geloofd hebben eu daaraan taoetec de vele veranderingen in zyn naaste omgeving worden toegesobreven Wat er van dit laatsteaan is valt moeielyk uit te maken men herinnerttich i at eenige dagen geleden bet gerucht liep dat IgariM in ongenade was gevallen ook datIgnatieS JMialtter vaa BiliteaUndsche Zaken zon worden sa Sebouwaloff de portefeuille van Binnenlaadsche zon overneman geruchten die tot bedenniet bevestigd zyn en doen zien dat de toestand verward is Twee verkiezingen in Engeland te North Durham en Ie North Lincolnshire waar by de vorige verkiezingen de aantervatieven vwslagta werden lyn an in ban voordeel uitgevallen Het ware dwaatlieid de beteekenli hiervan te mitkeantn Niri eene fkeuring van de CtladfteBc politiek Ugt r ia opg lotea mur zaer bepaald de uitdmkkiag vanden tasch naar eene ooutervatieve handelspolitiek welke de landbouweri ondtr den indruk vanden sleoUeu tog tt verlangen De conservatieve woordvoerders I lir Stafford Northeote en A ner Lowther hebben rekening gebonden met dien weiMgb Geen van beide zyn nog tot de betobermende rechten bekeerd maar eenparig baldigéa M den fafftrade Dat is een middelding tOHohea de free trade en protection en beduidt dat men andere natiën evenveel wil toestaan als agzelve geven Het stels vsn wederkeerig beid ohoo Ken aaageziea vm op t oogenblik de stroom in Amerika in Frankrgk en in DuitsohUnd naar t protectionisme loopt weet ieder at met deu wtxlerkeerigheid bedoeld wordt De verbetering ia dea toestand van den heer Garfield president der Vereenigde Staten van NoordAmerika schgnt aan te houden ondanks herhaalde wistelingea Dinsdag is gevolg gegeven aan het voornemen heul naar L ng Branch over te brengen waar het klimaat gezonder is dan Ie Washington n toestand was eenigsiin ongfenttiger ten gevolge van de vermoeienis en aandoening doer het vervoer veroorzaakt I I II 11 I I I 11 III JNQBZONOBN U it Redaeteurl Gisterenavond Verden de mezen van het weeshuis te Gouda onder geleide van den Directeur dier inrichting den heer F vaa Altena welke dien dag den Haag betoebten en htm bezoek ül bet Ca i2ii Ma e eindigden daartoe door oos aangaipoord door de directie van dat Café kosteloos onthaald Het behoeft geen betoog dat de bereidwilligheid dier inrichting ten deze ieders achting verdient en wy gaarne aan de directie dier onderneming onze hulde brengen die daarop geweten onmiddelg k bereid werd bevonden onze weezen zonder eemge betaling eenige oogenblikken gastvrgheid te verleenen Wy meenen mynheer de redacteur op de humane wyze dezer handeling de algeuKene aandacht te mogen vestigen Mogelyk spoort het anderen aan waar noodig evenzoo te handelen en alzoo voor onze ongelukkige natuurgenoolen eeaig aat te stichten Met de opname dezer regelen ia uw geacht blad zult u zeer verplichten Uw Dw Dienaren M en P Laatste Berichten JliOngbrSUOh 7 Sept Het beden oohteud uitgegeven bulletin omtrent den to ltand van Garfield latdt dat de koorts verdwé neu e i de lyder van de vermoeienis der reis geheel bekomen is Honflour 7 Sept Gambetta sprekende op een feestmaal hem door de werklieden aaiiiceboden teide o a dat hy geen vyand is van den Senaat maar van het verzet vau den Senaat dat beleedigend is voor de natie De tyd dringt en er moet gehandeld worden APVERTENTIÈN Voor de vele blaken van belangstelling bg mgne HERBENüSMING als Weihovtder ontvangen betnig ik mgn vriendelgken dank G PRINCE 7 Sept 1881 Het Bestnnr der HABDDHAVÊBIJ VBREENIGINO te Govda zegt DANK aan allen die mede gewerkt hebben tot 9plni8tering Tan het feest op 6 SEPTEMBER HAITDLICETIlTfl Op den 5en SEPTEMBER 1881 ia doorden Kuitonrechter in hei Kanton Oouda aan JOHANNES TAN GALEN te ou ia handlichting Terleeud tot het uitoefenen eener OAREN8FINNBBIJ met den daartoe betiekkelyken Handel D Griffier bg het Kantongerecht te Gouda 6REEBE K OK s b iLA s GOEDEOOPE MÏÏ2IEE No 1 863 is Toorhanden in den BINNBNen BÜITENLANDSCHEN BOEKHANDEL Tan A Brinkman Lange Tiendeweg V AANKONDIGING ter Toldoeniog aan het voorlaatste LidTBn art 2 der Wet van 25 Mei 1880 Staatthl n 85 houdende bepalingenop de Handels en Fabrieksmerken Door den Ondergeteekende is als gemachtigde Tan den Heer JAN vau 80N8BEEK te Oouda op 7 SEPTEMBER jl ter Griffie Tande ArrondissementsRechtbank te Botterdamingezonden een fabriekAnerk Toorstellende eenbloeiende Tabaksplant waarboven la Planta deTabaca Jioreüente de Tier eerste woorden ineen kromme Ign en het laatste woord onmiddelgk daaronder in een rechte Ign en in gothisohe letters welk merk door genoemden HeerJAN TAS S0N8BEEK zal worden gebrand inde Kisten en geplaatst op de Zakken en Kisten die de door hem te iabriceeren Tabak ea Sigaren beratten M J POBTÜIJN DBOOGLEBv BR Advocaat OPENBAPE AAHBESTEIIIHG BURGEMEESTER en WETbOUDEBS van Gouda zgn Toomemens op WOENSDAG den 14 SEPTEMBER 1881 des namiddags ten nre in het Raadbnls aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN Het bouwen van de Ie BDBGESSCHOOL voor MEISJES met WONINQ aao de Nieuve Bavmi ald ar Het Bestek met de Teekeningen en Voorwaarden zallen dagelgks de Zondagen ini zonderd des voormiddags Tan 10 tot dei namiddags 1 nre ter Plaalèelijke Seeretarie en aan de Stade Timmtrwerf ter in tge liggen Het BESTEK met TEEKEWNGEN is ad ƒ 2 70 te Terkrggen ter Plaatselgke Secretarie en aan de Stads Timmerwvr INLICHTINGEN worden gegCTen doos len Gemeente Architect De INSCHBIJVINGS flIUETTEN ztükn op zegel geschreven door den Inscbrgrer en zgne Borgen geteekend eu behoorlgk gesloten den 13 SEPTEMBER 1881 Tóór des namid dags 5 ure op gezegde Secretarie moeten zgn ingelcTerd UEBAinJS PILLEN bereid Tolgens het echte recept Tan DE Wed KUENEN ZOON zgn zeer nuttig tegen ongesttHdheden der maag heilzaam Toor de spijsverteering uitmuntend tegen de g€a scherpte in t bloed eji hutduüdag zacht laxerend en éliimafdrijvend 37 Ct de Doos Terkrflgbaar te GOUDA alleeabU l SdËNK Bntkmxii W il Boow Moordrecht G H Fust meester Oudeimter IV Vree Bleümijk S v der Kraati Woerden F W Sweemwa I Bodegreven P Venloot Zevenhuieen A Prin Hiwtrechb K Ooiterlmg en ia de Ixkeade depots io andere plistifB Hen wachte zich voor namaakselsll BA Elk doosje ii getaM ea feitempeld met de iandteehenmg na de fervsardig s Wep KÜBNBN ZOON ChemUten K