Goudsche Courant, vrijdag 9 september 1881

Vrijdag 9 September 1881 Ter Told ening aan de wet ran 25 MEI 1880 StU vfl 85 zÖB door de naamlooie rennootschap de Stearine Kaarsenfabriek ctiouda te eoHda den 5 SEPTEMBER 1881 ter Griffie der Pe bauk te RoUerdam de navolgende handelsof fabriekmnerken gedeponeerd No l Is een merk dat geplaatst wordt op een oranjekleurig papier dienende ter verpakking van Stearine Kaarsen waarop in zwart gednikt staat het navolgende Aan het hooiU een dubbele adelaar daaronder Eonigl Holt Hof nnd landes privilegirte ApoUoEerzen Stearine Fabriken der StearineKaar enfabriek Gonda in Gouda In het midden een met lofwerk versierden slingerrand waarin aan de liakerzgde het Oostenrgksche wapeu waaronder de woorden cStearin Kerzenfabrik Gonda in Gouda Aan de rechterzgde een gevleugeld vronwenhviA op de borst een schild met kruis voerende waaronder de woorden iFabriken Gouda Niederlage in Wie In den Slingerraud leest men f Hollandes Privilegirte Stearin Apollo Eerzen aus ganz Tolkommener Stearin Sanse erzeugt welche daher nicht allein wachs sondem anch jede Art der lei Eerzen die bia her unter den Namen Millg Margarin Salon Bnglisch Wachskerxen etc etc im Handel bekannt waren an vttte und sohonheit ubertreffen und nie gepntzt W rden dürfen Te midden van deze aanduidingen vindt men n Apotlobeeld met een lier in de handen slaande op een schild waarop een lier terwijl em het ethild de woorden gevonden worden tUm Vtrflitehungen Zu verhindern i t jede Kerze tnit 4iu m Zeichen voraehen daaronder de woordsa Eia Wiennpfund ZoUpfund enz al naarnutte het gewigt der verpakking bedraagt 0a een en onder leest men de ranaschrüten F r die Eaiserl Ostenreichische nnd Konigl Üagarisehe MouarohieSchweres Gewicht en deren Fabriken erzeogen nur ei ie Gattnng Stearin Saure EMwa welche andere FaCriken Q té Superieure superfein nennen vit linker en regter zyde bevindt zich hetwoord ApoUo waaronder van elke zijde tweeafifvkken der lier op swanen grond en benedengelijke vier dergelijke afdrukken waaronder hetwoord tApolk i In de vier hotken bevindt tcA een grootere afdntk der Utr terwgl het geheel omgeven is door een randschrift waarin negentienmaal voorkomt Eoningl HoU Hof nnd landesprivilegirte ApoltoKerzen nnd Stearin fabriken der Stearine Eaarsenfabriek Gouda in Oouda No 2 Is geheel gelgk aan no 1 met dim rerst n4e dat de in no 1 onderstreepte woorden in no 2 niet voorkomen alsmede dat aan het slot in no 2 gelezen wordt eter linkerNgter en onderzgde bevindt zich bet woord ApoUo in plaats ran zooals in no I to linkeren regterzjjde enz No 3 Is een langwerpig vierkant wit tiqnet waarop in veisehillende k enren nut iKMldletters gedrukt de woorden Gonda Eaarsen tnsschen beide woorden is en liggend blokje aangebragt Het geheel is omgevea door eeu rand aan de vier hoeken n m in het midden met een ornament No 4 Il aan langwerpig vierkant wit ettfnet met gonden dmk omgeven door een rand die aan de vier hoeken is afgerond boven welke rand in het midden staan de woorden Gonda Co Finest Quality en onder den rand in het midden de woorden Warranted 16 Onnces Nett In het vlak binnen den rand ign op evenwgdigen afstand van elkander aangebragt debeeldtenisaen van vgf medailles respectivelgkverkregen op de tentoonstelling te Haarlem in 1861 te Anuterdam in 1861 te Pan in 1867 te e Hertogenboteh in 1 55 en te London in186 2 Boven iedere medaille is de plaats waar en het jaar waaneer zg verkregen is aangewezen Door de medailles heen zgn hoofdletters aangebragt vormenda de woorden Gonda Candles beide woorden zgn door een liggend blokje van elkander gescheiden No 5 Is geheel gelgk aan No 4 behalve dat in No 5 niet voorkomen de in No 4 onder en boven den rand geplaatste woorden Gouda Co Finest Quality en Warrandted 16 Ounoes Nettt No 6 Is geheel gelgk aan No 5 met verandering van de woorden Gouda Candles in Bongies Gonda Bovendien komt dit werk niet alléén in gouden denmaar in verschillend kleurendruk voor No 7 Is een langwerpig wit etiqnet met gonden druk omgeven door eett rand In het vlak binnen den rand zgn in het midden aangebragt de onder elkander geplaatste woorden Extra Feine Stearine Kerzen Gouda tnsschen de woorden Kerzen en Gonda loöpen twee horizontale streepen gescheiden door een punt Aan de linkerzgde staan da beeldtenissek der in no 4 vermelde medailles van voren gezien en aan de regter zgde die medailles aan de keerzgde gezien Alleen de medaille te Parij behaald is zoo wel aan de vóór als keensgde geheel zichtbaar de anderen liggen zoodanig op elkander dat ze slechts gedeeltelgk htbaar zgn Oe van voren geziene medailles zgn aan de bovenonder en linkerkant omgeven door een rand van lofwerk en die aan de keerzgde gezien zgn aan de boven onder en regterzgde omgeven door een rand van lofwerk No 8 Is geheel gelgk aan no 7 met dit onderscheid dat naaet het woord Gouda nog voorkomt hetHasschen twee haakjes geplaatste woord Holland De nos 3 4 5 6 7 en 8 dienen om te worden aangebracht op de verpakking van Stearine Kaarsen No 9 Is een langwerpig vierkant blaaw etiqnet of bandelier waarop in loodwit kleurendruk voorkomen de woorden Bougies Gonda staande tnsschea twee sterren Aan den buitenkant van iedere ster is een ornament aangebragt De boven eil anderkuit is afgezet do eeB rand De bandelier is dienende tot verpakking van Stearine Kaarsen Snelpersdmk van A Bbinkmak te Gouda Kviaals en dief dia oas dM nMhts tesrandt valt se ons op het onvemohtrwn ZU dte er ua UJdsii gevoelen VijD in d borst en tonden seUS somtijds In den rug Ze i ondervinden een soort ran vwveKng en md geneigillieid lot iltpen DM morgens voor al heeft men een onaangen j men smaak In den mond de tanden ilJn met een slljmacbllto leUStaDdlgheid bent De eéUost ontbreekt De lekegevoelt als het ware een zware i drukking op de maag en somwijlen een gevoel van rwakte en een niet aan te vullen leegte 10 het binnenste ran de maag Beoogen zijn dof en de bu tenste deeien er van worden koud en klam Na een ceker UJdsTerloop krijgt men een hoest die bIJ den aanvang droog Is maar na eenlge maan den vergeaeld gaat met op geving van groenacbtige nulmen De zieke gevoelt een onophoudelijke a ematheid en te vergeefs tracht hiJ te lapen helgeon zijn loesUnd nochtans niet verzacht Vervolgens wopdt hli zenawachllg prikkelbaar en somber en neemt alles cuval op Wannuer hlJ eensklaps opslaat oodervliult hij om soort van duizeling hl geraakt verstopKgeconitlpecrdl ilJn huid Is droog en bIJ oogenbllkken warm hul WoeS wordt dik eo traag Hot wit dor oogen krijgt oen ge Jachtige lint De urine wordt behalvenogdatzeaan l iai zeldzaam cu donker van kleur Dlkwljla Is do zieka genoodzaakt hel voedsel dat hij gebruikt over la geven die braklngen laten in den mond dan eens jea biUeren dan eeus een zoelachllgen smaak achter es leer dikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd Het gezicht van den zieke verzwakt hij heeft altijd sterren voor de oogen on ondervindt een groot ve moeidheld en zwakte AUe desekenleekenen doeoila beurleUngs voor Men beweert dat een d da der bt volkiug nder dezen of genen vorm daaraan lijdoide la Oeneesheeren hebben zich dikwijls omtrent den aiM dezer ziekte bedrogen Eenlgan hebben die als etk teveriiekle behandelt anderen wedw als slechte pj verteerlng sommigen ook als mlUtiekla eni ens maw niet een hunner verscblllende bebandMliigai besH en gnnstlge uitkomst opgeleverd Hen heen nocliuei ontdekt dat het Extract of Roots woiteUitiMt geneeskiachUge Siroop vao Hoeder S g ln geval voUiomea geneest De sledite spljsvertserlnttt eu xeer emsttge dekte welke een root getani volksklasse aandoet en sa wmdt door Hmpsallge nlfc komsten gevolgd soo geen onverwijlde tocg wdidt tak gebracht D Seigd Slroop is een afdoend middel Mi h de moeidljkste gevallen A J Wmm Ugenasr M lM4m Bred VAKmQoouniaB aelieNal4 p o Nederland ook verkillgtMai bU slle il otliAei Il BoUaod Java en KOIoniêa M l VtO 4t VtM fi ll vHtde Fius t n Te Qouda TEIM ApotL Alle lichte rhnmatische aandoeningen woi na een kortstondig gebmik van de Abshaubbln t of Anti Khumatische Watten hersteld alsof zg nooit bestaan hadden Prjli 30 et per pakje met gelNfuiksaanwgzing Roott depot bg A BBEETVELT Ax te Delft verder bg T A Q Tan Deth C 8 Verheul OadesnM He de Wed Boaman Gouda W F J denUyi SohooBh k Prins Zevenhuizen M 3 Goadkade Boskoop l O Hoogendylc Gsppelle A Bos Berket J vas Dorp Zoelermeer A Kauling Alphen IJ B E C Sehlsttmsn Bodegrtnt Kloosterling Hasatredt S V d TKraa ts Bleuwgk Wed Q Wilhëiraa Wo i l Deor den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE mm SLAZEir of de beschrgving der beroemde geichildn Eerii lazen van de Groote of St Janskerk is Ter Goude benevens de geschiedenis der Janskerk der Glazen derCartonteekeningen eia waarb is toegevoegd een a onder k levens bericht der beroemde Glasschilders de GeKroedan é Dirk en WoHter Crabetb M Doo CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Ennstesi enzj Kunstschilder Architect en Directeur te Academie ran Bonwknnde te Utrecht Prügte 8o Centen V VËRfiADlRIMjVANJIËMËMEENTERAAD DINSDAG 6 SEPTEMBER 1881 Voorzitter de hfer vsn Bergen Uzendoorn Tegenwoordig lyn voorts de beeren Kist Prince Krsoenbarg Noothoven van Goor Oudijlc van Iterson Hemsing de Eotle Straver Samaom Post Dost van Strsaten Portuijn Droogleever en Bemy Afwezig zijn de beeren Luijien en Muller m opening der vergadering herinueit de Voorzitter dat in een vorige vergadering de geloofsbrieven der nieuwbenoemde raadsleden zgn usgezien en dat die in orde zijn bevonden weshalve de raad tot toelating heeft bealoten terwgl ook bij Gedeputeerde Staten geene bedenkingen zgn gereten Alzoo kunnen de nieutVbenoemde heeren tot het afleggen vsn den eed worden toegelaten Db lieersn i A Eemy mr P P P Kist J M Noothoven van Goor en D C Samaom leggen daarop in hsudeo van den Voorzitter de bij de wet gevorderde eeden af terwijl de heer mr W Hemsing de hem voorgesohreveo beloften aflegt De Voorzitter wensdht daarop de heeren geluk zegt dst het hem aangenaam is hen opnieuw als raadsledani te magen begroeten en hoopt dat het hnn gegeveo moge zijn veel ten nutte der Gemeente tot stand te brengen De genoemde heeren nemen daarop zitting De heer mr A A van Bergen IJzendoorn legtvervolgeus in handen van het oudste raadslid denheer Fortugo Droogleever de bg de wet gevorderdeeeden af = De heer Fortugn Droogleever drukt dsarop den ensoh uit dat de heer van Bergen IJzendoorn ook als randslic de belangen van Gouda itog teer vele jaren tal blqven behartigen door het goede te bevorderen en bet kwade te beatrgden De vergadering betuigt inttemming met die oorden Be Voorzitter deelt daarop mede dat de heer Unllsr door ssabtsbesigheden verhinderd is deze vergadering bg ie wonen en voorts dst de Minister vsn Binuenlandsohe Zaken heeft goedgekeurd de benoeming van leeraren aan het Pro gymnasinm Verder deelt de Voorzitter nog mede dat door Gedeputeerde Staten ia goedgekeurd het raadsbesluit van 23 Aug jl tot wgiigiug der Oemeentebegroo ting van 1881 Aangenomen voor kennisgeving De notulen dei vortge vergailering worden daarop voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter neemt vervolgens het woord en zegt ongeveer het volgende Mgne Heeren I In de vorige zitting heeft de heer Fortugn Droogleever op waardige wijze het weemoedig gevoel vertolkt dat deze vergadering vervult bg het afacheid nemen van den heer Remy als vrelhouder dezer Gemeente Wanneer ik in die vergadering tegenwoordig ware geweest dan zou ik de vrgheid hebben genomen bg het gesprokene ook mgnertgds een enkel woord te voegen Niet omdat ik van meening ben dat het gesprokene aanvulling zon behoeven maar omdat ik in eeu eenigszius andere verhouding sta tot den beer roy als de overige heeren Tien jaren lang had ik het voorreefat met den heer Bemy in het CoUegie van Dagelgkaoh Bestuur zitting te hebbeu en vooral in die betrekking was ik in de gelegenheid den ijver de scherpzinnigheid en vooral ook de warme liefde voor deze atad en hare bnrgerg te waardeeren die den heer Kemy voortdurend kenmerkten Wanneer dit Collegie eenig nut heeft mogen stilibteu dan is dit voor eep groot deel te danken aan de uitstekende adviezen door den heer Bemy gegeven Verscheidene malen is hg voorts in geval vsn ongesteldheid of om andere redenen noodzakelijke afwezigheid van mg als burgemeester opgetreden en ik vind geene woorden voldoende om hem mijne erkentelijkheid te betuigen voor de wgze wsarop hij zioh steeds ook van die taak kweet In alle omstandigheden ook bg soms voorkoment verschil van gevoelen waren de handelingep van den heei Kemy gekenschetst door de grootste humaniteit en zoowel door mgn Collega Frinoe aU door my werd dat steeds op hoogen prijs gesteld gu wjj zgn hem dtuirvoor eer dankbaar Wij stellen er ptgs op op het oogenblik dat hij uit cua Collegie treedt hem onze erkeutelgkheid te betuigen en hem toe te wentohen dat de bewustheid steeds het goede te hebben voor oogen gehad den avond van zgn leven zal verhelderen en hem dat geluk schenken dat steeds de vrucht is van een welbeatesd Ifven De heer Bemy vraagt daarop het voord e zegt in hoofdzaak bet volgende M de Voorzitter De aandoeningen die zich dit oogenblik van mij meester maken mogen BÜne verschooning zijn zoo ik niet op waardige w§ze de door u gesproken woorden weet te beantwoorden Ik moet echter verklaren dat mij inderdaad door U te veel lof is toegezwaaid welken ik mij dan ook niet mag toeeigeaeo Haar wat ik wel mag doen is dit in alle oprechtheid te verkbiren dat de tgd dien ik in het Collegie van Dagelijksch Bestuur mocht doorbrengen tot den aangeuaamslen tgd myna levens behoorde vooral ook Uerom omdat ik daar aan uwe z jde m de Voonhter mede mocht werken aan de bevordering van de welvaart van Gouda De humaniteit die ik van U ondervond overtrof dan ook de mgne verre veel heb ik van U genoten veel van U geleerd en als ik er aan denk met hoeveel welwillendheid ik 10 jaar geleden door U in het Collegie werd welkom geheetjeu eene welwillendheid mg bij voortduring betoond dan rest mg slechts mijne erkeutelgkheid te betuigen voor al hetgeen ik mocht ondervinden Evenals in eene vprige vergadering van des Raad neem ik uu afacheid van het CoUegie van Uagelgksch Bestuur en beveel ik mg zeer in de Viendscbap van U M jde Voorzitter en van mijn Collega prince aan Daarop was aan de orde de benoeming van een wethouder ten gevolge der periodieke aftreding van den heer Prince Uitgebracht orden 16 stemmen wsarvan de heer Prince lï st verkreeg terivgl de hh Post Drost en Lugten ieder 1 stem op zioh vereenigden en 1 blanco biljet wordt uitgebracht De heer G Prince is dus herbenoemd De Voorzitter wenscht den heer Prince geluk met het ontvsugen blijk van vertrouwen en drukt de hoop uit dat hij tich de benoeming zal laten welgevallen De heer Prinee vraagt het woort zegt zeer gevoelig te zgn voor het vernieuwd blgk van vertrouwen door den Raad in hem gesteld en neemt de benoeming aan in de hoop nog eenigen tgd ten nutte van deze stad werkzaam te kunnen zgn Daarop wordt overgegaan tot de benoeming van een wethouder in de plaata van den heer Bemy Serile ttemming Uitgebracht 16 stemmen Daarvan verkregen de hh Post Drost 7 Noothoven van Goor 4 Lugten 3 en Portuijn Droogleever 1 stem Daar alzoo niemand de volstrekte meerderheid had verkregen heeft een 2 vrge stemming plaats Tweede ttemmtng Uitgebrsoht 16 stemmen Daarvan verkregen de hh Post Drost 7 Noothoven vin Goor 4 Lugten 3 en Folrtpgn Droogleever 1 stem Alsnn heeft eene herstemming plaats tnsschen de hh Post Drost en Noothovel van Goor welke beide heeren zioh toen ingevolge de wet van stemming moesten onthouden Hentemmiug Uitgebracht IS stemmen Daarvan verkreeg de heer Post Drost 9 de heer Noothoven van Goor 3 stemmen terwjjl t blanco biljet wordt uitgebracht De heer W Post Dbost ia das tot wethouder gekozen De Voorzitter wenscht den benoemde geluk met vhet ontvangen blgk van vertrouwen en vraagt of bij zioh omtrent de aanneming dadelgk kan verklaren dan wel den tgd van beraad wil aanvaarden hem door de wet toegestaan De heer Post Drost zegt zich zeer gevleid te gevoelen door de nitgebraohte benoeming en betuigt tgne dankbaarheid aan die heeren welke hun stem op hem uitbrachten doch om voor hem overwegende redenen kan hg de benoeming niet aannemen De Voorzitter vraagt of de heer Post Drost dus van den tgd van beraad hem door de wet verleend wil gebruik maken vaMbf ie heer Kranenburg als zgn mecning te kennen geeR dat de heer Post Drdft uit drukkelijk verklaarde de benoeming niet aan te nemen toodat in dit geval het beraad slechts oponthoud zou veroorzaken De heer Post Drost zegt daarop voor den tijd van beraad te bedanken en de benoeming niet aan te kunnen nemen Daarop wordt tot eene nieuwe stemming overgegaan Uitgebracht worden 15 stemmen De heer Noothoven vSn Goor vereenigt daarvan op zich 11 stemmen de heer Lugten 3 en de heer Fortugn Droogleever 1 stem De heer J M Noothoven van Goob is dus tot wethouder benoemd De Voorzitter wenscht den benoemde geluk met het ontvangen blijk van vertrouwen en vraagt of hij zioh omtrent de aanneming dadelijk kan verklaren dan wel den tijd van beraad wü aanvaarden hem door de wet toegestaan De heer Noothoven van Goor verklaart zeer gevoelig te zijn voor het onverwacht blijk van vertrouwen hem door de vergadering betoond dooh bij wenscht gebruik te maken van den tijd van beraad hem door de Gemeentewet toegestaan Daarop wordt benoemd tot ambtenaar van den bnrgerlgkea stand in de plaats van dén heer B emy de heer J M Noothoven van Goor met 13 st terwijl de hh van Straaten en Post Drost ieder 1 st op zich vereenigden De heer Noothoven van Goor verklaart die benoeming aan te nemen Tot ambtenaar van den bnrgerlgken stand wordt daarop herbenoemd de heer mr A A van Bergen IJzendoorn met 14 si terwijl 1 blanco biljet is uitgebracht Ingekomen zgn Het rapport der Commissie in wier handen is gesteld de begrooting der dd sohntterij voor 1882 strekkende tot goedkeuring Ter visie Een aanbeveling van Regenten van het Weesen Aelmoeseniershuis ter vervulling der vacature ontstaan door het overlijden van den heer P vanEssen Daarop komen voor de hh G C Fortug n Droogleever en D J van Vrenmingen Dt Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 3 Een voorstel van B cn W tot het in gebruikgeven van een gedeelte straat aan P Rond Fzu Ter visie 4 Een voordracht voor onderwgter aan de tweede kostelooze school Daarop komen voor M den Oudsten ie Oostzaan C J Verschoor te Rhoon E van Danizig te Berkenwonde Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 6 Een adres van B C Pelt verzoekende ontsisg als brngwachter en zioh aanbevelende voor pensioen In handen van B en W om bericht en raad 6 Een adrei van den heer J H Muller te tGravenhage concessie vertoekende voor den aaaleg en exploitatie van een stoomtamweg tnaschen Gouda OudewaterUtreoht met verscheidene tgl nen In handen van B en W om bericht eh raad 7 Een adres van C Nichting verzoekende yen nitgang te mogen hebben aan de manége In handen van B en W om bericht en raad 8 Een missive van W Toornvliet verzoekende om onderstand Wordt als zgnde ongezegeld ter z jde gelegd Aan de otdt is daarop Het adres van A Kaptgn betr de aankoop van een stuk grond aan de Crabethstraat ten behoeve van den stoomtram eg luaschen Gonda en Bodegraven De Voorzitter herinnert dat B en W hebben voorgesteld het verzoek van den heer Kaptgn toe te staan terwijl in de vorige vergadering is medegedeeld dat adressant bereid was een brng te leggen van het terrein naar den toegangsweg van het station De heer Kist heeft bezwaar het voorstel v B en W aan te nemen daar de raad dan ontrouw tou worden aanllijn vroeger plan om in de Crabethstraat alleen flinke woonhuizen toe te laten Het is waar tot heden was er weinig liefhehberg voor de Crabethstraat maar langzamerhand koiuen er toch huizen en de raad moet volgens spr getrouw big ven aan zg n eenmaal gemaakt plan waaraan het denkbeeld ten grondslag lag om de som die genoemde straat jian de atad gekost heeft eenigszins vergoed te tien