Goudsche Courant, zondag 11 september 1881

1 Zondag 11 September 1881 N 2660 GOUDSCHE COURANT Nieuws eD Advertentieblad voor Gouda en Omstreken door de voordeeten verbonden aan het bewonen van goede huiien aldaar Spr liet geen noodiakelgkheid op bet oorspronkelijk plan terug te komen en wanneer de raad thans over ion gaan daar remises te doen boawen dan had men niet too lang behoeven te waobten met dien grond af te staan want reedt het eerste jaar van het btataan der Crabethstraat waren er personen die den grond wilden bebouwen tiold het hier nog een tram die vooral voor Gouda ton dienen het ware iets anders maar het geldt hier een lijn waarbq Gonda weinig of geen belang heeft Spr vereenigt tich dnt met hetgeen de heer van Goor in een vroegere vergadering opmerkte dat ooncessionariasen lieverelders terrein moeien toeken b v inden Bloemendaalsohen weg Pe prijs die wordt geboden voor den grond in qaaestie is ook te weinig en wat tal men wellicht iien gebeuren als het terrein voor loo gering een prgs wordt afgestaan Dat als de Ign ophoudt deze grond met groote winst wordt verkooht Spr is er derhalve tegen den grond te verknopen hg cou er dan nog eer in kunnen komen dien gratis tot wederopieggeus toe ten behoeve van den tram af te staan onder voorwaarde dat de te maken bmg ook door het publiek cou mogen worden gebruikt en onder reserve dat een loodanig gedeelte van het terrein werd afgestaan dat daarop de rei huizeu kon worden vervolgd De remises voor den tram tonden dan ook niet in het gelicht vallen en het voornaamste beiwaar daartegen lou tgu opgeheven Mocht adressant daarin niet kunnen treden hg moet het weten tnsschen Gouda en Bedegraven zal bovendien nog wel meer grond te verkrggen tgn I De Voorzitter verklaart zich niet te kannen vereenigen met het gevoelen van den heer Kist Spr meent dat de heer Kist zich zelf tegenspreekt Immers eerst zeide hg den grond niet voor remises te wffleu afstaan daar het oorspronkelijk plan flinke woonhuizen te bonwen moet worden gehandhaafd en even Uter stelde hg zelfs voor den grond gratis af te staan wel is waar tot wederopzeggens maar hg erkende zelf dat de billgkheid meebrengt dit niet te spoedig en niet dan om gegronde redenen te doen Door het voorstel van B en W aan te nemen zegt spr zal trouwens niet worden afgeweken van het oorspronkelgke plan Dit toch strekte om in de Oralethatraat wooaihaizen te bouwen dooh niet in de zgstraat vdie hier bedoeld wordt Vreesde verder de heer Kist dat bij verkoop van den grond adressant dien later wéér met winst zou verkoopen daarin tiet spr geen betwaar dat geval zal zich altijd voor kunnen doen als de gemeentegrond verkoopt Bovendien meent spr dat de gemeente ten bpzichte van dézen adressant wel iets meer mag doen dan ten opzichte van een ander want de heer Kist moge al geen vaarde hechten aan een Ign Bodegraven Ooada van den stoomtram spr hecht daaraan wel degelgk waarde en meent dat een verbeterdt oommnnioatie met den Bgn niet dan ten nutte van Gouda kan strekken Terwjjt andere gemeenten zich groote geldelijke opofferingen moeten getroosten voor een tram lgn zal de Ign Bodegraven Gouda tot stand komen zonUer eenig finantieel offer van de zgde dezer gemeende Ifs verbond tich de coBoessionaris niet alleen de straat tnsschen de rails maar den geieelen 9eg te zullen onderhouden en om al dia redefen acht spr het wenschelgk het dezen adressant nu niet te moeielgk te maken pe heer van Straateu zegt eveneens groot belang te stellen in de Ign Gonda Bodegraven Van een verbeterde communicatie met Zevenhoven Nieuwveen ent verwacht hjj veel en in den afstand van bedoelden grond heeft hg geen bezwaar daar de te bouwen remises wel zoo lullen worden gemaakt dat zg dat gedeelte der stad niet ontsieren Kon adressant er in toestemmen de brug ook voor het publiek toegankelgk te stellen het zal spr aangenaam zgn maar ook in geval hij daartoe niet bereid is tal spr vóór het voorstel van B en W tg De heer Noothoven van Goor ton het betreuren als de remises voor den stoomtram binnen j om der gemeente kwamett en tal daarom tegen het voorstel van B en W gn Bvenmiu is spr voor het voorstel van den heer Kist om dien grond tgdelgk aftestaan want er is iets waars in hetgeen wel eens schetsend wordt getegd niets is zoo lang van duur als een Hjielyke maatregel Gaf men den grond tot wederopzeggens aan adressant dan zoude waarsohgulgklater op billgkheidsgronden de terugvordering bestreden worden en de grond bleef dan tpch aan adressant De heer Kist beantwoordt de verschillende sprekers Hg hoopt dat alleS bewaarheid moge worden wat men van de bedoelde tramlijn verwacht maar spr twgfelt daaraan Hg verdedigt tich op het punt van inconsequentie hem door den Voorzitter verweten daar hg er wel tegen is den grond geheel uit handen te geven maar niet tot wederopzeggens Verkoopt de gemeente het bedoelde terrein wat tal er dan gebeuren Dan tal het wellieht aan anderen verkocht worden voor den vicrdubbelen prys want i kan daar evengoed geboiiwd worden als elders in de gemtente alteen geen groote hniten omdat er dan geheid moet worden Spr bigft er bg dat bet Terstandig tal tgn den grond niet uit handen te geven De Voorzitter tegl dat altijd als de gemeente grond verkoopt die later bebouwd zijnde met een aantienlgke winst verkooht kan worden dooh spr ziet daarin geen kwaad De heer Straver stelt voor om aan het bezwaar van den heer Kist tegemoet te komen te bepalen dat als de exploitatie der lijn soms mocht ophouden de stad den grond tegen denzelfden prgs tal mogen terugnemen De Voorzitter ziet daarin geen heil evenmin de heer Kist die opmerkt dat het recht van wederinkoop niet langer dan 6 jaar kan loopen Daarop trekt de heer Straver het voorstel in De heer Oudgk is tegen het voorstel van den heer Kist omdat maken wg geen gebruik van deze gelegenheid dezen grond te verkoopen de gemeente waarsohgnlijk nog lang zal kunnen wachten met den verkoop daar het onmogelgk is voor d lage huurprijzen die thans betaald worden bij de Wetering flinke woonhuizen te zetten Spr heeft goede verwachtingen van de Ign Bodegraven Gouda omdat het den Concessionaris gelukt is hoogst solide aannemers in het werk te stellen Deie zonden zich zeker niet met de zaak bemoeien als het niet goed was Spr verwacht dus niet dat de exploitatie dezer Ign spoedig zal ophouden De heer van Iterson vraagt of ingeval het verzoek van den heer Kaptgn wordt toegestaan het vroeger raadsbesluit om van uit de Crabetstraat een zijstraat aan te leggen niet móet worden ingetrokken Tengevolge van die remisea tal niemand daar een fanis bouwen en waartoe dient dan die straat Wie tal daarvan pro t hebben Bijna niemand en met het oog op de kosten van onderhoud zal het dus beter zijn het vroeger raadsbesluit In te trekken De Voorzitter beantwoordt den heer van Iterson en tegt dat wel besloten is tot afbakening dier straat maar niet tot bestrating of begrinding daarvan Het voorstel van B en W wordt daarop instemmittg gebracht en amginonun met i tegen 3 stemmen die der hh Kist Noothoven van Goor en Uemsing Aan de orde is het adres van A Weggen houdende verzoek om ƒ 1000 uit de gemeentekas wegens abusievelijke idtchrgving bij de aanbesteding van het uitdiepen der Gouwe B en W betwijfelen in hun rapport of hier aan een abuis kas worden gedacht daar adressant de aannemingssom zoowel in cgfers als in letters uitdrukte maar ook in geval het een abuis is zgn B en W van gevoelen dat adressant de schade niet mag worden vergoed daar dit een gevaarigk precedent zou scheppen en op latere aanbestedingen hoogst nadeelig werken De heer Kranenburg vraagt of de raming die B en W gemaakt hebben van de kosten Van het werk de som waarvoor adressant inschreef verre overtreft Is dat het geval dan zon spr er voor zijn hst verzoek van adressant toa te staan immers er is alle grond om aan een abuis te denken daar volgens het rapport van B en W door de twee andere inschrgvers werd ingeschreven voor f 1960 en f 1800 en adressant voor ƒ 7 69 inschreef Dat Verschil is te groot De Voorzitter merkt daarna op dat meermalen verre beneden de raming wordt ingeschreven bg aanbestedingen terwgl ook thans de som waarop het werk geraamd was veel hooger wat dan waarvoor door adressant was ingeschreven De heer Kranenburg blijft het biltgk vinden dat aan het verzoek van adressant voldaan wordt De heer van Straaten wil adressant geei ƒ 1000 maar een mindere som als vergoeding geven De heer Samsom vereenigt aich met het voorstel van B en W De sommen waarvoor bg aanbestedingen wordt ingeschreven verschillen dikwgls zooveel dat men er veiatomd van staat Stonden wg dit verzoek toe tegt spr wg zouden telkens worden lastig gevallen met aannemers die zich misrekend hadden en wanneer er inschrgvers waren geweest voor ƒ 1000 1200 of zelfs ƒ 900 dan had adressant het werk door zgn lage insohrgvingssom ben onthouden De heer Hemsing wil adressant niet da volle som geven die hij vraagt maar kan er wel in treden hem zóóve l toe te kennen dat hg schadeloos word gesteld voor het betaalde arbeidsloon De winst die hg zou genoten hebben moet hg dan boeten voor zgne vergisting De Voorzitter meent dat al adressant recht heeft op schadeloosstelling hg die geheel en al moet hebben niet gedeeltelgk Bovendien is het nu niet meer te berekenin hoeveel het werk hem gekost heeft De reden van zgne misrekening zal wel gedeeltelgk hierin liggen legt spr dat h j voor den grond uit de Gouwe een veel lager prgs heeft gemaakt dan hg gedacht had te zullen maken Nadat nog verschillende sprekers hierover het woord hadden gevoerd werd het voorstel van B en W iu stemming gebracht en aimgeiuxiu met 13 tegen 2 stemmen die der hh Kranenburg en Hemsing Daarop worden zonder hoofdelgke stemming na genomen de vroeger medegedeelde voorstellen tot afwgzing van bet verzoek van H van der Wolf om eene herstelcje woning dadelgk na de voltooiingder reparati te mogen doen betrekken een nadere regeling van het onderwgs inenkele vakken aan de Burgeravondschool Daarop weid benoemd tot leeraar in de Nederl taal geschiedenis en aardrijkskunde aan de Burgeravondschool de heer A F Cremer met algemeene stemmen Aan de orde is de benoeming van een itodsvroedvroow De heer de Botte vraagt vooraf het woord en betoogt de wenschelgkheid dat er eene soUicitaute in deze gemeente woonachtig benoemd wordt Er zgn hier 6 vroedvrouwen waarvan er twee goede verdiensten hebben een haar broAd verdient en twee bgna gebrek Igden Spr zou niet gaarne zien dat bg die 5 nog een zesde benoemd werd De Voorzitter zegt dat er nu 3 stads vroedvronwen zgn terwgl de Verordening bepaalt dat er 1 ZdJlea zgn onverschillig hoeveel particuliere vroedvrduwèn er zijn De heer de Rotte betoogt op nienw d woischelqkbeid van benoeming eener sollicitante uit deze stad en zegt verder uitdrukkelijk het oog te hebbei op mej Kohlbrugge Daarop wordt tot de stemming overgegaan waarbq benoemd wordt tot stads vroedvrouw Meg Kun BBUOGE met 8 stemmen terwijl mej Behrens 6 st op zich vereeuigde en 1 blanco biljet werd uitgebracht Niets meer aan de orde zgnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten KEXMSGEFIXG BÜEGEMEBSTEE en WETHOüDËBS van Goni Gezien art 17 18 en 19 der Wet van den U September 1866 Stdl no 138 betrekkelijk de inkwartiering en het onderhoud van het Krggsvolk enz Brengen ter algemeene kennis dat de Igst bevattende de namen der inwoners die voor het verleenen van inkwartiering en onderhoud in aanmerking komen is herzien en aangeplakt aan den ingang van den Korten Groenendaal en bovendien gedurende veertien dagen van des morgens 10 tot des namiddags 1 ure ter Gemeente Secretarie voor een ieder ter inzage zal liggen dat bezwaren tegen de in die Igst gebraai veranderingen gedurende dien tijd schriftelgk mf Burgemeester en Wethouders bebooren te wctim ingediend Gouda den 7 September x881 Burgemeester en Wethonders voornoemd VAN BEBGBN UZENDOOBN De Secretaris BEOUWER jUARETBEiBICHTEN Ooada 8 September 1881 Granen in iets vastere stemming behalve haver welke 10 a 20 cents lager werd afgedaan Puike tarwe werd tot ƒ 14 00 afgedaan Goede oude ƒ 13 00 i f 13 60 De enkele partgtjes nieuwe welke zonder schot vertoond werden nam men gretig voor ƒ 12 60 a 13 00 Afwgkende soorten teer uiteenloopend Eogge ƒ 7 50 i ƒ 8 26 zasitoort nog iets hooger Gerst zomer ƒ 4 80 ƒ 6 40 winter f 6 30 i 5 90 Haver ƒ 4 26 i f 4 90 naar gewicht Groene kookerwteui is d e fijnste soort tot ƒ 13 60 verhandeld Boonen stil met het oog op de weldra te verwachten nieuwe oogst Mais au voren De veemarkt met gewone aanvoer de beate soortea ving inferieure soorten traag te verkoopen Vette schapen vlug magere schapen handel tnag varkens getQhikt voor Londen van 23 i 2 eM per half kilo magei e varkens en biggen met veel aanvoer handel vlug Aangevoerd 83 patt jen Kaas Ie kwaliteit van ƒ 32 f 36 2de kwaliteit van ƒ 27 a ƒ 31 Noord HoUandsohe 31 il 38 Goetóoter ƒ 1 40 f 1 60 Weiioter ƒ 1 20 i ƒ l SO Kaai noteering van de Ver v Kaashandelojirt Ie Kwal ƒ 30 00 Èt 33 00 2e Kwa ƒ 87 60 29 50 Handel willig v fi BurKerlijke Stand GEBOREN 7 Sept Jokaonu ouden W Hnnik en ü H oilman OVERLEDEN 6 Sept i C Hoitingh 11 j 7 JVerkaaik 46 j 6 M Temmen 7 J OEHüWDi 6 Sept B SUageo e C G SnelleBao 7 H van Strien en M N Kok Snelpersdrok rau A Bbinsuan te Gouda naiMkk M 1 October l p begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvang en de verschijnende Nommei s tot dien datum GRATIS tm BETBEÏÏEDE DOODE Oe Prins was oud het is waar en reeds dikwgls was de trenrige gedachte bg ons opgekomen dat hem naar menschelgke berekening nog slechts weinige levensjaren meer geschonkea waren en toch na de droere tgding tot oog kwam dat de slag gevallen is nu de treurmare zich verspreidde dat Prins Frederik ran ons is weggenomen nu maakt zich een weemoedig gevoel van ons meester en zuchtend klagen wg Ook Prins Frederik overleden ook hg die van alle leden van ons vorstelgk huis wel de meest beminde was die in en buiten ons vaderland de hoogste achting genoot wiens naam steeds met den diepsten eerbied en de grootste liefde werd genoemd Wg zagen in de laatste jaren reeds menig lid van onze vorstelgke famiUe vallen H M Sophie Z K H Prins Hendrik L K H de Pnns van Or nje en nu ook de grgze Prins die een lang doch tevens een hoogst eervol verleden achteir zich had waarop niemand een vlek kon aanwgzen Zoo iemand dan heeft deze overledene getoond te begrgpen wat het wilde zeggen uit vorstelgk bloed te zgu gesproten hg hffefl de wereld doen zien hoe een Prins zgn taak heeft op te vatten hg heeft beantwoord aan zgn roeping een der eersten te zgn van zgn volk Het mag voorzeker onnoodig heeten breedvoerig uit te wgden over de vele edele hoedani eden van den overledene over zgn beminnelgken eenvoud zgn vorstelijke mildheid zijne ware rechtschapenheid zgn echte braafheid Onnoodig want ieder weet het ieder Nederlander is er van bewust dat in Prins Frederik is heengegaan een man die in welken lerenakring ook geplaatst een sieraad zgner omgeving zou zgn geweest doch Idie den hoogen rang welken hg mnam met eene waardigheid bekleedde als weinige anderen gegeven is Den omvang van het verlies jreeds nu geheel te overzien is niet wel mogelgk daarvoor is het te groot Rgk met aardsche goederen gezegend deed hg vooral in stilte veel ontzaglgk veel wel Talloos zgn de ongelukkisen door hem geholpen en bggestaan en op vele plaatsen zal nevens den traan van droefheid ook een traan van diep gevoelde erkenteIgkheid worden gestort In de Eoninklgke familie was Prins Frederik de vraagbaak en raadsman en in het gezin zgner dochter bekleedde hg een plaats dje nu ledig geworden niet meer aan te vullen is Onwillekeurig rgst zgn beeld voor onzen geest zooals het onlangs in een der va erlandsche tgdschriften werd opgenomen huiselgk omringd van dochter schobnzton en kleinkinderen en denkende aan dat tafereel begrgpen wg levendig het gemis ook iu dien kring Het Nederlandscfae volk draagt rouw in zgn hart over het verscheiden van hem die zgn gansche leven door zich wgdde aan zgn land Het erkent dankbaar zgn lang bezit en prgst zich gelukkig in hem een Prins te hébben gehad die aan alle hoven van Europa in groot aanzien stond Diepe droefheid heerscht alom groot is de verslagenheid algemeen de deelneming Maar er is één troost dat nonnen die geleefd hebben als Prins Frederik leefde in zekeren zin nooit sterven maar eeu vig feren in de dankbare nagedachtenis van hun trouw volk Die bewustheid moge der trenrwide familie straks als de Deutsche grafkelder geopend wordt troost pven die moge ons allen doen berusten in Eet droeve verlies BINNENLA ND GGüD 10 September 18 1 De regelin s Commissie voor den Sohletwedslnjd 4 alhier op 12 en 13 September e k veriioekt ons ter kennisse te brengen van bet pobliek dat uit hoofde het overlijden van Z K H Prins Frederik genoemde wedstrijd tot adere annkondijjing is uitgesteld Op de lentoonsti llijig Ie Bergen op Zoom is o a bekroouil de firma K Jonker en Zonen alhier Gistereaavond had in de Socleleit Ons Genoegen eene vergaderiug plaats der afd Gouda en Omstreken der Hol udsehe Maatschappg van Landbouw Nadat de notulen der vorige vergadering waren geleien en goedgekeurd ging men over tot behandeling dïr aan de orde gestelde onderwerpen Aan de afgevaardigden werd opgedragen te stemmen tot lid an het hoofdbestuur mr J P Amersfoordt te Haarlemmerraeet tot lid der finantieele Commissie de heer D W P Wisb iem van Giessendam te Amsterdam Tol afgevaardigden der algemeene vergadering op 3 October e k werden gekozen de hh D C Samsom en J Breeboart Lz tot hunne plaatsvervangers de hh H J Peters en K Jonkheid terwgl levens aan hun werd opgedragen de alg vergadering uit te nbodigen de jaarlijksohe algemeene vergaderingen tentoonstelling in 1882 in deze gemeente te doen plaats hebben waartoe ook de medewerking van het bestuur en de ingezetenen binnen kort aal worden ingeroepen Het bestuurslid A van Teen werd als lOodanig herbenoemd In de plaats van den heer C Qogterom die ïcriocht had niet meer in aanmerking te komen werd benoemd de heer H J Peters alhier Per extra nr verspreidden wg gisterenmorgen de treurige tgding door deie gemeente dat Prins Frederik overleden was De laatste berichten van Dinsdag hadden het doen verwachten en wg achten het gelukkig dnt de geliefde Prins voor een lang ziekbed bewonrd is gebleven De Prins o erleed zacht en kalm omgeven van tyne kindereu Toen de geneesheer het stervensuur als teer nabg Hantondigde gaf de Prins zijn verlangen te kennen den predikant van Wassenaar ds P Barlstra te spreken deze bad daarop met den Prins in li bgzgn van tgn kinderen H K H Prinses Hendrik zgn secretaris en eenige personen ulizgn gewone omgeving De Prins was de laatste oogenblikken niet alleen helder van geest maar blgkens verschillende uitdrukkingen door hem gebezigd opgeruimd Nog kort ¥ 00 zgn dood gebruikte de lijder een kop bouillon Dr Blom Cosier was bg het sterven tegenwoordig Het overlijden zal iu de registers van den burg stand te Wassenaar worden ingeschreven en later in die van s Gravenhage worden opgenomen De plechtige begrafenis van het stofieiyk ovenchot van Prins Frederik zal waarschgulgk plaats hebben op Vrgdag 23 September lle publieke vermakelijkheden zgn tot 17 September en op den dag der begrafenis gesoiorst HH MM de Koning en de Koningin kwamen gisteren middag 4 uur van het Loo over Voorschoten op het Huis de Paauw en braobteu een langdurig bezoek aan de diep bedroefde betrekkingen van wijlen Prins Frederik Te 5 ure keerden HH MM weer langs denzelfden weg naar het loo terug Een buitengewoon nummei der Staat Ca rmt gistwen middag verschenen behelst het volgende Hel heeft den Almachtige behaagd Zgne KoninkIgke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden tot zich te nemen Zijne Koninkigke Hoogheid ontsliep Donderdagavond omstreeks halfelf uren op het Huis de Paauw Het Koainklgk Huis en het gansche Vaderland zgn door dit verlies in diepen rouw gedompeld De vervaardiging van de Igkkist voor den algemeen betreurden Prins is opgedragen aan de firma P Mouton en Zoon architecten te s Hage Een looden ki l in een mahoniehouten gevat naar het model van die waarin het gebeente van s Prinsen gemalin rust zal het stoffelijk overschot omsluiten Het lijk van Z K H zal heden avond laat op bet Huis de Paauw in de kist worden geplaatst Verder vernemen wij dat de Prins kort vóór zijn dood het uitdrukkelijk verlangen heeft Ie kennen gegeven dat de begrafenis op dezelfde wgze en met dezelfde plechtigheden zon geschieden als voor de uiltanrl van Zgn gemalin H K H Prinses Frederik was vastgesteld Dientengevolge zal bet Koninkf k lijk ia het Huis de Paauw blijven tot op deh di bestemd voor de begrafenis Omtrent het ziekteverloop en de laatsfe levenauren van wijlen Z K H Prins Frederik verneemt men nog de volgende bgsonderheden De prina gevoelde zich Maandag jl reeds eenigszias ongeatMd maar liet zich hoezeer onwel niet weerhouden om dien dag zijn dagelijksch bezoek op zgn paleis te s Hage te brengen Des namiddags voieende de Prins og eene audiëntie aan Zr Ms miuisterresidrnt die alzoo de laatste was die deze eer genoot In den avond begaf Z K H zich vroeger dan gewoonlijk Ie bed Dit feit gaf toen evenwel geen reden tot bezorgheid Deu volgenden dag bevond de Prins zich insgehjks ongesteld maar achtte het niet noodig den geneesheer te raadplegen en hg achte het zelfs niet noodig zijne reis naar Muskau die op den volgenden morgen was vaststeld op te geven De Prins was gedurende den avond tot het uurwaarop hg te bed ging en gedurende den nachtonrustig en in den vroegen ochtend van Woensdaghad zijn toestand reeds een zeer einstigen keer genomen tengevolge van de hevige koorts die zeerveel bezorgdheid baarde Men bleef toen tusschenhoop en vrees Wel werden eenige gunstige teekenen waargenomen doch deze versctgnselen waren slechts van korten duur daar de doorluchtige lijderdaarna met hevige benaauwdheden Ie worstelen had Met het oog op dien onruatbarenden toestand achttemen het geraden den Prins en dé Prinses vonWied daarmede in kennis te stellen De kinderenvan den Prins kwamen dan oo reeds den volgenden nacht op het huis De PaaiiK aan vergezeldvan fl K H Prinses Hendrik die te NeuwiedverWgf hield De geneesheer achtte het niet wen sehelgk dat de vorstelijke reizigers voordat de nacht verstreken was den Prins zouden zien Donderdagochtend eerst hebben de kinderen en Prinses Hendrik hun vader en behuwdoom gezien nadat in de morgenstond zich gunstiger teekenen hadden geopenbaard Ten 10 ure ongeveer verergerde detoestand en scheen alle hoop op herstel benomen Beeds toen nam de Prins afscheid niet alleen vanzijne kinderen en Prinses Hendrik maar van zgne geheele omgeving ook van de trbuwe kamtrdienaren die hem met veel ijver en toewiidins hadden bügea in Enkele bijzonderheden uit believen van Z K H Prins Frederik zullen onzen lezers niet onwelkom zgn De Prins den 28 Februari 1797 geboren brocht een groot deel van zgn jeugd te Berlijn door wiior hg onderwgs in de geschiedenis ontving van professor Niebuhr dat vporal van invloed was op zgn humane levensrichting Ia 18l i nam hg eervol deel aan den slag bij Belle Alliauee en keerde in het laatst van dal jaar naar Nederland terug Spoedig na zgn huwelgk