Goudsche Courant, zondag 11 september 1881

in 182G met Prinaea Loniae an Pruiaen doohler an Prederik Wilhelm III en luster fan dan tegenwoordigeu Duitachen Keiaer werd by tot commissarisgeneraal Tan het Departement ran Oorlog en tot Admiraal Tan bet Koninkrgk der Nederlanden benoemd Met onvermoeiden tet was b j als zoodanig roor het welzlju ran tgn laud werkzaam en de reorganisatie der weerbaarheid daarrau het gevolg Ëreczeer toonde hy zioh ten alle tgde een vriend en bevorderaar van knnsten en wetenschappen Tot grootmeester der nationale vrgmetselsarsloge gekozen verwierf hy zich ook in deze waardigheid door t jne omzichtige werkzaamheid algemeene erkenning Toen in September 1830 de Belgische revolutie nitbrak nam by het opperbevel over het leger op zich doch vermocht wegen de gebrekkige uitrusting en onvoldoende persoonl ke instructie dien niet te dempen Hij liet zich echter niet van den weg leiden door hen die zijn in het begin van dien oorlog welaangebrachte humaniteit te zacht oordeelden doch stelde Zfju gelukkiger broeder weldra een geregeld leger ter sterkte van 130 000 man ter beschikking Nadat zgn vader in 1840 de Koninklijke waardigheid aan den oudsten zoon had overgedragen ging ook Prins Frederik een particulier leven leiden Ym zijn beide dochters huwde Louise geboren den B Aug 1828 met Karel XV van Zweden Maria geboren den 6 Juli 1841 met den te Neuwied resideerenden Vorst von Wied In 1846 kocht hij de in het district Lieguitz Silezië gelegen heerlykheid Muskon waarheen de Prins zioh juist begeven wilde toen zijn laatste ongesteldheid hem dwong het bed te honden De Prins was sedert 65 jaren chef van het Koninkiqk Pruisisch infanlerie regiment no 15 dat i jn naam droeg het 2e Westfaalsche en dat door een roemvol verleden in 1813 behaalde het onverwelkbare lauweren in den slag bg BelleAlliance eer deed aan den naam dien het zelf met zooveel trots droeg Den 19n luni 1816 werd Prins Frederik Groot meesternationaal der Orde van Vrgmelselaren in het Koninkrgk der Nederlanden en de Koloniën Hg aanvaardde het grootmeeaterschap in voor de vrijmetselarij zorgl ke tgden in vele landen van Europa met name in Portugal Spanje Italië Beieren Modena en Kusland werden vervolgingen tegen haar aanhangers ingesteld de Pansen Leo XII en Pius IX gaven hun banvloeken tegen de vrgmetselarg De rnstelooze Grootmeester deinsde echter voor zgn zware taak niet terug met inspanning Tan al zgn kracht is hg tot het laatste oogenblik werkzaam geweest de ma9onnieke leerstellingen te handhaven en voor den bloei en den luister der Orde in Nederland te waken n 19n Jnni 1881 vierde de Orde zgn 65 jarig besllnr als Grootmeester Hg was de Nestor der Grootmeesters En welk een Grootmeester I Wat heeft hij niet gedaan gedurende al den tijd dien hg aan bet hoofd dier orde heeft gestaan P Steeda was zijn woord liefde Steeds was zgn hand bereid üja medemensohen te steunen en te helpen Zg n schooue leuze was steeds Doe aan een ander hetgeen gij wilt dat n geschiedt en zeker niemand heeft zich beter aan die schoone woorden gehouden dan hg Ontelbare malen leverde hg daarvan de bewgzen Zoo stichtte hij het opvoedingsgesticht voor nagelaten kinderen van Trgmetselnars naar zijn beminde gemalin de i Louisastiohtlng geheeten hg was beschermer Tan die instelling in den Tolsten zin des woords Aan de orde der Vrijrae selaren schonk hg het Loge gebouw op den Fluweelen Burgwal te s Hage met de rijke bibliotheek Tan wglen Kloss s Prinsen naam is bg elk weldadigheidsgenootschap bg ieder gesticht in goud gevat en de herinnering aan hem zal daar ook bg verdere geslaohteo bewaard blgven Had Prins Frederik een vorstelgk vermogen hg heeft ook vorslelgk welgedaan en wat het schoonste was hg achtte het niet uoodig dal men wist wat hg deed Zulk een doode kan niet diep genoeg worden betreurd Tot Wethouder te Moordrecht zgn herbenoemd de Heeren IJ J de Jong Li en G A van Houweninge Gz Tol Ambtenaar van den Bnrgerlgken stand is herbenoemd de heer IJ J de Jong Ia en benoemd de Heer A Kluit Hz Te Gondcrak is lot Wethouder herbenoemd de Heer J Smits en te Berkenwonde de Heer A Boer Op de paardenmarkt den 7 dezer te Zevenhuizen gehouden waren 65 paarden aangevoerd Daar er 1 veel vreemde koopers waren gingen bgna allen tegen I matige prgzen van de hand Te Reenwgk is herbenoemd als wethonder J van t nlren Jz als ambtenaar van den Burgerlijken Stand F H Bulseus Brack en J van Leeuwen Jz Het begrootingacgfer in ontvangst en uitgaaf 16633 84 Voor kosten lager onderwijs ƒ 6340 voor hoofdeigken omslag ƒ 4650 De Vereenigiug van Weesvaders zal hace zesde bgeenkomst houden op Woensdag 21 September des voormiddags ten 11 ure in het Departementsgebouw der Maatschappg lot nut van t Algemeen te Amsterdam Bg de reorganisatie der politie te Amsterdam die in Ooi haar beslag sal hebben erlangd verliezen de nachtwachts hunne betrekking Men telt thans met inbegrip van 9 sergeants en 37 korporaals 1 beambte van 35 40 dienstjaren 10 beambten van 30 35 dienstjaren 9 beambten van 25 30 dienstjaren 28 beambten van SO 25 dienstjaren 31 beambten van 16 20 en 131 beambten beneden de 15 jaren diensttgd Burg en Weth stellen voor hun die geen recht op pensioen of wachtgeld hebben een tegemoetkoming in eens uit te keereu en wel voor hen die 15 tot 20 jaren diensttijd hebben van ƒ 10 en vervolgens van elke 5 jaren diensttgd meer ƒ 10 Zij die van 35 40 jaren diensttijd hebban zullen volgens die voordracht dan een gratificatie van ƒ 50 ontvangen Onder beschuldiging van moedwillige brandstichting in een gebouw zooder dat daarbg voorzien was dat menacheulevena in gevaar werden gebracht stond Donderdag voor het gerechtshof te s Hage terecht W K 8 oud 35 jaren broodbakker te Oversohie Beeds ruim zes jaren oefende hg het bakkersbcdrijf uit in en buis op den hoek van de Zeslienhovensche kade en eene dwarsstraat te Overschie wA huis hij wel als zgn eigendom beschouwde doch de koopsom met e onkosten waren als hybotheek er op geplaatst Den man gehuwd en vader van vier kinderen ging het echter niet gelukkig hg had ongeveer ƒ 2000 schuld werd voor de voldoening er van bedreigd en vervolgd en geraakte al meer en meer in het achterspit Om zich uit zijnen geldeIgkeu nood te redden kwam hg op het denkbeeld tot brandstichting zijn toevlucht Ie nemen om daardoor te trachten asauranliepenningen te verkrggen en die dan tot afdoening zgner schulden aan te wenden Zgne onroerende goederen waren voor 3750 en zgn inboedel voor ƒ 12t 0 geassureerd en het waren deze gelden naarmede hg zioh dacht te redden In den nomiddog van 13 Juni jl gaf hg uitvoering aan zgn plan door in zakken met krullen iu de bakker vuur uit den oven te werpen en die te plaatsen tegen houten deuren terwgl hij zoowel in de bakkerg als op den zoMer krullen takkebossen en zaagsel verspreidde met het doel dat de brand zich daaraan zon mededeelen Op den zolder stak hg echter de brandbare stoffen mede met vunr uit den oven aan De zware rookwolken die weldra uit het huis opstegen muaklen den veldwachter opmerkzaam en dezen gelukte hut dan ook door emmers water den brand die zich reeds aan de woning had medegedeeld Ie blusschen Besch onder verdenking gearresteerd bekende Donderdag volledig zgn schuld en beleed dat hg door den nood gedwongen zijn heil in brandstichting had gezocht Adv gen mr Bgleveld geloofde dat het bewijs van schuld voldoende was geleverd Hij meende dat men moest letten op de benarde omstandigheden waarin besch verkeerde en den minderen graad van ontwikkeling die bij hem kon worden waargenomen Die omstandigheden moeten z i als versohoonende worden aangemerkt en mitsdien eisohte hij eeue veroordeeling tot 18 maanden celstraf De verdediger jhr mr Van den Bergb trachtte voor den bosch raedelgdeu op te wekken omdat men hier met een ongelukkige te doen had Hg ging ook van zgn kant de omstandigheden na waaronder de misdaad gepleegd was en hoopte dat een zeer geringe straf over zijn cliënt zou worden uitgesproken Het Hof in deze zaak nog Donderdag uitspraak doende veroordeelde S lot één jaar eenz opsluiting De zaak van den gewezen ontvanger Ie Eijswgk K zal den 6 October door het gerechtshof Ie s Gravenhage behandeld worden Tengevolge van het overlijden van Z K H Prins Prederik zonder mannelijke nakomelingen worden thans weder met de Slaatsdomeinen vereenigd de in Noord Brabant gelegen belangrijke domeingoederen waarvan bg de wet van Mei 1816 Slaahilad no 25 de opbrengsten aan Z K H waren verzekerd tot schadeloosstelling omdat het grootbertogdom Luxemburg aanvankelijk voor den Prins bestemd aan de Nsderlandsche Kroon kwam Men zal zich herinneren dat op het XVIII taal en letterkundig congres te Breda door mevr Storm Van der Chijs de bekende vinding van den heer Bogaerts te s Hertogenbosch tol reproductie van sahildergen zon ter sprake gebracht worden Bat is dan ook geschied maar noeh in de afdeeling noch later ia je algemeene vergadering van het congres vond men Storm Van der Chgs volkomen instemming met hiü gunstig oordeel over de Peintnre Bogaerts Zelfs nA professor Alberdingk Thgm hare bewering in twijfel dat de kunstschilder Bobert een copie zon hebben aanm tien Toor een origineel van zgn eigen hand Naar aaolei ding hiervan beklaagt zich de heer Bogaerts in een op brief aan den heer Thgm over de minachting waa mede over zgne vinding is gesproken Terwgl jg heer Bogaerts aan een ieder inzage aanbiedt vaii eti brief van den schilder Bobert waarin deze verkliatt dat de reproductie van zgn schilderg volkonw geshiogd was en hg haar aanvankelijk voor het origiusl bad aangezien wgst hg tevens op de aanmoeditiw welke hij bg de directeuren van verschillende achC deracademien in het buitenland en tevens ook m de geheele Ëuropesche en Amerikaanscbe pers heeft ondervonden En dan zon ztch in het vaderlaod zgner uil rinding op een vkermiscongres een alen verheffen die door een snedige vraag den lachluil moet opwekken De beer Bogaerts eindigt zgn scbcijven met de verzekering dat bg zal blijven voorlwerken en weldra genade hoopt Ie vinden ook in dt oogen van den heer Thijm wanneer hg de copie naar eene beroemde schilderg van Bubens gereed zal hebben Buitenlandsch Overzicht Het bezoek dat de keizer van Busland aan da Duilsohen keizer brengt trekt nog zeer de aandicht der Enropeeache pers 4 Vrg algemeen komen de Duilsohe bladen hierii overeen dat keizer Alexander besloten heeft zich bj de Duitache vredespolitiek aan te sluiten en sf ts zien van elke krggszuchtige onderneming als welter voorstander terecht of ten onrechte de pantlariilisohe generaal Ignalieff beschouwd wordt Dr g ruchfen ver wgzigingen in het Russische kabinet worden ook daarmede in verband gebracht De gebeurtenissen zelve zullen nalunrigk moetti uilwgzen of deze optimistische beschouwing goedi gronden heeft De buitenlandsche staatkunde v Busland zal wel voor een groot deel worden hepnalit door zgne binnenlandsohe Maar juist daarop kunues de raadgevingen van den Duitschen keizer van groo invloed zgn Mee gist niet zonder grond dat de raad den koning en van de koningin van Denemarkel mede keizer Alexander III heeft bewogen om igi bezoek niet langer uit te stellen Volgens de Nardd Allg Zeil zal de regeering au den Landdag de Pmiusche regeering derhalve niet die van het Duitache rgk een ontwerp voorlegKca tot herstel van het geuntschap bg de H Sloel Dit zou alleen gewensc t worden om gcmakkelgker misverstand uit den weg te ruimen en in geenerlei verband staan tot eenige concessie Het laatste zal men wel met eenig verstand hebbep te lezen Eene concessie ia dit herstel allgd jUaar men kan eulkr concessièn doen zonder in eenig hoofdpunt toe Ir geven en waar het alleen te doen ia om gemakkelgker verstandhouding te bevorderen is hel zeer zeker niet zonder belang een geregeld Tcrt geuwoordiger te hebben die zioh altijd op de plaats zelrc bevindt Al deze zaken echter worden in Duitschland beschouwd als een middel om op de verkiezingen ti werken Men schgnt dus den Bgkskanaelier ind wien men anders zoo hoog loopt niet te beschouwen als zoo verstandig om te welen dat daartoe concessièn van zoo geringen omvang en beteekenis u zeer weinig zouden baten Toch diende men wel dit vna een staatsman als hg is Ie onderstellen Maar dan inod men ook kunnen aannemen dat hij grooter belangen in het oog hebben kan dan de uitslag eener verkieziu Indien op kerkelijk gebied een dragelgke loeslauil in bet leven kan worden geroepen zonder dat daarvoor eenig groot beginsel ten offer wordt gebracht duu zou dit voor Duitschland geen geringe weldaad zijn Maar daarmede zal men de heelhoofden onder ile ultramonlanen niet winnen De gevolgen dus clir deze en dergelgke maatregelen op de verkiezingen kunnen hebbeu zal een wgs man wel buiten ilc berekening laten Althans kunnen zg niet de groote drijfveer wezen van onderhandelingen die al jaren duren Het Fransohe J omtuU offkiel bevat eenige besluiten welke op het beheer van Algeriè betrekking hebben Zij strekken om verschillende takken van den openbaieu dienst aan het bestuur der kolonie te onttrekken en ze onder het rechlstreeksch gezag van de betrokken Fransche departementen van algemeen bestunr te plaiilsen Tot dusver stonden zg ouder het beheer van ifcn gouverneurgeneraal die ia dit opzicht het gezag van minister had behoudens veraniwoordelgkheid tegenover zgn eenigen ofaef den minister van binrrnlandsche zaken Voortaan zal hg voor zoovel dizr dienstlakken betreft ondergeschikt zgn aan den minister tot wiens departement elk dier vakken beboet Het Journal ia Diiati ia met dezen mml EXTRA NUMMER DER fiODBSCm CODBAllfT Men seint ons uit s Hage Gisteren avond Half Elf is Prina FREDERIK overleden Snelpersdruk van A BRINKMAN te QonJa