Goudsche Courant, zondag 11 september 1881

regel niet ingenomen omdat daardoor 6e rerantwoordelqkheid te zeer wordt verdeeld Seie regeling is ingevoerd op advies eener ten rorigen jare lienoemde commissie van onderzoek Men ksn het met haar beproeven evenals men het vergeeft beproefd heeft met de vervanging van het militair door het burgerlijk gezag Bit bestuur eener op tamelyken afstand gelegen kolonie met eene iohind he bevolking die men wel zeer goed kennen mag om haar behoorlgk te regeerén dit bestuur te Para s door hoofdambteDareu van acht ministerien geroerd geeft ons niet veel hoop op eene betere ontwikkeling der kolonie dan andere besturen in het leven riepen Ook de wording dezer nieuwe regeling is niet gelukkig Zg werd geschapen bjj decreet bg koninklgk besluit zouden wij hier zeggen en zoo iets dan moest zeker deze materie onderworpen zgn aan de beslissing der wetgevende maoht De minister van koophandel en landbouw heeft bij de inwgding van het nieuwe dok te Honfleur een hartig woord tot de bevolking gesproken Na herinnerd te hebben aan de vele openbare werken die in de laatste jaren tot stand gekomen zgn en die in de eerstvolgende jaren nog tot stand zullen komen ten behoeve ran s lands welvaart aan de premien die de openbare machten hebben toegestaan om de handelsvloot op te beuren uit haar verval zeide de minister d t bet niet genoeg is goede gereedschappen goede hulpmiddelen voor den handel te bezitten De wetgeving heeft het hare gedaan de ondernemingsgeest de wakkerheid der personen moet bet overige doen Landen in alle deelen der wereld die langen tgd open waren voor den Franscheo handel ontvingen thaus de Fransche voortbrengselen onder vVeemde vlag Dat is een ramp die te keer gegaan moet worden Men mag vooi den afzet der Fransahe handelsartikelen niet afhankelgk zgn van buitenlaudscbe exporteurs Zelf moet men ze brengen waar te aftrek vinden Dat is de beste rechtvaardiging voor het toekennen der premien aan de handelsvloot De havens zgn oiet verbeterd ten koste van groote offers om ze later gesloten te zien aan de koopvaardgvlont geen premien toegestaan om de schepen half geladen in zee te zien gaan en half geladen uit zee te zien huiswaarts keuren Het moet voortdurend een levendige roilbandel zgn Met dat doel en hier kwam de minister op de handelstraotaten neer lis de regeering met volharding werkzaam om traotaten te sluiten die zonder een Fransch belang in gevaar te brengen dienen kunnen om aan s lands voortbrengselen de voor haar zoo noodige markten te verschaffen Oemakkelgk is het werk niet liet de minister er op volgen maar ondanks de moeilgkbedeo die er aan verbonden zgn heb it de vaste hoop dat wg weldra met de meeste Ëuropeesche Staten voor goed tot eeue regeling zullen gekomen Zgn Wij zeiden daar dat de minister een hartig woord gesproken heeft Maar dit geldt als hg bg de onderhandelingen over de handelstractraten toont ran gezande staalhuishoudkundige beffppen doordrongen te zgn Voor de ontwikkeling van den handel zgn deze evenzeer noodig als goede havens en andere hulpmiddelen I N Q Ë O N DE W WAARSCHUWING Indien iemand een rgtoertje naar Waddinxveen wil maken en geen lust heeft om met rgtuig en al te water te gaan of andere ongelukken te i rggeu neme eerst eens zorgvuldig poolshoogte van den tal itand der weg Toen ik ü Augustus II daarheen moest vernam ik aan h tolbek op den Bloemeudaulsohen weg dat de ijr volgende brug in reparatie was een mikroskopiseb bordje was ik voorbg gereden waarop met kriebelschrift te lezen stond dat de weg ottkfaar was Acht dagen later moest ik dezelfde reis dnen ik informeerde du vooraf of uu de brug in orde was ja wel de paaage was geopend maar met mgn zwaar beladen wagen bg d brug komende stond ik verbltasd wat was gebeurd P De brug was aanmerkelgk verhoogd in tegenstelling met de hedendaagsche gewoonte doch de grond was aan beide zgden der bttg niet aangevuld Enfin ik stond er voor en jnoesl er over doch rat ik vreesde gebeurde bet paard maakte liob in dien vreemden toestand en door he sterk aandrgveu angstig en trok in woeste vaart de strengen stnl en dat mgn rgtuig bij die scène niet te water ia geraakt is Tvel een wonder Bindelgk nadat mg n gebroken tuig weer gemaakt was hebben werklieden die ik voor hunne bereidvaardige hulp zeer dankbaar ben planken Vfin den weg op de brug gelegen en mij er over geholpen Ik heb gemeend Mgnheer de Beaaoteur het bovenstaande in uw veel gelezen blad kenbaar te maken ten eerst om ongelukken te voorkomen en ten tweede om het daarqter gestelde Bestuur er attent op te maken UEd bg voomad dank Kggende voor de plaatsing blgf ik met de meeste hoogachting UEd Dw Dienaar Kaotongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 7 Sept lS8i Kantonrechter Mr J U tan MIEBOP Ambtenaar van bet Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTBN te Botterdam VBBOOBDEEIi W de K arbeider te Moercapellf tot vier boelen van drie gulden of vier dagen w gens op twee verschillende tgdstippen visschen met een paliogfuik in eens anders visohwater onder Moeroapelle zonder vergunning van den rechthebbende op het vischwater eens visschen zonder vischacte en eens niet toelaten van de meting der mazen van de palingfuik op vordering van den rijksveldwachter P K arbeider te Zevenhuizen tot Zes gulden of twee dagen wegens visschen met een trommel zonder vischacte onder Nieuwerkerk met verzet tegen deii rgksveldwacbter die den trommel in beslag wilde nemen A R visscher te Zevenhuizen tot zes gulden of twee dagen wegens visschen met een palingfuik in eens anders vischwater onder Zevenhuizen zonder vergunning ran den rechthebbende op het visohwater C Z tapper te Oouda tot vgf gniijen of twee dagen negens ontvangen Van vier bezoekers in zgne tapperg op de Westhaven te Oouda na 12 uur s nachis W J de V poelier te Qondi tot twee boeten van drie gulden of twee dageA wegens op twee verschillende tgdstippen rijden barder dan in een matigen draf met zgo wagen bespannen met een paard te Gouda eerst op de Markt en daarra op den Tieudeweg F C B landbouwer te Gouda tot drie gulden of n dag wegens rgden harder dan in een matigen draf met zgn wagen bespannen met een paard op de Markt te xouda A van de W raelkverkooper te Waddinxveen tot één gulden of ééii dog wegens spelen met centen op den openbaren weg te Waddinxveen A H koopman te Waddinxveen tot ééa gulden of één dag wegens spelen met Oenten op den openbaren weg te Waddinxveen I C den B koopman te Oouda tot eene boete van vgf gulden en eene boete van drie gulden of twee dagen wegens als geleider van een kat bespannen met een hond zitten op die kar en niet torgei dat de hond vaorzi i was ran een muilkorf te Moordrecht ONTSLAGEN van alli BECHTSVEBVOLGING L den B broodbakkenknecht te Beeuwijk aangeklaagd ter zake van ala geleider van een kar bespannen met een hond op die kar Tgezelen te hebben onder het rgden op den openbaren weg te Beeuwgk De algemeene Politieverordening voor de Gemeente Beeuwgk va 1 December 1870 is niet behoorlgk afgekondigd met het formulier voorgeschreven in de Gemeentewet ea is daarom niet verbindend BUBGEMEESTEBen WETHOÜDEBS van Gouda doen te welen dOT de Gemeenteraad in zgne Vergadering van den 6n dezer maand heeft benoemd tot Wethouders den Heer G PBINCE ter voortieuing in de periodieke vacature ingevolge art 80 der Gemeentewet eu den Üeer J M NOOTHOVEN vaii GOOB ter voorziening if de buitengewone Vacature onfstaau door periodieke aftreding als Baadslid vau den Heer i A Bemy die wegens zg aanstaand vertrek uit de Gemeente niet meer in aanmerking wensohie te komen en tot Ambtenaren van den Burgerlgken stand de Heeren Mr A A vau Bergen IJzendaorn die als Baads lid en dus ook ala Ambtenaar TaD deu Burgerlijken stand was afgetreden en J M NOOTHOVEN van GOOB ter vervanging van den Heer J A Bemy Goud den 8 September i88i Burgemeester en Wethouderj voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOBN De Secretaris 4 BBOUWEB Burgerlijke Stand Oouda GBBOSEN 7 Sept Huberts Maris ouden H Schrave en N vsn Vliet Geertrnidi ouden H C Kwalernul en C v n Kleef Csthsriue onden A taa Breultelen on C Bomgn 9 Bertns ouden W T Wiltenborg en J H tan der Spelt OVmEDSN 8 Sept 1 Q Trooster 8j Bnrgerlgke Stand van onder taande gemeenten van 3 tot 9 Sept 1881 Hoordreoht GEBORKNi Johanna olders W Koeman eu J I ogenea Pieter Frana onden A Ondyk en A tan der Vaart OVBBLEDBN O van Vliet 2 in B M van der Linden 13 d W Anker 8 w ONDEKTEOÜWD D Bloot 21 j en C Noorlander 23 j A tan Leeotfen van Kienwerkerk a d IJael S7 j en C Vermeer 26 j GEHUWB D Poot van Waddiniteen enA tan Sprang Oouderak OEBOSBN Janna oadera T Blom en N tan Dniitenduk ONDBRTBOUWDi T Boer j en P Boer 28 j StoIwJiik GEBOREN Margaretha Adriana ouden J Qnint en L Scbilt Pieter ouders R Boom en P Verwaal Ku ff Agatha ouders N Koolwijk en D Quint Haastrecht GEBORBN Tennii ouders J M Achterberg en J Jansen Neeltje ouders G Steenhouwer en F P Wilschut Hendrika ouders H Dekker en J W Schilt Beeuwijk GEBOREN Johanna Maria ouders J tanden Star en K tao der Wocnscl Cornelia ouders O Begdeman en K Mak OVERLEDEN J Oostrom 17 m A de Koning 6S j A Brewel 1 j K Ver 9al 14 m GEHUWD M tan der Uan en M tan der Starre Waddinxveen GEBOREN Bertus loon tan E Koster wed W BakS Johanna Maria ouders H Jongenburger en J Gerritsen Geertruida ouders C Okkerse en S Kraan Aartje ooders B Both en aedhart Jan Pieter ouden J Verwoerd en C VermenVn Anna Elisabeth ouders A W van I aoge en A C ranV Lange Pieter ouders A Gooren L van der Heijden akannes ouders W P xan Staal en 0 de Bruin OVERLEDEN C Oroeneield 10 d A Sterkaiibnrg i W S Steintoort 18 j Zevenhuizen GEBOBBN Tennis ouders 6 tan Helden en A Tiggera OVERLEDEN W tan Erk 45 j ADVERTENTIËN AANKONDIGINa ter Toldoening aan bet voorlaatste Lid van art 2 der Wet van 25 Mei 1880 Staatsbl u 85 houdende bepalingen op de Handels ea Fabiteksmerken Ooor deif Ondeigeteekende is als gemachtigde van den Heer J N van SONSBëEK te Oouda op 7 SEPTEMBER jl ter Griffie van de ArrondissementsIlechtbank te RotteMam ingezonden een fabrieksmerk voorstellende een bloeiende Tabaksplant waarboven la Planta de Tabaco fiorecienU de vier eerste v oorden in een kromme l n en bet laatste woord onmiddelgk daaronder in een rechte l n eningothische letters welk merk door genoemden Heer JAN VAN SONSBËEK zal worden gebrand in de Kisten en geplaatst op de Zakken en Kisten die de door hem te fabriceeren Tabak en Sigaren bevatten Mb J PORTÜUN DROOGLEEVER Advocaat Mevrouw SPKUIJT Büchneb Tnrfmarkt VERLANGT tegen NOVEMBER eene DIEiySTBODE THEÈEN uit het Magazgn van Na RAVËIVSWAAIJ ZOKËN aORINCHEM Deze THEËEN worden a eleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van nommer eu prga M VAN DEB BURG Wgdstraat Gouda Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale StoooizuiverJng Door deze myne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig é die door besmetting of andere ziekten zijn veroorzaakt