Goudsche Courant, zondag 11 september 1881

Woensdag 14 September N 2661 1881 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda eo OinstrekeD De insending van advertentiön kan geschieden tot éto nor des namiddags van den dag der uitgave ONTVAFGEir IME GEOOTE CÓLUlCnE SAUES e mm mm seqenmtels Van Maandagf tot Woensdagf Groote OPRUIING vao Lappen BAHLMANNen Co openbare Vrijwillige f JERKOOPiXGEJM ten overstaan van den Notaris M l MOLENAAR gevestigd te Waddinxvem a Op Maandag 12 September 1881 des voormiddi s ten 11 nre in het Eoffiehnis de Haemonii aan de Markt te Ooitdu ten verzoeke van de heeren van ROOIJEN te Wadditutveen van vier geheel nieuw gebouwde zeer modem ingerichte HEEBENEüIZElir met TÖINEN benevens een WINKHLJB VIS met TOIN en BOVENWONING met afzonderlijken opgang allen gelegen in de Orabethstraat binnen Stad Gouda geteekend voor zoover zfl genummerd zgn wijk Q 231 231 en 233 en ten verzoeke van de Erlgenamen vanJ BEÜMER een BURGERWOONHUIS met annex PAKHUIS en open GROND geteekend K 42 in de Komflnsteeg ie Gouda Aanvaarding bij de betaling op 3 November 1881 b Op Woensdagl4September 1881 des voormiddag ten 11 ure in tet Eoffiehnis van GEBRIT va DAM te Stolwijk ten verzoeke van na te melden Wedt Van DAM van eene BODVIANSWOMGca benevens circa 10 Hectaren best Wei of Hoqiland te zamen gelegen in Koolmjk binnen Stolwijk en bewoond door de Wed vak DAM aldaar Aanvaarding de Landerijen 1 November 1881 de woning c a 1 Ma 1882 Eerst in 9 perceelen daarna in mdss Betaling op 27 October 1881 Op Woensdag 14 September 1881 direct ha afloop van bovengenoemde verkooping ter zelfder plaatse ten verzoeke van den heer H V D JpOOL te Ptjtiacker yan Eene partfl HOOJLAND en WATH ItlNO gelegen binnen Stolwijk in huur geweest bij genoemde Weduwe van DAM en te zamen groot 2 Heet 35 Aren 94 Centiaren Aanvaarding 1 November 1881 Betaling der Kooppenning op 27 October 1881 en d OpWoensdag 21 September 1881 des avonds ten 6 ure in het Koffiehuis van den heer H SPITHOVEN aan de Brug te Waddinxveen 1 ten verzoeke van den heer J H v d TORREN van BEllSr HUIS ingericht tot 4 WONINGEN met SCHÜiIeN aan de Zuidkade te Waddinxveen geteekend D 242 Aanvaarding direct 2 ten verzoeke van den heer SPITHOVEN genoemd Een KOETSHUIS en PAABDKNSTALLIN6 met Bergplaats geteekend D 6 aan de Kerkweg binnen Waddinxveen benevens een perceel WeUanfl en Bomoterrein daarachter te zamen groot 2338 vierkante Meter Uitmuntend geschikt door deszelfs ligging en grootte tot Bouwterrein Aanvaarding 1 November 1881 3 teu verzoeke van den heer M GfiOEKEVELD met ERF en GROND ingericht om door 2 gezinneo te worden bewoond met SCHOUR geteekend B ö gelegen op den dgk van den polder de Putten binnen Waddinxveen langs de KerKweg Aanvaarding direct Betaling der Kooppenningen op 2 November 1881 rj 6 r Direct na afloop van laatstgenoemde verkooping zal nog ter zelfder plaatse dus in het Koffiehuis van den heer H SPITHOVEN om Cobtant geld worden verkocht Eene compleete Stoommachme gebruikt geweest tot BORSTELMAKEBI J bevattende IdntgcMgtoeatel Cirkelxaag 3 Boorbanleen Draaibank Draaias Schijven en enz Daags te voren te bezichtigen iü eeW der panden van den heer K van dbr TOBBEN Janszoon aan de Zuidkade te Waddinxveen Alles breeder omschreven bjj verspreide billetten terw l nadere informatiën te verkregen zjjn ten Kantore van den genoemden Notaris MOLENAAR D No 3 aan de Kerkweg te Waddinxveen Voorioopige Aankondiging In het laatst van October of begin November dezes jaars zal de Notaris Mr MOLENAAR gevestigd te Waddin veen ten verzoeke der heeren van BOOIJEN aldaar publiek verkoopen Twee TIMMEEMANSWIN EELS met annexe WOONHUIZEN en BÜBGBRWONINGEN benevens eenige HUIZEN allen gelegen binnen de Getaeent Wadditixveen Inmiddels uit de hand tk koop en nadere informatiën te verkrjjgen bjj genoemden Notaris Ondergeteekende wonende beneden PeoviDENTiA Lange Groenendaal te Gouda bericht hiermede dat h aangesteld is als gepatenteerd TmTEüSElfAFSLAOEB van Boerende en Onroerende Goederen Bh deze gelegenheid biedt hjj tevens aan eene massa GOEDEBEN bestaande in HUISHOUDELIJKE Artikelen Keukengereedschappen enz welke tot zeer billgke prgzen zullen worden opgeruimd waarvan zich een ieder kan overtuigen zoowel zjjne Medeburgers als die van buiten deze Gemeente Door zjjne capaciteiten durft hij zich vleien op uw aller gunst en recommandatie M A TRIJBITS De ondergeteekende bericht dat de WINKEL Verplaatst is naar de WesthavenB 174 bij het POSTKANTOOR Zich beleefdeiyk aanbevelende De Wed A GOEDBAAD Gouda 10 September Boekiionden Handeïsrekenen De Cursus 1881 82 begint 1 OCTOBER a s Leergeld ƒ 25 Tweemaal s weeks één uur Geen kosten voor leermiddelen Gouwe C 180 F J BOER Leeraar M O Privaat Onderwijs f 25 per kwartaal 2 nren b weeks Opleiding voor het Examen M O Twee k Drie NAAISTERS gevra d Adres BAHLM AffN Co I G SIBBES betuigt bjj dezen hartelflken dank aan zynen geaehten stadgenooten en Begnnstigers voor het langdurig bezoek hem geschonken en hoopt nog lang diezelfde gunst te moge genieten Tevens geeft hfl kenmsd it hij ZONDAG A VOND Voor het LAATST BAKT Bestellingen voor WAFELS worden tea zijne huize Gouwe ingewacht HOOSIIJLF OFFASSEfi of OPPASSERE8 Terstond gevraagd Diensttfld s morgens van 9 12 uur In persoon zich aanmelden OOSTHAVEN 81 tusschen 7 en 8 uur s avonds Bij eene Weduwe bestaat gelegenheid om MEISJES het BEEIBN en NAAIEN te leeren Adres aan het Bureau dezer Courant VEESCHE HEEPALEir in onderscheidene afmetingen aanvrage Franco bij J MULDEK Bleekerssingelin BOUWMATERIALEN enz Mejüfvrouw kÖÖIJM AN WESTHAVEN VRAAGT met 1 NOVEMBER aanstaande eeqe FATSOENLIJKE van de Pr Godgd WORDT GEVBAAGD te RotUrdam tegen primo November EENE BEKWAME f loon 100 met jaarlijksche verhooging En EENE ZINDELIJKE WERKMEID kunnende Tafelbedienen en met de wasch om gaan Loon 100 Goede getuigen met opgaven van ouderdom worden vereischt Franco brieven letter E bg den Boekhandelaar H T HENDRIK8EN Hoogstraat 287 nabfl het viadnct Rotterdam J de JONG Az j Mr TIMMERMAN INSTRUMENTËËLË ZUIVMAAR van Huizen Slaapkamers en Meublement Kuiperstaat K 227 Met 3 jaar Garantie Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDEBDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is f 1 25 franco per post 1 50 Ij l K m October J HH begint eennieuw Kwartaal van de aOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvang en de verschijnende Nommers tot dien datilin GRATIS bi nnenla ndT GOUDA 13 September ISSl In het eifoeu 1881 82 lullen wederom in de c3lioa vbarK isI der ooielcll Oiii Genoegen tooneelïoottlflliiigeu worden gegcïeu an wege het Bcslaur dier aooieteit De voorwaarden van abonnemeol en entree lullen deielfde njjn als het lorige jaar Deae Tooritelliugen lullen wonlrn gegeren door de vereenigiug het NederlaKduh Tooruel die naar men weet thans Terdeild is in eeue M De Toorstetlingen hebben plaats op de rolgende Donderdagen 13 October 10 November en 8 Dcoember 188 S en 26 Januari eu 9 Maart 1882 Op 8 December en 5 Januari treedt de Rotterdamsche afdeeliug op op de overige data de Amsterdamsche Met het oog op boveiiituud bericht mueneo wij onze lezers geru ondieiitt ie doeu hier de samcnslelliug ran beide afdceliugen van M Nedtrlandiek Tooneel te doen volgen De afd Amaieriam bevat de volgende acteors en aot rioes De dame M J Kleine Gartman Sophie de Vriei Chr Stoet S van Biene Chr Poolman A SablairoHes J yau Sluijters A Lorjé W Bourettf M de Lear en C van Dgk De heeren L Bouwmeester P A Morin C B H Spoor E S i Bnchigaloupl Touroiaire C C van Schoonhoven J C de Vos J du Jong J de Boer C Schulize C Clous W Wensma eu C vau Dommelen De afd RotUrdam bevat de dames C Beersmaus A Burlnge Verweert C L Paassen van Vellen 1 M Scheper Jeanne de Groot D Hoedt C von Eglctn Alb Heijblom M Crispgu van Westerhoven Poolmau HuyttTs H de la Mar Kleg A M Vuik Verweert H Luers en C van Velzen en de heeren ü J A Ha pels J M Haspels A J Ie Gras Rosier Faiissen Ch de la Mar H Spoormans A L Muiters H Poolman D Schraraade H T Vii k G J Keerwolf A C van den Heuvel Jr M A v d Lugt Melsert H Ë Hng gens en Victor Faasseu Uit hoofde het overlijden van Z K H Prins Frederik heeft hel concert van het muziekcorps 4e rag infanterie dir Orenlzius daf Zoudngavoud in de sociëteit Oat Oenoegen had moeten plaats hebben geen doorgang gehad Eenige Ooudsche pelgrims die de vorige week deel namen ann de processie Gouda Kevelaar deeleu bg advertentie in de Tijd mede dat de twee Broedermeesters de bh G P a WerUiaven en A Jaspers de reis medemiiaktei de eerste voor devgftigste de tweede voor de vgf en twiutigtte mul Beide heeren hebben hun dankburheid bü dciegelegenheid door een blijvand aandeuken daidelgk getoond Zoadag namiddag omstieda 6 ore i hier ter stedeeene brutale diebtul gepleegd Op een turfschip liggende in dr Nieuwe HnVtn ia ingebroken waarnade dief zich meester heeft gemaakt vu 2£1 uugeld Het onderzoek usar des dader is tot liedea vruchteloos Het kisten van het Igk u Frioi Frederik had Zaterdagavond plaats op bkl Huis de Faanw in tegenwoordigheid van den Prins von Wied en de djadaotcB en kametbeereunran Z K U De kist is op eeu met rouwstooi bekleede estrade in een der vertrekken van i het buitenpaleis opgesteld Er cijn nog geen vreemde vorstelijke personen of vertegenwoordigers op het Huis de Psauw aangekomen De Kroonprins ea Kroonprinses van Denemarken worden te s Hage verwacht Er is sprake van dat de Kroonprins van Doitschlaud namens Keizer Wilhelm de condoleances aan het Nederland che hof lal overbrengen en tgn vader bg de begrafenis vertegenwoordigen ui Meu verneemt dat de heer M graaf van Limburg Slirum hofmurscfaalk van Prins Frederik tot zijn eiecuteurtestameutair benoemd is Aan de firago wordt uit den Haag getelegrafeerd dat de erfenis van Z K H Prins Frederik geschat wordt op 160 millioen franc De berichtgever voegt er bij dat de goedereu en kasteelen welke de Prins ill Limburg btzat weder aan deu Staat vervallen De volgeude koninklgke boodschap is bg de Tweede Kamer ingekomen n Mijne Heeren I Het heeft God behaagd Zgne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden onzen bemindeu oom na eene korislondige ziekle op den Ssten dezer tot zich te neoien Met diepe droefheid Mgiie Heeren geven AVg U kennis van dit overlgden dat opnieuw rouw brengt over hel Kouiukigk Huis Wg twijfelen uiet aan Uwe deeluemiug in Ouze rechtmatige smart en bevelen U Mijue Heeren in Gods heilige bescherming aan Het Loo 10 September 1881 WllLEM Z K H Alexander der Nederlanden Prins van Oranje is gisteren in de residentie aangekomen met een extratrein uit Pargs waar Z K H gisterennacht uit Zwitserland was gearriveerd De Prini was vergezeld door zgn adjudant kapitein Beijerman en werd aan het station te s Hage ontvangen door deu luit kol Hojel Kort na de aankomst te s Hage begaf Z K H zich naar het Huis De Paauw tot het afleggen van eeu rouwbezoek aan mevrouw de Prinses Von Wied Uit Waddinxveen schrgft men ons van bedeu Gisteren was het voor de kinderen der alhier beslnaude opeubiire scholen een prtltige dag De ADVPBTBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nommers VUF CENTEN afdeeiing Volk onder rijs alhier had hun een schoolfeest bereid hetgeen met tamelgk goed weer volkomen geslaagd is De Heer M P Ockhuijsen uit Kolterdam hield de kinderen geruimen tgd bezig met zijne loeien welke hun in eene buitengewoon vroolijke temming brachten Daarna konden zij zich vergasten aan de ververschingen die door eenige dames aan hun werden gepresenteerd Na afloop wachtte hun nog eene verrassing het Bestuur had namelijk voor ieder kind een gedachtenis aan dit feest toegedisht De feestcommissie komt alle eer toe voor de Toortieffelgke wg ze waarop zij genoemd feest georganiseerd heeft Het bel oog op de drankbeweging iiiaakt men OBi de opmerkiog da bet zeer verkeerd is lieden die op stoomboot of schip gearbeid hebben door des ban ia nsn herbog haa loon te laten nitbetalen Nog erger i het dift ae baas de arbeiders soms een paar uren laat Mjbien oodat in de herberg reeds een geóetsm U het loon verteerd is vóór men het oulvangeibi eeft Verder meldt men ons d t bakkers hunne knechts soms buren bg zekeren persoon die herberg houdt Zij die deze herberg geregelcf bezoeken hebben kauswerk te bekomen de overigen worden aou hunlot overgelaten i Mi i Men schrgft uit Roflerdam De Gemeenteraad alhier heeft ia zgn laatste zitting uitsluitend concessie veileend voor den telephoonaanleg aldaar aan de Nederl Bell telephoonmaatschappij ooiaugs onder protectoraat van de Internationale Bell Telephoou Co of New York hier te lande opgericht Hoewel hel bier te lande gebrulkelg k is dergelijke concessies publiek uil te besteden heeft toch de Raad gemeend vau dit standpunt te moeten afwijken vermits in dit bgzonder geval het hoofdzakelijk op het stelsel aankomt dat bij ondervinding gebleken is het beste Ie zijn Sedert een jaar heeft het dugelijkscb bestuur de verschillende telephoonslelsels in België en elders iri gebruik doen onderzoeken en is door hem de ontegeuzeglijke superioriteit erkend van het toegepaste centraal bureau stelsel op de Bell telephoon met @ illilands aansluitingslafel deze laatste alleen verzekert ecfju regelmatige aansluiting der abonnés die nog door geen ander stelsel i verkregen De Gemeenteraad en hel dagelgksch bestuur heeft in dit geval bewgzen van goed doorzicht gegeven en een besluit genomen dat Rotterdam eeu goeden telephoondienst verzekert eu wel te meer omdat een aanbesteding ons in het onzeker had gebracht In Amerika alsmede in Engeland waar de telephoondienst een bijzondere groute uitbreiding heeft verkregeu heeft de Bell telephoon alle andere waaronder ook Edison geheel op deo achtergrond geplaatst i De toestellen door dj fBell Co gebruikt beslaanin de telephooi Bell ée Iransmiiteor Blake de magneto Gilliland bel alsmede de ansluilingtafelGilliland Deze toestellen worden in Amerika vervaardigd door groote speciaal tot dot doel opgerichte fabrieken eveneens onder protectoraat derBellCo De toestellen door speciale machines vervaardigd 2yn dus alle gelijk en werken slteila zeer regel