Goudsche Courant, woensdag 14 september 1881

I gebruik tecniover den vyand wofde bestemd het welk daarvi r inderdaad geschikt is terwijl bet overige vgcórloopig niet aan de operatien deel neemt m I door verdere oefening daartoe wordt voorbereidil iBeeds iu vredestijd heeft die afscheiding tusschen gt èfenden en ongeoefenden jaarlijks plaats Verbeter £ an de middelen tot handhaving van de tucht n behoud van de sohuttersradeo matig hoofdrereischte om in steden eeu goeden dienst te crzeJ eren en waarvan trouwens liet succes der taak celf geheel afhankel k is De Bell Co heeft oiilaugs eeu telephooauet te Amsterdam aangelegd hoewel de dienst slechts sedert een paar maanden is geopend telt de maatschappij reeds 50U abonués Dit c fer bewijst voldoende dat bet publiek metde inrichting en ue dienstregeling bijzonder tevreden is o De speelkaarten belasting 3 stuivers het pakket leverde in t afgeloopen dienstjaar ƒ 176 836 op voorde Ëugelsche schatkist Met ieder jaar meldt men aan de Leidiche Cl wordt in den haringtgd de versohe visoh schaarscher en duurder en dietyd bedraagt minstens zes maanden Anders kwam er uog wel wat visoh door schuiten van Zandvoort of Ëgmond aangevoerd ter markt maar het buitenland is nOg gretiger dan het binnenland zoodat de vangst gezonden wordt waar de beste prijzen zyn te maken en de vreerade derhalve met onzen visoh gaat streken Als te Zandvoort eene schuit aankomt met eeuige vangst valt iedereen er met evenveel kooplust op en zonder dralen wordt op den afslag eeu bod gedaan waarvoor men vroeger zou hebben teruggeschrikt Het is volstrekt geen zeldzaamheid dat dun voor eene middelmatige tong f 1 voor eene tarbot ƒ 4 besteed wordt en zoo naar evenredigheid voor andere mindere visch soorten Op zulke prijzen moet nog verdiend worden en dan komen er de kosten van verzending by Maanden verstrijken dat er op onze markten niets te zien is wat naar zeevisch zweemt tenzy bot in aanmerking mag komen die op gewone dagen zeer duur en op vastendagen bijna niet te koop is en waarbg blijkbaar de botboer goede zaken maakt want er is toch niets anders te krijgen Menigeen zou zich thans arm kunnen maken ala hij aan het verlangen naar zeevisch wilde doen zonder daarby rekening te houden met zijne beurs Volgens de Standaard heeft de te Berkel en Bodenrgs nieuw opgerichte kiesvereenigiug als beginsel aangenomen dat voortaan de meerderheid in den Eaad om de 6 jaar zal worden verplaatst van protestantsch op katholiek en omgekeerd en nu dit eerste zestal jaren zal blgven bestaan uit 4 protestantsche en 3 katholieke leden Met comité van uitvoering voor de internationale koloniale tentoonstelling en tenloonstelliog van algemeenen uitvoerhandel retrospectieve kunst en kunstnijverheid Mei October 1883 te Amsterdam te houden heeft het programma gepubliceerd waaraan wij het volgende ontleeuen Amsterdam dat door hare gelukkig totstaudgebrachte directe gemeenschap met de Noordzee zich zelve weder bewust is dat zg is de eerste koopstad des Bgks begint op elk gebied teekenen te geven van een nieuw ontwaakt leven Eeuige harer ingezetenen hebben zich thans tot taak gesteld een wereldtentoonstelling van bgzonderen aard voor te bereiden die in 1883 zal worden gehouden De bevordering van de belangen der Nederlandsche koloniën en van de buitenlaudsche bezittingen van andere rijken zal het hoofddoel zijn van deze tentoonstelling De medewerking van alle koloniale mogendheden mag hierby worden verwacht Londen Parijs en Weenen hebben achtireeuvolgens in de tweede helft dezer eeuw op hare internationale tentoonstellingen de producten van handel en nijverheid van land en tuinbouw van wetenschap en kunst der geheele wereld weten byeen te brengen en die op uitstekende wy zc tentoongespreid De groote steden der nieuwe wereld Philadelphia Sydney en Melbourne hebben in de laatste jaren dit voetspoor gevolgd 4 Voor Nederland moge thans di eer zijn weggelegd tot het nemen van het initiatief in het organiseeren van een wedstrijd tussohen de verschillende kolouiscereude volken die nog nooit heeft plaats gevonden Als eene der oudste koloniale mogendheden mag het op dit voorrecht aanspraak maken Het comité tot uilvoering van dit denkbeeld gekozen acht het gewicht en de voordeelen van eene tentoonstelling die het verspreiden van meer licht nie alleen over onze koloniale toestanden maar ook over de buitenlandsche bezittingen van andere Staten ten gevolge zal hebben uitermate groot Immers hoewel reeds veel is gedaan om ondernemingsgeest op te wekken en het welslagen van nieuwe handelsondernemingen te venekeren toch bly ft het wenschelyk steeds meerdere kennnis te verspreiden van die streken waarvan de schier onuitputtelijke rijkdom van den bodem slechts wacht op keunis en kapitaal die machtige hefboomen onzer eeuw om tot verhooging van de algemecne welvaart krachtig by te dragen Het verspreiden van die meerdere kennis der overzeesche gewesten kan op geene betere wyze worden verkregen dan door het houden eener koloniale tentoonstelling waar aan de hand der geschiedenis en der wetenschap wordt getoond wat de koloniën waren en wat zy zijn De ontworpen Tentoonstelling zal in vijf groote afdeeliugen gesplitst zyu 1 Koloniale tentoonstelling 2 Algemeene Uitvoerhaudel tentoooslelliug 3 Betrospectieve tentoonstelling van kunst en kunstnijverheid 4 Speciale tentoonstellingen 5 Wetenschappelijke voordrachten en bijeen komsten Het hoofddoel van het geheel is de koloinale tentoonstelling Er is te Newton in New Jersey Vereeuigde Staten een 70jarig navol er aan dr Tanner die nu in 4 8 dagen niet gegeten heeft De oude man heeft verklaard niet te willen eten voordat zyli eetlust te ruggekeerd is Men dacht eerst dat hij geen twee dagen meer zou leven maar hij hield het 41 dagen lang uit mèt alleen water te drinken en in de laatste dagen gebruikt hy ook eeu weinig bouillon De grijsaard ia vry wel opgeruimd en spraakzaam Uit het optreden van Minister Van Lijnden als definitief Minister van Financiën meent de Aruh Ct te mogen opmaken dat de Minister een eigeu financieel hervormingsplan beeft In aanmerking hemeude de stellige verklaring van den Minister dat het de plicht is der Begeering te voorzien in de regeling onzer financiën in verband ook met het tot stand brengen eener betere verbonding tusschen de gemeentelijke en a Byks belastingen kan het niet anders zoo oordeelt dat blad of iemand die zóó als waarnemend Minister van financiën spreekt zal eenige weken daarna definitief als Minister van Financien optredende niet verzuimen tijdig dien plicht der Begeeriug te vervullen Een eigenaardig kiesstelsel komt in de laatste dagen weer ter sprake het is dat van Laserre vroeger vry druk in verschillende tijdschriften besproken By dal stelsel behoort o a dat de stem van elk lid der Kamer niet evenveel macht zal hel ben maar dat de stem van elk der leden zal gelden voor zooveel stemmen als hem zijn zetel in de Kamer verschafte Dat zal hee eenvoudig gaan zegt Laserre Ieder afgevaardigde zal een metalen cylinder ontvangen die even zoovele milligrammen zwaar is als hij stemmen mag uitbrengen Als er nu gestemd moet worden staat er in de zaal een groote weegschaal waarvan de eeue schaal bestemd is voor de cylindertjes vóór en de andere voqr de cylindertjes tegen Al naarmate nu de schaal bij het eind der stemming naar de een of andere zyde overslaat zal een voorstel zyn aangenomen of verworpen Wat wonder dat men den ijk op de weegwerktnigeo niet zal afschaffeu de Minister zal de invoering van dat stelsel in de toekomst zien en als één milligram reeds over het lot van eeu wetsontwerp zal kunnen beslissen dan is t verklaarbaar dat de Begeering een scherp toezicht noodig acht Van verworpen wetsontwerpen zal dan eerst recht kunnen gelden Gewogen maar te licht bevonden Sedert de zoo snel beroemd geworden zilvermijneu te Arizona massa s van allerlei slag van ondernemende gasten derwaarts doen stroomen heeft de algemeene toestand aldaar groote veranderingen ondergaan Vroeger heersohte te Arizona een behaaglyke rust thans ontwaart men er een koortsachtige bcdryvigheid Veiligheid van personen en goederen bestaat er niet meer tenzij men tot de tanden gewapend den belagers ontzag inboezemt Ook dit helpt soms niet zooals het volgende voorbeeld leert Onlangs trad een reiziger uit Californie komende een herberg binnen gelegen in de nabijheid der genoemde stad Nadat hij aldoar eenige ververschingen had gebruikt haalde hy zijn beurs te voorschyn en vroeg wat hij den waard verschuldigd was Op het zien van den glinsterenden inbond der beurs die goed gevuld was met goudstukken springt eensklaps een woeste kerel met een revolver in de hand te voorschijn plaatst zich vlak voor den reiziger en roept met een donderende stem Blyf af met je handen I Dat is miju geld 1 Maar mijn l este man zei de reiziger je hebt het waarlijk mis Ik kan je verzekeren dat Zwyg riep de woestaard of ik schiet je door je bol vóór je drie kunt tellen en meteen pakte hy de beurs op en verliet dood bedaard de g lagkamer De hoofdbeginselen der nieuwe wetten op de militie en schuttery tyu de volgende Beter verband tiiLsohen de militie en de schutterijen meer onmidOellyke aansluiting van militie en Bohutterplicht Beide diensten militie en schutterlyke dienst moeten fils t wire één geheel vormen Gelijkheid van duur voor den verplichten dienst voor allen militie of schutterphchtigen ook voor vrijwillig dienenden zoodat de diensttyd bij de militieof als vrijwilliger volbracht in mindering komt vaadiep waartoe de wet anderen verplicht Alzoo zalieder die lichamelijk voor den dienst geschikt isen niet in de termen van uilsluiting valt in gewone tijden tot het einde van het jaar waarin hijzyn 31e levensjaar is i ingetreden het geval van vrywillige krygsdiensti vóór het 20e jaar volbracht uitgezonderd tot dfenst gehouden zqn hetzy bijdien dienst als vrijwilliger volbrenge hetzn bij daartoe verpliisht is ijigevoto de mililieiret ctf de schutterijwet J Mi Verhoogin J van èaximpi der miljtie lerkte Jot 62 400 man n dieutengev be van het maximui der jaarlyksobe j ichiing tot j 2 00 ian Vei anderi g in den maatttaf jwaarnaai het Jaa lykscH kontjngeut over de Jvers fliillendAemeentiii woMt verdteld ter billijk § vtrdealinjj van idM dienstplicht l berekend otei de dienstpMchti In niet over d ipgescbrevenen MrimpinffM vertfajjÖi hiermede van de Vrystellinf en by de m Ltie SriU stelling I wegens broederdienst beperl t totX kléiintJ helft vÉn het getal broederjw De vrijsteljjïng on den e k en wettigen utoa b ft behoudei LH Seiiii0 van de dien wnanginp by de milpc maar geen y tlere rempla auten dan beneden ÜOjarigen leeftyd in plaats 35 of 40 jaren Vermindering van dtAi oefeningst jd by de militie I voor heh Idie zich vrywiUig in den wspenhmdel geoefend helden iInlijving by de militie in de eerfle helft van Oct tober in plaats van I Mei j Optreding van de schuttery uaast het leger te zij ner aanvulling en versterking door verhooging vaa Jde raililaire waarde der ohntteryeu teu gevolge vangoede leiding en oordeelkundig toezicht by de dienstverrichtingen stelselmatige oefening en doeltreffend gebruik van de gewezen miliciens Geen drukkendediensten voor de schutterplichtigeo ge o dogenachtereen voor oefeningen deze zullen ateeda gedurende eenige weinige uren s weeks ia of naby dewoonplaatsen der schutters worden gebonden Algemeene dienstplioht by do schutterijen voor alle mannelijke ingezetenen van 21 30 jaar voor zoover zy niet by het leger bij de marine of de militie in dienst en physiek geschikt zyu Tienjarige diensttyd verminderd met den tyd dien men reeds mocht gediend hebben by de militie by de zeemacht of by de schutteryen hetzy bier te lande of in Oostof Westlndie De verplichting tot den sohutterlyken dienst wordt dus uitgestrekt tot de voor de krijgsdienst geschikte jongelieden die voor de militie vrygeloot hebbea of vrygesteld of vervanpn zyn alsmede tot de ontslagen miliciens en vrywilligers zoolang y hun 30e levensjaar niet hebben volbracht De feitelijke sterkte der geheele schuttery wordt geraamd op 49 000 man van 21 26 j iar en op 93 000 man van 26 30 jaar zgnde 142 000 man totaal d i ongeveer 3 56 pel der bevolking Ongeveer 49 000 gewezen miliciens zullen zich onder de schutterijen bevinden Uitsluiting van bet stelsel van dienstvervanging onder eiken vorm bij de schutteryen Vaststelling van juiste bepalingen ten aanzien van de leiding en den gang der oefeniogen en van de vorming van het bevelvoerend personeel Belangrijke hervormingen en verbeteringen in dat opzicht Ophnffing van de zoogenaamde ruilendf schulterskorpseu Algemeene oefening beboudeus tydelyke of geheele vrystelling naar gelang van plaatselyke omstandigheden voor gemeenten of gedeelten van gemeenten of voor enkele kategoriën van personen In verband hiermide vereeniging van sohatteryeii van aangrenzende gemeenten eu gemeenschappelyke oefening van desohutterplichligen der gemeenten Gemiddelde oefeuingstyd van ongeveer 2 uren s weeks voor don door vroegeren dienst reeds geoefende on ongeveer 1 uur per week Toekenning van invloed aan het legerbestuur op de leiding van die oefeningen en instelling van militaire autoriteiten opper of hoofdofficieren van het leger die met de algemeene leiding van den dienst der schutteryen en met het toezicht over de uitvoering vou dien dienst zullen worden belast onder den titel van inipecleur der ichutterijen Vorssing van een dengdelyk kader officieren van voldoende sterkte Doeltreffende organisatie en indeeling zóódat in oorlogstijd de mobilisatie der schutteryen zoo snel mogely k kunne geschieden Geen spitsing in bans maar in geoefenden en niet of nog niet voldoende geoefenden zoodat by gelijktydige oproeping dat personeel tot dadelyk Men de itï l wy ie eeuj nog verder 1 bns omtrent de Oesterbeurs waarvan iter batst nummers melding maakten nede dat deze haar ontstaan te danken heeft aan dffljiemoeiingen van e Ned Maatschappij tot bevordetjljg der Oesttrcultttur Door den sjleeds loenemendOandel in oesters tfi Zeeland en te Bargen op Zoom Lile behoefte ontstaan om op een raste plaats byëfcfl te tomen itenfleinde de belangen te besprek en Jb ooJen te IcunUen o oititti direct met de produc H lEen ie er tal dus W deze beun Worden toïpR lei die belang heeft l len oesterhandel on ien hil igof b 2id nr NederinMaat chappij ia of M l it i IjÏ j I Voorlooif gl zaEbij wij iVai plpefifc1iing WBke gks ëu M M jVtgègs van 112 $ t 2 if i ttfYerseke op 2 iidB vèUidn het centrum r oMlercullnur en ran ilen oes aotlel eeq béurlL l0VFn gronden asnva9gende i j n n Ootojber ilglt jliet d n dat tfi wérk lijk oeffe besta t aa 1eai rraaiiente infïiohtiii van mienl aard dani k ibeOi verwachten itt oedig iwrtoj zal iliiii oiti ikaiiA een ere l4lde blyrendt beurs zèl ontstaanJteulIehoeve Van Alles wi op pen oesterhaudel JKtrakkilw eeft lies wi Uutiellalidsch Overlehi Albert Grcvy goaverneur van Algiers is in Frankrijk aangekomen en heeft zich dadeljjk naar Monl soutVandry het buiteagoed van zijn broeder begeren Volgens la France zou de Begeering aan generaal Chanzy het oppcrbestnnr der kolonie hebben aangeboden Hoewel dit bericht hoogstwaarscbyulyk weder tegengesproken zal warden is het toch zeker dat er veranderingen op til zyn want anders zon Albert Orévy niet op een tydstip dat zijne tegeuwoordigheid zoo dringend rereischt wordt Algiers verlaten hebben De minister president de heer Julus Ferry heeft te SaintDió zijn aaugekoudigue redevoering gehouden Hy leide dat de beteekenis der laatste verkiezingen voor de Kamer der Afgevaardigden voornamelyk de nederlaag der onverzoeulyken en mouarchalen is Hy wees er op dat het Kabinet uiet heeft stilgejeteo dit bleek genoegzaam uit de maatregelen tegen de godsdienstige congregatien en uit de hervormingen op het gebied van het openbaar ouderwys Het land heeft by de verkiezingen de staatkunde van het Kabinet goedgekeurd want de oude meerderheid is byna geheel teruggekomen De spreker wees er op dat de kiesprogramma s niet in den geest der onrerzoenlykeu gesteld waren Eene kleine minderheid wenscht de intrekking van het budget voor eeredienst maar het Kabinet is daartegen Het wil de strikte en krachtige uitvoering van het Concordaat en zal daartoe geraken door eenige wetten welke bet gemakkelijk zal zyn tot stand te brengen Er is dus geaiie scheiding van vroeger samenhangende deelen tusschen het oude en bet nieuwe programma der njeerderheid er heersoht zelfs geene verdeelbeid over de quaestie van personen De nieuwe meerderheid zal de Begeering in staat stellen om een nog vrijer en zuiverder bonding aan te nemen De spreker kondigde hervormingen aan by het leger en verklaarde dat de duur rau den diensttijd zou ingekrompen worden Aan den wensoh der natie in dit opzicht zal gevolg worden gegeven zouder dat echter bet leger daardoor tal worden verzwakt Hy kwam met kracht op tegen de onverzoenlyke bladen die deu heer Gambetta met beleedigingen overladen en zeide dat eene party welke van dergelijke middelen gebruik maakt haar eigen vonnis velt De heer Ferry gelooft dat er eene raeerdeiheid bestaat welke eensgezind is in het ondersteunen eener verstandige hervormingspolitiek Hij verklaarde dat de groepen van de linkerzyde en de union répMioatne tot ééne enkele republikeiusflhe party zyn samen gesmolten Ten slotte dronk hy op de komende en de rertrekkende meerderheid Zyue rede werd luide toegejuicht De Keizers hebben elkaar Vrijdag ontmoet Het Bnssische eskader kwam wat later door den mist die zelfs voor geene keizers wijkt maar het kwam toch en keizer Wilhelm voer het op de HohenzoUeru die voor ditmaal door niemand minder dan admiraal Von Stosch zelveu werd gecommandeerd tegemoet Toon kwam de Czaar op de Hohenzollern over waar gedurende twee ureu de vorstelyke personen zich met elkander onderhielden ïegên half ryf ging men aan wal om te Dantzig deu maaltyd te gebruiken terwyl de czaar des aronda weder aan boord van zijn jacht zou tenigkeeren Dit tyn de ruwe omtrekken ran de gebeurtenis waarop Europa het oog gevestigd houdt De politieke beteekenis welke men aan deze samenkomst hecht wordt voornamelyk afgeleid uit de tegenwoordigheid der voornaamste ministers van beide zyden Uit versobillende kenteekenen blijkt dat eene betere verhouding tusschen de grondeigenaars en pachters in Ierland op handen is Zoo heeft de markies van Waterford een der leden van het Hoogerfauis die zich het vyandigst tegen de Land HU toonden schriftelyk Wn zyne pachters te kennen gegeven dat by in eene aanzieuly ke verlaging van pacht toestemt en den terugkeer vergunt aan al wie róór de aanoemiug der nieuwe agrarische wet gerechtelijk uit hunne hoeren zyu gezet Men mag verwachten dat velen der groote lersche grondeigenaars het voorbeeld van deu markies van Waterford zullen volgen en duji iu de meeste gevallen da tusscheukomst onuoodig ijal worden van het bijzondere gerechtshof krachteidf de genoemde wet ingesteld n dat in geMhillen jran agra iscfaen aardte besli sen heeft Beslniten als dat réi don markies lyn stel ig het t estè middel om de J ogiu i te verydelen welke bij voortduring om nog nmir al te vaak met goeden itslag door cfe Land Utfne worden aangeiTend lom dei gisting op het eilant levendig te houden De Sheffield Indfpendenf gsa een btief in het licht ran J oba i Bright aan eeti vi ead te Sheffield Bright komt dsanu op tegen de protectionistische neigingen ie door zekeren Tories aangewakkerd onder den rak der j deo zich by deu Sngelstiben werkmansstand beginnen te openbaren Zoo er kwijning is ia de zaken dan wyt hij dit niet aan den rryen handel imar aan de natuur Het land is lijdende aan gebrek aan zonneaohyn en daartegen vermag het Parlement niets De beste bevoegde cyferaars sohatten het verlies dat bet grootendeels mislukken der oogsten van de drie jongste zomers aan het Vereenigde Koniukryk toebracht op niet minder dan 1 200 000 000 vergeleken bij hetgeen middelmatig gunstige oogsten zouden hebben opgeleverd Het kan niet anders of dit verlies werkt nadeelig terug op de nyverheid tu al het overige De berichten omtrent president Garfield worden beter De Effectenlseurs LUI Amsterdam 12 September 1881 Met uitzondering van eenige speonlatieve fondsen fondsen als Turken Mexicanen Peruanen ging in de effecten weinig om t e variaties zyu grootendeels gering roor Amerikaansche Sporen valt eeuige prijsverbetering te noteeren BiNNiNUNDSCHl WAjtKDiN StoaU ondten waren flauwer gestemd Integralen en drieën gingen vieren Vs agbtcrait Premieleenage Auut loten rarloron Bott do wonnen Spoorwegleeningen Er valt eeu ryiiug te vermelden roor Centraal aandeeleu en do geatemp obligatiën De eerste rerbeterden 3 de laatste 1 pCt Ook aaud Hall eu Ind 3p stegen 1 pCt BoxtelWezel waarden rerkeerdeu in aangeboden stemming 1 e Hyp verloor 27 2e Hyp 1 pCt IVammiyleeningen Gooische stegen 3 i Amh verloren 2 pCt Over t algemeen zyn deze fondsen in den laatsten tyd byzonder kalm Induitrieele waarden Hoewel t ook in deze waarden stil was zyn er toch enkele ryzingen te vermelden zou noteerde Java Bank 6 Ind Handelsbk I Handelmy tyd hooger Daarentegen verloren Stoomv Zeeland 2 Afr Hv en Haveustoomb dionat 1 Stoomv Nederl en Bott Hv i ËUKorsEacuE waakdin Staati ondten Zoowel Hnugaren als Oostenrykers moesten a P Ü geven Hong 6 pCt goudl i o pCt lager Bussen verkeerden in betere stemming zy noteerden U booger Spanje bleef nagenoeg onveranderd doch 6pCt Portugeezen daalden i Turken wareu zoowel voor Frausohe als Engelsehe rekening gezocht de 6pCt monteerde e P ypte verloor door aanbad i Premieleeningen Deze waarden verkeerden over t algemeen in aangename stemming doch de handel was teer stil Buss loten 1 Oosteur 60 en Weenerloten Vi Turksche s hooger Oostenr 64 verloren 3 pCt Spoorieegletningen Bussische sporen wareu in willige stemming en circa hooger Overigens ging in deze soorten niets om Amebikaansobï w aedkn Staatrfondu De vereen Ara Staatsfondsen verloren door aanbod 3 Louisiana s 1 pCt lager Mexicanen fielden zich ferm oude zelfs iets booger Columbianen wareu iets meer gecoqht en sloten Vi booger Peruanen 6pCt verloren met veel handel Vs 5pCt onveranderd VenezueU s s l gef Spoorwegleeningen Gelyk reeds gezegd is hielden deze soorten zich goed De gunstige wending in de ziektetoestand van den President is daarop ongetwijfeld van invloed De prijsverbeteringen tyn echter gering Indutlrieele waarden Louisiana Bankactiën bly ven in goede stemming en noteeren booger Ook Maxwell s waren gezocht beide soorten l j hooger Pbolokoatm BÏNTB 4 pCt T P S Ook heden weinig handel en flauwe stemming Onze Staatsfondsen s V go Aand Centraal do Holl Sp 11 4 lager Handelmy tyd l s en Bott Hr kger Stoomv Zeeland hooger Enropeesche Staatsfondsen bijna algemeen s V lager ook Bussen met uitzondering van de pomfenleenifig 66 die steeg Ook Kt i Staatsfondsen s V4 fer Do Sporen 8 1 liger behalve Ghic Z W en Nashv s die s booger waren W Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Augustus 1881 uit Gouda verzonden en door tusscheukomst van het Postkantoor aldaar terug te bekomen W Bakker eu A Vergeer Amsterdam van Nagteren Dclfshaven W Janse Peijenoerd Wed Blok Gouda H van Balen s Gravenhage J F Gostelie Botterdam J Koot Schiedam A Bosmaii Zuilichem Van de Hulpkantoren Oonderak J Molier s Gravenhage raddingmen j 1 C Oskamp Werkendam j Briefkaarten Mej J P V d Horst Amsterdam K Minnig s Gravenhage A Dooreubos Gouda 12 September 1881 De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS Laatste Berichten Washington 12 September Uit Lougbranch is bericht ontvangen dat er gisteren avond groote bezorgdheid heerschte omtrent den ioestand van den President De geneesheeren eohter waren niet van oordeel dat de toestand ernstig was er bestond wel ontsteking Van onderen aan den rechter longkwab maar tot nog toe werd die niet bedenkelyk geacht Met dat al beeft de patient gisteren een slechten dag gehad Eeu onderofficier Mason genaamd heeft op Guitteau een schot gelast De kogel is Guitteau sirykelings langs het hoofd gevlogen en in den muur der gevangenis terecht gekomen Mason is in hechtenis genomen Langs de Atlantische kust beerscht een storm uit het oosten In de westelyke staten valt regen KEI l lSGEVIi G De BUE0EMBE8TER van GOaDA brengt bij deze Ier keunis van de belaughebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Botterdam op den 7n September 1881 is executoir verklaard het Ie kwartaala Kohier No 3 voor de belasting op het personeel dienst 1881 1882 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld iu handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyn van DBIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden iugediend Bonda den 10 September 1881 De Burgenuetter voornoemd VAN BBBGEN IJZENDOOEN EPOZmEITTIlTa BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis dat geregeld eiken DINSDAG en VEIJDAG ten 81 uur iu bet Gasthuis gelegenheid zal bestaan om zich koateloot te doen inenten en berinenten Gouda den 10 September 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOEN De Secretaris BEOUWEB