Goudsche Courant, woensdag 14 september 1881

VrUdaü 16 September 1881 N 2662 GOUDSCHE COURAMT lenws en AdverteDtieblad voor Gouda en Omstreken Lange Tiendeweg D 00 GOUDA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogelpen tgd geleverd recommandeert zich voor ItMikitoiirli tegen zeer billflke prgzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelijk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is De inzending van adverteotiön kan geschieden tot één uur des nantiiddags van den dag der uitgave Burgerlijite Stand GEBOREN O Sept Maria Magdalena ouders A ran I eett eo I Kooien Mathilde Maria Ehubctb ouden H Bouten e O D Joosten 10 Joseph Cornells ouders K L Reckers en A ïbd der Veer 11 Johauua ouders A Leeuwifi eu 3 Fouw 12 Willem Hendrik ouders W H van Eescboten en C Knopperts OVERLEDEN 9 Sept C Treure 3 w 10 F tan Dyk 19 d C G van der Kleyn 1 j lm ll G J I igte wed P Schoonderwoerd 70 j APVERTENTlfiN Ondei eteekende dooi familie omstandigheden gedrongen geeft bg deze zgne geachte Clientèle kennis dat hg voor Ï RIE WEKEN de Stad moet VERLATEN naar Italië en verïoekt hen beleefdelijk tot dien tijd hunne bestellingen op te houden UEd Dr J J ANDREOLI Metselaar en Schoorsteenveger Met NOVEMBER a s wordt epne I MEID ALLEE gevraagd loon 90 gulden buiten verval enwaschloon Adres Bureau dezer Courant WORDT GEVRAAGD te Rotterdam tegen primo November EENE BEKWAME I loon 100 met jaarlgksche verhooging En BENE ZINDELIJKE WERKMEID kannende Tafelbedienen en met de wasch omgaan Loon 100 Goede getuigen met opgaven van ouderdom worden vereischt Franco brieven letter E by den Boekhandelaar H T HBNDRIKSEN Hoogstraat 287 nabg het viaduct Rotterctam Br wordt ter OVERNAME aangeboden eene beklante Kruidenierswinkel en AANVERWANTE ARTIKELEN op een der beste standen van Gouda nab het SPOOR Adres franco onder No 622 aan het Bureau dezer Courant Echte PRACHTIGE GOUD VINKEN Zangïogels a ƒ 3 per paar te KOOP MANNETJES ƒ 2 50 Adres Onder motto Goudvink bij den Uitgever dezer Courant Prof Pergrer d Alion HAAR EXTRACT Geheel eenig in z n samenstelling en afwijkend van alle andere Haarmiddelen zonder Vet of Olie Het houdt het Hoofd rein maakt de Haren Krachtig en Frisch en doet nieuwe Haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai Hoofd met haar mag verheugen Prfls per flacon met gebruiksaanwijzing 40 et Verkrggbaar in onderstaande depots T A G ViUl Detll Gouda Beazemaker 8c Co Leiden A Bots Nieuwkoop A Prins Zevenhuizen J U Keller Zn W Wagenst L A Schontens Schluter Ooatmoleuatr Rotterdam Snelpendrok van A Bsinkhan te Qoada De ondergeteekende bericht dat de WINKEL Verplaatst is naar de Westhaven BI 74 bö het POSTKANTOOR Zich beleefdelgk aanbevelende De Wed A GOBDRAAD Gouda 10 September 1 s @ @ uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bjj G OVEBEIJNDER Ja Markt 148 Gouda TE HUUR voor een klein Gezin een Benedenhwis Huurprgs f 1 50 Adres aan het Bureau dezer Courant DIT DE RierbruuwcriJ en Azijnmakerij DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak en rgkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol volgens scheikundige analyse van den Hoogleeraar Dr J W GUNNING te Amsterdam die op aanvrage verkqjgbaar is wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen A T TP concurrentie met Engelsche fabriJaJmU katen tegen veel lageren pr s PBIN8ESSE en BR UIJS E BIEREN van onderscheidene qualiteiten BORDEA UX AZIJN KRUIDENAZIJN DRAGONAZIJNen WIJNAZIJN in onderschflidene prgzen Adressen van soliede Bottelaars zjjn op aanvrage te bekomen VAN VOLLE HOVEN Co Arasterdam Mevrouw J W SCHOUTEN OOSTHAVEN J vraagt met November eene DIEI STBODE goed kunnende KOKEN en WERKEN Gewone Vergadering van ONDERWLIZERS in het Arrondissement Gouda den 17 SEPT a s des morgens om 10 nren in de Sociëteit tONS GENOEGEN onder Voorzitt rschap van den Arrondisaementa Schoolopziener De D TERPSTRA AGENDA Art 70 der WET op het LAGER ONDERWIJS De klassificatie in verband met de periodieke toelating der Ijeerlingen Tegen 2 ure zal den LEDEN de gelegenheid aangeboden worden om deSTEARINE KAARSENFABRIEK te bezichtigen Pe Secretaris H W KRAMERS Gouda 9 Sept 1881 Openbare Terkooping op MAANDAG 19 SEPT 1881 voorm ten Elf ure in het Koffijhuis HARMONIE te Gouda van lo 5o Vgf nieuwe zeer soliede gebouwde HUIZEN waarvan een als WINKEL dienende allen met ERF en open GROND daarachter en gunstig gelegen aan beide zjjden van de Boomgaardstraat vóór aan den Karnemelksloot wgk R nos 315 i 315f 3156 315a en 315 te Gouda 6 Een WOONH UIS met ERF en GROND daarachter aan de Speldenmaker steeg w k G n 61 te Gouda 7 een WOONHUIS met ERF en PLAATSJE aan den Fluweelen Singel wijk R n 586o te Gouda 8 een groot siakBOVWGRONDgxmiïxg gelegen aan de Boomgaardstraat te Gouda breed 42 Meter 9 18 Tien petceelen BOUWGROND als voren ieder breed S j Meter Inlichtingen geeft Notaris Me KIST te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VKUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 50 Met 1 October begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 15 Seplerniter 1881 Ook ia den gemeente ordes uiterlyke bewyieu Itegeren na kulde uu fle na edubteni rai Z K U Prini Frederik Zoo merkten g op dat f ui 4e Sooieteit Vrede Bett op de Markt de rouwrlag wappert terwgl o a in het isanacyn ran den heer D Samaom een loafi éttUge u augebraoht Oiileren had ten Saadbuiie alhier de aanbeatcdiu plaat roor het bouwen fan de eerate Burgerachool roor Ueiajet met woning aan de Nieuwe HsTeii alhier Ingekomea wareo 10 biljetten De nhdag Wïa alt Tolgt D Araear 43650 Q Lnijendgk 11800 C ƒ C Hoogendgk 41487 O Toornrliet 8 87 Klaaa Hollander Utrecht ƒ 89750 H Nederhorü 39443 C P W Desaing ƒ 38988 W Bokhoven 36988 V K Burgbout 36948 J en W de Jong 36S3S 8CHAAK C0KRESP0NDENTIE Alkmaar wil 12de iet J 3 G 4 Goud iwart D 7 B 6 Landi middelen hebben orer de acht eerate maanden au 1881 opgebracht 66 l69 950 62 i ignde ƒ 2 776 277 60 i meer dan in hetielfdeIgdrak an 1880 8 12 der raming waa 66 695 999 44 Bg kou beiluit Tan 23 Aug II it goedgekeurd het dooi de Staten der prodncieu Zuid tlollaud en Utrecht gemeenaohappelgk genomen betluit tot wgliging fan het reglement Toor het waterMhnp de Hooge Boetem achter Haiatrecht De milioieut der lichting 1878 die gedurende een maand in werkelgken dienat zijn gaweeal wordeu heden iu het genot rag onbepaald verlof herateld het bigveud gedeelte van de milioiena lu 1880 onder de wapenen gekomen keert morgen naar de haardeteden terug Slaattiladn 157 bebelat het bestuit Tsn den ISden September 1881 betreffende de opening der gewone vergadering ran de Staten Oeneraal Dit bealuit houdt in dat de vergadering ui worden geopend door eene commiasie van a Koninga wege waartoe worden benoemd de Miniaten hoofden rao miniaterieele departementen De StMticmranl bevat het rertlag ran de itaalsoommiaaie belaat geweeat met het afnemen der notarleele examena De einduitalag dier examens ia geweest dat van de 136 adapiranten die het eerste gedeelte ran het examen hebben afgelegd 66 geslaagd en 68 a ewezeu gn t rw jt eén tich tijdene het afleggen ran dat gedeelte terugtrok dat ran de 71 adapiranten die be tweede gedeelte hebben afgelegd 64 geaiaagd 17 afgewezen zgn en dat ran de 70 adapiranten die t tt derde gedeelte hebben afgelegd 37 gealaagd 11 afgewezen iqii terwijl één siob tgdeus het eiame terugtrok Ten opzichte ran het eerste gedeelte wta de rerhouding dit jaar ieU gunstiger dan bet roltae maar ten opzichte ran hel tweede en derde genelte waa die aanmerkelijk oognnsliger te aehteii Ibdcn nacht woedde een ttevige brand op de Soheepmakershareu Ie fiotterdam it hel koSepakhuiaran d D haer Cbabot Omtrent den te a Hiige ftscrleden Turkaohen gezant Mnrad Stsadi mcidi dr B O nog hel rolgende Z n naam waa eigenigk Fraii Von Werner zgn rader woonde l Wecaeii en had groote beiiltiogen in Croatia Tgdena dei Suasisch Tdrkschen oorlog in 1854 trad r W in Turkachcn dienst en kreeg na den rrede diplomatieke KDdingen Sedert 1866 rersoheen elk jaar een dishiwiijke arbeid ran den geleerden diplomaat gedichten treurspelen o a Selira 111 oiilanga door prof Jonckbloet rertaald romans reisbeschrijringen eni Zgne Tnrksche Schetsen 1877 maakten grooten opgang en verspreidden reel licht orer Ooalersobe toestanden De iMr H meldt dat door den Minister ran Binnenl Zaken ten rerrolge op zgn telegram ran 6 dezer aan den burgemeester van Assen is medé gedeeld dal naar het oordeel der Hegerring de arresten ran dru Hoogeu Baad omtrent de eeden die volgena de Nederlandsche wetboeken noeten worden afgelegd evenzeer tot richlaaoer moeten s rekkeu bg de uitlegging ran gelijkluidende woorden der gemeentewet en dal alzao alleen bet lidmaatschap eener godtdiensiige gezindte welker leer het afleggen van eeden rerbiedt een lid ran den Raad ran rerplichting tot eedsaflegging orereeukomstig art 39 der gemeenteitet kan vrgstellen Van andere zgde verneemt de Ami Ct dat de Baad tate orer deze quacatie door de Regeering J ehoord als baar meeniug heeft doen üeunenj dal dr Hartogh Hegs ran Zoutevern op belofte ala raadslid kon worden toegelaten Het Banddtblad sluit zich aan bij de klachten uit Indie over de onroldoende rechtapraak aldaar en meer iu het bgzonder orer den steeds toenemenden achterstand bg het Hooggerechtshof aldaar £ n inderdaad als het waar is wat men uit Indie sohrgfl dan ia het meer dan erg dat niet reeds lang afdoende maatregelen genomen zijn om in dien Ireurigen toestand te voorzien Mag men deA schrijver in het jilg Dagblad nm Inüi gelooven dan wachten er van het rorige jaar nog ongeveer 3000 strafzaken met 4000 beklaagden ter griffie op afdoening De stukken worden door slechts twee ran de drie leden der rechtsprekende Kamer gelezen en alleen bg rerschil tustohen dis beiden usemt de derde er kennis ran In elke oohtendzitting worden honderd en meer zaken afgedaan zoodat roor de beraadslaging orer de schuld en de mate van straf roor eiken beklaagde ongereer 90 seconden besteed kunnen worden I Beklaagden die in 1880 door omgaande rechters ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN ter dood reroordeeld waren wachten in 1881 sHofs eindbeabssing nog allgd af Ma beklaagde zat reeds 22 maanden preventief I Het belangstelling ziet men tegemoet at de Min van Koloniën bg de Indische begrooting zal roorstellen om aan dien achterstand een eind te maken De heer Tinholl redacteur ran de autirevolutionuaire Banitr scbrgfl over den faixüiarrf redaoteur De redacteur van de SUmiitrd h hard bezig om de partij die h eersl door zijn ijrer talent eu bekwaamheid er vrij wat bovenop geholpen heefi thans door zjjn verregaande beerscbzucht en minachtande aanmatiging er weer onder te helpen Hg vergeet dat ouze parlg een Republiek is thans met een Raad aan t hoofd maar geen Keizerrgk aar een Napoleon lieden tot zwggen kan doemen Voor eenige weken bevatte de Jnulerdammer Ben artikel betreffende een fransoh leerboek Eléwuntt de eonteruUiimi waarvan de schrgver eene lange reeks van trge bokken maakte welke door het blad werden vermeld en door ieder die begrip van de Fransche taal heeft erkend werden De asiferiüsasiMr teekende er bg aan dal de schrgver lilting bad in de examen commissien roor het Frsnseh Daar de meeste bladen het artikel orernamen mocht ondersteld worden dat het ook ter kennis zon komen van den minister van Bionenlandsche Zaken of de inspecteurs van het lager onderwijs Dit siAgnt hel geval niet geweest te zgn of wel die heereu vonden de touten zoo erg uiel Althans ook dit jaar is de schrijver tot examinator iu de Fransche taal benoemd Niemand zal verlangen dat de Regeering op de eerste de beste aanmerking ran de couranten terstond daaraan toegeeft maar wanneer met zoorele voorbeelden wordt aangetoond dat iemand eene zaak niet meester is dan gaat het tobh wat rer juist hem aan te ijzen om te beslissen of anderen daarin voldoende vorderingen hebben gemaakt Was dan de op nieuw benoemde de eenige iu Nederland aan wien bet afnemen der examens in het Fransch kon worden opgedragen f In een beschouwing over den maandstaat van de opbrengst der Rgksmiddelen zegt Bet Faderland o a Het is te hopen dat onder de werking der drankwet aan de voortdurende atgging van den aceg ns op het gedistilleerd een einde zal komen Ditmaal bedraagt de atggiug van dit middel tegenover de maand Augustus van het rorige jaar bgoa twee ton Alleen roor belaaling op binnenlandsoh en buitenlandsch gedistilleerd werd er in de rorige maand twee milUoen honderd zei en twintig duiieud rjjf honderd gulden in de schatkist gestort De vermeerdering rau de opbrengst van alle andere aoognsen te zamea suiker wgn bier zeep geslacht zout bedraagt nog op verre na niet zooveel als die op het gedistilleerd alleen En zelfs is de opbrengst van sommige accgnsen als die op wgn en bier in plaats van vooruit achteruitgegaan Als men daaruit een conclusie zou mogen trekken dan zou het deze zgn dat de meerdere consumptie geenszins alleen aan meerdere welraarl is toe te sohrgren want dan zou ook de opbrengst der andere accijusen evenredig zgn toegenomen