Goudsche Courant, vrijdag 16 september 1881

Het komt ons voor dat deie beschouwing wel wat donker is gekleurd I e opbrengst van sommige nccynsen bepaaldelijk van suiker en wijn is in den loop van een jaar aan too groote wisselingen onderhevig dat het voorbarig is om uit een bijtonder rijke opbrengst in de eene een byzonder geringe opbrengst iu de andere maand gevolgtrekkingen omtrent de oonsumtie Ie maken Van allerlei toevallige omstandigheden is deie opbrengst af haukelyk En wat den biei accgns betreft deïe is op een bedrag van 81000 gld slechts met 1000 gid achteruitgegaan en bleef daarbij nog ruim 6000 gld boven de raming Bedraagt voorts de vermeerdering iu de opbrengstvan alle andere aco usen iiog niet sooveel als dievan gedistilleerd alleen het mag daarbij niet onvermeld blijven dat bgv out en geslacht evenredigeven sterk zgn toegenomen als de sterke drank En let men niet eenvoudig op de opbrengst vanééoe maand maar neemt men de 8 maanden byeen om tot meer betrouwbare gevolgtrekkingen te komen dan is de uitslag nog bevredigender Dan blig kt dat gedistilleerd slechts 1 ton meer afwierp dan hetvorige jaar en de andere accijnsen te zamen 6 ton meer inbrachten waarvan op rekening van t geslacht 1 ton komt Alleen wijn en zeep bleven meteen niet noemenswaard bedrag by het vurige jaarten achteren Wij gflooven du dat over t geheelgenomen de vermeerdering iu de opbrengst der aocijusen wel een blyk is van vermeerdering in de welvaart N R Ot Het iilFeekUad van het Recht i lisrinnert naar aanleiding van de quaestie der domeinen waarover dezer dagen het een eu ander werd meegedeeld aan de volgende opmerking van de Bosch Kemper Handeling Nederl Staatw bl 268 Wegens het gemis van het recht vun opvolging in de Nassausche Staten hetwelk bij akte van 4 April 1814 an Prins Frederik der Nederlanden was afgestaan maar welk recht verviel toen aan Koning Willem I Luxemburg iu plaats van de Nassausche lauden werd vereeoigd lüq bg de wet van 26 Mei 1816 Stbh UO 25 aan Prins Frederik der Nederlanden afgestaan de domeiugoederen bij Breda gelegen welke opbrengst volgens die wet ƒ 190 000 bedroeg Deze domeinen keeren bg zgn overlgden zander mannelgke afstammelingen volgens art i dier wet aan den Staat terug Het schijnt ons niet twgfelaohtig dat djoor de uitdrukking mannelgke afstammelingen iu de wet van 1816 de vrouwelgke lijn geheel wordt uitgesloten Ofschoon toch de schadeloosstelling is gegeven voor het gemis van het Nassausche erfrecht blijkt het niet dat men bet Nassausche erfrecht in de wet van 26 Mei 1816 heeft willen behouden maar bigkt het veel meer uit de gewisselde stukken bg gezegde wet dat men alleen mannelgke nakomelingen male par male staat in de Fransohe redactie op het oog heeft gehad Vergelijk Handelingen der Staten Generaal ISl J 1816 B 261 en bl 96 Nadat ten gevolge van de afscheiding van België ook Luxemburg van ons Kgk is afgescheiden hebben sommigen beweerd daar de grond der schadeloosstelling voor den Nederlandschen Staat geheel vervallen was dat ook de domeinen aan den Staat moeaten worden teruggegeven Deze redeneering is echter onjuridisch daar de vereeniging van Luxemburg met Nederland geen voorwaarde is geweest voor die schenking maar slVhts de aanleidende oorzaak zoodat de schenking giheel is volbracht Vergelijk de belangrijke aanteektning van prof Van Assen Taal der Grondwet blz 39 die de akte van afstand der Nassausche erfrechten mededeelt en het recht van Prins Frederik op de domeinen te Breda overtuigend verdedigt maar ten onrechte betoogt dat ook de zoons uit de vrouwelgke Ign van Prins Frederik eventueel recht op de domeinen zouden kunnen doen gelden Dinsdag had te Utrecht in de zaal der vroegere buitensooieteit de jaarlgicsohe algemeene vergadering plaats van de Nederlaudschc maalschappg voor tuiubouw en plantkunde onder bescherming Vjin Z M den Koning Zij werd aeopend door den Voorzitter mr D Visser van Hazerawonde met een welsprekende rede waarin hg wees op den gunstigen toestand der maatschappg Wel kan er op geen buitengewone feiten of in het oog loopende handelingen worden gewezen als verleden jaar toch zijn hare bemoeiingen belaugrgk toegenomen en de band die het hoofdbestuur met de afdeelingeo verbindt werd steeds nauwer toegehaald De onderscheiding waarmede de regeering de Maatscj appij bejegent doet haar hoe langer hoe meer in de algemeene achting rgzen zoodat zg steeds meer den naam waardig wordt dien zij voert dien van Nederlaudaohe Maatschappg Het ledental is niet onaauzienlgk vermeerderd Te Ënkhuiiea is een nieuwe afdeeling opgericht die grond geeft tot de verwachting dat ig krachtig co jjverig werkzaam zal ign De fiuancieele toestand is in alle opzichten gunstig De groote kracht der maatschappg is dat alle afdeelingeu reden hebben tevreden te zgn over hare toetreding tot de maatschappg en de leden kunnen de overtuiging koesteren dat zg een goed werk doen door de Maatschappij te steunen Als dat denkbeeld meer iu de overtuiging doordringt zal de Maatschappij een belangrgken omvang verkrögen In de eerste plaats besirgdt Spr om dit duidelgk te maken de meeniug dat men als lid eener groote Maatschappij alleen de e r heeft een bgdrage te betalen auu de algemeene kas Met ogfers iu de hand kan aangetoond worden dat de bgdrage aan de algemeene kas na aftrek der uitgaven voor de algemeene belaugen weder toevloeien aan de afdeelingen ja er zgn afdeelingen die er nit de kas ontvingen dan zg er nan bijdragen De afdeelingen genieten die bgdragen op verechillende wgze door het doen houden van voordrachten door bijdragen en medaljes voor tentoonstellingen door toezending van drukwerk Dit bestaat tot nu toe alleen in de mededeelingen Men wil er nu een jaarboekje aan toevoegen waartoe reeds veel medewerking van bekende plantkundigen is toegezegd en waarvoor de kosten uit den gewonen dienst kunnen warden gekweten Spr vraagt of een kleine vereeniging dat ook kan doen of zg ook zooala een groote Maatsobappg de algemeene belangen zal kunnen behartigen P Dit laatste is het hoofddoel der Maatschappg en dat doet zg met alle middelen Het onderwgs in den tninbonw is ateeds een voorwerp der zorgen vau de Maatsobappg geweest verleden jaar had men hoop dat de figkstuiubouwschool zou worden opgericht De regeering gaf te kennen dat daar practische bezwaren aan verbonden waren Op mededeelmg dier bezwaren aandringende vernam men dat er geen plaats was die aan alle vereischten voldeed Men beschouwt dit als een te kennen gegeven dat de tgd er voor nog niet gekomen is en hoopt dat de regeering weldra tot bet inzicht zal komen dat de tijd wel gekomen is Een eerelid van het hoofdbestuur heeft door een brochure over het tuiubouwonderwijs veel gedaan in het belang der zaak Hem werd daarvoor ouder foejuichiug der vergadering hulde gebracht Het Hoofdbestuur beeft zich iu contact gesteld met de Begeering om vreemde eu zeldzame planten die in Ned Indie gevonden worden niet naar het buitenland maar naar Nederland te zenden Men wende üoh te dier zake lot den vroegereu en den tegeuwoordigen gouv generaal en heeft bevredigende antwoorden ontvangen en reeds is een bezending planten op weg Ook zgn zaden toegezonden die verdeeld worden Het antwoord komt neer op toezegging van medewerking wanneer de Maatschappg iemand uitzendt om planten te verzamelen De Mij zou daartoe het initiatief kunnen nemen Op de uitgeschreven prgsvraag zgn drie antwoorden ingekomen waarvan een voor bekroning in aanmerking komt De voorzitter voor het laatst als voorzitter optredende juichte het toe dat in het bestuur nu en dan nieuw bloed kwam Hg gaf bg zijn aftreden den raad om eendrachtige samenwerking als lenze der maatschappij te bleven besohouwcn Met een warme aanbeveling daarvoor eu een hartelijke dankbetuiging aau de afdeeling Utrecht haar bestuur en inzonderheid haar voorzitter eindigde Spr zgne toespraak die luide werd toegejuicht Het bekroonde antwoord op de prgsvraag over het enten van vruchtboomen bleek van den heer I O Ottolander te zgn De prgs bestaat in f 260 Een tweede antwoord kwam niet voor bekroning maar wel voor een beloooing iu aanmerking De vergadering gaf aan het Hoofdbestuur volmacht om met de kctam van beoordeeling over den aard dier beloouing in overleg te treden en naar bevind van zaken te handelen Men leest in het Alg DagU va N l De resident van Palembaog de heer Laging Tobias was door middel van zgn spionnen een samenzwering op het spoor gekomen aan het hoofd waarvan onze aartsvgand de vroegere sultan van Djambi stond en waartoe de aanleiding waarsohgnlijk log in het onlangs overlgden van zgn opvolger den door ons aangestelden sultan te Djambi De vacature van den troon aldaar deed den verdreven sultan het plan smeden om een slag te slaan Zgn plan omvatte niet meer of minder dan het aHoopen van Palembang en het vermoorden der Europeanen aldaar om van daar uit Djambi meester te maken Hg bad een willig oor tot de uitvoering van dit voornemen gevonden bg de aanzienlijke Palembangsohe nakomelingen van den vroegeren sultan van Palembaog van welke velen een jaargeld van ons Gouvernement ontvangen Gelukkig heeft de wakkere resident het verraderlijk plan intgds ontdekt en onmiddelgk een stoomschip aangevraagd dat even spoedig daarheen is vertrokken Inmiddels had hg zgne maatregelen zeer in het geheim genomen en eer de samenzweerders uit de aankomst van de Borneo achterdocht scheppen en zich onderling verïlann konden heeft hg ééa en dertig van hen laten oplichten en aan boord vu de Borneo brengen Een deurwaarder uit Deventer zou te Terivolde bij een daglooner eene gerechtelgke ontruiming houden Als voorzorgsmaatregel nam bg twee rgksveldwachters mede Toen zg in de woning kwamen zeide de vrouw dat haar man niet te huil wai en dat zg ook niet wist wanneer hg terugkwam De deurwaarder verzocht toen aan de veldwachters om met de ontruiming te beginnen maar terwgl zg bezig waren kwam de daglooner met een geladen geweer terug dreigende zoo zg niet terstond zich verwijderden hen te zullen doodschieten Deurwaarder eu veldwaohters vluchtten in eene uabg gelegen woning die daarop door den daglooner belegerd werd terwgl hg dreigde ieder die er uit durfde komer te zullen doodschieten Van uit het nohterhuia werd nu om hulp naar den burgemeester van Twello gezonden die terstond met twee agenten der openbare macht op de plaats verscheen De woedende man dreigde ook hen neer te schieten maar de personen die in de belegerde woning waren kwamen nu naar buiten pakten den man van achteren beet en ontnamen hem zgn geweer De man werd daarop geboeid naar Zutphen gebracht Bg zgne inhechtenisneming vond men nog eene hoeveelheid krnid en lood alsmede oen groot en scherp mes bg hem Opnieuw is een echonwbnrgbrand Ie melden en wel te Londen waar Zaterdagnacht bet Parkthratre geheel door het vuur vernield is Even na de voorstelling van ie Somnambula bemerkte een der bedienden op het tooneel een dikke rook Hg opende de deur om te zien waar dit vandaan kwam maar meteen sloegen de vlammen naar bniten en had hg slechts even tijd om te vluchten In een oogwenk stond het geheele gebouw in lichter laaie vlam Alle pogingen om het vuur meester te worden bleven vruchteloos temeer nog daar de belendende peroeelen heftig door het vuur werden geteistenl ert den volgenden morgen wa er van het gebouw niets meer dan de vier naakte muren over De oorzaak van het onheil is onbekend In 1873 was de schouwburg eerst gebouwd In Beriyn verkoopt men tegenwoordig zeer goedkoope gekleurde kousen lie echter bg slot van rekening teer dnnr kunnen zgn en zelfs op het verlies van een been te staan kunnen komen Die ervaring deed althans dezer dagen een jongen op die van deze nieuwe gekleurde kousen van zgne moeder gekregen had doch na eene flinke wandeling krimpende van pgn thuiskwam De knaap had zgn voet stukgeloopen en men hreef de pgn daaraan toe intusscbeu verergerde die zoodanig dal men den dokier liet komen en deze moest na eeu langdurig opderzoek bloedvergiftiging oonstaleeren die een amputatie van het geheele been noodzakelgk maakte Het kwam uu aan t licht dat de kousen met een vergiftige verfstof gekleurd waren dat vergif had zich bg de wonde van bet doorloopen roet het bloed vermengd en de gevolgen zgn dat de kuaap voor zijn leven ongelukkig is geworden De Pargscho straatroovers hebben bet tegenwoordig op de huurkoetsiers begrepen s Avonds huren zg met hun tweeen of drieën een fiaker betalen den koetsier vooruit een goede vracht teneinde hem te bewegen nog zoo laat een verren tocht buiten de stad te doen eu als zg op een eenzaam plekje gekomen zgn stggen ze uit vallen den koetsier aan mishandelen hem als hg tegenstand biedt en ontrooven hem zgn beurs die naluurlgk op het einde van den diagSd den regel vrg goed gevuld is Dan verdwgnen zij in de duisternis en de koetsier mag blijde Vgn als hg nog in staat is zonder hulp waarop hg tot den volgeuden morgen zou moeten wachten naar de atail terug Ie keeren Men schrgft uit i Hertogenbosch van 14 September De toestand der polders in de omstreken dezer stad ia heden gunstiger Sedert den vorigen dag is bet water slechts 7 cM gewassen die was zon zeer zeker grootér zijn geweest zoo de polder de beneden Aa niet ware ingeloopen lutusscheu zgn met inspanning vau alle beschikbare krachten de polderdgken genijmaam opgekist om aan het water bg niet al te v e vas weerstand te kusnen bieden jnareiib ven wordt overal val geconstateerd en sohght et weder een gunstige wending te nemen Te Crevecoeur was het water aan de Maaszgde 4 88 M en aau de Dieze zgde 4 33 M Heden middag teekent de peilschaul te i Boscb 4 30 H Men schrgft aan de N R Ct Te Emmen is in de nacht van Maandag op Dins dag jl bjj den brievengaarder ingebroken Men heeft ziek teeging venohaft door het kelderraam en uit het kantoor de gesloteu brievenpakketten van Emmen Exioo en Odoorn gestolen Dt postpakketteo waarin zich geen waorde bevond heeft men lalen liggen Wel een bewgs dat de dader met de postergen eenigszins bekend moet zgn Toen de brievengaarder bij het aanbreken van den dag om zgne woning ging zien vond hg de drie pakketteu achter een hoop plaggen De pakketten van Odoorn en Extoo waren onaangeroerd dat van Emmen echter opengebroken en terwijl men daarin twee brieven ééa bevattende 100 en ééa f 60 had laten liggen daaruit ééa brief ontvreemd welke ƒ 1000 bevatte Men verdiept zich natuurlijk in allerlei gissingen Het treurigst van deze zaak is dat de afzender van dien brief die daarvoor slechts ƒ 25 van het Kgk kan terogbekomen geheel geruïneerd is Het is nl een vroegere postbode die dit sommetje door zoinig leven had opgespaard en het beleggende bg een kassier te Assen daarin een appeltje voor den dorst op den ouden dag zag Te New York heeft onlangs een tandmeeeterscongrrs plaats gebod eu blijkt hel dat er in de Vereenigde Staten niet minder dan twaalfduizend tandmeesters z n In het vorige jaar werden door hen meer dan drie millioen kuustlauden ingezet en voor hel plombeereu werden vgf hondenlduizeiid dollars aan goud en honderddnizeml dollars aan zilver verbruikt Daar de Amerikanen hun doode de kuustlauden laten behouden zoo berekent men dat er jaarlgks een half millioen aan dollars aan kunsttanden mede begraven wordt Hoe zonderling het ook klinkt dal een jager door igii hond wordt doodgeschoten toch is dit dezer dagen bg Lessen voorgekomen Dr jagen liefkoosde zijn bond die hem eeu patrgs had gebracht en bet diar sprong vroolgk tegen zijn meoiter op maar sloeg ongelukkig met zgn poot op den haan van liet geweer Het schot glog af en de volle lading trof den jager zoo ongelukkig iu de bont dat hg na eenige oogenblikken overleed In de oudheid werd van onderscheidene lieden verhiald dat tg de taal der vogelen verstonden Wat daarvan zjj de kunst is sedert te loor gegaan Eent in onze eenir is men er in geslaagd weder iets van die kunst te ontdekken De heer van der Sofaalk een der groolate vogelkundigen van België ia nl tot de outdekkiog gekomen dat de baan Vloamach of Hollandsch spreekt en lederen ochtend zeer duidelijk roept Pak de leueu ning Daar een kipprnbrug echter geen leuning heeft moet nu nog ontdekt worden tot wien die welgemeende raad gericht is Buitenlaodscb Overziebt Veel is er oog uiet bekend omtrent deu militairen opstand die eensklaps te Kaïro heeft plaats gehad Het weinige wat wg er van vinden komt op het volgende neer Den 9den September des middags om 8 nor trokken meer dan 4000 man troepen met 3Ü kanonnen op naar het Abdin palris Zg eischten een constitutie en hel ontslag van het kabiuet fiiat en de vermeerdering van het leger tot 18000 man De heer Golvin de Britsche controleur generaal die pas was oaugekomen ing daarop met de vreemde consuls naar hel paleia eu leidde de onderhandelingen met de ontevreden koloiiels De Fransche controleur geueraal de Blignières was een paar dagen te voren naar Frankrgk gegaan en de Fransche consul geueroal was te Alexandrié zoodat bg deze onderhandelingen de Fransche invloed geheel was buiteogealoten De leiders der demonstratie haddeif vooruit een circulaire gezonden aan alle vreemde consuls verzekerende dat men geen kwaad in den zin had tegen de Europeanen De Khedive win niet beter te doen dan toe te geven zoodat na eenig onderhandelen de waarn Engelsohe consulgeneraal de beer Malet was nog niet terug een decreet overreikte aan de kolonels waarin hun eisehen werden ingewilligd en Cherif Facha belast werd met de vorming van eéu Kabinet Daarmee liep de zaak af de soldaten juichten den vorst toe en trokken met muziek vreedzaam af Het heeft wel l en schgu dat vreamde invloeden bg dezen zonderlingen soldatenopstaud in t spel waren De afloop is zeker zeer vreemd een oonstiiutie voor Egypte en de reactionair bg uitnemendheid CherifFacha hoofd van t kabinet I De Duitsohe bladen verklaren niets te weten van hetgeen er te Dantzig tuasohen de keizers en tnssohen Bismarck en Qiers is verhandeld maar gelooven toch dat het resultaat hoogt bevredigend is zg maken dit op uit de opgewekte stemming die er heerscht in de hofkringen en uit de vroolgke bui waarin Bismarck verkeerde toen hg van Dantzig naar Varzin reiade Men spreekt mair de bron il niet teer vertronw baar van een Rnssiiehe nota waarin de zeer vredelievende beteekenis van de Dantziger reis zon worden uiteengezet van de geheimen die er verhandeld zgn zal in de nota echter wel niet warden gerept wellicht ook omdat zg er niet zgn De KMttUche Zeitung bevat een opstel waarvan de strekking is om te betoogeo dat er geene behoefte beslaat aan bet vestigen van een Pruisiioh gezantschap bg den Paus Men weet dai het plan daartoe aan de Pruisische regeering wordt toegeschreven Eene dépêche uit Berlgu maakt de hoofdpunten openbaar van het programma der ultramontaansche partg bg de aanstaande verkiezingen voorden Bgksdag Daarin wordt voornamelijk aangedrongen op herstel van de rechten der Kerk in den meest nitgestreklen zin verder op vermindering der belastiugeu en invoering van bezuinigingen vooral bij het departement van oorlog Het trekt de aandacht dat in dit stuk geen melding wordt gemaakt van de tegenwoordige onderit anilelingen op kerkelgk gebied uocb van het labakamouopolie en men maakt hieruit ijiet zonder reden op dat de partg zich de handen vrg wil houden en afwachten welke voorstellen door prins Bismamk zullen gedaan worden De heer Garfield heeft Dinsdag voor de eerste maal het bed verialeo en eeu halfuur op een leunstoel doorgebracht zonder dat hg vermoeidheid gevoelde Hg zal hiermedf dagelijks voortgaan zoolang de loestand guoslig blgft De ontsteking aan de long vermindert Uit Durban wordt gemeld dd 10 Sept dat het in Transvaal rustig is en de verkiezingen voor den Volksraad wel in orde nllen pbuta hebben Een van daar ontvangen bericht luidt zeer gnuatig voor de kansen van vredelievende oplossing der bezwaren in Transvaal Op eene vergadering te Grays is besloten de leden die voor den Volksraad zouden worden gekozen te maohtigen om de overeenkomst met Engeland itn te nemen Naar men weet bevat deze overeenkomtt oiiderseheidena artikelen die op het eerste gezicht zeer bedenkelgk scbgnen te zgn De besluiten van bedoelde vergadering bevestigen dus de ondertlelling dat de aanvoerders der beweging zeer goed bebben geweten wat zg deden toen zg desniettemin deze overeenkomst sloten De bevolking vau Transvaal iet Ugkboar kans ook met deie overeenkomst Ie verkrggen wat in s lands wel begrepen belang moet worden geweosohl Meu vertrouwt er zeker op dat de Engelschen thans te goed de bezwaren zgn gaan gevoelen die hunne vroegere stoatknnde aankleefden om niet met de toepauing van sommige bepalingen uiterst voorzichtig Ie zgn Batavia 12 Augustus Het Alg DüjU va N I aohrgft in zgn mailoverzicbl Van A eh blgreu de beriebten naar ooutandighedeu gnnstig De Jm Ct rapporteerde in baar nummer dat deu namiddag van den vorigen maildag verscheen de onderwerping van een der hoofden nit de XXVI Hoekims inderl d met de anderen oitgeweken naar Kemala het dooden van een roover door de bevolking op de Westkust en eeu goed geslaagde achtervolging van een vgandige bende in Aualaboe door de politie en de bevollÉing De vgandige benden hebben in de geheele maand Juli geen enkel succes behaald de onvoorspoedige aanvallen op 10 16 en 22 Juli bebben wg reeds vermeld waarvan de middelate den aanvallers een verlies vau 40 mau berokkende Volgens den oorreapoiident van de Locomotief moet dit geval even wel zeer overdreven zgn doch zelf een bewgs van den grooten indruk dien de sleohie afloop van dien strooptocht op den vgand gemaakt heeft Sedert dien datum wordt enkel een aanval op een kampong van Ghinfeesobe koelies bg Kotta Alam den SOsten luli gemeld waarbg wel is waar twee der aangevallenen gedood z n maar de wacht van 15 man onder een Ambonneesoh sergeant zich weder goed gebonden en de aanvallers verdreven heeft AJ bet zoo voortgaat zullen de benden allengs wel verloopen De 30sten zgn drie Chineezeo op weg naar Toengkoep vermoord dat kouden die Chineezen vooruit weten als ig terwgl de bevolking op hen meer dan op iemand gebeten is zonder bedekking zich naar het har e van de XXVI Moekims begeven In het officieel bericht omtrent de aanhouding vau 31 samenzweerders te Palembang wordt van deu oadsnllan vau Djambi niet gesproken maar daarentegen de deelneming van Sintpipooraohe Arabieren aan het complot vermeld Dat de zaak nog slechts in den aanvang was vermindert de verdienste der ontdekking niet Het lal deu Arabisohen onruststokers doen lien dat het niet gemakkslgk is onder de oogen van ons bestuur oompiotten tol uitvoering te brengen Voor Bantam zoo meldde eau officieel rapport worden maatregelen genomen om te voorzien in de behoefte aan levensmiddelen die noir verwaoht vordt in de laatste maanden van het jaar zich ui doen gevoelen Schottersraad te Gouda Bg vonnisaen van den achottersraad zijn veroordeeld A J v F J V H 8 W H d G E J K en P G wegens verzuimde inschrgving bij de Schutterij de vijf eersten in een boete van ƒ 0 60 en de laatste in een boete van ƒ 1 en allen bovendien in de kosten Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 12 SEPTEMBER Huis en Pakhuis Komgnsteeg K 42 en 43 ƒ 1190 k O J van der Klegn Huis en Winkelhuis met Bovenhuis Crabethstraat Q 233 en 234 ƒ 6810 t D de Jong JIIARKTBEBICHTEN Oouda 15 September 1881 Granen wegens buitenlandsche hooger afkomende markten weder vaster Goede tarwe komt weinig voor en wordt zeer duur gehouden Eoode werd zelf verhandeld tot 14 25 Witte ƒ 13 25 tot ƒ 14 Afwgkende 12 ü ƒ 13 eu wakke geschoten sooiten waaronder geheel onbruikbare tot zeer uiteenloopende prgzen Eoggeals voren 7 76 tot ƒ 8 60 Gerst vaat winter 6 10 a ƒ 6 60 zomer 5 76 tot ƒ 6 26 Haver flauwer Nieuwe bruine boonen gezocht tot ƒ 15 en ƒ 16 Erwten iets flauwer Maïs slap De veemarkt met gewone aanvoer de handel traag prijzen iets lager vette schapen vlug ma fte schapen traag te verknopen varkens geschikt voor Londen van 23 a 26 cent per half kilo magere varkens en biggen vlug verkocht Aangevoerd 79 partgen Kaaa Ie kwaliteit van ƒ 32 ü ƒ 36 2de kwaliteit van ƒ 28 a f 31 Noord Hollandsche ƒ 30 a ƒ 34 Ooeboler ƒ 1 60 a ƒ 1 60 Weiboler ƒ 1 80 ü ƒ 1 46 28 September KAASMARKT Burgerlijke Stand GEBOREN 12 Sept Wilhclmiu ouden V M de Jonf ea U de Grnil JoUoMe Mfttfteui ooden J H vso Bdorea ei K van Vliet 13 Aaltje oodera J Balk en N Blom 14 Haltbga oodeii M Caboot en N Mea Johaona CathaHot ondan C P Steaawinkel en J C van der Slngi Uatje en Pietar ondera P van Reeden en M Jorg OVERLEDEN 13 Sept S Leenwu 2 d J T de Jong Ud 15 M H DiepevMn 47 j REHDWD 14 Sept L 1 Zwart en U H de Jong 6 J Endanborg en A van der Starre H Slagter en J Saoderi Hedeu overleed na eene kortstondige ziekte mgn geliefde echtgenoot M H DIE PEVEEN in den ouderdom van rnim 47 jaar Wed M H DIEPE Vï KN KBUUFf Eenige kennisgeving De familie verzoekt van rouwheUag verschoont te blijven Oouda 15 September 1881 ♦ Aan allen welke op den 6n dezer bg het hon Zoontje getroffen onheil behulpzaam zgn geweest of pogingen tot redding hebben aangewend of op eenigerlei wgze van hnnue belangstelUng hebben doen blgken betuigen de ondergeteekenden hunnen oprechten dank G HOITINGH A HOITINGH geb Schilpib