Goudsche Courant, zondag 18 september 1881

WEËELIJESCHE STOOMBOOTDIENST I tot vervoer van GOEDEREN I tusschen Rotterdam en Texel v v v GOUDA WADDINXVEEli BOSKOOP i ALPHEN HAARLEM KROMMENIE I f AÏJKMAAR NIEUWEDLBP N 2663 j AÉJKMAAR NIEUWEDLBP en in directe vyrbinding met de geregelde STOOMBOOTDIENST naar HOORN Van ftOTT RDAM eiken DONDERDAG s morgens vroeg Yan TEXEL eiken MAANDAG s morgens vroeg I f Informaiiën omti int deze diëtist zgn te bekomen te TTEROAM j h La Ag nt Pi BEEDEROtjÊÊ Vmcluridijk i jpUDA a N WIEZER i I NIEUWIlDipP I i L iJMIT aan Wm B oi TEXEL j 1 A e RUUTER e fe ALKMAAR aaii tl utoor 4e Onderneiiiig 1 I Vaa I EEinÜEN i ADVERTENTIËN worden geplaatstTan 15 regels a 50 Centen iedere regelmeer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Afzonderlgke Nonunen VIJF CENTEN pp a Coikpoiis verkrggbaar h l den Pachter der Buitten W den Gfoóten Sohonwbnrg te Sotterddm Bg een dagj+ooroit bericht worft voor beJ sproken plaataei gezorgd I j F H ARENDS VElioOTSCHAP Blgkens acte den 24 Augustus 1881 voor den Notaris C A M SMITZ te Venray verleden is door de Heeren IJKE De JONG koopman te Huüum gemeente Leeuwarderadeel JOHANNES ZIJLSTRA Tjbïiidzoos koopman aldaar HENDRIK TRYNES koopman te Venray ray en CORNELIS Van dee LINDEN GkiiAEDZOON koopman te Waddinxveen onder de firma De Jong Trynes Co aangegaan eene Vennootschap strekkende en zich bepalende tot bet inkoopen en handel drgven in Suflaque Cwyw Galanden Bterra Leonae Aardttootkoeken onder de benaming van Mandvbi Veevoeder Deze Vennootschap is begonnen den 24 Augustus 1881 en zal eindigen den 30 Juni 1893 Zg is gevestigd te Leeuwarden nevenkantoren komen te Gouda en te Venray Met onderling goedvinden der Vennooten kan de zetel der Vennootschap naar eene andere plaats worden overgebracht Bg overlgden van een Vennoot wordt de Vennootschap liiet ontbonden en heeft diens weduwe het recht van lidmaatschap bg plaatsvervulling Voor inkoopen tot een bedrag van ƒ 1000 voor verkoopen en het verleenen van kwitentiën voor geleverde waren heeft ieder Vennoot recht tot teekening der firma Alle andere handelingen overeenkomsten en verbindtenissen met betrekking tot derden zoomede alle inkoopen of leveringen langer dan ééne maand loopende tegen vooraf vastgestelde prgzen moeten door de Vennooten gezamentlgk worden aangegaan gesloten en onderteekend Venbay September 1881 Nament de Vennooten voornoemd SMITZ NotarU IfcflLS te H Jest en VerkoucJHeifl bij ila ijmaakers I Haven B 17 I WÊJI Ê t L October PH K begint een nieuw Kwarta l van de GOUÖSCHE COURANT zij die zich abonneeï en ontvangen de verschijnende Nommers tot dien latum GRATIS BiNïraafLAira OOUDA 17 S plc iiW 18S1 In ilen loop doer week i de ounin 1881 1882 ua de Burgerafondachool Mngevanfreti O berolkiog dier tSuui bedraagt 83 laerlingea S7 in de eenui IclasH 23 in de tweede ktaue 14 io de derde klasse Aan Het voortginet ondenrqi io een of meer leerrakkeo wordt door 9 leerliogca deelgeoooen Voor de akia ali ouderwyter werdeu Dosderdag te t Uage gcexamioecrd 10 caudidatea 3 werdcD afgewezen en 7 toegelaleu waaronder de beer 1 C Ue Brnyn uit Oonda Hedcumorgen ten 10 ure waren op de begraafplaats albier de leden der Licdertafel Apollo rereenigd beiieveng vele andere belangstellenden bg de ter aardebestelling ran den heer M H Diepereen lid fan bet Bestuur der roornoemde liedertafel Toeu de kist met het stoSelgk oirerschot des overledenen in de groeve was neergelaten tong Apolla op geroelrolle w JE een sohoon lied ter eere der nagedachtenis van den gestorvene Met een woord san dank namens de familie werd de droeve plechtigheid gesloten eloovtn t S de nswand T f O een onbevlekteu leZ hüi Icir S en een voorbeeld LTv lhu I T l lenkbeeldenwerd n litY t e eltens met toepassing op Da r J ï door den redenaar ontwikkeld van t or ienaar den jubilaris WkenfLu P onvergetevtreerd h f blijken van üefde Tveni n t J el en d e hl It r n ï f e Ü Gods die hem tot dat alles bekwaam had gemaakt Snr M h t tt egenvand wJ Tn Tt oo echtgew an n tulk een waardig herder too vele jaren r TLT d MsWdm n te hebben beiten 1 l Ü et den ophouden voor den jobdaris van God te bidden dat hij bij iord i J er mich Zl f eeken van den tegen Gods over herder en geloovigea besloot de redsnaar tgn diep treffend feestwoord taal we rH i des redemuira hartelijke taal werd de dienst voortgetet en voleindigd Het verdieastelgk tangkoor van dete Kerk die tOo vele nemende elementen telt voerde bg dete gelegenheid de groote mis van Beethoven in C voor mannenslemmen gearrangeerd door den heer Marinus met veel talent uit Zee Rivfer en BrandverzekeringMaatscliappijen f Voor Zee Rivier en Brandi erzekeringMaatschappgen worden AOHNXfUf OEVBAAOD met goede relatiën tlgen hooge provisie Franco ofiFerten onder letters LHB aan het Alg Adv Bureau van NUGH tan OITMAR Rotterdam In eene fats familie is tegen 1 Oct gelegenheid voor ROST mmmm voor een HEER of schoolgaande JONGEN met vrge kamer Brieven onder No 624 aan het Bureau dezer Courant ZATERDAG a s VERSGHE APPELBOLLBII bij Raaijmaakers Banketbakker Haven B 17 Mevrouw J W SCHOUTEN OOSTHAVEN vraagt met November eene DIËIVSTBODE goed kunnende KOKEN en WEBKEN TE HUUR voor een klein Gezin een Benedenhuis Huorprgs f 1 50 Adres aan het Bareau dezer Courant Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandache Cott ranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda tt ÊT Q afschrift is voldoende pf Snelpersdruk van A Beinkban te Gouda Z K U Alexander der Nederlanden Prins van Oranje is naar trg met leed weten vernemen vrg ongesteld Donderdag boetemde tgii tiekte telfs eenige beiorgdhejd in doch het verheugt ous te kunnen venekeren dat daarvoor heden geen grond meer beslaat Fad Naar men verneemt lal a s Maandag des namiddags ongeveer S ure de eerste steen gelegd worden voor het Stoomgemaal van dea Polder Willens De gemeenteraad van Rotterdam heeft Donderdag op advies van B en W nfieijtend beschikt op het bekende adres van den beer A K van der Oarden alhier betr de concessie voor een stoomtramweg door die gnieenle De heer G Hogendooru Jr te s Oravenhage heeft bjj gelegenheid van het overlgden ran Z K H Prins Frederik eenige dichtregelen vervaardigd en die toegelouden aan den Prins en Prinses von Wied voor welke toetending de heer Hogendooru eene dankbetuiging heeft ontvangen De vervaardiger die de beleefdheid had ons genoemde dichtregelen toetezeuden tal ons ten goede houden dat wij met het oog op onze geringe plaatsruimte die van hartelijke deelneming getuigende Aroorden niet opnemen doch ons tot dit bericht bepalen Op de begrooting van Rotterdam voor 1882 is o a een post van 30 000 uitgetrokken onder de uitgaven welke som bestemd is om de katten van uitbreiding der pojjtie aldaar te dekken Voorts stelt de begrootiug iu het vooruitiicht dat tal van belangrijke werken welke reeds lang onderhanden tgn in 1882 voltooid zullen worden Voor al die werken wordt nl het resteerende van de daarvoor uitgetrokken gelden op de begrooting uitgetrokken Die werken tgn Io de aanleg van 1 havens kaden en andere werken op Fgenoord 2o bet gebouw voor het Erasmiaansche gymnasium 3a het abattoir 4o het drgveud droogdok en 6o de vischmarkt De statuten der Veieeniging van margarineboterfabrikanten in Nederlaud tgn door Z M den Koning Donderdag IS September II had in het hotel de Zalm alhier de aanbesteding plaats doorDgkgraaf en Heemraden van den ZuidpUspolder in Schieland van Het opmaken van deu luidelqken berm van den tnidclgken Dwarsweg het verhoogen veriwaten en versterken van gedeelten Ringdgk het faersobieten van Togten het leveren en steken van kieltuin en het vervoeren en storten van Brikpuin De aanbesteding geschiedde in teven peroeelen Ingeschreven werd door Eertte perceel J Heuvelman 1082 M Euiterveld 1087 C v d Kroef ƒ 1079 Tmedt Perceel M Buiterveld 1259 W Heuvelman 1308 Derde perceel J Uilman 116 J Droog 120 Fierée perceel 3 üitman 818 3 Droog t De ondergeteekende betuigt zgnen dank Toor de vele blijken van J3elangstelling onderToniden bjj zijne BBNüEkiNG tot Wethouder J M NOOTHOVEN van GOOK Gouda 14 Sipt 1881 De GRONDEIGENAAR die Maandag morgen vroeg zich heeft aangemeld bjj den Heer B MOELANl van JlMBDEN Hooge Boesem IG Rotterdam wordt verzocht zijn Adres op te geven Ter voldoening aan de Wet van 25 Mei 1880 Staatsblad N 85 is door ALBEpTOS DERCKSEN handelende onder de firma DERCKSEN Co den 14 dezer gedep neerdter Uri£Se der Arrondissemeuts Rechtbank te Rotterdam EEN MERK bestemd om o verschillende wgze en in alle kleuren te worden gedrukt en gestempeld of gebrand op kasten vaten papieren en linnen zakken en ainpnaiïde soorten van verpakking der HaDde 1l p fabriekswaren j Het Merk heeft eene eivormige gedaante aan de punten afgeplat Op zgn plat gelegd is het verdeeld in drie vlajcken in het boveist vlak is met kapitale letters en in kromme richting gedrukt A DERCKSEN Co eiJ op dezelfde w ze in het qndervlak DUBBELE BUURT B 3 GOUDA In het biAnenvIak is met kapitale letters in kromme richting gedrukt DE TABAKSPLANT daaronder in eene rechte richting TABAK SNUIF SIGAREN en daaronder weder in eene kromme richting KOFFIE THEE enz A DERCKSEN Co hölla vdsot ¥ MaatscjLappij van Landbouw Apdïeling GOUDA BN OMSTREKEN Wegens het droevig overlyden van Z K H Prins Frederik der Nederlanden wordt de Algemeene TENTOONSTELLING te Schagen ééne Week later gehouden Inlichtingen omtrent de juiste tjjdstippen van een en ander zgn verkrggbaarbg den Secretaris der Afdeeling den Heer D NOGTEREN te Moordree tt Tegen 1 ECEMBER wordt GEVRAAGD een l lllliiiiSi goed kunnende MELKEN Adres met franco brieven onder No 623 aan het Bureau dezes Ondergeteekende wonende beneden PaoviDBNTiA Lange Groenendaal te Gouda bericht hiermede dat hg aangesteld is als gepatenteerd TmTEÜSENAFSLAOES van Roerende en Onroerende Goederen Bg deze gelegenheid biedt hg tevens aan eene massa GOEDEREN bestaande in HUISHOUDELIJKE Artikelen Keukengereedschappen enz welke tot zeer billgke prgzen zoUen worden opgernimd waarvan zich een ieder kan overtnigen zoowel zgne Medeburgers als die Van buiten deze Gemeente Door zgne capaciteiten durft hg zich vleien op uw aller gunst en recommandatie M A TRIJBITS 1881 dag 18 September GOfpSCHE COURAWT Njeuws en AdverleDtieblad voor iooda en Omstrekeo V ée uitgave dezer Courant geskl ZONDAG I WOENSDAG en VRIJDAöJ In de Stad geschiedt de uitgave in det ttvond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBR DAG De prgg per drie maaqden is 1 25 De monding Van ad artantito kan gagcMeden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave friWo per port 1 50 i i V de pereed A v o der Kroef Aiu 319 J Uitman 330 i den Boer 343 C Slootjes ƒ 890 8 rl Vliet ƒ 395 Kruijt 4 4 C V d Krorf 495 Zetde ferceel 8 van Vliet ƒ 290 C Slootjes 8 C V d Kwef 334 J Kruijt S46 J Üitman 1867 76 3 den Boer 379 A van d r Uef Ai ƒ 411 den Zeeende ptretil G SliSltjes 223 3 Boer 261 A van der Kroef A n 267 3 Uitman 11 87 Uit ZevenbuiMU ebr j t mci ons Het prachtige uajaai ider ooals wij dat een paar dagen Imben gtaaUa kuait den Uodnun in liju arbeid teer te Wadr Ëen groot deel duivenen paardenboonen nog wat haver gerst en tarwe wachten om biniin gehaald te wordru Geen wonder dat llerwegjen op d tkim gtaaU facdrigvighaiit heersabt De aardappkleit die gedolven worden geven maar een matig faesahot Over het algemeen ign ig klein van stuk en vertooneu weinig kenmerken van uekte Het was vour de parochianen van de B C St Willibronluskerk te s Hageen vooralle Catholiekea der residentie Donderdag jl een gewigligc feestdag De heer F i Sehagt pastoor aan genoemde Kerk vierde uamelgk gedachtenis van tgnSOjarige priesterlgke bediening Aan den morgen van dien dag werd ouder het opdragen vau de Uo mis door den jubilaris de feestrede uitgesproken door den heer Malingré thans pastoor t Qouda die vroeger als kapelaan aan de H Willibrordus Kerk verbonden as en dus vele jaren de vrieadsehap van den jubilaris genoot en hem van nabg in ign geiegenden arbeid leerde kennen De feestredenaar de tot grondslag igner welsprekende toespraak Se woorden van Paulas Brief aan de Corinthiërs het vierde hoofdstuk de beide eerste verten In de aanvang igner rede deed de eerwaarde spreker uitkomen hfw een hooge leeftgd op ilch elf nog niet altgd een tegen is voor hem die een hoogen ouderdom bereikt of voor de maatschappij geIgk een mensch dan ook niet enkel wegens ign grijsheid gepreten wordt Eerst wanneer hg met getrouwheid vervult de roeping welke hem werd opgedragen rn tich door i ju leren onderscheidt vindt hij genade bg Uod eii lof bij i e mensofaen Zoo vau eenigeu stand iu de maulsoiiappg dan geldt dit teker wel van den priester Bekleedt hg een heerlgk en begeerlijk ambt t legt de grootste en dierbaarste verplichtingen op hem gclgk door den Apostel met tooveel krocht en betieliug was geiegd De uitnemendheid der prieslerlg ke roeping maar ook de groote verautwoordelgkheid welke tg oplevert voor hem die t voorrecht ontvangt om haar te bekleeden werden toch door den Apostel iu de tinrijke tekstwoorden geteekeud Ia dete ure kwam dete Apostolisohe uitspraak den feestredenaar hoogst gepast voor om door haar verder wijding te geven aan de faestvrengde van den geliefden herder en van de hem liefhebbende parochianen Zg tgn de ware priesters de wetenigke dienaars van Christus de oprechte dienaars der verborgenheden Gods die t Evangelie naar dea Heeren bevel met getrouwheid verkondigen deu tegen der genade