Goudsche Courant, zondag 18 september 1881

goedgekeurd Naar wg Tcrncmen If iüi bber eeue rergadering plaats hebben om middelen te berameu waardoor het doel der Vereeuiging verbetering van den toestand deier industrie kan worden bereikt In deiv Dacht tusachen Woensdag en Donderdag werd te Beverwijk inegbrokcu in de consistoriekamer van de Luthersche kerk waar een som van circa driehonderd gulden den vorigen dag door coutributien opgehaald geborgen was De koster die op het gerucht afkwam kreeg van den dief een slag waardoor het hem onmogelijk was dezen te herkennen Kenigb leerlingen van het gymnasium te Amsterdam hebben een vereeniging gevormd voor de oprichting van een gymnasiaal blad Het eerste exemplaar dat met 1 October a s het licht zal ziea zal o a bevatten het aantal leerlingen docenten Iccaliteitea euz en verder alles wat op gymnasia betrekking heeft niet alleen in Amsterdam maar over het geheele vaderland Dinsdag hielden een vijftienhonderd Farijsche timmerlieden die nog steedi niet het werk hebben hervat een vergadering om te beraadslagen over de oprichting van een groote timmerlieden vereeniging die voor eigen rekening werken zal Een bankinstelling heeft een half millioen als dryfkapitaal aangeboden onder beding dal ieder der leden jaarlgks tien francs zou aflossen Men is het nog niet geheel eens geworden wel hadden de meeste werklieden ooren naar de stichting van zulk een vereeniging Dagelijks wordt aan de werkslakers als ondersteuning achthonderd francs uitbetaald Yeleu echter weigeren een ondersteuning aan te nemen Koning Kalakaua heeft afscheid van Europa genomen en is Dinsdagavond van Liverpool naar NieuwYork vertrokken aan boord van het stoomboot Cellie van de White S ar Line Een aantal hooggeplaatste personen deden den Koning uitgeleide Hij denkt acht dagen te Nieuw Tork te vertoeven en dftn naar zijn land terug te keeren Het Fad de ontwerpen betreffende de militie en schutterij voorloopig besprekende wyst op de uitgebreidheid er van Ze bevatten samen niet minder dan 500 artikels meest allen onderverdeeld iu paragraven waarvan elk op zich zelf weer een artikel uitmaakt Bij afschaffing van toestanden die velen verderfelijk achten had de inrichting eenvoudiger kunnen zgn maar wanneer men zich plaatst op des ministers standpunt moet men erkennen dat aan deze ontwerpen meer zorg is besteed dan vroeger bij soortgelijke voordrachten t geval was De redactie der artikelen is duidelyk en verstaanbaar en de bggevoegde memories dragen het bewys van veel studie en van dea ernstigen wil om de volksvertegenwoordiging zooveel mogelyk in te lichten Daar de Min veel meer hechtte aan de nieuwe legerorganisatie waarmede de Kamer zich door aanneming der begrooting vereenigd heeft is het van veel belang de werking dier organisatie te kennen Maar al is die werking gunstig onnoodig wordt daardoor de nieuwe regeling van militie en schutterij niet Hoe zij zou worden wist men reeds lang Het Fad herinnert aan hetgeen de Min omtrent de hoofdbeginselen vroeger heeft medegedeeld maar tevens aan de principiëele beetryding daarvan door de hh Seret en Kool De vragen waarop de vertegenwoordiging antwoord te geven heeft zijn Verdient uw stelsel goedkeuring Zoo ja is dan aan dat stelsel in de aanhangige voordrachteu een zoodanige toepassing gegeven dat de vertegenwoordiging er met vertrouwen haar zegel aan hechten kan f Hoe het antwoord ook moge uitvallen zegt het Fad zeker zal men met den Min van Oorlog instemmen waar hij zegt Bij het aanwijzen der middelen lot hervorming van het krygswezen kuunen verschillende middelen tot hetzelfde doel leiden Welke oplossing van het inilitaire vraagstuk als het beste moet warden beschouwd is moeielyk positief uit te maken Het belang der zaak eischt echter dat er een beslissing tot staud komt die rekening houdt met de Ananciéele krachten des lands aun redelijke eischen voldoet onze weerbaarheid op doelmatige en vaste grondslagen vestigt en vooral iu staat ia om spoedig aan het leger zelfvertrouweo en aan de natie het bewustzyn van haar kracht te geven Te Nymegen is de 29e algemeene vergadering gehouden der Evangelische msatschappy In eene openbare samenkomst die de algemeene vergadering voorafging voerden het woord de hh dr Hofstede de Groot kerk hoogleeraar te Groningen en dr Herderschee pred te Oostvoorne De huishoudelijke vergadering werd bygewoond door een dertigtal afgevaardigden Het getal leden en begunstigers bleek 2952 te bedragen De rekening sluitende met ƒ 13905 in ontvangst en uitgaaf werd goedgekeurd Tot leden van het hoofdbestuur werden benoemd of herbenoemd de heeren 3 O Maris van Stndeling Ambaoht en dekoper te ArDhem en Joh Hooykau Herderschee te Nijmegen Naar men verneemt is op bevel der justitie procesverbaal opgemaakt tegen twee heeren te a Hi e wegens het bonden van een tweegevecht Bedoeld duel moet verleden week op het schietteriein van het gezelschap St Hubeit an het Kanaal aldaar hebben plaats gehad De jongste der beide partijen moet daarby eeue lichte kwetsuur aan den arm hebben bekomen Het voor de ontmoeting gekozen wapen was de degen Een ramp als Zoudog middag het dorp Elm trof is in Zwitserland sedert de verwoesting van Goldau in Sept van 1806 door een nardstorting van den Bossberg niet meer gezien Gelijk reeds iu het kort gemeld is veronderstelt men dat omstreeks 200 personen onder de puindorpea begraven liggen Men vreest elk oogenblik voor een nieuwe aardstorting nog ernstiger dan de vorige Elm ligt in het Sernf dal aan den voet der gUtachers Laoxer en Stookli onder het bereik van den Tscfaingelalp een berg hoofdzakelijk beslaande uit een leemachtige aarde Reeds sedert jaren werd de Tschingel als een gevaarlijke buurman beschouwd maar vertrouweljjlcheid doet vrees wijken eu tot iu de vorige week schenen geen voorzorgen te zqn genomen om het dreigende gevaar af te wenden Vrydag evenwel na twee dagen van hevigen regeu boezemde de toestand der spleten van den berg zooveel bezorgdheid in dat de dorpelingen een looalen ingenieur ontboden om middelen ter verdediging te beramen maar alvorens meu den tyd had om er toe over te gaau had de catastrophe plaats Zondag namiddag even over vyven stortte een groote massa aarde en rots van den berg neder het grootste gedeelte van Unterthal dat gedeelte van het dorpr t welk op den rechteroever der Sernf is gelegen met zich sleepende Eau uur later voltooide een tweede aardverschuiving het werk van verwoesting terzelfder tgd de dorpelingen overvalleude die bezig waren met huo bloedverwanten en vrienden uit de puinhoopeu op te delven De handelaren in Npörd Amerlkaansche tabak te Rotterdam hebben nadut ook de Kamer van Koophandel tot opheffing van i $ waag geadviseerd heeft zich andermaal met een adres tot den Gemeenteraad gewend ten einde hun belancen te bepleiten Zij beweren dat bij een reorganuatie van de waag deze in plaats van nadeel voor de gemeentekas zelfs winst zal kunnen afwerpen Ook straalt in dit adres uiet onduidelijk door een reeds vroeger geuite klacht dat de tabakshanclel in de Botterdamsohe K V K volstrekt niet vertegenwoordigd is Buitenlandsch Overzicht Het soldatenoproer in Egypte is voorloopig geëindigd met eene schikking Van den eisch tot vermeerdering van het leger hebben de eedgenooten afgezien Daarentegen zgn hunne andere eisoUeu ingewilligd Vanzelf spreekt dat dit niet zoo kan blijven De voorloopige schikking echter geeft tgd en daardoor gelegenheid om andere maatregelen teberamen De Porte wil een baitengewonen commissaris naar Egypte zenden wanneer er van dat plan al iets komt zullen Engeland en Frankrijk wel zorgen dat h j niet veel uitricht Volgens de Timei zijln de hoofdvoorwaarden van het met de muiters getroffen vergelijk dat de voorschriften der militaire commissie worden uitgevoerd met uitzondering van de vermeerdering van het leger de regimenten zouden Cairo verlaten binnen termijnen door Cherif Paoha vaat te stellen die met Mabmoud Sami als minister van oorlog een kabinet vormt Er worden nog steeds troepen naar Tunis verzanden en op de marine werf te Toulon worden toebereidselen gemaakt voor nog grooter verzendingen De laatste berichten uit Tunis luiden dan ook nog niet opwekkend De hoofdstad had gebrek aun water daar de opstandelingen de waterleiding haddeti afgesueden Een verkenningskoloune v n generaal Sabaltier had zich wat ver buiten het kamp gewaagd werd door de Arabieren overvallen en na een verlies van 7 duoden en 15 gewonden op de vlucht gedreven Het gerucht liep te Tunis dat Sabattier geheel door de Arabieren was omsingeld De Arabieren zouden besloten hebben Keirouau tot den laatsten man tu verdedigen De onderhandelingen over het handelstractaat zullen althans de Timei verzekert het worden herval op den grondslag alsof de door Engeland gevraagde en door Frankrijk geweigerde verlenging van het bestaande tractaat voor drie maanden nog eene open quoestie was Dit is reeds een bewijs dat de na dien tgd tusichen beide staten gevoerde onderhandelingen met gunstig gevolg bekroond zijn en schijnt een goed vootteeken voor de kans om tot een vergelijk te geraken Van officieuse Dnitsshe zijde wordt bericht dat de Rijksdag waarsahijnl jk v Sor den Pruisischen Land dag tot een korte zitting zal worden bijeengeroepen tot vaststelling der begrooting de verdere werkzaamheden van den Bgksdag zouden warden verdaagd tot na de zitting van den Landdag Opmerking verdient in de tegenwoordige omstan digheden een woord uit Bismarck s blad de Pn viitcial Corretpondenz Hoezeer afwezig zegt het officieuse bkd was de keiier van Oostenrijk eensgezind met de te Dauzig bijeengekomen keizers De goede verstandhouding der drie keizerrijken heeft gedurende tien jaren voor Europa den vrede bewaard Zg zal dien ook in het vervolg bewaren en den volkeren de noodiite veiligheid en rast verschaffen om al hunne krachtoi te kunnen wijden aan vreedzamen arbeid en gezonde ontwikkeling hunuer binuenlandsche verhandingen Zoo het niet reeds overtollig wss zou de bijeenkomst te Danzig in dit opzicht de beste verwachtingen doen koestereo voor de toekomst Er wordt melding gemaakt van ontzettende bosohbranden in Michigan het geheele sahiereilaud tusschen het Huronmeer en de Soginaw baai is platgebrand Deze streek was met wooden bedekt wasria de bevolking op 60 000 zielen geschat op verschillende plsstten gehakt had Sedert twee maaodea was weinig regen gevallen en toen op 5 dezer het land door een orkaan werd geteisterd grepen de vladamen met ongelooflijke suelheid om zioh heen In twintig steden is bijna geen gebouw blijven staan Een zware regen heeft eindelijk de vlammen bijna geheel nitgeblusoht Bg onderzoek is gebleken dat eene oppervlakte van 1000 vierkante mijlen is pist gebrand Velen zijn omgekomen en men rekent dot tienduizend mensohen van dok en voedsel fijn beroofd De bijzonderheden omtrent den nood welke onder hen heersoht zijn hartverscheurend Vele personeu worden nog vermist Van alle zgden worden de krachten ingespannen om de noodlijdenden te helpen Volgens het jongste bulletin betreffende den gezondheidstoestand van den heer Garfield gaat het met de genezing der wonde goed vooruit eu is de toestand van den patiënt over het algemeen bevredigend Pols 100 bloedwarmte 98 04 adeohaliug 20 Dr BUss acht het gevaar gevekeu verschijnselen van koorts zijn niet meer waargegomen GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedeponeerd s Een Sohaar een fantasie Arrobaudje een goud Kruisje een wit Kinderschorlje een Zakje met eenig geld een lap blauwe Voering een Beleenbriefje een Sleutel van een brandkast e n ijter Kuipje met do beursje een Sleutel een goud Kruisje met photohraphie en een Bajonet met schede vermoedelijk van eeu schutter Kantongerecht te Gouda Tereohtzitliug van Woensdag U Sefit 1881 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD H van der L genees heel en verloskundige ti Woerden tot ƒ 10 of twee dagen wegens ab onderhoudsplichtige van de Enkele Wierickerkade onder de gemeente Hekendorp en gelegen in het Groot Waterschap van Woerden niet zorgen dat die kade de vereischte kruinsbreedte en hoogte had P B scheepsjager Ie Oudewater tot 0 50 of ééa dug wegens laten grazen van zijn paard op eens anders grasgewas op het jaagpad Ungs den IJsél onder Reeuwijk A W landbouwer te Barwontswaarder tot 3 of ééa dag wegens rgden in draf over de beweegbare brug aan den Kleiweg te Gouda A K smidsjongen te Gouda tot 1 of a l Ki wegens klimmen op een rijtuig rijdende op de Markt te Gonda J O koopman te Bodegraven tQt 1 at ééa dag wegens als geleider van eeu kar bespannen met een hond niet zorgen dat die hond voorzien was van een muilkorf op de Markt te Gouda A B schipper Ie Gouda tot 1 of één dag wegens wateren op den openbaren weg aan het Veerstal te Gouda buiten eenen waterbok BurKerlijke Stand Gouda GEBOREN H Sept AegDitinna ouden J vaa der Ziet en A F Meger FnDcioa Jobiana ouden J d Joog m J F MesMr 15 Jaa Willem ouden J Kooimso en E M VBO Leeuwen Jobsnua Christin Joaina onder J D de Bock en I N van Zutphen 16 Jacobua oudere 6 Tempelman en A Slobbe Francin Coroeli ouden I J 1 Noordeman en M M Wagenur OVERLEDEN 16 Sept F A ScfaoUen 5 m I L IJiielitiJn 11 j 10 m 16 C J Spruijt 18 d I H Larivelt 1 j 4 m ONDERTROUWD I 16 Sopt A Zegidd 26 j sa H W Scbouten 25 j F Bont 25 j en C Wmr it j Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten ran 8 tot 14 Sept 1881 Hoordreoht GEBOREN Gerrit ouden M C Vollebregt ei F Strubbe l4 rea Johuine onder J vso Sprang en G v n Vliet OVERUBDEN L Beekman 67 j O Tolltkregt 4 d Gouderak GEBOREN Adriean ouden T van Schieveea ai A W Jookera Maria Wilbelmin onder J Flak en M Kalknin Arie oaden I der Vli t ea A dan He d Aart onder F Sterk en J Luüt Pietar ondera K Vink ea N Kalkman GEHUWD T Boer eu P Boer StoIwUk GEBOREN Adrian ouden H van Damea M Hudeniël OVERLEDEN T Klpteijn 79 j W Knoop 52 j GEHUWD C de Jong en A Stout Haastreobt OVERLEDEN W vin Mugea 61 j Waddinxveen GEBOREN Jan ouden L Ramp en C Voerkamp Jannetje ouden J van Zooaerenen A Owehou Jacob Hillegooda ouden C Thoan 0 O Binrmsn Zerenbaizen OVERLEDEN C Timmer 65 j ADVERTENTIËN ♦ Voorspoedig bevallen van eene Dochter 1 N VAN ZÜTPHEN Echtgenoot na J D Dl BOCK Oouda 15 Sept 1881 Hedeu overleed na eene kortstondige ziekte mgn geliefde echtgenoot M H DIEP£V£EN in den onderdom van raim 47 jaar Wed BI H DIBPE7EENErvijft Eenige kennisgeving D familie vtrzoekt van romebeilag vertchootit te blijven Gouda 15 September 1881 Heden overleed na een kortstondig Igden tot diepe droefheid van mg ea mgoe Einderen mgne geliefde Dochter JOBANNA LENA op den jeogdigen leeftgd van bgna 15 jaren C LISSELSTUN Oouda 15 September 1881 Voor de talrgke bewgzea van deelneming bg het overlgden mgner innig geliefde Echtgenoot C Q VAK STEENBERGEN hier en elders mg betoond betaig ik mgnen hartelgken dank L U SCHOTSMAN Emer Predi Oouda 17 September 1881 Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden banner geliefde moeder en behnwdmoeder Mevrouw SCHOTSMAN van Stmnbirokn betuigen deondergeteekendén hun hartelgken dank G J DB JONG Q J ZN A W Dl JONG Schotsman Db a m prins l j a pbins schotsmah Den hartelgksten dank betnigen wg ook namens onze Kinderen en Bebuwdkinderen voor de vele en hoogst treffende bewgzen van innige deelneming en hooge belangstelling zoo uit deze gemeente als van elders van onderscheidene zgden en op verschillende wgzen ondervonden bg de herdenking van ons 40 JARIG HUWELIJK en bg de feestelgke viering van het 40JARIG DIENSTWERK als HOOFDONDERWUZBR Onvergetelgk zullen die dagen ons en den onzen blgven en brachten wg zoo gaarne den houderden die deelden in ons geluk persoonlgk onzen dank zoo kwgten wg ons bg het onmogelgke daarvan op deze wgze van een hoogst aangenamen pliohi G B LALLBMAN M P LALLBMAN Moofdreat 14 Sept 1881 Vbobo Het BDROBBIJJK ARMBESTUUR te Gouda zal in het begin van de maand OCTOBER 1881 AANBI18TJBDEN de LEVERING en UITDEBLING van p m 100 000 stuks goede BA GOBBTVItX voor den aanstaanden Winter De uitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moet i geschieden De verdere conditiën liggen van af MAANDAG 19 tot en met ZATURDAG 24 SEPTEMBER e k dagelgks in de Armkamer ter lezing Het Burgerlgk Armbestuur De Secretarie De Voorzitter W POST DROST A ROMEIJN KË11AI1SGËV1I G Het KANTOOR vui den Praktizgn G G MURRAY ra is verplaatst naar den FLVWEHLSN8INQEL Mj de Doelenbrug No 595 aldaar Voor het behandelen van alle Burgerlijke en Handelszaken het geven van advies in alle geschillen het plaatsen van OELD faetzg op Hypotheek of onder loMeBoTysteUing waarvoor hg thans EmaBOOT KAPITAAL disponibel heeft het opmaken van alleACTEN en CONTRACTEN en het invorderen van is het KANTOOR geopend dagelgks van des voormiddagH 9 tot des namiddags 4 ure Gouda 19 September 1881 G G MURRAY Op een der beste standen van Gouda is tegen lo OCTOBER te HUUR eene Gemeubüeerde VOORHLAMER met VRIJE SLAAPPLAATS Adres onder No 6S6 aan hel Bureau dezer Conrani Tegen DECEMBER woidt GEVRAAGD een goed kunnende MELKEN Adres met franco brieven onder No 623 U het Bureau dezes TE HOUR voor een kkin Gezin een Benëdenhuis Hunrprgs f 1 50 Adres aan het Bureau dezer Courant VBRSCH VOORHANDEN APPELBOLLEN KATTENTONGEN HEEBEUBAITEET Koninginnehrood verschillend klein gebak bg RAAIJMAAKERS Haven 17 VEMOOTSCHAP Blgfcens acte den 24 Augustus 1881 voor den Notaris C A M SMITZ te Venray verleden is door de Heeren IJKE Db JONG koopman te Huizum gemeente Leeuwarderadeel JOHANNES ZULSTRA Tjbeedzoon koopman aldaar HENDRIK TRYNE8 koopman te Venray ray en CORNELIS Van die LINDEN Gkbabdzoon koopman te Waddinxveen onder de firma De Jong Trynes Co aangegaan eene Vennootschap strekkende en zich bepalende tot het inkoopen eu handel drgven in Buflsque Cayor GcUamen Sierra Leonae Aardtiootkoeken onder de benaming van Mandubi Veevoeder Deze Vennootschap is begonnen deu 24 Augustus 1881 en zal eindigen den 30 Juni 1893 Zg is gevestigd te Leeuwarden nevenkantoren komen te Gouda eu te Venray Met onderling goedvinden der Vennooten kan de zetel der Vennootschap naar eene andere plaats worden overgebracht Bg overlgden van een Vennoot wordt de Vennootschap niet ontbo den en heeft diens weduwe het recht van lidmaatschap bg plaatsvervulling Voor inkoopen tot een bedrag van ƒ 1000 voor verkoopen en het verleenen van kwitantiën voor geleverde waren heeft ieder Vennoot recht tot teekening der firma Alle andere handdingen overeenkomsten en verbindtenissen met betrekking tot derden zoomede alle inkoopen of leveringen langer dan ééne maand loopende tegen vooraf vastgestelde prgzeo moeten door de Vennooten gezamentlgk worden aangegaan gesloten en onderteekend Vbnbay September 1881 Namene de Vennooten voornoemd SMITZ Notaris Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Maciiioaie Stoomzuivering Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt 01ITVAN6 EN BETAALKARTOOR L Droog leever Forluijii Rotterdam Rente h Deposito s f Jr 3 3 Opvraagbaar na drie dagen één maand twee drie zes twaalf Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stqrtinigen kunnen ook plaats hebben door tuBSohenkomst van den heer Me J PORTÜLIN DROOGLEEVBR Advocaat te Gooda ssssssegsmmm