Goudsche Courant, zondag 18 september 1881

Woensdag 21 8e teiDber N 2664 1881 GOUDSCHE COURAMT I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken omVMGEN X GROOTE COLLECTIE NIEUWSTE KlI DER WIi TERMAlVTELS JONGEHEEEEN PAZJES EN JASJES Mij beleefd aanbevelende UEd Dw Dr G HOUTMAN ONTVANGEN SI GROOTE COLLECTIE NIEUWSTE KINDER WIi TERMANTELS JONGEHEEEEN PAKJES EN JASJES Mij beleefd aanbevelende UEd Dw Dr G HOU TMAN WEEELIJESCHE STOOMBOOTDIE tot vervoer van GOEDEREN tusschen Rotterdam en Texel v v ïia GOUDA WADDINXVEEN BOSKOOP ALPHEN HAARLEM KROMMENIE ALKMAAR NIBUWEDIEP en in directe verbinding met de geregelde STOÜMBOOTDIBNST naar HOORN Van ROTTERDAM eiken DONDERDAG s morgens vroeg Van TEXEL eiken MAANDAG smoi gens vroeg Nadq e Informatiën omtrent deze dienst zgn te bekomen te ROTTERDAM bij den Agent P BREDERODE Visschérsdijk GOUDA N WIEZER NIEÜWEDIEP L SMIT aan t Hoofd op TEXEL A DE RüIJTER en te ALKMAAR aan t Kantoor der Onderneming Van LEEUWEN SWERVER 2ÜME mmi EN mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Blzonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDEAUXWIJNvan ƒ 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bU proefflessohen kwart en tialf ankers verkrijgbaar Frijsoouranten worden op aanvrage gratis en ti anko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd Het depól der Origineele tTA i3v j aia iisrEis DER SINGER MAATSCHAPPIJ bevindt zich te GOUDA HOOGSTRAAT 122 23 VERKRIJGBAAR Amsterdaaisch Zoet Kog enbrood De PRIJZEN ran gezond en goed wichthondend BROOD niet kunstmatig wit zgn als volgt Gewoon KRENTENBROOD ƒ 0 23 het K 1ste soort GEBUILD 0 21 2de soort of Bruinbrood 0 19 TARWEBROOD of KROP 0 14 en wordt ook voor dezen prgs aan hnis bezorgd H VAN DEN DOOL Adres Spieringstraat F 49 Veiisoeke s ▼ pL een onpartgdig onderzoek Snelpersdruk Tan A Bbinkmaii te Gouda bjj L QROENBNDAL Gouwe tweede hnis Tan de Keizerstraat VEESCEE HErPALEN in onderscheidene afmetingen tunvrage Franco bij J MLLDER Bleekerssingelin BOUWMATERIALEN enz ApVEUTE fiE in alle Binnen en JButtenlandsche Couranten worden dadel k opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eén afschrift ia Toldoende Btf T GOEDEWAAGEN GOUDA Mark 146 neemt gelden in bewaring Tan af 50 mei 1 mi and opzegging a 4 s jaars Voor bedragen boven 1000 wordt onderpand in solide fondsen Teistiekt SLUIT op de gebruikelgke voorwaarden prolongatiën JBSLAST zich met alle Tenichtingen aan het Grootboek JBexorgt kostloos Oostenigksche Coaponbladen BBL AST zich met den aan en Terkoop van Effecten tegen een proTisie ook roor alle soorten Tan Loten ran Vs or Fondsen boTen 25 pCt VnVo onder 25 pCt Deagerorderd worden effecteoorden tot den middenkoers der Amsterdamsche beurs Terantwoord Wordt Gevraagd Toor een klein Gezin vier Personen een gesloten HUIS met aparte opgang om half December te betrekken Opgaaf van stand en hnurprys aan t Burean dezer üonrant onder No 025 GASCOKES van af 1 October e k 40 CEMTS per HECTOLITER aan de GASFABRIEK J de JONG Az Mr TIMMERMAN IK8TRDMENTEELE ZÜIVERAAI van Huizen Slaapkamers en Meublement Kuiperstaat K 227 Met 3 jaar Garantie HOÜTVËiLiM te ROTTERDAM Tan ca 200 000 stuks Vuren en Grenen F tersburger Croonstadtsche Zweedsehe Riga Me melsche W bnrger en Amerikaansche Delen en Platen Eene lading Coperwyksche en Petersbnrgvr Vijren Wpnrger Chrenen geschaafde en geploegde Delen en ca 4000 staks Vuren Baddings 2 X 6 I ieuwe Aanvoer Eejie lading Koldem Juffers Eené lading van circa 30 000 It soort Wijburger Chrenen Schrooten Verder Amerikaansche Orenen Delen en Platen Juffers Steigerhouten Mken Bibben Narva Sparren enz Liggende op de Werf Rotterdamsch WelTarenc en in de Nieuwe Loods in de Elisabethstraat aan den Hoogeo Zeedgk te Rotterdam op WOENSDAG 21 SEPT 1881 des middags ten 12 ure in het Verkooplokaal aan den Oostsingel ten OTerstaan Tan den Deurwaarder JOHAN OOENRAAD LACH bg wien op aauTrage Nptitiën te bekomen z n Het Hout is 5 dagen vóór den Terkoop te bezichtigen liggende deze Houtwaren gemakkel k te x OB water en per as Met 1 October J Kwai taal van deGOUDSCHE COURANT zijdie zich abonneeren ontvangende verscHQjfi ide Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA O S pleiiili r 1881 Het Utdvnea aemea wij dal president Garfield OTSrttdeu ii Ook oou leun lalUu met dtelaeniiag deie tydioK reriMnuD te meer daar iu deo laatstea tgd legronde hoop besload loor xyn bentel Gaifield werd Keboren It Noiember 1831 eo ra dui uog geen 8ü jaar oud Sedert No 1880 aa hg preaident Tan d repnUiek der Vereeiii de Staten Aan de Vereenigiug van gepeoaioneerde OvAf Officieren en minderen van het NederUndaohe Leger ia door U K H ilevrouw Friuaea Marianne tot ederopieggens eenc jaarlykiclie onderaleuaiug toegelegd van 100 o er welk bedrag roor 1881 èeda dadelgk kan worden bnehikl De beer I H UuUer teohniwih dire taw Tiude Uielstoomtramweg niaatiokappv Ie a llage dreli ova mede dat de onderbandelinKiD aameua oorAoemde Maatacbappy door baren direcMur geroerd mf én hMI A raa der U rd a alhier made ioaoe aieaaurra er Toor de Ijjn Oonda Dlreohl en IJiaelatein tot retallaat lebbeu had dat een overeenknmat tanoben beiden ia gealoteu loodal de lJiel8looutram eg Mg tbana aUéé aanrrager en nilroerder der lyn zal weten wat leer ia t bahiig der iiiak ook in dat van gemeenten en pabliek ie terwgi eene aanalniling met a Grarenhage iu bebewerking ia Door den heer D H Dibbetz oad iuapeotenr ran den atentaat in Ned Iodië en H Q ran Silleroldt cirielingenienr it een plan ontworpen tol hel leggen ran een atoomtram amol apoor ran Leiden tot Gouda op een der bermen ran den rgkiweg tot aan den Gemeeneweg langt deten weg naar het dorp Harenwonde en oottwaartt op tot aan den weg naar Waddinxreen en rerder naar Gonda meteeuijjtak naar Boekoop Door Z M den Koning ia benoemd tol ontrauger der dir bel en aeo te Woerden o a de beer D W C VeldhonI onttanger Ie Oouda buitengemeenten Onder het Toortittetiphap ran Dr D Terpatra had II Zaterdag alhier iu de Booieteil Om Genoegen de gewone najaartrergadering plaala ran de onderwijlen uit het arrondiiaement Gouda Na de opening der rergadering dia door een 30tal leden werd bygewoond en het leien der notulen erd alt puul ran behandeling aan da orde getteld D iUui lftu m vtriaxd m t ie ftriodieki toêltUi f van atniiM léerlngt De heer 1 Kiewiet de Jonge ran Oudewater die dit onderwerp inleidde atelde achlereeiirolgens dnidelgk iu bet liohl dat het in het l elaog eeuer goede Mattifioatie ia Ie dal roor toholeu ran minder dan 236 leerlingen d i roor tohofhn ran 6 klaaten met minder dan 8 onderwyten de aanneming ran nieuwe leerlingen ileohit eenmaal per jaar plaati hebbe 2e dat roor tcbolen met meer dan 225 leerlingende toelating tonder geraar roor het behoud eenergoede klaaaifioatie om de lea maanden kan plaatshebben en 3e dat toelating ran nieuwe leerlingen vaker dan tweemalen per jaar niet anden dan itorend kan werken op eaiie goede klaatifioatie en daarom af te keuren ia Met een in dien liu gc telde coDclnaie kou de rergadering zioh na eeflig deltt roikomen rereenigen Hierop broobteu de leden net deo Schoolopziener een beioek aan de Slearine kaarMnfabriek waartoe hun door de welwillendheid ran dadJMClie de toegaug waa rertchaft Door den directeur Dr H IJtael de Schepper en zijne adtitteuten geleid en weltrillend roorgelicbt iu alle wat op de fabricati betrekking heeft had men reelruldig tt tot geniën en bewondereu Na hier een paar hoogat genocgelijke uren te bebben doorgebracht keerden de oodarwijzert zeer roldaau naar het rargaderiiigtlokaal terug en lette men zich a n den el toebereiden diaeh Ala naar gewoonte heertthte hier een prettige toon en menixe heildrouk Mnooder een gewgd aan de SleariaeKaarteafabriek hare wakkere directie fgewitaeld door mnBtk en iiag rerboogde het tafelgenot Zateidagraiddag Dngerecr Ita half 5 n it hier een treffend ongeluk gebeiid Een drietal werkliedea ran de Steaiioe kaanenIhbriek in ooterredeii atem ing orer een oBtraogen beritping welke ru een oa ernatigeu aard wat dat eeo honger elb uil dia dienit werd oalalagen wat begonnen met het gebruik ran een borrel waarna bealotea werd tot een wandeling orer den JaoOorerwalMiHea dgk Het prachtige wéér dat wjj Zaterdag haddea tn de inwendige verhitting rertokte tot bet iMaieii ran een bad in den IJiel Meu gaf daaraau gehoor en ging te waier met het ueurig gevolg dat efB hiuaer al apoedig in de diepte retdween Bea der oreiigea iqa knaeraad willende helpen had niet alleea geen tucoea op igne ngingeu maar zonk crenpH ia de di Hs wej De derde riep aea MorbBrnmden schipper om hi Ip welke rerleend werd doch Ie rergeefs I Het mocht hun niet gelikkeu de ongelnkkigen te rinden De tohtpper tpoedde zich daarop itadwaarta waar hg bü bet knntoor der ttoonboot d Utel twee politie agenten rond die daar op de oankomtt der boot wachtten welke hem aauatonds rergezelden naar de plaaM waar hel onheil gebeurd wat Het gemohi daarran deed natttarigk tpoedig rele peraoneu intgelgkt daarheen gaan Na zeer geruimen tijd met dreggen en haken te hebben gezocht werden de Igken der ongelnkkigen eindelijk gerouden Zij heeten J Boot en A A Keijtcr de eerste wat bgua en de tweede ten rolle 25 jaar De eene waa onlangt iu het huwelgk getreden de andere zou waanohijnlgk binnen kort getrouwd zijn De minialer ran binnenl zaken jhr mr W Six heeft Zaterdag in de rereenigde zitting ran de beide kamen der Staten Geoenal de rolgende tlnitingtrede uilgetproken Het behaagde deo Kooittg mg te belatten u Zguer Migesteits dank orer te brengen roor uwe onafgebroken behartiging van s lands belaag waarvan deze zitting zoo talrjjke bewgzen oplerert Onder den tmarteljjken indruk ran het groot verliet dat den Kanin en igu huia met het Nederlaudtche rolk heeft getroffen roldoe ik aan deze koninklijke opdracht Na deugdelgke roorbereidiug wat het u gegareu ont raderlandsoh atrafwetboek tut tiaud Ie brengen Verbetering der weigering op den algeineeneu watentaat it door uwe raadpleging roorbereid In het belang ran de handelarerbiodingen der beide voornaomtte kooptteden van het rijk tgn door u gewichtige betlisiingen genomen Bg de pogingen tot bespreking van de rolktkwaal zoo rerderfelgk roor de maatschappij en roor het huisgezin werd op uwe medewerking ciel te rergeefa gerekend Het autenrareoht is naar den eitoh dea tgdt door u omtohreren en gewaarborgd Van de andere onderwerpen uwer beraadtlaging mogen aooh de roorziening iu bet belaug ran den bloei onzer ieerittohergen noch ook de regeUng der verzending van poitpakkelten onvermeld blijven In den naam dee koningt verklaar ik deze zitting van de Staten Generaal te ign gesloten Den miniiter ran binnenlandsobe taken werd in en nitgeleide gedaan door eene commissie bestaande uit de heeren lusiuger Blutse Merke van Gendt en de Baadt leden der Errste Kamer en uit de heeren Borgesint Hejrdennjck des Amorie ran der Hoeren en Patijn leden der Tweede Kamer Gisteren ten 1 unr it de gewone Vergadering der SlateuGeneraal nament Z M den Koning door de Ministère daartoe door Z M benoemd geopend Wegens den hofronw bleef het gewone oeremonineel achterwege en werdeu de Uinittert rau het paleis des Koniogs in hofrgiuigeu begeleid door een piket cavalerie uaar de vergaderzaal van de Tweede amer geleid en aldaar door eene Commiaaie ran leJKtn uit de beide Kamera ontvangen De Minister ran Finauelën hoofd van het Kabinet de keer Van Lijnden ran Sandeuburg sprak daarop de volgende openingsrede uit Mguc Heeren De Koning heeft ons opgedragen Uwe Vej adering van Zijnentwege te opeuen De droevige gebeurteni die Zijne Majesteit het Koninklijk Huis geheel het Vaderland iu zoo diepen rouw heeft gedompeld weerhoudt den Koning zich alt naar gewoonte in Uw midden te begeren De algemeene deelneming in het orerlgden ran Zgne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden bewijst hoezeer de deugden ran den edelen Vont en de diensten door Hem aan het Vaderland bewezen worden gewaardeerd Zijne nagedachtenis zal eerbiedig en dankbaar bewaard blijven Wg mogen rertrouwen Mijne Heeren dat ook deze zittiug niet onvruchtbaar zal zijn Voordrachten betreffende de Nationale Militie en de SelMUtng liggen ter behandeling gereed en tot henieuiug der bepaling omtrent het Vestiugstelsel zal U een ontwerp worden voorgelegd De Toontelleo tot regeling van het beatunr ran den Watentaat en tot roorziening in de behoeften van icheepvaart eu afwatering U ter overweging aangeboden zullen door nog andere van dien aard worden gevolgd Van de wetten rereitoht voor de invoering ran het Wetboek vau Strafrecht zullen U de ontwerpen worden aangeboden Tevens zal worden roortzegaan met de roorbereidiug eu geleidelgke iiidieniug van andere ontwerpen tot aanvulling eu hervorming onzer weigering Aan de herziening ran het kiesrecht wordt gearbeid De toenemende opbrengst ran s lands middelen ontslaat s Konings Begeering niet vau de zorg om nieuwe rooistellen roor te bereiden die tot betere rerdeeling ran de laaien der ingezetenen en tot rermeerdering van de inkomttea der Schatkiat kunnen leiden Tot krachtige bevordering der belaugeu ran handel landbouw en nijrerheid in Nederlandach Iodie zal ook dit jaar Uwe medewerking worden iogeroepea Gods zegen ruste op onze werkzaamheden In naam des konings verklaren wg de rergadering der StateaGeneraal te zijn geopend Volgent het VaêerUmd kan de ongeateldheid van Z K U Prina Alexander als geheel geweken worden beschouwd Onder hen die aan het Hnit ran wglen Z K HPrins Frederik rerbondeu waren en tot t Frinsens meest vertrouwde raadslieden eu vrienden behoorden was de geheimhofraad en secretaris de heer W F van Otterloo zeker degene die het langst met denzoo betreurden Prins heeft gewerkt Op 24 October e k zal bet SO jateu geleden zijn dat hg ajn betrekking aanvaardde C od Staten Gtoneraal Tweedx Kauee Zitting ran 19 September In de gisteren namiddag gehouden korte zitting aprak de igdelijke Voonitler de heer Wijbeoga een woord tot hulde aaa de nagedachtenis van Z K H Prins Frederik Verrolgens werden twee commissien