Goudsche Courant, woensdag 21 september 1881

benoemd tot oudenoek der geloofsbriereu van de nieuw btinuenidr ledeu Men icudt aan het Dagblad uil Muskau Iwee nummers loe van deu daar verschijnende oflioieelen rngtr Daaraan ontleejit meu de volgende bijionlierbeden lu de ambtrltjke mededeeliug van afsterven van den Prins gericht aan de bewoners van de stad eu heerlijkheid Muskan wordt gezegd dat de omvang van het verlits eii ziju diepernstige beteekenis vour Muskau zullen worden gevoeld dpor allen die deu Uoogeu Afgestorvene in Zyu stille geluk verspreidende werkzaamheid in Zijn aller harteu winnende vriendelijkheid leerden kennen en bewonderen Dat bewustzijn maakt den rouw over den Hoogen Ontslapene luo oprecht uit aller gemoed opwellende en IS er een waarborg voor dat Zyn nagedachtenis tol in de verste toekomst gezegend zal bleven voortleven Door magistraat en stadsraad van Muskau werd een adree van rouwbeklag aan de Prinses von Wied gericht waarin wordt betuigd dat de gansche b gerij deelt in de zware beproeving welke door het Haadsbcsluit Gods de Prinses en Haar Hois had getrolfen terw l de burgerg den Ontslapene beweent wiens onvermoeide eiwillendheid zoo veel verrichtte tot het bevorderen van het welzijn der stad God zoo heet het verder sohenke Hem rjjke vergelding voor de goer heid en liefde van welke Zyn hart altijd vol was en lenige Vuderlyk de smart van allen die door Zgu heiligen wil op den weg des rouwe zyn gevoerd Namens de Prinses werd daarop aan het Stedelyk Bestuur van Mnskau dank betuigd voor zijn warme deelneming in zulke schoone woorden vertolkt Ook het onderwijzers college van Muskau zond een brief van rouwbeklag aan Prinses Von Wied Wegens des Prinsen overlydcn worden deze geheele week de klokken der stad geluid van 11 tot 12 ure des voormiddags Beeds den eigen avond waarin de telegraphische tydiog van den Prinses dood te Muskau aankwam dedeo de klokken haar sombere tonen hooreu lu het levensbericht dat in den Jmeiger van den overleden Prins wordt gegeven wordt a de berin nering van de reeds medegedeelde bijzonderheden gezegd De in God ontslapen Vorst bezat bet beste edelste en trouwste hart dat ooit in een inauneugemoed klopte W ouden te heelen tranen te drogen was voor Zijn hart een behoefte een vreugde Sedert 1846 genoot Muskau bet geluk in den edelen Prins zijn Heer te vereereu Ieder weet wat de stad en dl heerlykheid Muskau wat Kerk en scholen aau den edelen en Iwillpuden Prins te dankeu hebben In alle woningen in alle hutten vloeien daarom thaus tranen door diepen rouw aan de oogeu ontlokt en dankbaarheid beersoht in aller gemoed voor de ondervonden weldaden Doch de liefde welke allen gevoelden voor deu Vader lal ook bet deel weten van Zijn engelachtige Dochter prinses Marie prinses vori Wied die wy dikwerf bet geluk hadden maanden achtereen iu ons midden te zien Voor Haar rijte de bede uit allerjbart naar Boven God moge Haar Haar Doorluchtigen Gemaal en Uaar gansch Doorluchtig Huis iu Zyu genadige hoede nemen en Haar de kracht verleeuen het zwaar verlies Haar naar Gods ondoorgrondelijk Raadsbesluit opgelegd te kunnen dragen Sindetijk is een aanvang gemaakt met h t opriohten der Cremerbank in de Scbeveningsche boscbjes op slechts eenige meters afstaud vah de Ver Huelbank bg de water iartij gelegen De fundamenten zijn byna gereed In den nacht van Zaterdag op Zoudag omtreeka 4 uur is er te Rotterdam door eeue onbekende oorzaak brand ontstaan in de kombuis van het aan de Westerkude liggende stoomsobip Avalon van de Graat Hasttrn Raüuitty Company varende tusschen Botterdamen Harwich Uoor de werking vau twee btoombraudspuiten twee haudbrandspuit n en de spuit vau den havendienst was de brand ten 6 j uur geblusobt De kombuis en een gedeelte va het dek zyu verbrand doch aan de lading welke nog gtriog was is weinig schade toegebracht In den nacht van Zondag op Maandag beeft het tot dusver nog onbekende inbrekersgild in den Haag zijne werkzaamheden hervat Ditmaal kozen de nachtelyke bezoekers een huis n de Van Galenstraat bij de Piet Heinstraat tot operatie terrein Ben ruit in het achterhuis werd uitgesneden en uit een der vertrekken elf zilveren lepels ontvreemd Het HbUi spreekt over het dragen der wapenen door militairen buiten dienst Van militairen tijde is men zeer tegen het verbod daarvan Het Hbl dryft daarmee den spot Als de soldaat er too op gesteld is met ign wapent t loopen loa de torpeditt met een watermyu en de mineur mtt dyminiietpatronen moeten gaan wandelen Het aantal vrywilligers ueemt daardoor trouwens niet toe Wil men deu soldaat genoegen doen men geve hem een luchtig en gemakkelijk hoofddeksel en een raime uette kleeding met weinig kanariegeel en verschooue hem van het sabeldrageu buiten dienst De minister van oorlog beeft aan de zaak tyo aandaobl gewijd eu de bekende ciroulaire uitgevaardigd waarin bepaald wordt dat aan hen die misbruik maken vau hun wapens of door slecht gedrag de onderscheiding van het dragen er van onwaardig zyu tijdelgk het recht da irtoe onltegd kan worden l e maatregel doet het Hbl deuken aan bet dempen van de put na t verdrinken van t kalf Misbruik van wapenen wordt niet gemaakt iu kalme gemoed stemming maar dan als men weinig denkt aan circulaire nummer looveel van het Recueil De min heeft tioh zelf maar uiet tgn rustige medeburgers met een halven maatregel tevreden gesteld Hij zal er ten slotte toch toe moeten komen om het wapentuig te doen deponeeren iu de wapenkamers waar het behoort en niet tol het wandeltoilet van den militair te rekenen £ r zullen echter eerst helaas I nog eenige kalveren moeten verdrinken als zoovele offers op het altaar van het militarisme meent het Hbl De gepensioneerde kapitein ter zee Heutz die uu byna 8 jaren geleden te Venlo overleed bestemde tooals men weet btf uiterste wilsbeschikking een vermogen van ƒ 15 00 voor de oude en gebrekkige algemeeue armen dier gemeente met bepaling dat daarvoor eene stichting iu het leven zou worden geroepen die den naam van Heutz stichting zou dragen De benoemde executeurs testamentair namen echter de stads of B K armen over en bedeelden dezen van de renten van het kapitaal zouder eene stichting iu het leven te roepen De bloedverwanten des overledenen meenden nu termen gevondeh te hebben om veruietigiug van het testament te eitvben en maakten de taalt voor de reshtbauk te Roermond aanhangig die echter iu tegenovergestelden tin als de eischert gevraagd hadden besliste waarna men in hooger beroep ging Hel Hof te sBosch heeft nu het voubis van de rechtbank bevestigd zoadat het kapitaal onder bet beheer der exeottteurstestameutair blyft Een drietal Duitschers kwameu zich onlangs te Nijmegen vestigeu en dreven in allerlei artikelen handel Zy waren diwrbg gewoon onder verschillende firma s bestellingen te doen bij kooplieden die in de bladen hunue wareu aanbevolen en wisten op deze wyze belaogryke partyen leder knoopen passement koper zgde eu allerlei andere waren uit buitenof binnenland meester te worden die zy dan voor spolprgteu van de hand deden De wissels op hen getrokken bleven onbetaald en eeo aantal kooplieden of fabrikanten werden zoodoende bedrogen Thans zgn de schuvuiteu verdwenen Volgens gerucht zouden zg zich naar België begeveu hebben althans bier te lande worden zg Ie vergeefs gezocht Men schrijft aan Htl Vaderland van Bali over het vermoorden van een zendeling het volgende Dat hier een tendeliug doodgeknuppeld is zult gg uit de bladen reeds weten Wat hier zendelingen doen is totnogtoe een raadsel want sedert 64 toen een zendeling hier aan wal slapte heeft men hier ééa doopeling rn nog wel een minder personage die zich goesti de titel van lieden uit de 3e kaste noemt Hoezeer de Balineezen tegen het Christendom zgn bleek nog onlangs aau iemand uit de 2e kaste die meende dat de zendelingen wat iu de melk te brokkelen hebben en zich hield alsof bg zich wilde laten doopen De zendeling deed een goed woordje voor hem terwijl de andere hem beloofde aan eijn broeder den Gouv Geuc raal te zullen schrijven om hem voor te dragen voor hoofd van een der grootste dorpen iu dit landschap De intrige werd ruchtbaar eu de candidaat ohristen voor de iulandsche rechtbank getrokken Ondervraagd aangaande zijn verhouding tot den zendeling ontkende bg too iemand te kennen De zendiugsvrienden sohljnen niet te begrypen dat de zending in ten land als Bali een dure liefhebbery is die geen uitkomsten kan opleveren als men geen beschaafder en verdraagzamer liedtn zendt De zendeliiigeu van de Utrechtsche Vereenigiug die hier werken zijn zoo onverdraagzaam dat zy den verdraagzaamslen Balinees van zich afstooti n De goden der Balineezen tiJD duivels rn de gehcele godsdienst der heidens het werk van den satan I De Regeering wil gaarne gelooveu dat de zendeling die den Ssten Tuni met een geribden en geteerden staf werd doodgeknuppeld het slachtoifer is van de wraak van een bediende wien de zendeling weigerde een tekere lODi Ie letnaii mw lang gek oeiterde haat uit opgezweept fanatisme is de ware reden van den wreeden moord Men is boog d t Balt een tweede Atjeh voor ons wordt en vandaar een optimistische opvatting om zich de onrust von den hals te sehnirea Men vergeet inlueschen dat al dat bekeeien gevaarIgk voor de rust kan warden omdat de zendelingen op de oanooMlheid van de inlaaders werken en zich voordoen als door de Begeeriog uitgezouden De Utrechtsche viomen worden beetgenomen op een sohandelgke wijs Hoewel te Boelelang geen enkel Balineesch christen aanwezig is degedoopte van zooeven woont in een ouaf baukelijkeu staat moest men een nieuw station opriohten in de nabijheid van t welbekende Djajaraga om tegenover de Roomsebeu eu de ongeloovigeu den naam te hebben van veel op Bali te doen Een vroegere leadeling spoorde aau een stuk grond t koopen voor het nieuwe station en er werd een huii geut dal 4000 kostte De plaats telf was niet teer gesckikt voor een teudelingposi want er is daar teer weinig vertier maar het was in t belang van de Zeudingsvereeniging den grond te doen Icoopeu I De tendeliug die er zich op vestigen mo g was alles behalve in zgn nopjes want zijn Tavaauiche bediende had weinig trek met hem derwaarts te gaan De arme drommel ging er heen maar kwam op t ongelukkige denkbeeld om den grooten boer nit te hangen H f raakte in botaiug met de Balinteica vin de hoogste koaie door hun onder deu neat te wrijven dat hun godsdienst het werk van deu satan is Er moeten zonderlinge tooneeltjes voorgevallen tyn Het gevolg was dat den zeudeling in Maart het verblgf aldaar werd ontzegd Onmiddellgk werd er naar Holland getelegrapheerd door de twee lendelingen maar ofaohoon het telegram bevatte yaolwoord betaald werd nooiteenigantwoord bekoneo Misfohien weet men te Utrecht er meer voa en wil men het loover laten komen dat dien apostel het verblgf op Bali wordt ontiegd om dao aaderhand er een martelaar van te maken die stof tal geven aan den heer Keochenius voor een indruk wekkende interpellatie Of tal de Utreehttche Zendingsveneniging uu de lohoone gelegenheid aangrijpen om tioh van de tending op Bali met go l fatsoen af te maken F De wlfntlok is overal goed met vruchten beladen Doch met het rijp worden staat het baoheiyk idftin het Westland waar doorgaans sDoveel mogelgkaan de drnif wordt te gemoet ge omen om hetrDpen te bevorderen Het laat tioh aanzien dal het met dete vrnnht niet veel beter tal gaan dan voortwee jaar tchade voor de hand No reeds wordener znre druiven opgeruimd en verkooht die toehniet meer tot rijpheid zonden komen Tegen hethalst van Juli is het weer omgetlaveu en sinds dientgd bleef de ton ontbreken Somber nat weer iagevolgd op het heerlgk tonlicht dal met hoogetemperatuur en wolkeloozen hemel in den vollen tin van het woord tomer bracht Uat geuot is kortstondig geweest en duur verworven Augustus liet tioh vaakals October kennen en na deze maand weldra aanbreekt zal September niet meer goed maken wat Augustus te kort kwam X O De Oentitkutidige Courant bevat een kort opstel over het Amerikaantohe coroed beaf De jongere leden van de hygiënische oommissie te Fargs hebben de werking er van op tich lelven ondertooht en verklaard dat reeds de tweede week van bet gebrnik een onaangenaam gevoel in de maag en moeilgkbeid in de spgsvertering zich deden gevoelen Deie versohgnsefen wareu by sommigen zoo sterk dat zg op vergiftigingsversohynselen geleken Na drie weken kon bijna geen vau allen de proef voorttetten Bg andere personen werd de pfoef herhaald met hetzelfde gevolg Eindelijk igu er ernstige maatregelen genomen tegen den dreigenden totalen ondergang vau de aloude vroeger zoo uitgebreide bossohen van de Cederen van den Libanon Tot op een 400 tal boomen na in een kleinen kring igu die praohtige en beroemde boomen versmolten Aan het vandalisme eo de zorgeloosheid van louristen en anderen tal nu paal en perk worden gesteld Binnen de omheining van het Cederenpark tal geen vuur aangelegd mogen worden en geen dier mogen komen geen tak of lood mag afgebroken worden De wachters van het park znllcn ten strengste voor het behoud der nog bestaande boomen waken Speculatie is in Amerika aan de orde van den dag er is nu zelfs een dierentemmer die geld wil verdienen metGaiteeu den moordenaar van Garfield Niet dat hg dat onmensch evenals zyu wilde dieren wil temmen hg zoii hem maar alleen tusschen zgn tggers en beren aan het publiek tentoonstellen wat voor Guiteau die nogal sobrikaohlig is bgna vreeseIgker tal z jn dan de doodstraf De dierentemmer wil Qttileau voor drie jaren ondw tgn hoede nemen en tal daarvoor aan de Begeariug der Vereenigde Sulea headeiddwaend doilan betalen Na verloop van de drie jaren zon de dierentemmer Gaitean dood of levend teruggeven Of de Begeering hel aanbod zal aannemen valt wel te betwgfelen Zaterdag middag kwamen drie miliciens teBleiswjjk in vraeljjke stemming met verlof bnitwaarte Kort bg het dorp gekomen wilde een hunner een sigaar aanateken Daar tij niet goed trok blies hg hel vuur een weinig aan Eensklaps ontplofte de sigaar waarin een zoogenaamde voettoeket verborgen was en brandde hem hevig in hel gelaal en de oogen zoadat hg vreeselyk pgn leed Gisteren heeft de burgem ster hem naar tyn garnitoen doen terugbrengen Hoogstwaarschgnlyk tal het ééae oog geheel onbruikbaar blgven De man was geheel onbewnst dat hg een too gevaariyke sigaar bezat en vermoedt haar bg vergissing van deo winkelier Ie hebben ontvangen De Minister van waterstaat handel eu ngverbeid brengt Ier algemeeue kennis dat gedurende de maand Augustus 1881 in de Rijks postspaarbank tgn ingebracht en terugbetaald de volgende bedragen Bedrag der inlagen 139 806 36 f tera Mtaliogeo 2 4 8 6 Alioo meer ingelegd dan terugbetaald gedurende de maand Aug 114 837 71 Aau het einde der maand Juli waa ten name der versdiillende inleggen ingesohreveji een bedrag van 427 285 68 i Zoodat de som der inlagen loteinde Ang badnagl S41 80S V In den loop der maand werden 2185 nieuwe boekjes nitgegeven tl boekjes werden geheel afbetaald Kiadat het getal in omloop lijnde boekjei aan bet einde der maand 16 6S bedroeg Bnlteol Dlsch Overzteht Te Dublin is een congres van lersobe patriotten gehouden ander den naam van hatitnal convention Er waren ongeveer 1300 afgevaardigden waaronder priesleit Ut heer Paroell was voonitter en het doel der bgeenkomst was om te betliaaen welke hooding de lerache bevolking moet aannemen tegenover de nieuwe landwet Een aantal teicgramfkeu nit Amerika noodigden de vergadering om te volharden in hel vertel lagen de regeeriug en gaven uiel ondaidelgk Ie kennen dal de beonen der Araerikaansobe Ieren zullen gesloten worden gevonden toodra Ierland of liever loodri de Lanileagne tich bg de wel van bet ministerie Gladstone nederlegt De heer Paruell opende de vergadering met eene redevoering iu walker aanvang h protesteerde tegw vowstellingen als zooden de Ieren een volk van roovera een volk tonder getonde begioaeleu tgn Daarop aomde bg de letorulles op welke aan de betlisaing der vergadering tonden worden onderworpen Op den voorgrond staal de kome mle anlonomie en eigen administratie voor lerUnd en naast dete de agrarische qnaettie wier voorafgaande oplossing een gimakkelljken weg naar den tomi nU ton banen De nu aangenomen laadwet bevordert dete oplossing geenstins tg dient sleebla om de geschillen tusschen Ieren en Ieren te bestendigen en toolang mogelgk hun te beletten al hunne krachten te vereenigen ter herovering hunner onafhankelgkheid op wetgevend gebied vaa Engeland Slechts éiae oploaeiug is er van de laodquaestie geene grondeigenaars meer I Hoe de beer Parnell dit saMaiiui bontm wil bereiken vertnimde hg der vergadering mede te deelen Wel tegl hg dal aaneensluiting lussahen de pachters noootakelgk is dooh daarmede kan het verdwgnen van den grondeigendom nog niet bereikt worden geacht Wendt n niet tot de bg de landwet ingestelde rechtbank in pachttaken roept de redenaar iets verder den paoktera toe maar tot het bestuur der landleofiu dat n helpen tal Zoo wU man de boeren onder dk invloed der lt fM breiigen om het groote doel Ie bereiken Onteigening van den grond luidt verder hel programma net uitbetaling der waarde welke de grond had viSiSr hg door menschenhandeu bebouwd waa De verbetering tooh door bebouwing is het werk van hel volk en dient den eigenaar niet vergoed Ie worden Op industrieel gebied ook door den heer Parnell in ijne redevoering bestreden staat hg een bcMhermead sIcImI van inkomende reehten voor in de eerste plaats Ie heffen van de goederen die uit EogeUnd komen altyd indien een nationaal parlement bestond en de maoht had in deie materie de we voor te ichrgven De voorgestelde resoluties wurden natunrlgk grif aangenomen mei eeui e ditcnitie die tich echter iu deo regel ileohtt in eeue richting beweegt en dni niel veel belangrSks biedt Beo enkel lid maakte lieh wel ene IriMg Zoo leide de heer Mc liouphlin uit Derry dat men de Isndwet het land nit moeit aehoppen Geen pachter moet eeo cent betalen dan op de punt van de bajonet of voor den mond van hal kanon De wiaakzocht van het volk is ontwaakt Derry dat mg afgevaardigde vraagt n om niets van de laadwet te willen weten Wraak moet de leuze zgn niet toegeven aan lafhartige aanranders Zulke ontboezemingen behaoren echter tot uitzonderingen op dit congres De Fraosche Mioister presidcut Ferry keerde Zaterdag te Fargs terug om onmiddelijk een Ministerraad te pretideeren voornamelyk tot beepreking van de taken in Tunis Wy maakten reeds melding van de ontevredenheid over het voornemen van den Minister van Oorlog om de gewone verloven van de lichting van 7 6 niet te verlceneo Over t geheel heeti de bevolking zich niet veel bekommerd over de NoordAfrikaausche zaken al ging het daar slecht dat gaat gewooolgk too wanneer de praclische gevolgen de verhoogiug der belastingen of de veriwaring van den militairen dienstlgd zich niet doen gevoelen Juist bet pUn van den minister van oorlog ten opzichte van de lichting van 76 maakte dat de bemoeiing algemeen werd Om aan de ontevredenheid tegemoet te komen heeft nn de ministerraad tegen den minister van oorlog in besloten om de gewone verloven wel te virleei eu voor de in Fraokrjjk dieoeade militairen maar niet voor die wdke in Noord Afrika stam deten moeten ban vollen tgd uitdienen daar de in Algerié aanwezige korpien anders gedesorganiseerd tonden worden Of hierdoor de ontevredenheid lal verminderen moet de tgd leeren voor de betrokkenen is het bericht te onaangenamer omdat de sterfte onder de troepen in Afrika gn t ia De Frassche Begeeriag heeft er in torgeatemd het baadalatraeiaat nit InfilaKl drie maanden te verlengen Volgens bericht van de Standard uit Parijs stemde de Eugelsche Begeeriog er in toe de specifieke rechten Ie vervangen door ad valorem rechten met tekere uitConderingen betreffende wollen en stalen artikelen Mag nMB een nginisterieet blad van Berign gelooven dan zon de Dnittche regeering eindelgk besloten hebben om maatregelen te nemen waardoor het gelgkigdig byeenkomen van den Duitschen Rijksdag en den Prnisisohen Ltnddag zon kannen voorkomen worden Dat de Bcgeering daardoor aan een algemeeaen wensch zqH voldoen behoeft geen betoog Die maatregelen zouden hierin bestaan dat de Riksdag voor eene korte titling zou bgeenkomen om aitslnitend over de begrooting vau bet keizerrgk te beraadslagen De Pruisische Kamers van hare zgde tonden tegen half November geopend worden en hare taak ton zich tot de stemming over de begrooting van het koniukrgk bepalen Vraagtlokkeo tan slaatknndigen en wetgevenden aard zonden in aauvniliugstittiogen van de Kamen eo bet Parlement behandeld worden Ue Köln Ztitung geeft hare ingenomenheid te kennen met deie regeling waardoor moeielgkhedeo welke tioh elk jaar herhalen nil den weg uilen geruimd worden De kieiennuuifesten volgen elkander inmiddels in Duitsohlaud onafgebroken op Dezer dagen heeft dat van de demooratische partg het lioht gezien Het verklaart dat de ttryd thans tal gevoerd warden tusschen hel abeointisme en hel recht van het volk om naar tqne wensehen geregeerd te warden Het is tegen uitaoudenngswelten tegen tweejarige begrootingen tegen de indirecte belastingen en tegen bet labaksmonopolie In Ruiland schynt de hoop op eene vrgiinnige hervorming in hel beatanr det Bgks weder levendiger te worden en sommigen tien hierin een gevolg van de bekende bgeenkoaal te Danttig Voor het tegen woo rdiga is bet moeilgk dienaangaande iele met tekerheid te teggen de berichten loopen nog te teer uiteen Alleenlgk treedt meer en meer het gerndil op den voorgraad dat Ignstieff minister van buitenlandsche taken tal worden Als hoofd van het departement van binnenlandsche zaken ton h j vervangen worden door prins Lobanow Rostowtky thans getont te Londen Ook vai eonservatieve lüde worden thans klachten aangeheven over de verdrukking waaronder de Russiaehe pers iiiehl en meent men hiernil te mogen opmaken dat den dagbladen eene belera toekomst wordt geopend Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Goederen VEILING 1 8KFTBMB£H Huil Speldemakeratteeg O 61 70S k C van 2 Huizen Karnemelktloot B SIS en 318a 23a0 k J Verbarendaa I Huil aldaar B Sl8b I4S0 k 1 Soheffer Perceel Bouwgrond Boomgaardstraat ƒ 410 k A Grendel GEVONDEN eu aan het Bureau van politie gedeponeerd Een Scbapenvachi Ook kunnen aan Hoormeld Bureau inlichtingen verkregen worden omtrent een klein Varkentje dat Donderdag voor acht dagen op de Markt alhier is opgevangen en in bewaring g enomen Laatste Berichten Longbrancb 19 September 10 uur de ochtmdi De laatste zeer hevige rilling duurde 20 minuten Dokter Bliss verklaarde dat als de rillingen in de eerste 48 oren nog aanhouden de president het leven niet kan behouden De pols bereikte 143 slagen De geneesheeren beschouwen den toestand als zeer ernstig Parijs 19 September Heden had een bgeenkomst pUats van de Frantche en Eugelsche commissarissen voor bet handelstractaat De minister Tirard drukte de hoop uit dat de onderhandelingen spoedig haar definitieve sanctie zullen ontvangen en dat zg gemakkelijk zullen worden gemaakt door een wederzgdscben geest van toegefelijkheid Dilke hernieuwde de verzekering van den levendigeu wensch van de Eugelsche regeering om een handelstractaat te sluiten onder voorwaarden voordeelig voor de beide landen Longbrancb 20 September Freaident Oarfieldis gisteren overleden Waarschuwing BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Qeiien de Verordening op de Wyken en het doen RM aangifte tot het bijhouden der Bemlking RegitteTi Herinneren belanghebbenden dat volgens die Verordening lEDEB die naar eene andere woning binnen de Gemeente VERHUIST daarvan zoodra mogelgk alIgd binnen DRIE dagen aangifte moet doen bij de betrokken WIJKMEESTËR en ter Plaaltelyhe Secretarie Bureau van Bevolking eq de HOOFDEN der huuginnne alsmede nfamderlyi onende fereone gelijke aangifte bekooren te doen wanneer zij DIENSTBODEN of andere personen in hunne woning opnemen en dal voorts volgens bedoelde Verordening a 2e eigenaren m geiouuien o beeloten erven verplicht tgn te lorgeo voor eene behoorli ie NUMMERING hunner panden welke nummering eveneens moei geschieden op AP3CHUTTINGEN bg verbouwing of vertimmering teiwgl zy mede gehouden tgn om binnen ACHT dagen na eene tplUnng of tereeuiging hunner perceelcn daarvan ter Plaatêelyhe Secretarie kennis Ie geven opdat de vereiscbte wgziging in de hnisDummers kunne worden gebracht Geschiedende dete waarschuwing ter voorkoming van VERVOLGING en BESTRAFFING overeenkomstig de bepalingen der bovengenoemde Verordening Gouda den 20 September 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BnrKerllJke Stand GEBOREN 17 ScpC 8o ihis oodtn T Simmers en E SitoD Conieiit oadera W H Hauelbaeb en M Korenhof 18 laidore ouders E S Cata en S Otvldson Hendrik ondera F Sloyter en 8 3 Koolmees 19 Dirk oudera V Sibbes eo M Oosterling OVERLEDEN ITSept J van derKorat ed B i Vortyl 68 j M A A Keijaer 86 j J Boot 24 Urn 19 M M den Riet 8 j 10 m W J J Koet 4 m = ADVERTENTlfiN Zacht en kalm overleed heden in de Anns Jacoba Polder Gemeente St Phüiptland onze eenige geliefde Znster en Behnwdznster EOMMERTJE BRAAM in den ouderdom van 22 jaar en 11 maanden S D BOON E BOON Braak goittjg 15 September 1881 Heden orerleed door een noodlottig toeval in den oaderdcm van 25 jaren MABTINÜS ANTHON ARIE geliefde oudste Zoon Tan J EEUSER en J J KEUSER Gi DiBBLOv Gouda 17 September 1881