Goudsche Courant, woensdag 21 september 1881

WEEELUESCHE STOOMBOOTDIENST tot vervoer van GOEDEREN tusschen Rotterdam en Texel v v via GOUDA WADDINXVEEN BOSKOOP ALPHEN HAARLEM KROMMENOb ALKMAAR NIEUWBDIBP en in directe verbinding met de geregelde ST00MB00TDIEN8T naar HOORN Van ROTTERDAM eiken DONDERDAG s morgens vroeg Van TEXEL eiken MAANDAG s morgens vroeg Nadere Information omtrent deze dienst zgn te bekomen te ROTTERDAM bg den Agent F BREDBRODE Vittdundijk GOUDA N WIEZBR NIEÜWEDIBP L SMIT aan t Hoofd op TEXEL A DB RUIJTER en te ALKMAAR aan t Kantoor der Onderneming Van LEEUWEN SWERVER Heden overleed tot diepe droefheid van mij mijne Kinderen Behuwd en Kleinkinderen mgne hartelpe geliefde Echtgenoot WILLEM REUHL in den onderdom van b na 84 jaren Uit aller Naam E BEUHL VAN EooN Gouda 19 Sept 1881 Alyemeene Kennitgemng ♦ Voorspoedig bevallen van eene Dochter S CATS Davidson Gouda 18 Sept 1881 ¥ etBURGEELIJK ARMBESTUUR te Gouda zal in het begin van de maand OCTOBER 1881 AANBESTEDEN Ae LEVERING en ÜITDEELING van p m 100 000 stuks goede BAGGEMTUMF voor den aanstaanden Winter De nitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken S maal s weeks moeten geschieden De verdere condition liggen van af MAANDAG 19 tot eu met ZATÜRDAG24SEPTEM BËR e k dagelijks in de Armkamer ter lezing Het Burgerlek Armbestuur De Secretaris De Voorzitter W POST DROST A ROMEIJN KË I ISGEVIIVG Het KANTOOR van den Praktizjjn G G MURRAY TB is verplaatst naar den JPLUWEELEN81NGEL bij de OoelenXtrug No 595 aldaar Voor het behandelen oa WeBurgerUJke en Mandelszaken het geven van advies in alle geschillen het plaatsen van GELD hetzj op Hypotheek oi onder aóliie Borgstelling waarvoor hij thans EEirQ£OOTEAFITAAL disponibel heeft het opmaken van alle ACTEN en CONTRACTEN en het invorderen van is het KANTOOR geopend dagelps van des roormiddags 9 tot des namiddags 4 nre Gouda 19 September 18S1 G G MURRAY Wordt gevraagd Tul HUDB een klein BBNEDENHÜIS met TUINTJE of BOVENHUIS beiden gemeubileerd of ongemeubileerd met opgave van hnnrprfls Franco brieven letters J W aan het Advert Burean van den Boekhandelaar W STOKHOIJZEN Oorinehem Openbare Verkoopingf in het hotel de ZALM Op DONDERDAG 6 OCTOBER 1881 des voormiddags ten half 12 nre van drie perceelen HOOILAND groot 4 hectaren 27 aren 80 centiaren liggende aan den Eerkweg in den Tempel te REEUWIJK Nadere inlichtingen z n te bekomen ten kantore van den Notaris W J KORTüIJN DROOGLEEVEB te Gouda In eene fats familie is tegen 1 Oct gelegenheid voor KOST e voor een HEER of schoolgaande JONGEN met vrge kamer Brieven onder No 624 aan het Bureau dezer Courant VEOTOOTSCHAP Blflkens acte den 24 Augustus 1881 voor den Notaris C A M SMITZ te Venray verleden is door de Heeren UKB Dl JONG koopman te EuUum gemeente Le uwarderadeel JOHANNES ZIJLSTRA Tjbeedzoos koopman aldaar HENDRIK TRYNB8 koopman te Venrat en CORNBLIS Van dïk LINDEN GbBAKDZOON koopman te Waddinxveen onder de firma De Jong Trynes Co aangegaan eene Vennootschap strekkende en zich bepalende tot het inkoopen en handel drflven in Buflsque Cayor Galamen Sierra Zeonae A ardnootkoeken onder de benaming van MandtiM Veevoeder Deze Vennootschap is begonnen den 24 Augustus 1881 en zal eindigen den 30 Juni 1893 Zg is gevestigd te Leeuwarden nevenkantoren komen te Gouda en te Venray Met onderling goedvinden der Vennooten kan de zetel der Vennootschap naar eene andere plaats worden overgebracht Bg overladen van een Vennoot wordt de Vennootschap niet ontbonden en heeft diens weduwe het recht van lidmaatschap by plaatsvervulling Voor inkoopen tot een bedrag van 1000 voor verkoopen en het verleenen van kwitantiën voor geleverde waren heeft ieder Vennoot recht tot teekeniug der firmaf Alle andere handelingen overeenkomsten en verbindtenissen met betrekking tot derden zoomede alle inkoopen of leveringen langer dan ééne maand loopende tegen vooraf vastgestelde prezen moeten door de Vennooten gezamentlgk worden aangegaan gesloten en onderteekend Vbnbay September 1881 Nameni de Vennooten voornoemd SMITZ Notaris Snelpersdmk van A Bb ikma te Gouda DMNii msmm eenig depot voor GOUDA bg LOUIS P WELTER Pz CoiffeTir 193 WESTHAVEN 193 Echt ËAÜ de NILLE FLEUftS getrokken uit Hyacinthe Jasmin Seringen en Meidoorn Der HoUandsche Flora prils per fl f 1 10 TE mi qmM TWEE BENEDENKAMERS en Soite of HENEDENHUIS met TUIN of open TERBIII op een goeden atand Adres franco onder No 627 bfl den Ui gever dezer Connnt Mejuffrouw KOOI TMAN Westhaven VRAAGT met 1 Noyember wmstaande BENE FATSOENLIJKE DIENSTBODE van de Pr Godsd WEGENS ZIEKTE wordt ter OVERNEMING aangeboden EEN Zaak in Melk Boter Kaas en Kruidenlcrswaren met de STRAATNERING welke een goedBufr gerbestaan oplevert en sedert verscheiden ju ii door een en dezelfde menschen is uitgeoefend Adres franco brieven letter F bü den Boekhandelaar N A PETEBS Lange Waranda No 100 te RotUrdam Ondergeteekende wonende beneden tPsSmDENTiA Lange Groenendaal te Gouda berisbt hiermede dat hg aangesteld is als gepatenteerd TAZAmfiEMFSLAOEfi van Roerende en Onroerende Goederen By deze gelegenheid biedt h j tevens san eene massa GOEDEREN bestaande in DÜISHOUDELIJKE Artikeleo Keukengeveedschappen enz welke tot zeer bill ke pryzen zullen werden opgernimd waarvan zich een ieder tail overtuigen zoowel zgne Medeburgers als di van buiten deze Gemeente Door zgne capaciteiten durft hiJ zich vleien op uw aller pai t en recommandatie M A TRIJBITS 1881 N 2m6 Vrtfdag 2 September GOUDSCHE COÏÏRAMT De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond vod DINSDAG DONDERDAG en ZATiBEDAG De pr s per drie maanden is 1 25 franco per po t 1 50 leows CD AdvertenticWad voor Gooda cd Omstreken ADVBBTBNTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Alzonderlgke Nommers VLIF CENTEN De inzendin vag advertentiéa lean e cMedeu tot één uur des namiddag van den da der uitgave In de zitting van de tterdamscfae Arr Be dHbank van Diusdagmoragt werd o a veroordeeld J B arbeider te MiMrdrecht bekl ran miabaideling lol 8 dagen gev jeell Vervolgens standen ieï oht J 8 arbeider Ie Krièpcu a d üsel bekl van belecdiging van een bed kümbte Eiach 10 boete of 3 dagen gev A B tapaler Ie Krluwn a d IJael bekl van beleediging van een bed beambte Ëisoh ƒ 25 boete of 6 dagen gev W S B schildenknsdit te Gouda bekl van verbreking van sbluiling Eisch 8 dagen gev oeil In bovenstaande taken over dagea uitspraak De gemeente Maastreekt leed gisUren morgen een droavig verlies door hfL fcterveo van haar bnrgemeeater den keer J J Le Fèvre de Ifontigny Hoewel nog slechts 4 jaren iu die gemeente woonaohtig had hg tich loowel als menach als in zgne betrekking teer bemind gemaaltt daar hq alle pogingen in bet werk sleUe om de gemeente vooruit te doen gaan Was er ergena te helpen hy was sleeds bereid Lang tal hg bg ieder inwoner in herinnerirg blijven Staten Genenua Ebmti Kaxis Zitting van 20 September In dete zitting heeft de voortitter jhr vau Eysinga tgne betrekking aaoraard met het houden eener toepoaselgke rede Na mededeeling dat ingekomen was de koninklijke boodsehap omtrent het orerlgden van Z K I prina Frederik leide de voonitter het volgende Mgne Heeren I j Gg hebt zeker met mg den inhoud van de voorgelezene koninklijke boodsehap met diepen weemoed en fmart aangeboord De too geliefde eu hoogfereerde prins Frederik der Nederlanden beeft het Igdelgke met het eeuwige verwisseld Het koninklgk huis en het Nederlandsche volk hebben een gevoelig en groot verlies geleden Was de betreurde overledene eerbiedwaardig door tgn hoogen ouderdom nog meer rooraeker door de edele hoedanigheden die hem kenmerkteli en vereerden door de mintaamheid van ignen omgang door tgne vorslelgke mildheid en door t oe toewijding aan de belangen van koning en vaderland Zgn naam tal in geiegend aandenken bigven voortleven in gansoh Nederland Naarmate de slag die ons vorstenhuis en ons land grtroSen heef dieper door ons wordt gevoeld kunnen wg ons te beter verplaatsen iu den rouw waarin eene bevriende natie gedompeld is blgkens het bericht dezen morgen door de telegraaf over de geheele wereld verspreid De president Garfield behoorde onder de edelste burgera der Vereenigde Staten Zgn dood bet gevolg van een bedrjjf der snoodheid is te treffender nu hg betweken is na eene too langdurige dobbering tusschen hoop en vrees ook tgn naam zal gewis met eere genoemd bigven Ik stel u voor mgne heeren om de koninklgke boodiohap waarvan u voorlezing is gedaan te beantwoorden met een eerbiedig adres van rouwbeklag Daarop werd besloten die kon boodschap mei een adres van rouwbeklag te beantwoorden Op voorstel van den hear Cremen werd nog bealoten de regeering uit te noodigen aan het gou vernement der Vereenigde Staten innig leedwezen te betuigen over den dood van president Garfield Ill de zitting van gisteren is een adres van rouwbeklag aan Z M den Koning aangenomen Het zal dooreen Commissie aan Z M worden aangeboden De Kamer is op recèa geiebeideo Staten Generaal Tweïdb Kakkr zitting vau 20 September In deze zitting werd besloten tot toelating van alle nieowbeBoemde leden ook van den beer Scbaepman Ba discussie met 61 tegen 11 stemmen Zij werden allen beêedigd uitgezonderd de hh Hugst Idserda en van Kerkwijk die afwezig warea Daarna werd overgegaan tot de verkiezing van caudidaten voor het presidentsohap Gekoien werden eerste oandidoot na de vierde stemming de heer O van Bees met 41 tegen 3S stemmen uitgebracht op den heer Sohimmelpenniuck van der Oye en 4 blanco brieljes Tweede oaadidaat de heer Cremers eu derde candidaat de beer van Niapen Deze candidalenlijst tal den koning schriftelijk worden aangeboden Op voorstel van den heer ScbimmelpenBinck van der Oye besloot de kamer eveneens de regeeriog te verzoeken bij de Amerikaanache regeering de tolk van de deelneming der kamer te zgn w ns den dood vaa den heer Garfield flgk Met 1 October i HH begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dienjiatum G RATIS BINNENLAÏfDr GOUDA 22 SepUHober 1881 Heden middag lea 4 nre werd uB het buit de Paauw door U K H de Prini ea Frin i too Wied ontvangen eene Commiaiie uit de hier gevestigde Vrumetielaarslage de Ware Broedertrouw bettaande uit de bh G A Huiler B P U van Alderwerelt en jhr Ë A D £ vaa Fnnekenberg en Proicbliti wellce vergunning had venoobt en verkregen om teu teeken van diepe rouw en vereering een kram te mogen hechten aan de kilt waarin het btoSelgk omhulsel van Z K H Prina Frederik ter laatste rualplaata cal worJeu gebracht De Amsterdamsohe en Botterdamsche beurs zal Vrgdag e k wegens de begrafenis van Z K H Prins Fiederik gesloten tgn Mei hel oog op de booge positie die wijlen Z K H Prins Frederik gedurende een zoo langdurig lijdvak in de orde der vrijmetselaren heeft bekleed en de behoefte die de Nederlandsche broederschap gevoelt om zoo uitgebreid mogelijk bij de plechtige teraardebestelling tegenwoordig te zg n was aan Z M den Koning een aanzienlijk getal toegangskaarten gevraagd met vergunning aan de broeders die door hun tegenwoordigheid een bewijs von belangstelling wenacheu te geven zioh op het Marktplein te Delft Ie vereenigen Op dit verzoek is geantwoord dat voor de vrijmetselorij in baar ganscheu omvang ter bijwoning van de plechtigheid in de kerk 16 toegangskaarten beschikbaar kunnen worden gesteld en dat legen een vereeniging der leden van de Broederschap op het Marktplein te Delft geen bezwaar bes aal De vrijmetselarij zal tan gevolge van bovengenoemde beschikking in de kerk te Delft vertegenwoordigd worden door 6 leden van het boofdbestnnr der Symbolieke graden door twee leden van het hoofdbestuur der Hooge graden door twee leden van de kamer van administratie van de afdeelingen van Meestergraad door deu gedeputeerd grootmeester nationaal in West Indië thans bier Ie lande vertoevende door een der benoemde vertegenwoordigers van bnitenlandsohe hooger maponnieke lichamen door den Beg meester der loge 1 Union Boyale door een vertegenwoordiger der loge Silentiom te Delft en door twee regenten der Louise Stichting Ontelbare telegrammen en brieven van rouwbeklag worden van buiieniandsohe loges aan de familie toegezonden Naar men verneemt hebben eenige vaa dfe voornaamate Luge s thana verklaard zioh Ie nilleg onthouden van deelneming aan deze wgze van huldebetoon Een treurige taak tereende heden morgen eenige onderirgaers uit Qouda en omstreken met hunnen I ichooloptiiener Hun oud coUega rader Beuhl loa ten grave orden gebracht Na een weriticring ran den halve eeu genoot de waardige man nog een tiental jareo rast en tag gedurende dien tq d dal de onderwyiers hem niet verI gaten Zelden ontbrak by op de vergaderingen der onderwIJsersKKrnigiug waarvan hy reeds jaren eerelid waa en ware het weder gucstig geweest leker onden er meer getoond hebben dat te gaarne hun ouden vriend tot het graf wdden vergeiellen Toen hel stoffelgk overschot in de groeve was neergelaten sprak de heer H W Kramers een hartelijk woord Tsn wsatdeeriog voor het vele goede door meesier Beuhl gewrocht een roerend woord van dankbare erkentelylfheid dat uil het rrieiidebhart welde en een innig woord van troost aan de nagelaten betrekkingen j Koge het vooral de Süjarige weduwe niet aan troost en bemoediging ontbreken I De ondste zoon des overledenen dankte voor de belangstelling zqn vader bewezen Naar wg vernemen houdt men zioh thans beiig met hst doen van opmetingeu voor een nieuwe tramlyo en wel van Gouda naar Sliedrrohi De Algemeene Vergadering der Neierlandteke G it Ado f Feretni iKj lal dit aar Ie Gouda worden gehouden en wel op Woensdag 12 October des voormiddags t n elf ure in het kerkgebouw der Bemonstrantsche Gemeente Den vorigen avond zal te 7 uren een openbare I tttmenkomtt plaats hebben in de Oroote of St I Janskerk waarin als sprekers zullen optreden de hh Dr T Cannegieter keikelyk hoogleeraar te Utrecht Dr i Knappert pred te Leiden en Br J J P Valelon Jr hoogleeraar te Groningen Bij genoegzame deeliame tal Woensdagmiddag een gemeenschappel ke maaltyd worden gehouden