Goudsche Courant, vrijdag 23 september 1881

Dinsdag morgea werd door den heer Delia oplichter ran s Kouings paleizen een aantang gemaakt in den koninklijken grafkelder te Delft met de voorbereidingen tot ODtvanfTSt van het atoffelyk overschot van Z K H Prins Frederik Die kist lal geplaatst worden in de 6de nis waarin reeds bggeiet zy n de Iqken van de twee kinderen van Z K H en dat van U K H liüne gemalin De Prins zal rechts van zyne gade rusten De aanblik van den kelder ii hoogst indrukwekkend de eerste uis is nog ledig daarop volgt die waarin Prins en Prinses Hendrik rusten deze kisten E jn geheel onzichtbaar door de massa bloemen en kransen Dit is ook het geval met het verwelf waarin nevens de Prinsen Mauriis en Alexander H M Koningin Sophia en de Kroonprins Willem van Oranje rosten Opmerking verdient het dat deze laatste lykkist de eenige is die met het voeteinde in de nis is geplaatst De kist toch van den Prins van Oranje staat op rolletjes t geen op speciaal verlangen van Z K H den tegenwoordigen Kroonprins aldus is geschied opdat hij de kist vooruittrekkende door het glazen deksel van t d lot tijd nog een blik zou kunnen werpen op zyii beminden broeder Verschillende deputatien van de Vr metselaarsloges in Nederland zullen de plechtige byzetting van bet stoffelyk overschot van Z K H Prins Frederik in de kerk bywoneu De bnrgem van Delft heeft evenwel gemeend ofwyzend te moeten beschikken op bet verzoek hem gedaan van vele zyden om bet pleia vóór de kerk toegankelyk te stellen voor vele leden van Vrymetselaarsloges uit de meeste steden van Nederland die aan beide zyden geschaard de laatste eer aan hunnen oudOrootmeester wildec kewyzen Naar wy vernemen zal er in de maand November a 8 door de verschillende vrymetselaarsloges in Nederland een rouwloge te s Hage gehouden worden ter nagedachtenis van den overleden GrOot meester Nationaal Prins Frederik der Nederlanden l ad De heer van Schoonhoven commissaris van politie te Oorinchem zich buiten de Waterpoort aldaar bevindende zag een jacht voortgetrokken door een persoon in een roeiboot gezeten t geen hem verdacht voorkwam Terwijl by een agent van politie gelastte een onderzoek in te stellen kwam iemand doodmoede van Bommel geloopen die hem mededeelde dat het jacht hem door den persoon die bet in bezit had ontstolen was Het bleek dat het jacht 24 n n t voren door den verdachte zynde de vorige eigenaar aan dia tegenwoordigen eigenaar en bestolene verkocht en geleverd en de koopprys onmiddelyk voldaan was De vorige eigenaar thans van diefstal verdacht is door den commissaris ter beschikking van den officier van justite te Dordrecht gesteld Ook K Maastricht zullen de verschillende politiebureau onderling verbonden worden door een telephoon Zekere W N te Hardiuxveld moet op 19 Jnlijl op zonderlinge wijre hebben gebruik gemaakt van zijn burgerrecht toen nl dien dag de wethou der B L zitting had als voorzitter in het onderbureau van stemopneming voor de verkiezing van leden voor den Gemeenteraad moet N hem hebben toegevoegd Jou G v d l je bent een gemeene smeerlap je benteen jezuïet je speelt mooi we r met het bloed van myn kinderen en daarop aan genoemden wethouder toen deze hem gelastte het locaal te verlaten eeuige slagen op het hoofd hebben toegebracht Tegen den kiezer werd deswege procesverbaal opgemaakt en zyn zaak na den 16n dezer behandeld voor de rechtbank te Dordrecht Ër werden als getuigen gehoord de wethouder en de beide andere stemopnemers die by het gebeurde tegenwoordig waren geweest allen verklaarden dat de te laste gelegde feiten hadden plaats gehad Eerstgenoemde die verklaarde dat een zuster van hem met bekl getrouwd was geweest en die op dien gronde niet onder eede werd gehoord dat de aanleiding tot de vyandige gezindheid van bekl tegen hem gelegen was in eenige testamenten van overleden familieleden waardoor bekl zich benadeeld achtte Bekl bekende in zeer opgewonden toestand te zyn geweest doch verklaarde niet te weten den wethouder te hebben beleedigd of geslagen Het O M was van oordeel dat hier waar niets minder was gepleegd dan beleediging en zelfs handtostelykheid tegen een magistraatapersoon in functie een strenge straf noodig was en eischte 3 maanden celstraf In de Maandag te Amsterdam gebonden beatuursvergadering der Nederlandsche Vereeniging van gemeente ambtenaren is bepaald dat het bestanr buiten de gewone leden zal bestaan uit mr W J Van Wdderen baron Bengcra borgemeeiter te Leeuwarden Ie voorzitter B A Verploegh Chass burgemeester te Vreeswyk 2e voorzitten I Bosch Bruist burgemeester te Nienwleusen Ie secretaris A B B irkeg hoofdambtenaar ter secretarie te Botterdam 2e secretaris C Jansen ambtenaar ter secretarie te Schiedam penningmeester Verder is besloten aan de leden der vereeniging toe te zenden eene circulaire bevattende een r umé van het verhandelde in de laatstgehouden algemeene vergadering benevens eenige mededeelingen omtrent hetgeen het bestuur naar aanleiding van het besluit in genoemde vergadering in het belang van de oprichting van een pensioen wedawea en weezenfonds voor gemeenteambtenaren deukt te verrichten Terwijl de vïonw van A St N te aOraven deel in haar woning bezig was eten te koken op een petrolenmkook oestel viel dit om waardoor de petroleum in brand geraakte en over den houten vloer vloeide waardoor ook deze vlam vatte De vrouw wilde de vlam blusschen door er een kleed over te werpen doch de man was inmiddels aangerukt met water Dit bad natuurlyk een verkeerde uitwerking De vlammen verspreidden zich nog meer en de vrouw die nogmaals door middel van een zak het vnur trachtte te dooven struikelde waarby zy zulke deerlyke brandwonden aan de armen en voural in hët aangezicht bekwam dat men voor haar leven vreest Een Geldersch boertje dicht by Emmerik Wonende moest aldaar een kar stroo afleveren dat hy verkocht had Een vriend haalde hem over by die gelegenheid voor beider rekening wat tabak en ligaren te smokkelen die dan ook onder het stroo werden geladen Of er verradery in het spel was of hoe dan ook toen zy te Emmerik kwamen werden zij opgewacht door een paar beambten met de nitnoodiging naar het tolkantoor mede te gaan Na ontlading van het stroo kwam de smokkelary voor den dag en werd kar paard en lading in beslag genomen Het boertje had nog het genoegen de noodige marken te kunnen itorten of anders naar Weiel gebracht Ie worden Het nNederhndteh ïboAMZldeedMaanoa ond te Botterdam zgn plechtigeTTntrêa8r Ma t gtlf in den smaakvol met groen cA bloemen versierden grooten schouwburg een voorstelling uitsluitend voor genoodigden teU tool le vkerende het blyspel Lastertongen Alle aeteors ek actrices vervulden hun hoogst moeilijke roljen op Mip wijze welke alle hulde verdiende In den aanvang droeg mejuffrouw Cath Beersmans eenige dichtregelen voor Tijdens de pauze verzamelde een aantal officieel genoodigden zich in den foyer alwaar de heer Schimmel namens den raad van beheer het woord voerde Wyzende op het doel dat bet tooneel beoogt verspreiding van beschaving en veredeling van het volk beval hy de pogingen van de vereeniging het Nederlandsoh Tooneel in de welwillendheid en tevens in de ondersteuning van Botterdam a iogeietenen aan Het Alg HmdeUhlad komt by haar beschouwingen over het wetsontwerp tot regeling der militie tot de alotiom dat bet ontwerp in geen enkel opzicht streeft naar verbetering van het gehalte der militie en toch moet deze legermacht optreden als de kern waaraan zich een tairyke doch weinig geoefende scbuttery zal hebben aan te sluiten I Het Bbl geeft tevens eenige besohoawingeu over de nadeelen der plaatsvervanging en vraagt of de Begeering nu ly zich eenmaal op het standpunt plaatst dat maatschappelijke belangen zich tegen de afschaffing der plaatsvervanging verzetten niet de gelegenheid heeft gehad om de aan het stelsel van plaatsvervanging verbonden bezwaren tot een minimum terug te brengen Zy zon daartoe verscheiden hulpmiddelen hebben kunqen aanwenden In de eerste plaats door aan den dienstplichtige voor de loting vergunning te verleenen zich van den eventueelen dienst vry te koopen waardoor de Staat die dan slechts zou te voorzien hebben in de vervanging van hen die in de loting vallen een geldelyk voordeel zon behalen In de tweede plaats zou men slechts personen als plaatsvervangers moeten toelaten die de vereischte bekwaamheid bezitten om zoo noodig tot korporaal aangesteld te worden Eu ten derde zou de gunst om zich te doen vervangen slechts toegestaan moeten worden aan dezulken die door het afleggen eener proeve van bekwaamheid bewyzeu dat zy de noodige bekwaamheid bezitten om in hel kader der scbuttery opgenomen te worden Het Bbl neemt aan dat aan elk dezer stelsels bezwaten verbonden lyn doch hoogstwaarschijnlyk zyn deze niet onoverkomelyk te achten In elk geval verdienen zy de voorkeur boven het tegenwoordig en door de Begeering opnieuw gehuldigd stelael waarby in de eerste plaats gedacht wordt aan de belangen der bemiddelde dienstplichtigen vervolgens aan die der vervangers en eerst in de laatste plaats aan de belangen van den Slaat Aan particuliere berichten uit Palembang ontleenen wy de volgende byzonderbeden omtrent den beraamden opstand en de maatregelen van het bestnnr waardoor de plannen der oproermakers gelukkig geheel verydeld z n Eenigen tyd geleden reeds werd door den Hoofddjaksa aan den resident Laging Tobias meegedeeld dat er een uitgebreid komplot bestond om de benting de versterking te overrompelen en alle Europeanen in Palembang te vermoorden Verscheiden Badens nakomelingen van de vroegere veijaagde Palembangsche sultans en ttnife Hadji s tezamen ongeveer 40 in getal waren de hoofdaanleggera Door de vele en naar het schynt grootendedi uitstekende spionnen die het Gonvernement er op nahoudt hield de resident lich uitstekend op de hoogte van al de plannen der oproermakers Hun vergaderplaatsen waren bekend en terwyl zjj s nachts boven in huis de huizen in Palembang zyn alle op palen gebouwd booze plannen bro den zaten de spionnen onder het huis deze af te Iniateren Een der samenzweerders een zekere Baden Baktiar was schryver op het residentiekantoor en kwam dds in aanraking met den resident De laatste bracht nn aan B Baktiar onder het oog dat er geruchten liepen van een komplot en dit men daarbij zelfs hem Baden Baktiar noemde men had een lyst van alle hoofdsamenxweerders dodt zeide hem levens dat hij er niets van kon gelooven Niettemin was het bestuur toch zeide de resident verplicht eenige voorzorgsmaatregelen te nemen als het sluiten van d benting gedurende den nacht het vermeerderen der posten het patronilleeren en het ontbieden van een oortogaaohip de Borneo Toen allea in orde was en de boot er lag litt de resident den schryver weer eens by zich komen verzocht hein toen de andeic lieden die hem resident genoemd waren te zeggen dat de resident hen gaarne eens wilde spreken Bestond er iets wat ban hinderde dan zoudiyi zü gelegenheid hebben hem hun grieven mee te deebn Teveiia deeldi de resident aan Raden Baktiar lyn plan mee om de heeren voor te stellen een plechtigen eed in de missigit af te leggen waarby zy souden zweren hoe genaamd geen plannen tegen iets of iemand te heb ben dan was zeide de resident het praatje van oproer ene in eent ntf Den samenzweerders werd daarop door tasaehenJcomsl van Baktiar verzocht den volgenden margen tegen 7 nar in de Raadszaal te komen waar de resident zon zyn om bun grieven te hooren Denzelfden avond nog kielden zy weer vergadering terwyl weer de S rio Den onder het hui waren en kwtimen in die btjeenkomst overeen om den gevraagden eed af te leggen daar ly dezen toch voor ongeldig hielden wegens den reeda door ben als samenzweerders afgelegden heiligen eed Zy beschouwden blykbsar den resident als een goedgeloovig man dien ze zoodoende bü den neus zoudel krijgen en niet wetende dat hn op de hqogte van al nnn plannen was dachten ly dat hy slechts een gerucht had opgevangen waaraan hjj zelf geen geloof hechtte Den volgenden morgen hel was de verjaardag van de Koningin kwam te 7 uur Baktiar by den resident om te zeggen dat de hoofden in de Baadszaal aanwezig waren De resident lag in huisgewaad in zyn achtergalery met medioynfleschjes voor zich en hield zich ziek hy verzocht Baktiar de andere hoofden uit te noodigen om van de raadszaal naar het residentiehnis te komen omdat hy ongesteld was en zich niet zoover van huis kon begeven Baktiar ging heen doch nanwelyks had hij het hnia van den reaident verlaten of deze stond op kleedde zich aan en ging met zyn revolver gewapend naar buiten Nu ligt de Baadszaal aan de andere zyde der benting terwyl de groote weg aan de linkerzyde begrensd wordt door de rivier en aan de reohterzyde door de Baadszaal de benting en het residentiehnis Toen Badeo ktiaro a nit de Baads zaal en voorby de poort van de benting gekomen waren kwamen de soldaten de poort uit en stonden dezen dus achter hen de Besident kwam de mannen op den weg tegemoet en achter hem verschenen in de kromming van den weg de gewapende malroun De heeren zaten dus in de val en konden onmiddellyk in de benting worden opgesloten Deze list was noodzakelyk daar anders de samenzweerders uit hun kampongs hadden moeten worden opgelicht wat niet zonder zware vechtpartyen zgn zyn gelukt waarschynlyk zelfs mislukt want Palembang heeft meer dan 60 000 inwoners en het garnizoen bedraagt slechts 180 man I En waren de arrestatién mislukt dan zou waarschynlyk een geweldige amokparty gevolgd zyn Nu ia er echter totnogtoe geen droppel bloed vergoten De hoofddjakaa Baden Mohamed Ali ia tot be loaning tot Fangeron benoemd De boot blyft vooreerat nog te FÜembang liggen Er gaan e naohta flinke patrouillea door de kamponga en by de 1 hoofdbrnggen die van de kampongs toegang verleenen naar het terrein van de banting waarop de Eiropeescbe bevolking woont alaan voortdurend sterke wachten Troepen heeft men niet uit Batavia gezonden waardoor de soldaten thans soms 24 uur achter elkaar op post moesten staan Weinige dagen na de gevangenneming vnn de samenzweerders waren de gemoederen weer geheel gerustgesteld daar de veiligheid voldoende scheen Palembanga Europeeache ingezetenen prijzen als om atryd den reaident dm beer Laging Tobias die door zyi beleidvolle maatregelen en kraobtige bonding het groote gevaar van een opstand en moordparty heeft verijdeld Ook de assistent resident voor de politie de heer Dn Clonz verdient grooten lof voor zyn beleid en zyn ferm optreden Men ziet uit deze berichten dat er te Palembang zeer groot gevaar gedreigd heef dat echter gelukkig door onze ambtenaren is afgewend Als men ziobherinnert hoe dergelijke samentweringo a in 1873 in Benkoelen gesmeed werd en den toestand in bet Noorden van Sumatra in overweging neemt zal mentot de erkenning moeten komen dat de Indische Begeering ten aanzien van Sumatra steeds een scherp oog in het zeil moet handen en vooral moet waken voor het herstel van onze legermacht die doorden nitpulteuden Atjeh oorlog zoo ontzaglgk veelgeleden heeft Faderhmd Over de Londensohe vee ea miveltentoonatelling Dairy Siov schryft men o a aan het N e d D Onder de inzendingen van kaas zyn er slechts 3 voor Edammer en 4 voor Goudsche kaas allen van twee Engelsche firma s nnmelyk Jubal Webb en Hinten c White alhier By de Edammerkaaa behaalden Hinton ie White den In en Jubal Webb den 2n prya en by de Gondscbe Hinton h White de beide nyxen Over de meerdere of mindere voort effel kheid dezer kaas waag ik het niet te oordeelen Hel ia in elk geval jammer dat een paar vreemde winkeliera pryzen veroverden die aan UolUndsohe znivdbereidera toekomen De Engelaohe en Iraaebe boter is onder de 34S inzendingen van dit artikel nitatekend vertegenwoordigd vooral de leraehe Haai de Hollandsohe veraohe boter aohittert door haar afwezigheid Een paar znirejbereiden hadden zich el ia waar aangemeld maar vermits er minder dan drie inzendingen in de klaaae waren heeft het Bestuur van zyn reeht gebruik gemaakt om ond teruggave van da inleggelden de geheele klassen sdirappen Ik moet Eier even aanstippen dat er te zien zyn RutijJffS ï ttbf Oondeche en Edammer kaas Van jutt soorten wordt tegenwoordig veel sangevoerti zg zyn zeer gevraagd omdat de Buaaiscbe Qoud Me ep Edammer kaaa meer naar den smaak dei Hngelsohen is toebereid Een ander gebied derhalve waarop wy in onzen handel op Engeland bedreigd warden n nieuwe reclame Te Boilerdam bad dezer dagen een tailleur de aardigheid voor zijn raam uit te stalUm een net heerenpak waarop een biljet bevestigd was van den volgenden inhond Hy die tevreden leeft krygl dit pak present Al zeer spoedig daagden een aantal werklieden op die allen volgens hnn verklaring tnnitn leefden en derhalve gerechtigd meenden te zyn het pak in ontvangst te nemen De kleermaker dacht er echter anders over niemand toch meende hy die dit pak begeerde was tevreden wie zich aanmeldde was integendeel niet tevreden met wat by had omdat hg het pak begeerde Dat deze gnitenatreek drnk beapioken wordt en de klefirmaker dus zyn doel Jbereikt heeft ligt voor de hand Een van de jongste takken van ny verheid welke wy aan het vindingrük vernuft der 19de eeuw te danken hebben is zeker dé meer op den voorgrond tredende brandnetelindustrie Vroeger evenals Assohepoester verschopt is de onaanzienlyke brandnetel plotseling een plant van gewicht geworden toen men de kunst vond om uil haar vezels zoowel dikke kabeltouwen als de fijnste kant te vervaardigen Beeda in vroeger eeuwen trok de plant de aandacht der induatrieelen door de taaiheid den glana en de wonderlyke fijnheid barer vezela Met beproefde ze op allerlei wyzen te bewerken maar al die pogingen leden schipbreuk door de groote bezwaren die aan het spinnen verbanden waren Alleen meent men dat de Chineezen de knust reeds langen tyd verstaan hebben Zy maakten er papier tonw en nere stoffen van maar in Europa bleef de zaak rusten tot het eindelyk den Engelschen en voor korten tyd ook den Duitechera gelukte de verachte brandnetel zoo te praepareeren en Ie spinnen dat zy een zyde achtig glanzend en byzonder aterk garen opleverde De oogst moet plaats hebben toodia de brandnetels beginnen te bloeien omdat dan de vezels nog fijn en buigzaam zyn Men snydt ze vlak boven den wartel af by voorkeur in de vroegte wanneer de danw er nog op licht want dan zyn de haartjes nog vochtig en kwetsen niet De afgesneden stengels blijven dan 24 nren op het veld liggen om Ie drogen waarop de bladeren er af worden gestroopt In dien toestand worden de stengels nog gedurende 14 dagen gedroogd terwyl daarentegen andere aanraden ze tot bundelt te binden in t water te leggen en dan eerst te dragen Zoodra de alengels in de fabriek zyn afgeleverd begint eerst Imoeielyke werk daar zy achtereenvolgende met twaalf verschillende werktuigen moeten kennismaken vfSdrdat de draden voor de bewerking gereed zijn Eerst krygen zg een dampbad om hnn gemachtige stoffen kwyt te Iraken en worden dan mei zwafel en chloor behandeld waardoor zij een helderwitte klenr en zyde aebtigen glans krijgen Gisterenmorgen tnaachen 3 en 4 nnr ia op brutale wyze ingebroken in de B K kerk te Byswijk Door bet nitinydeu van een ruit heeft men zich toegang verschaft in de kerk Een ketting is verbroken en met een beitel beeft men getracht de deur der sacristie open te breken De dieven zijn echter in hun boos voarnemen gestoord Eenige zusters uit het B K getlicht naast de keric gelegen hebben onraad vernomen en zich begeven naar een vertrek boven de aacrialie dat gemeenachap beeft met het door haar bewoond gebouw Op bet door baar gemaakt gerucht hebben de inbrekers het liohl uitgeblazen en het hazeopad gekozen Er ia geen waarde ontvreemd De klok werd aanalonda geluid waarop eenige dorpeling en en een veldwachter verachenen de booawiohten lyn eobler nog niet ontdekt Door den burgemeester werd nader èerboor gebonden en van een en ander proceaverbaal opgemaakt De heer J W Willekea ICaodonald Nederlandach conanl Ie Waraohan heeft aan zyn consulaat een lokaal verbonden waarin monatera atalen modellen leekeningen en photographieën van artikelen voor export naar Polen geschikt welke ona land en lyn koloniën prodnceeren met de daarby behoorende beschryvingen pryaconranten enz liefat in Franaohe of anders in de Duitsche ta j op doelmatige wyze ter bezichtiging zullen worden geateld Tevens zal aan belangbeb oenden de gelegenheid gegeven worden daar alle gewensohie inlichtingen omtrent een en ander te bekomen Zulk een inrichting zal naar hy zich voorstelt er toe bijdragen om de producten onzer vaderbindaobe nyverk welke door onzen handel worden aangevoerd in die atreken meer bekend Ie maken BalteDlandscIi Overzicht De tyding van Garficlds dood welke wy nog in ons vorig nummer konden opnemen heeft allerwegen grooten indruk geouakt schoon deze afloop sedert de laatste ongnnatige berichten ateeda meer gevreesd werd Ook by ous te lande was de sympathie voorden moedigen president zyne edele vronw en zyn landgenooten welke ia die debbering van U weken bewezen hebben de vryheid waardig te zijn algemeen en de eenparige besluiten onzer beide kamera zyn niet dan de tronwe vertolking van hetgeen er omgaat in de harten van onze beschaafde landgenooten Na een langdurig en met voorbeeldelooze geestkracht gedragen lyden is de heer Garfield bezweken niet zoozeer aan de Vonde zelve hem door den moordenaar Guitean toegebracht ale aan de gevolgen daarvan de toenemende liokaamszwakte In de Vereenigde Stalen is de verslagenheid groot over bel droevig uiteinde van een man die zgne wetenschappelyke vorming geheel aan eigen iuapanning te danken had en op den hoogen post hem door het vertrouwen zyner medeburgers opgedragen nog zooveel diensten un zyn vaderland had kunnen bewyzeu maar het slachtoffer werd van bigen alnipmoord Blykens eene ddpjche nit Washington van 20 dezer heeft de heer Chester Arthur vice president den avond te voren in zyne woning voor twee leden van het Opperste Gerechtshof van den staak NewYork den eed als president der Noord Amerikaansche Bepnbliek afgelegd Alle dagbladen zyn eenparig in het niten van hnn diep leedwezen Die van hel Zuiden zeggen dal de gemeenschappelyke aandoening de band is welke eindelyk hel Noorden met het Zuiden vereenigt Alle zaken in hel geheele land alaan stil en de markten zyn gealoten De politieke gevolgen van het oveilyden van den preaident moeten zich geleidelijk ontwikkelen Het zon voorbarig zyn daarover thans reeda in voor spellingen te treden Men beweert dat de vicepresident een man van het slag van Grant is en dat de misbruiken en de diefstallen der hooge ambtenaren de verderfelyke macht van zekere groote moatschappyen weer lustig zullen gaan knagen aan den groeten slaat Wy wenschen echter niet te vergelen dat deze beweringen groolendeels op onbewezen vertellingen berusten en wachten liever af wat gebeuren zal In den Franschen Ministerraad waarin de NoordAfrikaansche zaken zyn bespraken moet het warm zyn toegegaan de Minister van Oorlog Farre zooals men weet een vriend van Gambetta had het hard te verantwoorden en bij dreigde eel met zijn ontslag Bonatan deelde bijzonderheden mede over de militaire verwarring het slot der overwegingen was nog meer troepen naar Afrika te zenden Naar men verzekert bevinden zich in Tunis 32 000 man in Algerië 70 000 man nn zullen nog 25 000 man worden gezonden De officieuse en Gambettistische bladen trachten de algemeene ontevredenheid te doen bedaren met de verzekering dat alles goed zal gaan zoodia de versterkingen zyn aangekomen en er met knioht wordt gehandeld De TéUgrapke schildert de militaire administratie in Tunis als hopeloos verward I de levensmiddelen zyn slecht en moeilijk te bekomen Een brief uil Gabes waar drie bataljons liggen schelst den toestand aldus Geen hospitaal geen andere arts dan een joagmensch wien het san ervaring en aan de noodige hulpmiddelen ontbreekt zoodat typhus koorts en dysenterie een epidemisch karakter hebben aangenomen De Tempt klaagt over moeilpheden by de onderhandelingen met Engeland over het bandelatractaat de eischeu van Engeland zegt het blad nemen gestadig toe De Spaansohe Cortes zijn door den Koning geopend met een troonrede die volgens het telegrafisch bericht voornamelyk handelde over den finanoiéelen toestand k Het Dnilsche Keizerpaar bevindt ücb thans met den Koning van Zweden te Karlsruhe om het buwelyksfeeat van de dochter van den groothertog Wilhelms kleinkind met den Kroonprina van Zweden te vieren Over de toenadering tnaachen de Berlynache regeering en den pauseUjken stoel beval de llalU een artikel waarin het blad meent den jnisteu stand dezer zaak aan te geven Sommige bladen hadden gezegd dat de onderhandelingen over den lauggexochlen modm vwatdi eerst zouden worden hervat wanneer een Pruisisch gezant ze met het Vaticaan zon kunnen voeren maar de Ilalie leert ons dat beide onderwepen zoowel de voorwaarden van verzoening als de instelling van een gezantsohap legelykertyd zyn behandeld wat ona ook redelyk voarkomt wyl het onverklaarbaar zou zyn dat het gezantschap herstehi werd als men geene gunstige kans zag om de goede verstandhouding Ie herstellen De voornaamste omtrekken van bet veuelyk zyn dus vastgesteld De pauselijke regeeriol zal aan Piuisen zekere waarborgen geven aangaande de benoeming van bisschoppen en andere geestelijken en daarentegen de toezegging erlangen dat de Meiwetten hetzy afgeschaft hetzy feitelyk buiten werking zullen gestdd worden Prins Bismarck achynt echter m niet geneigd tol eene vormelyke intrekking der wetten laat hy ze slapen dan steekt hy den d gen wel in de scheede maar hij geeft het wapen took niet af De pauselijke regeering voert daartegen aan dat de afschaüfiug noodzakelyk is om de Duitsche katholieken de overtuiging te schenken dat de te sluiten vrede ernstig is gemeend In de onderhandelingen Ie Bome door den beer Schlözer en den pauselyken staatssecretaris kardinaal Jacobini gevoerd warden dus twee middelen besproken afschaffing der Meiwetten door een votum van de beide Pruisische huizen of eene formeele verbintenis van prins von Bismarck om die wetten of althans het voor katholieken meest hinderlijke deel daarvan niet meer toe te passen De Heilige stoel zon dan vryheid moeten hebben om deze verbintenis openbaar te maken Prins Bismarck heeft nu nog een derde middel voorgesteld Hy wil de door den paus aangeboden oonoessiea beantwoorden met het niet meer toepassen van zekere bepalingen in de wetten zonder echter eene vormelyke en voor de toekomst bindende verbintenis aan te gaan De wederzydsehe oonoessies zonden in zoover den duur der goede ventandhouding waarborgen als het ophouden daarvan van de eene zyde aanstonds ook aan de andere zyde hetzelfde zon veroorzaken De kanselier wil niet meer dan eene mondelinge overeenkomst door ieder der partyen na te komen zoolang het haar goedduakt Op zeer atevigen grondslag zal dua de vrede niet gevestigd zyn indien deze mededeelingen van het Bomeinsche blad den waren stand der zaken bevatten Als aanvulling op het artikel der ProvmnalComifoiub waarin de hechte vriendschap betoogd werd welke lot het heil van Eoropa de regeeriugen J