Goudsche Courant, vrijdag 23 september 1881

Zondag 25 September 1881 N 2666 GOUDSCHE COURANT leuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken DANES 10 Jaren Jonger lianbevcÜDg door ondcrvtoding Franco aanvraag ƒ 2 de flacon tegen postwissel of 42 postzegels blauwe alsook tegen rembours bg den eenigen THEOPHILE Haarkundige Frederikeplein N 32 AmiUrdam der drie keilers verbindt berioht de Weener Uoittaf Setu dat de Keizers au Oosteurijk en Bnslaud op uader te bepalea plaats en tijd eene samenkomst lullen houden Per telegram wordt melding gemaakt van eene ukaie waarbij de keiier aller Bussen bepaalt dat het contingent voor 1881 lal bedragen 212 000 man en niet 235 000 looals aanvankelijk was bepaald Ook lullen vrij belangrijke ferminderingen worden gebracht in de kaders eu bet effectief van het leger op voet van vrede Deze maatregel wordt aangevoerd als bewijs van de vredelievende geiindheid van Alexander III GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedeponeerd Een PARAPLUIE die aan bet Postkantoor is blijven staan Ook kunnen inliohtiogen verkregen worden omtrent een HAAN die opgenomen is MARKTBEBICHTEN Gouda 22 September 1881 Tarwe was heden zeer vast in puike soort Ooede roode weinig aangeboden doch puike witte werd zeer duurbetaald Men besteedde van ƒ 13 60 tot ƒ 14 26 Mindere soorten komen hier beirekkeiyk weinig voor deze zijn aan fabrieken te plaatsen tegen vrij lage prijzen ze worden daar vermengd met strafwerkende buitenlandsch soorten enz en op die manier wordt eenigsints goedkooper meel verkregen Bogge als voren zonder belangrijke omzet ƒ 7 60 a 8 25 voederrogge is geheel door maïs verdrongen dit laatste werd met ƒ 7 90 a ƒ 8 40 per KG betaald Gerst en haver slap Nominaal wintergerst ƒ 6 è ƒ 6 50 Zomer 6 76 a ƒ 6 26j haver cc ƒ 10 per K6 Boikoopsche bruine boonen brachten in fijne kooksoort tot ƒ 16 50 a 17 op Overigens was de graanmarkt zander beteekenis Be veemarkt met gewone aanvoer de handel in alle soorten traag varkens geschikt voor Londen van 23 ü 26 cent per half kilo magere varkens en biggen met veel aanvoer de handel vlug vette schapen vlug magere schapen iets trager te verkoopen Aangevoerd 58 partyen Kaas Ie kwaliteit van ƒ 32 a ƒ 36 2de kwaliteit van ƒ 28 S ƒ 31 WOENSDAG a s KaASMABKT Goeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 70 Weiboler 1 40 i 1 65 Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaars Ie Kwal ƒ 31 00 ü 33 60 2e Kwal ƒ 28 50 a ƒ 30 00 Handel vlug Burgerlijke Stand GEBOREN 1 Sept Fieter oaitn H Wiltenburg ra i lioot 20 Gerrit Hendricus oaderB D vsd Bekkau en H van Bakkum Jobanns jacoba ondera J J Aokena en J van Ham Coroelia onders M Bakker en C van den Broek 21 Johannes ouders J Wannet en J Loniverier Adriaaa Margaretha ondera F 3 van Aa en J van Triat ii Adriana onders 3 de Kruyfen M Grberveld Gerardus ondera P de Mol en C Broer OVERLEDEN 19 Sept W Reohl 83 j 10 m GEHUWD 21 Sept A Noteboom en 3 K Vergoed ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een Zoon S CATS Davidson Gouda 18 Sept 1881 De Schuldeischers in het Faillisüement vanPIETER VAK MAAREN Blikslager te Gouda worden opgeroepen voor de XWÜtHmYergadering tot het verifieeren der Schuldvorderingen welke zal plaats hebben op Woensdagden 5 October 1881 des voormiddagste half elf in het Gerechtsgebouw aan hetHaagsche Veer te Rotterdam Db Cübator Mi J PORTÜIJN DROOGLEEVBR Advocaat l ÖÖPKNECHT by den Boekhandelaar J W KNIPSCHEBR Ja kan tegen hoog loon een flinke Loopjongen of Loopknecht geplaatst worden in alle Binnen en JBuitenlandache Cau ranten worden dadel k opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eene onrustwek lcende kiekte die eene talrijke Klasse kwelt De zltiktQ begint met eene Uchle storing der Maag maar als zij wordt verzuimd dan dringt zij door liet gebeele UchaaiD last de nieren aan de lever liet kUertwd en hetgolieele klleronstelsel terwijl de lijder ondragelijk kwijnt tot j de dood hem uit zlja lijden verlost De ziekte wordt dlk wljls voor andere kwalen aan j gezien maar wanneer men I zichzelf de volgende vragen doet zal men spoedig er over kunnen oordeelen Heb Ik na het eten pijn of moehijkheidin de ademhaling Heb Ik een ge voel van malheid van lijd tot tijd met slaperigheid Hebben de oogen een gele kleur Heb j Ik smorgensrondom de tanden 1 4 en het tandvleesch een dikke 1 kleverige slijm gepaard mlt Jl een onaangenameu smaak Is de long beslagen Heb Ik pijn mde zijden of inden rug Heb Ik naarde rechterzijde een oi zetthigalsiir do lover grooler wordt Ben Ik hardlijvïg Gevoel ik draalcri eid of duizeligheid wanneer Ik eensklaps uit horizontale ligging opsta zijn de a cheldlngeu uit de nieren vuiilg eu hoog gekleurd raet een neerslag als men ze heen laten staan Begint het Toedsel na het eten spoedig Ie gisten gepaard mot opgoblazenheld en oprispingen uit de maag Heb ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen zullen ilch wel niet te gelijk vooixioen maar wanneer de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings Als het een geval van langdurig gelfjlceo aard Is komt er een droge stootende hoest na ecnlgeu tijd gepaard met opgeven BIJ verder verloop krijgt de huid een vuil bruinachtige tint terwijl aan handeu eu voeten eeu koude kleverige ultwaseiniug komt Terwijl lever ea nieren steeds meer beginnen te lijden volgt er rheumallscbe pijn en de gewone behaudtding blijkt ten eenemale onvoldoende tegen deüo laatste kwelling Het is dus van het hoogste belang de ziekte spoedig en op geschikte wijze te behandelen In haren eersten graad wanneer een klein medicament genezing z l teweegbrengen En zelfs wanneer er eene vaste weilclng Is moet het ware middel worden volgehouden tot leder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen Is en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht Deze ziekte heet leverzlekte Het zekerste en meest afdoende middel er tegen is Seigel s Geneeskrachtige Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd in Amerika en te koop bIJ A J White 21 Farrlngdon Road Lon don E C Deze Siroop tast de ziekte In den grond aan en verdrijft haar met wortel en tak uit bet lichaam Breda van de Goorbergh generaal depot voor Holland ook verkrijgbaar bij alle Apotheker m Holland Java en Koloniën Prijs van de Siroop l 75 van den Pillen f O 7S Te Gouda THIM ApotL Men geeft van alle Haarverfmiddelen hei zoo gunstig bekende Mau Chromatiqtie de voorkeur omdat er geen schadelgke bestanddeel in voorkomt Met dit vocht wordt het Witte haar Blond Bruin oi Zwart naar gelang men verkiest en zoo NATUURLIJK dat een ander het niet BEMERKT Het grootste debiet gedurende 13 jaren aan mgn verfmiddel te beurt gevallen maakt verdere aanbeveling overbodig TEITT001TSTELLIir J der te VERLOTEN Voorwerpen ten behoeve der bgzondere kas van het Roode Kruis 29 en 30 Sept aanstaande van 1 tot 5 uur a 10 cents entree ten voordeele dier kas en ten huize der Ondergeteekende Gaarne worden nog Prgzen aangenomen of Loten uitgegeven door Mevr HEMSING Haven B 149 GEVRAAGD EENE BEKWAME KEUKENMEID Loon f120 EENE ZINDELIJKE Loon f 100 Adres franco Brieven Sohiekade Weatzgde No 85 ROTTERDAM TE KOOP Aangeboden XIMMEBMANS en SMIDSGMBMEDSCHAPPIIN Te bevragen hg P P PETERS op d Eattensiugel te Gouda 1 s Si g uit het MAGAZIJN van E BtlANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bg 6 ÜVEBEUNDER Ja Markt 148 Gouda KËI 1 IISGEVIJIG Het KANTOOR van den Praktizgn G G MURRAY TE is verplaatst naar den FLUWEELBS SINGEL hij de Dodenfn wg No 595 aldaar Voor het behandelen ivatWeBurgerUfke en Handelszaken het geven vanadries in alle geschillen het plaatsen van OELD hetefl op Hypotheek oionAeTaoMe Borg iiUing waarvoor hg thans EmiïBOOTZAFITAAL disponibel heeft het opmaken van alle ACTBN en CONTRACTEN en het invorderen van is het KANTOOR geopend dagelgks van im voormiddags 9 tot des namiddags 4 nie Gouda 19 September 1881 G G MURRAY Oeen depóthouder sgnde aangezien de Heer THEOPHILE die niet heeft ea persoonlek dien Heer nimmer gezien hebbende zoo beveel ik züne hiiarmiddeleu tao daar het doeltreffende bg het aanwenden er van door mg erkend wordt Met de meette Achting M H DE MOOR Hage 19 Mei 1881 Uitval van Haar Schilvers Kale plekken Baardworm Huidzeer wordt hersteld door dfi Ontwikkelinga Balaem Abshaubbin s of ANTI RHUMATISCHE WATTEN senezen ontwgfelbaar alle Igders aan Maaskramp Jicht Hoofd en Schonderpgn of welke kwalen meer van Rhnmatischen aard en door koude ontstaan Verouderde Rhamatiek verdwgnt allengs door het gebruik dezer Watten alsof het nimmer bestaan had Men zorge vooral dat men de ECHTE bekomen well te verkrggen zgn aan het Hoofddepdt bg A BRBETVELT Az te DeHl De prgs is 30 et per pakje Verder te bekomen bg T A G van Detb Ke de Wed Bosinalf Gouds W F J denUijl Sohoonh A Prina Zevenhuizeu M J Ooudkade Boakoop 1 C B Verheul Oudeirater A Bo Berkel J vac Dorp Zoeteimeer A Kauling Alphan 1 B M 0 Sohlattman Bodegrareu O Hoogendijlc Oappelle K Ooaterling Haaatreoht S f d Kroata Bleiawijk jWed a Wilhelmua Woerden inelpergdruk van A Bbinkuan te Oouda Vt Wi Ê tfgg 1 October j pH r begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvang en de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND OOUDA 24 September 1881 Naar wü Ternemen ia aan de lifdeo van de hier gereatigde Vrgmelaelaarsloge de ware Broedertrouw door deu beer A W Sythoff te Leiden een keurig uitgevoerd Ib Memoriam aangeboden beratteude een uitatekead gelijkend portret ran den heer Goallherna Ko S Iwaevena de redevoeringen aan dieua graf aitgeaprokeu door de heeren H J Bool J M Noothoven van QtMr en Jao 6 Kobbera Daarin ia tevena opgenomen hetgeen in veraohillende bladen ia getegd by deu Ireffenden dood an deu beer Kol £ Dit geaohenk ui voorieker allen ledeu der Loge hoogat welkom zyo Voor de aoU ala onderwijier werden Donderdag e aHage geëxamineerd 10 candidaten 4 werden a ewMeu en 6 toegelaten o a de heeren A Hagen nit Oapelle a d IJaael es 1 Verhoef alhier SCHAAK COEEiSPÜNDENTIB Alkmaar it IH ut B 2 B 8 Oouda zwart C 6 nt £ 6 De heeren F J Smita te Berg Ambaoht A Berkonwer te Lekkerkerk L Kooy te Krimpen a d Uul en J de Jong te Oouderak llen hoofdingelanden aijn door het dijkcollege van de Krimpeuerwaard aangeateld tot uoodheeinraden voor den winter 1881 82 Woeuadagavood ontatand er te Nienwerkerk a d IJael tengevolge van het inalaan van den btikaem brand in de kom van het dorp die een dreigend aantieu had door de dioht bij elkander alaande gebouwen en hooiaohelven Door de krachtige inapanniog der brandweer mocht het gelukken den brand te beperken tot een gedeelte van het hnla Een paard kwam in de vlammen om De inboedela van de twee getinoen die het huia bewoonden zijn venekerd loomede het huia en de aohuor Daar ia meldt men aao de X Ct aan waleraohap en poldera alweer genoeg werk gegeven ten gevolge van den iwaren regen der laatate dagen Door atoomgemaal en windmolena tracht n en het orervloedige water te loozen waarbij BijnUnd met goed gevolg Baar tee afvoert want de boezem ia betrekkelijk laag De weilanden tijn aohromelgk nat en op Uag gelegen atukkeu trapt het vee in plaaaeu Voor den landman ia dat een waar onheil want raakt het water nift apoedig weg dan ton er vee gestald moeten worden terwijl het graa vermindert Die alagregena kunnen intuaachen tot voorwendael dienen dat de aardappelen nu hoe langer hoe lieker worden en noodlakelijk in prija moeten etijgen Echter wil het geval dat de aardappelen dood en op de meeate plaataen reeda gerooid z jn Maar er ia nog eldera boekweit binnen te halen en daarvoor vaa tulk een regen meer dan kwaad Gedurende liju laatatu levenajaar heeft Z K U Prina Prederik der Nederlanden dikwerf tot bevordering der kennia omtrent het hoog belangrijke tijdvak in onze vaderlandache geachiedenia hetwelk Z K H beleefde mondelinge mededeelingen gedaan betreffende krijgagebeurlenissen door den Prina in peraoon bijgewoond De Prina vereerde daarby den heer F de Baa kapitein van den generaleu Blaf met tijn vertrouwen welke verdienatelijke officier is het Auguitua nummer van De Oidi reeds een zoo levendig verhaal van twee wapenaohouwingen in 1831 heeft geven met veel bijionderheden omtrent de cud houding in dat jaar door Prina Frederik getoosd Na het overlijdea van den algemeen geëerden en geliefden vorat hebbeo H K H nevronw de prinaea van Wied en Hi K H mevroow de Kroouprinsea van DeBWurken aan dien officier vergunning geachonken ona eene i itvoerige levensbeschrijving van wijlen haar doorluohtigen vader en grootvader aamen te atcllen Vak de daartoe geachikle en dieuatige gegevena welke in de nalatenachap v Z K H mochten worden aangetroffen tal aan den keer de Baa intag worden verleead Door den M v O i aan de korpeeomnundanten aituoodigingen gericht tot het doen van vooratellen tot opruining van oude registers en adminiatratieve atnkken HMhioor zal de militaire adminiatistieve Angiaa atal Bist weinig worden opgeruimd Staten Gteneraal TwuDE Kixn Zitting van ti September De Kamer ving in jese zitting haar eigenlijke werkaaambeden aan Ia de cerate plaats had de inetallalie vin den nieawen voorzitter den heer Van Reea plaats De liter Wjrbenfia die als ondite ia jaren lijdelgk ah vooHitter Aingeeide droeg hem de presidentawaardighcid over doch kbn bij deze gelegenheid niet nalaten Ie wijzen op de ateeda moeilijker wordende taak van preaident nu de kerkelijke richtingen al medr en meer hartstocht in de politiek komen brcngea fit aUahjea die wü in de twee Jaalate jareg in ntf Parlement daarvan hebben bijgewoond bmrgmt dar laak van den voorzitter er niet gemakkelijker op is geworden Doch aan de handeu van deu heer Van Beee gelooven wij zal de preaidentshamer volkomen goed zijn toevertronwd onder tijn praesidinm zullen ook bg stormachtige debatten de kalmte becodigdheid ea onpartijdigheid blijven voorzitten De heer Van Beea aanvaardde het praesidium met de gebmikelj ke plichtplegingen en het gewone beroep op de mraewerking der leden een beroep dat evenmin ab door vroegere presidenten levergeds tal gedaan tiju Het een enkel woord herinnerde hij aan de belasgryke werkzaamheden die hel Parlement wachten waarbg zou dit in vollen ernst zijn geweest P werd gewaagd van de belangrijke voordrachten die in de opeaingsrede waren vermeld In zijn rede herdacht de voorzitter het treurig verlies dat het Koninklgk Huis en het Nederlandsche volk getroffen heeft Hel adrea van rouwbeklag werd nog in deze zitting vaatgesleld In deze eerste vergadering van dit zittingjaar nam de heer Oodefroi aboheid van de Kamer doch hij kon dit shcbts schriftelijk doen Seeds geruimen tijd was de heer Oodefroi door zijn gezondheidstoestand verhinderd de zitiiugen bij te wonen Noode miste men den man aan wiens helder verstand scherpen geeat welspi kendheid eu onpartijdig oordeel steeda zooveel waarde werd gehecht nog altijd hoopte men dat dete veteraan weder zijn vroegere krachten zon terugkrggen en weder de plaats KOU kunnen innemen die bg zoovele jaren met waardigheid en talent heeft bekleed Doch de hoop bleek ijdel Ie zijn en de heer Godefroi moe t ten slotte wel besluiten het lidmaatschap der Kamer neder te leggen De woorden van waardeering die de president bij het oBlvangen van het bericht van hel bedunken uitsprak hebben zeker in dë Kamer algemeene instemming gevonden In afwachting vau de dingen die komen tullen wilde de heer Heydenrijck reeds dadelgk een belangrijke fuaestie op het tapijt brerjgen eu een interpellatie tol de Begeering richten om te vragen wat de Begeering denkt over de qnaestie van den eed zoowel wat de toepaaaing der bestaande wetgeving betreft als wat haar mogelijke plannen voor een nieuwe regeling van dit onderwerp aangaat De heer Van der Linden vroeg echter dat de Kamer nu eens van haar gewoonte ton afwijken en niet maar zoo zonder verder nadenken de vergunning tot de interpellatie zou geveli De vraog toch of het noodig is om nu al dadelijk looveel andere belangrijke spoedeischende arbeid zal moeten verricht worden le eedquaeslia bij voorkeur op den voorgrond eu boven aan het programma der werkzaamheden te sehrijven die vraag achtte de heer Van der Linden wel eenig nadenken waard zoodat hij voorstelde om over het verleenen van verlof tol het doen der iulerpellatie later te besluiten De Kamer zal nu de viaag van den heer Heydenrijck aanstaanden Maandag behandelen De Indische begrooting is ingekomen Aanstaanden Maandag ten 1 ure zal de Minister van Financiën de Staatebegrooting aanbieden zoodat er ook zonder de eedsinterpellatie thans volop werk voor ds Kamer zal zijn De afdeeliogen zijn aamangesleld Tot presidenten werden getozea de heeren Gleichman Van Delden Lenting Tak en Borrel Aan bet Amsterdamsch gymnasium is een nieuw vak ingevoerd daaraan echter geen der leerlingen gedwongen wordt deel te nemen namelijk ie journaUttitk Uil het eerste nummer ons toegezonden van de Fox Ojmnani gisteren verschenen blgk dal men het outataan van dit nieuw orgaan vermoedelijk heeft te danken aan de wet der erfelg kheid Alt rdireeteur adminiatratear geen kleinigheid treedt namelgk op H Haber Kuyper die gelijk later blijkt leerling en reporter ia van de 4de klaast n wiena aaam en woonplaats Prina Hendrikkade 173 aanduiden dat hij in nauwe betrekking staat tot dr A Kuyper den bekenden leider van de Standattrd wiens adrea gelijkluidend ia met hel looeven genoemde Denmag welfce klear calaw Mnd hebben wordt beantwoord met da klear der hoop dat is dus groen II Het blaadje is bestemd rom den leerlingen belang in te boezemen voor fraaie letteren tevens hun gelegenheid te geven zich op historisch literarisch en romantisch I gebied te doen kenren en om verder gymnasiaal nieuwt te verspreiden Als staaltje van dit laatste vindt men onder iuitnlaiuUck nieuKt niet enkel opgaaf van correspondenten in Bijse en Neuwicd enz ma r ook te Leiden Kampen NijmegeB enz welke gemeenten volgens de leer van de redactie reeds schijnen te zijn ingelijfd biJ den vreemde Het is te hopen dat de beoefening van dit nieuwevak geen ander afbreuk zal doen aan de vakken die in de wet op het hooger onderwas worden genoemd HU Naar wij vernemen is de Willem BartHt den 23b dezer des namiddags Ie Haminerfesl binnengekomen Alles was wel aan boord Overal had men veel ijs ontmoet zeer veel voor de Jugorsiraal terwijl de Matochkiustraat dicht was Door geen der straten in de Karozee kunnende komen had men getracht benoorden Nova Zeuibla om te gaan doch ook daar was men op ijs gestuit maar er toch in geslaagd ileu gedenkateeu op het Noordelijkste der Oranje eilanden te plaatsen Daarna had men beproefd of hel laug afgedreven ijs om den Noord open water gemaakt had doch het niet verder dan 78 gr N Br eu 6S gr O L kunnen brengen Ouder de gegeven omstandigheden is het een welgeslaagde stoute tocht geweest waardoor de kennis der ijstoestanden in een zeer ongunstig bijzouder ijsjaar belangrijk vermeerderd is Begrafenis van Z K H Prins Frederik Gisteren morgen vroeg verkondigde het klokgelui te s Hage dat de droevig verbeide dag der uitvaart van een algemeen geëerbiedigd en bemind vorst verschenen was Eene buitengewone drukte heerschte aldra zoowel omdat ieder bg de treurige plechtigheid betrokken zich op den hem aangewezen post te begeven had ala omdat duizenden en duizeudeu nieuwsgierigen vaU daar en eldera waren samengevloeid om de plechtigheid bg Ie wonen Onder die tallooze menigte