Goudsche Courant, zondag 25 september 1881

heerackte echter met allen het getoel van qieuwagieri heid maar blqkbaar ook ran eei bied voor den doode wiens edele hoedanigheden en langdurige schooue loopbaan het onderwerp van veler herinneringen waren Een kleine stoet was omstreeks negen ure aan het Huia de Faauw vereenigd dat gelieRioosde bniteuverblyf van prina Frederik waar hjj vosr weinige dagen cgne schoone levensbaan besloot D werd eerst in de rouwtaal waarheen het stoffelijk rer schot Ponderdagavoud door de hafbedienden van den prins was overgebracht eene godsdienstige Igkpleohtigheid gehouden in tegenwoordigheid van de vorstelijke verwanten en voor een sleohta leer beperkt getal uit leden van s prinsen huis en eenige zgner oude kamerdienaren bestaande Het was ds weleerwaarde heer Bartstra predikant te Wassenaar die by de plechtigheid voorging en die met diep gevoel woorden van troost sprak tot de hooge betrekkingen van den overleden vorst en daaronder wel in de eerste plaats tot s prinsen dochtei en behuwdioon en tot zyne kleindochter met soa menigen anderen vurst van buiten s lands gekomen om den laatsten treurigen plicht jegens den ontslapene te vervullen Treffend waren a leeraars woorden doch ook bemoedigend voor de rouwenden bemoedigend om dealgeineene deelneming in hunne rechtmatige amarten vooral op godsdienstige gronden die de overledene üoo innig schatte De tekst door ds Bartstra nit Wasaenaar voor zgn vertroostend woord tot de betrekkingen genomen waren de woorden uit den Prediker Het is beter in het huis der rouwe dan in het huis der maaltijden De plechtigheid was teer indrukwekkend bet slotgebed werd knielende door alle aanwesigen aangehoord De Koning en de Koningin waren bq de dienst niet tegenwoordig Z K U de Prins van Oranje woonde de godsdienstoefening bij na nog een pracbtigen krans op de Igkbaar eene ware pyramide van bloemen te hebben gelegd Na den afloop dier voor de betrekkingen en alle aanwezigen eoo aandoenlijke plechtigheid brak welhaast het pijnlgk oogeublik aan dat de doode zgne aardsche woning zou verlaten om den weg ten grave te worden heengeleid De kleine stoet stond geschaard s prinsen stoffelijk overschot werd op de lijkbaar gilegd en naar den Koninklijke roawwagen gedragen ouder de laatste afscheidsgroeten der weeuende betrekkingen wier lief en leed hg altijd met looveel innigheid gedeeld had en te midden tan de meest eerbiedige stilte Voor de Boschbrng te s Hage nabij het paleis van wijlen prins Frederik gekomen namen de heeren kolonel Boosmale Nepveu baron Taets vati Amerongen kolonel Bsrre en raojoor jhr von Goedeoke belast met het dragen der slippen hunne plaatsen naast den rouwnagen in terwgl de zestien kamerheeren aaogeweieu tot het dragen van s vorsten lijk lich aan beide tijden van den rouwwagen aansloten De rouwwagen was bespannen met zes paarden op het rouwkleed der lijkkist waren geplaatst de koninklijke kroon op een rood fluweelen kussen de veldmaarschalksstaf benevens de ordeteekenen des prinacn terwgl verschillende prachtige bloemkransen ter vertolking van den rouw zinrijk zamengesteld op het Igkkleed gehecht waren Middelerwijl dat de stoet van het Huis de Pauw in aantocht nat hadden alle personen die unn den optocht zouden deelnemen zich ten paleize van wijlen den prins verasmeid dit was tot den nok gesloten en daar buiten had nabij het portiek onder doffen tromslag de eerewacht der Haagsche Schutterij onder bevel van den kapitein baron van der Duyn van Maasdam post gevat De rouwstoet stond reeds gereed De scherpschutters der reiiidentie onder kommando van den majoor Beelaerts van Blokland zoomede de beide bataillons dienstdoende schutterij met den kolonel koratbandant baron van Hardenbroek van Bergambacht aan het hoofd De troepen te voet en te paard betrokken de hun aangewezen standplaatsen en allen die ten uitvaart medetogen hadden hunne plaatsen in Ie rijtuigen reeds ingenomen Ten elf nre bolderde het eerste kanonschot de klakken deden hunne sombere toonen weergalmen de treurmutiek van de verschillende korpsen deed lich weldra hoorer en verhoogde de aandoenlijke plechtigheid van het oogeublik De stoel stelt cich in beweging geheel overeenkomstig de regelen bij het programma vastgesteld De lijkkoets trok de meeste aandacht zij was versierd aau de voorzijde met een fraaien krans van groene bladeren met twee gekruiste lauwertakken gedekt door een kroon en doorvlochten met de Pruisische en Nederlandsche kleuren als huldebewgs van het Pruisische garderegiment dat den naam van den overledene vorst voerde De achterzijde prijkte met de krans van witte rozen door H M de Koningin aan de schoone verzameling toegevoegd ter liukengde lag mea een drietal violetkleurige van de Vrgmelselaart vereenigingen Het huldebigk van de Koningin van Engeland werd door den gezant ia de stoet medegavoerd ten einde te Delft op het graf Ie orden gelegd In het geheel dekten acht kranten de lijkbaar gedurende den tocht zijnde een klein gedeelte uit den groeten schat van dergelijke huUebëirguo y In de vorstelgke rijlulgen onffliddellgk achter de lijkkoets tijn de naaste verwanten des prinsen gezeten de prins von Wied en de kroonprins van Denemarken eu in het tweede met acht paarden bespannen Z U de Koning de print van Oranje prins Albert van Fmissen en de erfgroothertog van Saxen Daarna volgen een vgftal rgtuigen aaugeweten voor de voor deze gelegenheid in het bijzonder afgevaardigde vertegeuwoordigers van vreemde hoven Ook voor leden van het gevolg der prinsen en gezanten waren eenige koetseq beschikbaar Voorts maakten vele burgerlijke en militaire overheden en leden van het huis van wijlen print Frederik deel uit van den langen optoobt die statig langs den vattgesteldea weg voorttrok Met aandoening zag men den ouden secretaris des printen 4 n geheimraad van Otterloo die welhaast lestig jaren tija vorstelijken meester zou hebben ter zgde geataau Niet minder trof het de vier en dertig hofbeambten en officianten van wijlen den vorst te zien twee aan twee in diep rouwgewaad gebuid waaronder ook menigeen die gedurende vele jaren aau s prinsen dienst trouw verbonden wat Langs den geheelen weg dien de ttoet kier volgde waren de pleinen eu straten met eene onafzienbare menigte vervnid de woningen van beneden tot boven met toetchouwers betet velen hadden ten teekeu van rouw de vaderlandsche driekleur met floers omhuld Te Delft waar de optocht ten 1 ure aankwam vertoonde zich hetzelfde schouwspel van eerbiedige belangstelling eu uiting van den volkirouw Bij de Nieuwe kerk aangekomen waar bereids de ministers de voorzitters der kamers en van andere hooge staatscolUgiëo veraobilleude leden van het corps diplomatifue die geen deel van den ttoet uitmaakten tal van burgerlgke en militaire autoriteiten en oodertcheideoe deputatien vereenigd waren werd het vorsielgk Igk het kerkgebouw binnengedragen door de kamerheeren bijgestaan door een zestiental onderofficieren van zee en landmacht en Haagsche en Delftseht schutterijen midden door de rgen der aanwezigen naar het koor gebracht en op de lijkbaar gesteld De plechtigheid in de kerk was indrukwekkend De Kaning n de Prinsen met al degepen die tot den optocht hadden behoord schaarden zich om de baar Tal van autoriteiten waren aanwezig Dr van Koetsveld hield eene treffende rede waarin hg hulde bracht aau de nagedachtenis van den overleden vorst Dankbaarheid moet ons bezielen voor den langen tijd dat ons vergund werd hem te bezitten Van gansoher harte deelde hg in de smart van het vaderland over het verliet van hem die de tteun waa geweest vau drie koningen een waar Christen een edel raensch en weldoener trau duiieuden De redenaar wenschte den Koning toe dat hij den leeftgd van den overledene bereiken en het gouden feest zijner regeering vieren moge en aan prins Alexander dut hij met de levenskracht ook de levensmoed van den overledene moge erven Diep getroffen drukte de Kouing de Prinsen de hand De Prins von Wied was zeer aangedaan De kroon en de ordeteekenen werden vervolgens van het lijkkleed afgenomen en in handen gesteld van den opperhofmaarsohalk baron Fagel terwgl de veldmaarachalkstaf aan Z M den Koning werd overhandigd Van het Igkkleed ontdaan zonk de kist langzaam in den geopenden grafkelder In den kelder werd de kisi door den minister van justitie bijgestaan door den secretaris generaal bg dat departemeut met het grootzegel vau het rijk verzegeld in tegenwoordigheid van den grootmeester van UH MM en opperkamerheer graaf Schimmelpenninck van Nyenhuis De Prins von Wied de Prins van Oranje de Kroonprins van Denemarken en de erfgroothertog van Saksen wuonden de verzegeling bg De treurige plechtigheid was hiermede afgeloopen Buitenlaiidsch Overzicht Frankrijk heeft het tegenwoordig bijzonder druk met haudelsverdrageu Behalve de thans hervatte onderhandelingen met Engeland heeft de FrauschItaliaansche commissie hare vierde zitting gehouden eu kwamen de gevolmachtigdeu voor bet handelsverdrag met Zwitserland reedt voor de zesde maal bijeen De voorloopige gedachtenwisseling met Spanje Portugal en Zweden eu Noorwegen heeft reedt tot eene bevredigende uitkomst geleid eo binnenkort zullen overeenkomsten met die mogendbedeu in da onderdeelen behandeld worden Zonder onvoorziene omstandigheden ea bij de toenadering welke van weenzijde betoond wordt mag men aannemen dat het Franaohe kabinet in de gelegenheid zal zjja om lóit het verstrijken van den beynalden termijn bij de wetgeTende maoht de orereeakomtten in te dienen WMrby de handelibetrekkicgeo tuaschen Frankrijk eu de voornaamste Ëuropeeaohe atatei geregeld worden Als de heer Paul Bert zooals iela vroeger o later zeker het geval zal lijn minister voor onderwijs wordt in Frankrijk zal men hem nooit ft laste leggen dat hij een goedkoop minister ii en de minitter vao financiën die met hem sitting neemt in een kabinet mag zich voorbereiden op groote eischen voor het onderwijs De bekende tpeoialiteit op onderwijlgebied hield in eene bijeenkomtt dec afgevaardigden van de Frantche onderwijtert eena toespraak die door velen als een deel van het programma det toekomstigen minittert wordt aangezien Hoe moet het schoolgebouw zijn vroeg hij en hg vond het antwoord Ik wil haar schoon zieu de school en prachtig het mooiste huil van het dorp Zy moet zgn wftt voor onae vaderen in de dogen des geloofs de kerk was Want even als de kerk is zij eene heilige plaats en eene zinnebeeld der wetenschap dier kouingin der nieuwen tgden die den mensch in ttaat iTelt de krachtea der natuur op te sporen te bedwingen en tot eigen nut te beheerschen zoodat hij het tastbare leven op aarde kan ontwikkelen en verbeteren De kerk is het tinnebeeld det gelooft der koningin vtn een duieter verleden van het geloof dat deze aarde ver smaadt er slechts een tranendal en eea oord vai beproeviug in ziet en van het Igdeu hier de voorwaarde maakt eener latere belooniog Die droomei kunnen wg terzijde laten om om met de werk Igkheid te bemoeien en na te gaan w kunnen ei wat wg willen doen Wij willen en wij kunnm eene tcbool maket die ruim it die is ingericht volgeni de regelen der gezondheidileer verdeeld in lokalen welke den onderwijzer tleohtt de twintig of dertig leerlingea geven met welke hg zich met vrucht kan bezighouden Wij willen er een tuin bq eieo eene overdekte speelplaats waar da kinderen zich vrij kunnen ontspannen wij willen er eeue verwarmde kamer vinden daar zij hunne natte kleeren kunnen drogef om zander gevaar voor de geaondheid de lessen ta kunnen bijwoneu een gyranoatiek kamer waat t zich van hunae ledematen leeren bedienen ee kleine werkplaatt waar men hun de vooruaamtle proeven aanschonwelijk zal maken die der meoschheid nieuwe banen hebben geopend Wg willen er da gelegenheid om te leeren teekenen boetseeren ea de voornaamste gereedschappen behandelen welke den mensch tot meester hebben gemaakt over de ruwe itof Wij willen in die tohool goede meabelt en een onderwijsmaterieel waarvoor geene kosten zullen worden gespaard Dat alles willen wij ia overvloed en wij tullen het er brengen Wat is dit alles P Een zaak van geld Is Frankrijk dan niet rijk genoeg om het leergeld zijner kinderen te betalen P Zon dit land waarheen de millioenen stroomen de inrichting niet kunnen betalen van deze fabriek waar burgen worden gemaaklF Ja wij willen dat gantche materieel kaarten globei tabellen en prenten voor de gesohiedeiiii verzamilingeu voor natuurlijke hiitorie werktuigen VOOT natuuren scheikunde modellen voortbrengselen va de nijverheid boeken bibliotheken en geweret Zeker een klein geweer welks handeling een kind op school zal leeren en nimmer vergeten Want dat kind herinnert het u ieder oogeublik is de burger der toekomst en in lederen burger moet een soldaat een altgd beschikbaar soldaat stekeu Dit teer rg ke programma zal den dericaleii eea duchtig wapen van oppositie in handen geven alt zij de kosten van dergelijke inrichting voor ieder dorp in Frankrijk zullen berekend hebben Ofschoon het kven van Oarfield voor niemand meer een gesloten boek was is het geen wonder dat de meeste bladen nog eens behoefte gevoelen dit welbeitede leven in herinnering te brengen Voot de Amerikanen kan bet niet te dikwgls herhaidd worden Het verdient daar in aller harten gegrift te worden als een ideaal ter navolging De ijver en volharding waarmede hij zich door eigen kracht Uit de onderste lagen der maatschappij heeft omhoog gewerkt ziju zeker in ITnie niet zouder voorbeeld Maar zelden gaan zg gepaard met zulk een eeuvol van levenswijze en zulk een geringschatting V lf monrymtking ais bü dezen man die achtereolvolgens de hoogste militaire eu burgerlijke betrekkingen aeeft bekleed Toen hg tot candidaat voor het presidentschap wss gekozen zocht het scherpziend oog van den tegenstander of geen smet te ontdekkeu waa die op tgn openbare of particuliere leven kleefde Triomfantelijk werd eindelgk geweien op n finanoieele zaak waarbg Garfield geen volkomen zuivere handen zou hebben bewaard maar bij nader onderzoeki moest ook deze beschuldiging verdwgoen als itneeuw voor de zou Hoe weiuig hij zich heeft weten te verrijken toont de geringheid zijner nalatentchap Hg beiat een klein buit in Washington gebouwd met geleend geld eu een landhoeve van 120 aorea in Ohio Hü leidde steeds een eenvoudig en werkzaam leven Zijn getond en krachtig gestel wat tegen de grootste vermoeieniuen bettend In ign jeugd toonde hij dit door tgn nachtwaken met de studie doorgebraoht alt hij det daagt door het geren van onderwijl het noodige geld had verdiend om de studie te bekostigen Ook in later jaren als hy overdag met staatszaken of anderen arbeid waa bezig geweeit besteedde hij een deel van den nacht met lezen heua wat zgn groottte bartttocht Vooral de Duittche litteratuur wai zijn liefhebberijttndie maar ook Frantoh Italiaansofa Latgn en Grieksch was hg meetter Een Horatint jlroeg hy altgd by zich en de Pickwick paper vielen too in eyn tmaak dat hy ze met opzet nooit geheel nitlaa om nog een genoegei voor later te bewaren Uit zgn jonge jaren heeft hg ook tteedt zijn voorliefde foor landbonwbetigiieden bewaard waaraan hy gaarne op zgn hoeve in Ohio den tyd wqdde die hem van andere bezigheden overbleef lo zgn betrekking alt generaal in het leger der Noordclgken toonde hg tieh volkomen voor tgn taak berekend en een nitttekeod tacticnt schoon hg vroeger nooit studie van krggszaken had gemaakt Als rechtsgeleerde verwierf hy lioh eveneens naam en in het congres wat hg vooral bekend om tgn kenoit rin finanoieele taken Zgn echtgenoote Lumtia Rudolph it thant niet minder algemeen bekend en geëerd dao de pretident Haar eenvoudige huitelgke tiu de troaw waarmede zg den gewonde renorgde haar geettkracbt en moed maakten haar tot de waardige gezellin van dezen pretident en verwierven haar een achting en tyrapathie die zich ver buiten de grenzen der Unie nitatrekt Vier zonen en een dochter beweenen met haar kun treffend verliet Niet het mintt zwaar zal de tlag zgn voor Oarfieldt oude moeder wient afgod hg wai Oarfield wat 19 November 1881 geboren en dut nog geen 60 jtar oud leli onder it de nieuwe pretident die 6 October 1830 in Vermout het levenllicht zag Cbetter A Arthur it de zoon van een doopsgezind predikant een Ier die op ISjarigeu leeftgd naar de Unie verhniide Ook hg had het in zgn jeugd niet kreed en ook hg ving ilia loopbaan als onderwyter aan Zelf verdiende hy het geld om in de rechten te kunnen itudeeren Alt betchermeling van Conkling ipeelde hy spoedig een ml in di politiek en werd hg in 187S coUectcnr der douane te New York In die betrekking wordt men rgk vooral door het aandeel in de opbrengst van aangehaalde goederen dat op 108 000 doll sjaars wordt begroot In 1871 lette Hayet hem af wat hem natnurlgk bg de GrantConkling partg in aaniien deed liggen De Amcrikaansche bladen hopen thans het iKste van hem en teggeu dat tg hem niet tullen beoordeelen naar hetgeen hg geweeit it maar wachten lullen op tgn daden Generaal Arthur beeft Donderdag op bet Kapitool te Waahington plechtig den eed ala preaident der Vereenigde Staten van Noord Amerika afgelegd in tegenwoordigheid van de leden van het Kabinet leden der rechterlijke macht aeuatoren en afgevaardigden eu generaall Hg lat eeu adret voor waarin hg zgn afschuw te kennen gaf over den moord op den heer Oarfield wiena lof hg luide verkondigde Het edel streven vaa Oarfield tgne plannen tot w gneming van miibruiken invoering vau bezuinigingen ontwikkeling van het algemei n welzgn handhaving der vriendsohappeiyke betrekkingen met de volkeren der wereld zal in de harten des volks gegrift blijven de heer Arthur verklaarde dat hg zich die lessen ton weten ten nutte te maken teu voordeele der natie De betrekkingen met het buitenland worden door niets bedreigd leide hy en rust is thans bovenal noodtakelgk Eene buitengewone zitting van het Oongret wordt echter door niets gevorderd Ik beo innig overtuigd van de groote veraniwoordelgkheid die op mg rust maar aanvaard de taak my door de grondwet opgelegd steunende op den goddelgken bgstand op de deugden de vaderlandsliefde en het grioud verttand van het Amerikaansche volk Qniteau toonde zich zeer geagiteerd toen hy de doodstyding vernam Hy teide dat hy de daad niet tou hebben gepleegd alt hg gedacht had dat ig zulk een Igden tou veroonaken De Engeliche bladen tyn vol van beriohten uit venchillende Ëngeliche plaatsen eu uit de hoofdsteden van het buitenland waarin gewag wordt gemaakt van den indruk allerwege door het overlgden van Oarfield teweeggebracht Omtrent de orerbrenging van het Igk ran lonf branch naar Waahington verneemt men het volgende By den geheelen tocht vau Elberon naar Washington gaf het volk de innigtte blgkea van deelneming Het gedrang langt den weg wat overal groot vooral in de ttëden doeh overal heenchtea de dieptte ililie en volmaakte orde Waar de atoet voorbgkwam regende het bloemea de klokken luidden de hoofden werden ontbloot Overal wat het tooueel plechtig en indrukwekkend Aan het atatiou te Waahington wat eene ontlaggeiyke menigte bijeen ook langt den te volgen weg eu voor het Kapitool Op het perron itonden 130 officieren van leger eu vloot getohaard Acht loldaten droegen de kitt naar den Igkwagea Een orkeit speelde de hymne Nearer o Ood to Thee Veler oogen itonden vol tranen Garfield a wednwe in Artbur i rgtuig geteten volgde onmiddellgk aehter den Igkwagen die aau weerizyden door de hoofdofficieren van leger en vloot ouder welken generaal Sherman geflankeerd werd Aan het hoofd van den ttoet gingen oudgedienden van het leger en de marine tempelridden en muzikanten Bg de toegang tot het Kapitool ichaarden zich tenatoren en volkivertegeuwoordigen iu twee rgen tuuehen welke de Igkkiit door de beambten voorafgegaau werd heengedragen naarde rotunda alwaar de bovengenoemde hymne wederom gespeeld werd Arthnr met Blaine en de overige minittert altmede Grant traden achter de kitt Deze werd op den calafalk geplaatit en geopend en na eene korte bezichtiging trokken de begeleiden lich terng Hierna werd het pabliek al voorbgtrekkend toegelaten Veertig leden van het Cam berlandleger vormen bg het ttoStiyk ovenchot eeue eerewacht Overal in den lande worden deputatici lamengetteld tot het bgwonen Tan de begrafenia Iu de meette Staten ook New York wordt Maandag een bede en boetedag gehouden Er wordt eene nationale inicfargring geopend tot het oprichten van een gedenkteeken voor den vermoorden Preaidenf Kaotongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woenidag 21 Sept 1881 Kantonrechter Mr J H tam MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Miniiterie Mr W 0 A SCHOLTËN te Uotterdam VEROORDEELD C J arbeider te Beeuwgk tot twee boelen van 6 of vier dagen wegeni op twee venchillende tydttippen TJiehen in eent tnden Titchwater onder Beeuwgk tonder Te nnning van den rechthebbende op het viichwater P koopman te Qonda tot f 6 of twee dagen wegene maken van nachtgerncht te Gouda A U voerman te Gouda tol 1 of één dag wegeni tpelen met geld op den openbaren weg op de Houtmanigraoht e Gouda J H en O de K toawslagert U Gouda ieder tot ƒ l of één dag wegens spelen met geld op den openbaren weg in het Plantsoen te Gouda ONTSLAGEN tan alli RECHTSVERVOLGING Th van der M arbeider te Beeuwgk aangeklaagd alt pomper niet aanwezig te zgu geweeit bg de beproeving der brandipnit te Beeuwgk afdeeliog Uandeuberg P van der S arbeider te Beeuwgk aaogekUagd alt pomper niet aanwezig te zgn geweest by de beproeving der brandspuit te Beeuwgk afdeeling Sluipwyk C van H arbeider te Reeuwyk aangeklaagd tgn kttikena te hebben laten loopen op eent anden land betet met aardappelen in de Viukebuurt te Beeuwgk De verordening op de brandweer te Beeuwgk van 1 Januari 1871 en de algemeene verordening van politie te Beeuwgk van I December 1870 liJn niet behoorlgk afgekondigd met het formulier voorgetohreveu in artikel 173 der meentewet en hebben daarom geen verbindende krocht Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 2i Sepl Johaooei ondera J van den Bergen N Nieovland Hendrica oudtri A Rietveld en U GroeMudaal ChnalianoB ouden P i Stolk en C Jaaaen 98 Qrielja Adriana L Bonsehop aa O van Wgngaardu Maria Adriana ouden A van der Jagt en A de Waal OVEHLEUBN 8 Sept C vat Maaren haiitr lo W Nieuwveld 47 j 8S S Ueiam 3 w ONDERTROUWD S 8ept A C van der Want 83 j en C Lngtliart il j H Putting ta Kraliageo it en C GrooUndont 20 j F J Raboaw IS j en Q Soffree 1 i P Utjntabnrg 20 en O Ererlmg 19 j G n der klegn 22 j en A S Krel 19 j A J Verkaajk 47 j en G van der Kemp Mj Burgeriyke Stand van ondentaande gemeenten van 17 tot S3 Sepl 1881 Moordreoht GEHUWD A van Leeuwen fin Niauwerkeik i d liiel 27 j sa 0 Tinaesr M j Stolwük GEBOREN Eliubeth ouders C Vervul en k Oruflud OVERLEDCN O Biai i Haastrecht CEBOREN Nicolau ooden H Slologk ea J van Kuil OVERLEDEN C Vergeer 1 m Ü de Keyier J i Lfl Pévre de Moatigoy 41 j Waddinxveen OEBOREN Junetje oaders C Droit en H de Bruin Csraelia ouden J den Boer ea C Droog Ezecliiel ouden H Jonglcom n T Bonlilioe Wilbelmina onderi II lu de Water au A K Jongerbeld Zevenhuizen GEBOREN Jaeobui Gyibert onderi J Chr Spruijt en A Hanielunr Jaipert ouders H Merbii en M Weatlioek Cornelia Adriana onderi J f Staugenkerger en C ten Genzendam ONDERTROUWD K W LuUemann en A van Krimpen ADVERTENTIËN Getrouwd WILLEM JOHANNES tan dke BEN van Gouda en GUSBERTHA WILHELMINA RLJKEN die hierbg hun bartelgken dank betuigen voor de bigken Tan belangstelling bg bon buwelgk onderTonden Gouda TM S 22 September 1881 Algemeene Kennügemng Bevallen Tan eene Docbter H F BÜRGERSDIJK NicolaL Oouda den 23 September 1881 Heden oTerleed na een langdurig geduldig Igden mgn innig geliefde Echtgenoot de Heer JOHAN JACOB Lï FÈVRE de MONTIGNT Bnrgetneester der Gemeenten Hacutreeht en VUsl in den onderdom van 41 jaren P M La FÈVRE db MONTIGNY BlSDOM VAN VlIST Haaarecht 21 September 1881 Algemeene kenniêgeving Voor de veelvuldige bigken van deelneming ontvangen bg bet overlgden mgner innig geliefde Echtgenoote Vrouwe CORNELIA JOHANNA VA LIDTH ng JEÖDE betuig ik ook namens mgne Dochters en Kleindochter mgnen hartelgken dank Mr J G VAN RAVESTEUN Gouda 24 September 1881 De ondergeteekende betuigt ook namens hare familie haren oprechten dank voor de vele en hartelgke bigken van belangstelling en deelneming in haar smartelgk verlies ondervonden alsmede ook voor de hulde door de Liedertafel cAfoixo aan haren geliefden echtgenoot gebracht Wed M H DIEPEVEEN De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelgken dank voor de ontvangst van een BANKBIUET groot ƒ 100 dat 11 Woensdagavond ten huize van Ds SWAAN is bezorgd ten behoeve van de Armen der onderscheidene gezindten alhier H W M STEEVENS A H VAN DILLEN W VAN LIMBORQH H Dï GOEIJ E 8 CATS Gouda 3 H DB JAMAEB 23 Sept 1881 F T LAFEBER Prima Qualiteit ANTWERPSCHE Ontbijt Snippe Sucade Hoek Rotterdamsche Peperkoek Gorincbemsclie TAFELKOËK en Haagsche Pontekoek Brokkoek W N Raaymaakers Baven