Goudsche Courant, vrijdag 30 september 1881

tó s VrUdag 30 September WEZELIJESCHE STOOMBOOTDIEIIST tot vervoer van GOEDEREN tusschen Rotterdam en Texel v v via GOUDA WADDINXVEEN BOSKOOP ALPHEN HAARLEM KROMMENIE ALKMAAR NIEÜWEDIEP en in directe verbinding met de geregelde ST00MB00TDIEN8T naar HOORN Van ROTTERDAM eiken DONDERDAG s morgens vroeg Van TEXEL eiken MAANDAG s morgens vroeg Nadere Informatiën omtrent deze dienst zgn te bekomen te ROTTERDAM bg den Agent P BREDERODE Viitcheridijk GOUDA N WIEZER NIEÜWEDIEP L SMIT aan tHoojd op TEXEL A DE RUUTEB en te ALKMAAR aan t Kantoor der Onderneming Van LEEUWEN SWERVEE 1881 N 2668 GOUDSCHE COURANT Nieuws eD AdverleDtieblad v or Gouda eo Omstreken N York Pensyl obL 104Vi lOS g Greg Calif h cumin si Zé s 24 pref r 57 57Vi Pad Elisabeth g8V 87 St Paul Minn obi 109 llOV Sontb Pacific obi 104 104 Un Pacific obi 116 116 i coll Tp B 108Vi 108 4 Wab St Loul en Pao o f a 90 i SS s iHihutrieeUi Kaarden Obi Colorado 34 34 Cert 83 S3 Obi eu Cert Louia Cilii bk 46 4B Maxwell nand SB u S s Iiio bnd S S8 u De geldmarkt waa in de afgeloopen ireek bier te Iniide rr ruim zoodat a 4l i op prolongatie gumakkelyk geld vas te bekomen T P S Heden was de ttemining gunstig en de handel r j levendig Onte Staalsfondsen y a lager Ge t Obi Centraal 2 pCt hooger doch Boxtel s lager Aaud Handelmq contant g hooger Indische Bankaction i ud Bott credietr 1 pCt flauwer Oostenr Spat je Russen a 1 hooger Turken Vj flauwer Egypte g gunstiger Madridloten met veel vraag 3 pCl hooger Rusa sporen verdeeld Gr mij verloor Vji Orel Vitebsk i l Mors Sysr Baltisohe verbeterde Florida eu Peru iets beter Am Sp van tot 2 pCt gunstiger Maiw Inc Bnds ditg Prolongatie reute steeg tot 6 pCt GEVONDEN en aan het Bureau van politie gedeponeerd Een Portemonnaie schildpad met eenig geld daarin een Dameskraagje Ook kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent een heipaal die in de Fluweelen Singelgracht dryveude is gevonden Laatste Berichten Parijs 26 September In de bijeenkomst der uiterste liukengde is beslaten een manifeat aan het land uit te vaardigen In dit stuk wordt bet ernstige van den toestand in Tunis blootgelegd met de oonclusie dat er uoodiakeljjkheid bestaat tot eenr spoedige bijeenroeping der Kamers Pretoria 26 September De conventie is bij den Volkaraad nog in behandeling maar het algemeen gevoelen is tegen de bekrachtiging Geboorte en Sterfte8tatlgtiek der eemeente GOUDA Augustus 1881 QïBoaEN 28 Jongens en 29 Meisjes totaal 57 OvEBLEDEN beneden 1 jaar 8 M 6 V totaal 14 van 1 5 2 ff ff 2 6 14 H ff 2 ff ff 2 14 20 tt ff 1 ff 1 20 BO tf 1 3 ff ff 4 60 65 K 2 3 ff ff 5 5 80 M 6 ff ff 6 boven 80 H ff 1 ff ff 1 13 M 22 V totaal 35 Levenloos aanbeoeven M 1 V totaal 1 Burgerlijke Stanrl GïiltOItËN 23 S pt Johdana Geertruida ooüeri L Barfti ridijk en H F NicoUi 24 Maria GerirdR uudera C Ililjrfl en G ffsn Werkhoven SupbiA Theodora oude J t Florestijn en 4 M Oowerkerk E erl ouders E Oo lecirijk en C H van den Berg 26 Theodora Geertriiida oudeft D IJseelstyjD en J J Exalto OVËKLEDEN 21 Sept i Brakel ed J Muiji 82 j U ra B F Ver ul 8 j 8 m VERTENTIËN Heden overleed na een langdurig geduldig l den mgu innig geliefde Echtgenoot de Heer JOHAN JACOB Le FÈVBE dï MONTIGNY Bargemeeater der Gemeenten Haattrecht en Vlüt in den ouderdom van 41 jaren P M L FÈVBE D8 MONTIGNY BlSDOM VAN 7U T Haastrecht 21 September 1881 Algememe kennitgeving Mevrouw de ROTTE Haven vraagt tegen NOVEMBER een Tweede Meisje niet beneden i 16 jaar AFSLAG KOFFIE Puike qualiteit Prachtig gebrand Kilo f 1 00 V 0 52 SWITZER Mevrouw van db VELDE va Cappbllbh Peperstraat VERLANGT tegen 1 Nov a s Eene Dienstbode voor KEUKEN en HUISWERK V Spreekuur Dinsdag Donderdag en Zaterdag des avonds tusschen 8 en 10 nar GooDA 27 Sept 1881 Mevrcm SMELT Fluweelen Singel VRAAGT met November eene Kindermeid liefst B C boven de 16 jaar die ook genegen is eenig huiswerk te verrichten Mevrouw GRÏEVEr Crabethstraat VERLANGT met November EENE NETTE DIEI ISTBODE die goed kan koken en van goede getuigen is voorzien sw sm UIT DB Bierbrouwerij en Azijnmakerij DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak en rgkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol volgens scheikundige analyse van den Hoogleeraar Dr J W GUNNING te Amsterdam die op aanvrage verkrggbaar is wordt door tal van geneeahundigen cMribevolen A T Tl in concurrentie met Engelsche fabriAmJm katen tegen veel lageren pr s PBINSESSE en BBUI B BIBRJSy van onderscheidene qnaliteiteu BORDEAUX AZIjy KBUIDENAZIJN DSAOONAZUNm WtJNAZUN in onderscheidene prezen Adressen van soliede Bottelaars zijn op aanvrage te bekomen VAM VOLLi HOVE Co Amsterdam TE HUUR op een der beste standen eene nette BEiTEDEirwoirarG zeer geschikt voor een KLEIN GEZIN Adres met franco brieven onder No 628 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda REPARATIE van ITAAIMACHIITSS spoedig billijk en accuraat Of men een SIGAAR rookt van 6 è 10 cent of van 4 cent t stuk g oed dLxOOgr is altijd vereischto en daarvoor zorgt STTsTTTZBIS op de Lange Tiendeweg Overtuigt U ADVFJITEKTIEN in alle Binnen en Buitenlandaehe Coii ranten worden dadel k opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eén afschrift i voldoende BM Salvator Oranje Nassau Charleslowii Extra eezoiide fijne Hgagverstffkende TAFEL LIZEÏÏEEK IN MaagbUter Boonekamp Bekroond op 9 verêchilknde tentoontteUingen Specialiteiten van de firn WAUTER8 DB BUS8CHEH Mechien Fabriek voor Nederland en Exportatie t Rotendaal Nd Bt B HHOONHEÏT Vertegenwoordiger voor Gouda tn Omttreken C M vak dbb MEE Spieringtiraat F 47 Goma Verkrijgbaar te Oouda W N KAA1JMAAKEU8 Baiiketbsk ker Ooilhaven id C GELUK Wiokelier Blaauinirsat Jlpke a DE BLANKEN Slijter ia Wgn eu Likear Snelpendnik van A Bbinkmaii te Gouda BINNENLAND GODDA i September 1881 Voor de akte vau oDderwqier werden Diaadag te a Oraienhage geëxamineerd 10 candidaten 4 wuden toegelaten waaroodar de heer P G Welter ait Gowla Ia de opgave dw minate inachrijvera voer de aaabealediüg op M lartnnilirr 1881 gehouden door bet Departeneat van koWiên in b t gebou der Maalicbappij Ud Kut tam i algemteu te Amiterdam koAit foor I Voor pakirerk De Goudtche Macbin Garentpiauery alhier 63S 60 80HAAK CX £ S8PONDKNTIE Alknuur wit 14de iet C B 6 Gouda wart C 6 neemt S S Ia de lUting der Katlerd4MBtobe Arr Bechtbank ra I ioadag niarg ea werden da volgesde peraooen TerooMleckl I 8 arbeider te Krimpea a d IJael bekl aa beleedixiug cao een bed beambte tot 10 boete of 3 dafiea gev A B tapatcr te Krimpen a d Uael bekl fan bttnedigiag ran eea bed beambte tol W boote of 6 dagen ger W S B MkiMertknecbt te Oonda bekl an vetbraking van iMniting tol 8 dagen gcr oell Verrolgeui itond tereeht K aekip nkueekt te Goéda bektrvail verwondiag Eiach 1 maand gev oell eu 8 boete of 1 dag gev e U In deie laak oter 8 dogen aitaprtak Bjj d verkieting voar eeu lid an de twesde kamer der Staten Oeneraal in het hoofdkieadUtriot a Uertogenboach in de pUaU an den heer P G J an der Schrieok die had opgehouden lid dier kamer le lyn wegena rang erhooging ia op niruw gekoieu de brer P G J van der Sobrieck met 1043 an da 1053 uitgeïnacbte atemaMn Door de regeering ia gedaelle van de be uoodigde lom van 30 000 of 22 600 aangivraagd oor d n hraw van een brand ry areÜef voor de algemeene rekenkamer ten behoeve barer grootboeken AU lid en Secretaria der ICere Cnmmiaaie au de Vereeniging an gepenaioneerde Onder offioieren en minderen an het Nederl leger ia opgetreden de gepeni geoeraalmajoor oud Hiniater an Oorlog H J Enderleiu te a Hage De EereCommiaale die ala het ware het oppertoeiicht deier Vereeniging verte euwoordigt i tbana aamrngeateld uit de heeren D i V Baron an Syltamo Kamerheer d a Koningi A EageUaart gep Luit Generaal ond Miaiajer au Oorlog jhr H A D Coenen lid an de Eerate Kamer en Bargemeeater au Zutfen H J Enderlein gep generaal majoor ond Hinialer au oorlog Naar de N R Cl verneemt beeft de Nederl Bell Telephoou Maatachappij de oonoeasie voor den aanleg en de exploitatie an tal phaon erbindingea in de gemeente Rotterdam aan aard niettegenstaande bare erpllohliugeu door het laatite betluit an den gemeenteraad o er de aanalniting van perceelen op Feyenoord liju veriwaard De Tweede Kamer heeft Dinfdag haar leolie aibeid aange aBgen eu enkele uaturaliaatie en onteigenings ontwerpen oor den aaaleg kanaal Koe orden Alte Pioardie en uitbreiding itation Haag au de H IJ S Quderuwht toomede die tot afitand aan Botterilam van eeu strook poor eggroud aan t station lol aotatelling an het slot der Ind rekeningen 1870 eu 1871 en tot uitle ering an reemdelirgen in Ned ludi Ter verkiezing au een lid aii de Pro Staten au Znidhollaud bleker giatCKn in het kiesdistrict Rotterdam te zijn aitgèi ra fct 783 geldige stemman Herstemming moet plaats bemien tusschen de heeren K L jacoboaa Ll en A au Hoboken tan Cortgene die 34S eu Slt stemmen erwierren De heer H Bichon au Uiadmonde erkreeg 96 stemmen Bf den gemeeoteraad vay Den Haag is ingekomen eea adtea au den heer ar G L Jansma au der Ploeg om eoBoeaiie tot k f ttggen ao buiieu in den grond oor het plaalaeR en in beweging brengen Tan electrisehe unrwerkn Haandag avond went éut sommiaaaris an politie te Leiden Ier band geataU aen brief an tekerrn P De B die uit Hotterdam eene weduwe met brand bedreigde wanneer tü hem niet cekere torn gelds loeiond Door de politie te Botterdam is de brandbriefsohrtj er aangehouden ca naar Leiden o ergebracht De boer Wiaae te s Hote heeft het pUn om een eleeliisehen spoorweg oag te leggen au Zaad oort naar Haarlem De brierenbcBleller G N Mfd jk bealeller aao het imksteiegraaikantoor te Sohiad ai is gisteren aldaar in ereekerde bewaring geaoMen als erdaefat den diefttal op bovengenoemd kaaloor gepleegd te hebben N heeft reeds bekead lieh 2ondaga ond iu het Rijkslelrgraafkantoor te k beu doen iaaWten ea daarna de mim ƒ 80 aH ifea leaoenaar gestoten Toog de knuaiceater van de spiaaerij Tnbanlia t Kasched noh Zondagavond aoar de fabriek begaf werd hq aangevallen door twee arbeiders K en H Hij verdedigde tieh met ign stok doch eloegdien stuk oodat hü slechts den kaap in de hand bield en greep daarop lijn revolver waarmede bq een paar slagen uitdeelde Plotseling gaat de revolver af ea een der aan allers T M stort dnor ern kogel getroffen neer De kogel wu door den mond in ea door het hoofd gegaan De verslagene was overigeaa eea goede jongen S bedryver beefl tioh onmiddelijk lelf iu handen der jnstitie gesteld Te Zullen is gearresteerd de persoon F 6 Duitseber verdacht aa den diefstal au een gouden horloge en au ongereer 800 in den nacht van 31 üctober 1879 in eeii hotel te De euUr waar hq roeger ola kellner was geweest gepleegd Na op ersobillende plaalaeu in het buitenland ertoefd le hebben be and hg zich thous in het museum oor wassen oorwerpen dat uu tijdelijk te Zutfen is Door hem is reeds bekentenis afgelegd Ook wordt hij erdocht te Arnhem na den diefstal te De enter siWeren oorwerpen te hebben ontrrecmd Daar bij ii t betit was an alsohe papieren weri de aandacht op hem gevestigd en had de herkenning door de politie plaata Te Zwolle is gernkilijk binnen gebracht ukere H S S kommies bij s rijks belastingen thans wonende te Hilversum vroeger te Putten verilooht van oplichting In het jaar 1880 en in bet begin van dit jaar bad beklaagde door te zeggen dat hij met een geneesheer uit Brussel iu cortespondeutie stond het vertrouwen gewonnen van een paar landbouwera bij wie een der buiagenooten ongeateld was Hij vroeg vau hen een flesohje urine om op te zenden naar Brussel en gaf hun later waardelooa poeder eu drankjes die natuurlijk door hem zelf gefabriceerd waren Het spreekt van lelf dat bij dit allea niet gratis deed doch zich goed liet belalen soodat hij dan ook van een der landbouwers p m ƒ 400 en van een ander p m 180 heeft ontvangen Dezer dagen werd het tienjarig beslaan herdacht der PrinsHendrikstiohting te Egmond aan Zee waar oude iteliedeu of wouwen aa alle geundteu eu uit de erschillende kustplaatsen van ons land een kasteloos ocderkomeu inden De fondsen tijn echter niet zoo ruim dat aan alle aan ragen vau hnlpbebuevenden kan worden voldaan Het bestuur ziet met dankbaarheid terug 0 hetgeen de weldadigheidstiu in het afgesloten tijdperk reeds heeft gedaan doch kan de bekentenis niet weerhouden dat de aliehliog nog niet op duurzame grondelsgeu rust Daarom wordt bij deze gel enheid andermaal een beroep gedaan op de goede gezindheid onzer landgenuoten De Jmt Ct ziet in de houding van een deel der liberalen b j de opmakiug der voordracht voor de presideutskeuie hel bewgs dat een nieawe groep opkomt wier sterkte tij op 13 steil eu die in sommige gevallen 15 man iu het veld kan brengen Hel feit bedroeft of verheugt baar niet Wat deze groep principieel oaderscihcidt ran de groep die den heer vau Bees koos weet z niel Haar wanneer lij zulk een houding aanneemt eu zoo handelt als ij gedaan heeft bij de stemming over de candidaten voor het voorzitterschap laag meu niets anders dan aannemen dat er ziilk een principieel verschil tusioheu haar a de andere liberale afgevaardigden brataal dat zij met deie niet laager samengaan Cu samenwerken kan Zj mset rich van ben a ckefden en de kern worden eener zich vorBuade nienwe partij Dat deze scheuring juist nu komt is voor hen die gehoopt haddea dat in dit jaars weder eens zaken gedaan en afgedaan zouden worden zeer jammer De gestadige obatrustie van eeue nieuwe parlijgroep die veel te wak is om door eigen initiatief ieu lot stand te kiaagaai a jaiat ateth gMoag oas 4oer Ij jism ii aioh aas 4c ataiten by de groote oppoeilie le beletten dal iet va hetgeea iJ alet wil lot stand komt aoel on ermijdelqk leiden tot eene algemeene stagnatie De pariemeateire machine sal weder ronddraaien louder iets Toon te brengen en een jaar o ou rnohlbaarheid al weder by de lange reeks aa e eneena te loor gegane jaren gevoegd moeten wordea Wanneer eindelijk hel publiek dat allea moeda sal geworden ijn wal sal er dan au de parlementen en wat van de oouatitalioneele regeenug overblyien vraagt de Jni Ct Een treffende bijdrage hoe op de goedgeloovigheid van het publiek gespeculeerd wordt om hel geld uit den uk te kloppen lev t iemand die als J v d B k Co le Franeker denkelijk eeu pseadonieum optreedt De compagnieschap heeft volgens hare circulaires die uiel eerst door een letterkundige gecorrigeerd zijn het loffelyke doel menscheu aan betrekkingen te helpen die geld opl reiigen als water In dezen gediakten tijd is het geen onder dat menigeen zoo n circulau als een zwemmend burqe tusschen platviaoh beschouwt en dan ook trachten wil hel machtig te worden Zoo deed ook iemaad uil St Johannesga Hy schreef aan de compagnieschap en ook voor hem had zü eene prachtige betrekking die hy over eenigeu lyd aanvaarden kon zoo hü maar ƒ 3 sond voor administratie ea inschrijvingskosten De man vond dat deae weldoeners der maalachappy eene zeer billyke kosten berekening maakten en zond de ƒ 3 Toen echter de dag naderde op welke hij in functie ou treden sdireef men hem dat er nog iets beters voor hem was Hij kou zonder veel moeite bij zijn gewoon werk nog van ƒ 6 tot ƒ 8 s weeks verdieneu als hg slHihte 25 zond De man zou ook dat gedaan hebben als een goed vriend hem uiel aangeraden had niet te veel vertrouwen te stellen in deae onbekendeu die zoo bijzonder menschlievend schenen Hun nader schrijven laat weinig twijfel over of de compagnieschap heeft geen ander doel dan de mensobin behendig sbij bet pootje te nemen soodat de man dan ook zgue ƒ 26 stilletjes in de beurs liet De beer lion Cachet raadt vooreerst niemand aou op dit oogeublik zonder speciale roeping naar den Traaavaol te gaan De politieke toestand aldaar is voor den gewonen landverhuizer nog veel te onbevredigend Voorts deelt hij mede dat ia den Transvaal zeer