Goudsche Courant, vrijdag 30 september 1881

net weinig betrekkiugen tyu arbeiders boerenknecht Benichen nwt handen aan het Igf gewoon en gewillig om te werken timmerlieden melselaarii wagenmakers xrof en hoehined in schoen eu kleerenmakers horfoge en geweerinakers die nnden Toonl in den TransTsal OTcrrlocdig hnn brood doch zooals geiegd het is nn geen geschikt oogeublik roor laadverbuiiing daarheen Hoc Bca o el eiH naar rtcn Tmsnuri komt f Zeer gemakkelgk iedeie week fertrekt een boot van Ëcgelavd naar de Kaap de eene week Dinsdags ran Londen en de andere week Donderdags van Southampton Van eeratgeaoemde lyn cyn agenten de heercn Cornelder en Zoon te Botterdam die de ooodige inlichtingen verstrekken De reis kost naar Durban Ie kl ƒ 60P en 2e kl ƒ 360 ongeveer van Durban naar Pretoria minslens 100 Onder hoofdstuk IV Jastilie van de begrooting voor 1882 komt een post voor van f 121 000 tot aankoop van een terrein tot stichting van een nieuw reohtsgebouw te Rollerdam met daaraan te verbinden bewaarplaats voor gevangenen John Ericsson te New York heeft patent bekometi voor ijjn scheepskanon dat onder waler afgeschoten wordt en dus de torpedo s in menig oplicht kan vervangen Het kanon wordt op het dek geladen daarna in het scheepsruim neergelaten en daar gcbraclit iji een met een klep gesloten buis Op het oogenblik waarpp het stuk wordt afgeschoten gaat de klep open en deze sluit zich na hel schot dadelijk weder Merkwaardig is het feit dat het den 7en van deze maand de heetste dag van dit jaar te New York is geweest Er bcersohte daar eu in den omtrek toen een waarlijk tropische hille en er werd een gevoel teweeggebracht alsof men zich in een grooleu smellöven bevond Daarby streek nog een heete wind als een sirocco van tyd tot tgd over de stad De llCermomeler stond Ie New York op lt 0 F hier en daar in den omtrek op 101 tot elfs 101 in de schaduw Vele scholen kantoren fabrieken enz werden lang vóór dien tgd gesloten Wie k n trachtte naar de kust te komen en eiekteu en plotaetinge erfgevallen bleven niet uit toonitelling heeft mtuurlyk de anndooht getfokKn en gaf in de Agricultural Hail zelf slof lul aanen opmerkiugeu die met altoos den stempel van vrieudelykhciil droegen en hel HoUandsohe hart zeer moi len doeu Me i weel hoe de overwinning verleden jaar werd ferkiegen Het was niet zoider veel kunst eu tliegirerk en massa s geld by wyie van subsidie Verstrekt Dit jaar beef dat allei ontbroken en bet droevige gevolg was dat het getal inzendingen uit ons vaderland zoo goed Is nihil was Men oordeele zelf Vbjs niet ingehouden De Nederlandsche ooraprong vsn twee koeien in de zevende klasse Nos 126 eu 127 door twee Engelscljen te Uliiiglou en Ie Leighton Biiuarü gevestigd ingezonden was niet eens boven twyfel verheven Kaas Ëdammer niets uit Nederland ingezonden In klasse 44 waren enkel twee Engelscbe firma s vertegenwoordigd die den eersten en Iwreden prijs onderling hebben verdeeld Goudsehe idem idem al hel voreusloande BoTSB Veraohe klasse 62 ééw inzending uit Nederland de klasse daarom overeenkomstig urt 19 van het reglement der teutoonstelling door het bestuur gochrnpt Inlegboter klasse 68 twee inüendingen uit Nederland de eene van den heer A M Van dor Bnrg uit Berkel en Bodenrys bij Botterdam de andere van J T De Jong uit Idaard in Friesland In deze kloase de eenige waarin Nederland verlegruwoordigd kon hceteu hcefl het nog de nederlaag geleden daar de derde inzender de heer Jubal Webb een boter en kaashandelaar alhier waarover atraks meer den eer ten pry heett weten te verwerven De heer Van der Burg kreeg I deu tweeden de heer De Jong den derden pry Ziedaar alle eu men zul moeten bekennen dut die alle bedroefd weinig is Welk conirost net 1880 himmelhoeh Jmchztnd tum Tode betrühtl Orer het vee wil ik nog zwijgen De inoeielykheden die verladen jaar aan den invoer waren verbonden zouden dit jaar nauwelyk mindir zyii geweest Maar voor boter eu kam kan deze verontaohuldigiug niet gelden Meu zou hatt l zeggen dat onze zuivelbereiders weigeren zelf voor bun eigenbelang te zorgen eu dat zy uiet verkiezeu meue te dingen op een internationale tcnloonstelliug tenzij s lands ka of de geldbuidel van particulieren wordt aaugetprokeo om ile kosten te dekken Of i het dat ook zy behebl zijn met de ongelukkige manie van ons vo k om te pas of te onpa op verworven lauweren te gaan rusten Nooit nog zyii de gevaren verbonden aan betindutten op het gebied der Euivelbereidiug en derveeteelt grooter geweeit dan op dezen oogeublik Boter eu kaa kennen ireen eibuographiiche greua geen peciaal vaderland meer Hollaudtohe boter kan even goed in Ierland vervaardigd en Holkndachekua deze tentooBBtelling zelf beeft het bewezen uit Builand aangevoerd worden De kaaaioorten van Brie n Roquefort worden nl sedert lang met uitstekend gevolg hier nagemaakt tn het Ëngelschefabrikaat is zoo goed dat liet t Frausche heeftkunnen verslaan De heer Jubol Webb heeft metzyn Koquefort de overwinning weten te behalen opde kaa der Soeiel dt Hoque ort Evenzoo is de heerNoèll uit de Frith streel Soho gaan stryken metden eersten prij voor Gorgonzola terwyl de heerPessina uit Milaan zich met deu Iweedtn heeft moeteu ergenoegeii Slilton en Chedd trs worden by massa in Amerika en Gauailu rerraerdigd ja zelfskomen ze nu uit Nieuw Zeeland e de NieuwZeeland che uort heeft een prys mogen erlangen Deze voorbeelden zou ik kunnen vermenigvuldigen De alotsom ligt voor de baud Indien wijde banden in den schoot leggen of iudutleu opvroeger verkregen lauweren dan zullen wy allengsvau alle wereldmurklen uiigodolen en HoUandscbeboter en kaas uit Holland rariteiten worden Opf assen heet de boodachap gealreuge onverbiddelijke rustelooze waak en werkzaamheid Of ander wonlen wy overvleugeld door een ooucurrenlie die geen medelydeu geen eerbied voor grenzen eu traditie kent Hoofdzaak daarbij blyfl dat onze vuderlandache zuivelbereiders meegaan met hun tijd Wanneer de Engelsohen zooal beweerd wordt de Edammer en Goudsehe kazen in Rusland gemaakt smakelykervinden dun ile echte dan moeten wy desnoods dla Suue gaan werken om onze Brilscbe afnemer Baar hun zin Ie bedienen w iler door de slorlregeas veroorzaakt gemakkelijk te doen wegvloeien Het zon mij moeielyk lyn met juistheid bet aantal Boeren op te geven dat in de bergpa gekampeerd wa ik geloof dal hel aantal geru l te kannen tekatten op een duizend man Dit kleine leger leefde daar zonder de hulp van eeu enkele intendance Elk man wa verplicht om zelf in rijn levensonderhoud Ie voorzien Hy ontving geen aoldy en moeit daarenboven op lijn eigen kosten in zijn mnnitie voorzien Hy moest volstrekt gehoorzamen aan zijne kommandanten De volmaaktste orde heeraohte in het kamp waar zonderling genoeg nooit geëxcerceerd werd Verre van ingenomen te lijn met hunne overwinningen toonden de Boeren ziob uitent nederig door al hun snoces toe te schryveu aan de goddelyke Voorzienigheid Het is vreemd en waarlyk verrassend dat dat kleine leger Boeren dal met hun allen geen 4 of ef OO man bedroeg een zege heeft kunnen behalen op een geregeld leger een van de eerste van Europa door zyn dapperheid eu zyn ouderviudiug in den oorlog Dit kleine legjr Boeren heeft roemryke slagen geleverd in het open veld belegerd met Bose weerstand geboden in defensieve veldslagen het beeft zich met een klein aantal manschappen meeater gemaakt van een geducht ver lerkte po t verdedigd door een der bekwaam te Engelsche generaals en verwonderlijk genoeg heeft dit kleine leger bij het vervallen van zulke gronie daden sleeht in al zyne geveehlen in den Tranivaal en Nalol en dat i een onbetwistbaar feit slecht een 60tal mai ohappeu verloren Maar dit moet ik zeggen de Boeren gingen uiei zooal men zon bieenen alleen op avontuur uil door zich met moedwil aan bet toeval over te geven iutegendecl hunne militaire operatie anerden allgd volgens een goe l beraamd plan uitgevoerd dat van hunne kommandanten afhing en aleoht krachten bnnne bevelen werd uitgevoerd Alleen wanneer het oogeublik tol vechten wa aangebroken wa elke Boer zyn FJgen kommnudant zooal hy dat zelf uitdrukt Behendig en bekwaam in uitvoering loeht hg sleeht door zyn eigen ingeving de middelen om zgn vijand te naderen en te bestrijden Al een raee terlyk ehulter mist hg zeldeu zgn doel elk obot i raak Alt ourermoeid ruiter kan hy tochten afleggen ali geen ander hem nadoet met een onbegrenabare koelbloedigheid wi t hy te volharden in eeu eri s genomen besluit Aan deze hoedanigheden gepaard aan aijn volmaakte kenni vau het terrein waar de krggiverriohtingeii plaat hebbeu aan het jniite icbol zoo moorddadig vooral voor de offioieren heeft men vooral loegeacbreven zyn znocei en het Ml gering aantal zyner veriieten aan doodeu eu gewonden Than blgfl iiog over te verklaren hoe een leger van veraebeidene duiwndeu mau chappen lag heeft kunnen leveren en kampeeren gedurende veracbeidene maanden nonder intendance en dikwijls zonder geneeskundige hulp en slechts een weinig beteekenende schaitiug heeft behoeven te betalen aan die klassen van ziekten wilke gewoonlyk in oorlogelyd de leger vergezellen Zou de reden vau dit feil niet hierin gelegen zijn dat de Boereu door hun matigheid en sterk gestel weeratand hebben kuunen bieden aan ile phyaiiche oorzaken die deae aandoeningen teweeg brengen genaard aan zyn ataatkundige en godsdieuslige overlaifingP Den 24 Maart verlieten wy het kamp De vrede wa op l et punt gealoteu te worden Engeland had de moed Jtenad om zich Ie verheffen boven een kleingeeetige kweatie van preatige Het had wel van z n kant de macht maar het beeft er de voorkeur aan gegeven zich grootmoedig te tooiien Door zyn gekvetite eigenliefde te doen zwijgen zgn machf te vergeten heeft hel een fout erkend en heriteld Door dit edel gedrag heeft het verwonnen wat deze onrechtvaardige annexatie het had doen verliezen de aebting van hel volk dal zioh zoo waardig had geloond de rang van een natie te bekleeden die door haar moed zoo flink bare vry heidareohten had verkregen De geaohiedenis zal zeggen dat het Transvoalsche volk nog een heeft bewezen d t een levendig staatkundig geloof machtiger is dan brutoal geweld laten nederleggea door baar gezant Boven aan de ki t zgn deze regel gebeeldhouwd Life a race well run Life a work well done Life s crown well won Now comet re t President Arthur woonde de plechtigheid niet bij daar zgn vgaodelijk optreden tegen president Garfield hem bij velen zoo gehaat heeft gemaakt dat hij in de opwinding van het oogenblik gevaar zou knnnen Iconen Voorwaar president Arthur heeft een moeielgke taak voor zich Wal indirect deu dood van den president veroorzaakt heeft is zeker de noodlottige gewoonte dat elke nieuwe preaident andere amb enareu uansirlt Gniteau de moordenaar was een teleurgestelde sollicitant en de strijd van Conkling en Arthur legen den president onUtond enkel omdat hij ban vrienden niet wilde benoemen Het ware een geluk voor Amerika zoo de tragische dood van een goed man verandering bracht iu deze demoraliseerende gewoonte en tot verbetering en hervorming van de geheele ambtenaarswereld leidde Ten gevolge van de overwinning door den Emir Abderrahman op Ayoeb khan behaald i Afghanistan lernggebrocbt lot den toealand waarin het vóór vier maanden verkeerde toen Abderrahman zich gereed igaakte om Herat te veroveren en zoowel in zijn voordeel al in dat zQner buren de Engelschen de eenheid van Afghaniilan te vestigen Meu zid uu moeten afwachten of de Emir zich zal vergenoegen met de herovering van bet verloren terrein dan wel of het gelak zijner wapenen hem zal doen be luiten om zijn oorspronkelijk voornemen ten uitvoer te brengen Dit laaiste is het waarschijnlijkste indien het waar is wat de Tiaxt meldt dat hij over eenige dagen naar Herat zal oprekken Te Cairo en Ie Suez zonden zich sporadische gevallen van cholera hebbeo voorgedaan Men maakt zich zeer ongerust over de venpreidiog van de epidemie omdat de ziekte zoo bevig optreedt wnar zg heerscht 8chuttersraa i te louda Bg vonoi en van 27 Sept zgu veroordeeld S F V d P H i T eu D Z wegens herhaalde afwezigheid bg de exercitie de eerate in eenr boete viui ƒ 3 de anderen in eene van 6 en iu de koaten LUST TAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekeudea gedurende de i helft der m iaiid Augusta 1881 uit Gouda verzonden en door tusschenkomst vau het Pa lkantoor aldaar terng te b komen Wgdert 3 Bonman Am lerdam Brandt Gravenhage A Slouljeedijk Liuachoten M de Langen Maastricht A Bng Mgdrecht J A Roo Ngmegen i Hoek Toontje vau der Klegn Rolterdam vrouw Morre 2 Utrecht Van het Hulpkaotoor K UD£RAK F de Bod Berg Ambaakt BRIEFKAART Mej M Haas Jansen Heemsteralni Gouda 23 September 1881 De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS GEVONDEN eu aan bel Bureau van politie gedeponeerd een gooden Ring en een Hui deukelting Al bewya hoejeer het postverkeer hier te lande toeneemt kunnen de volgende ogfer dienen 1881 1880 Gewi brievrn in binnen en builenl verkeer 56 047 000 Briefkaarten 15 629 000 18 956 213 Aangeteekende stukken 1 222 032 1 180 999 Dagen weekbladen 37 086 000 34 859 000 POTtwissel 1 189 219 1 086 683 In t geheel werd zuiver aan de verschillende kantoren ontvangen circa vier miUioen gulden terwijl de geldelyke verantwoordelykheid der potteryen meer dan 80 millioeii bedraagt Omtrent de vee en zuivellentoonstelling te Islington schryft men aan de N 2 C het volgende De gehouden tentoonstelling was de zesde van dien aard De eerste die in October 1876 plaats vond gaf den stoot tot de stichting van een BrüM Dairy Former Auoóalion of Britsohe Vereeniging van zuivelbereiders welke allengs een grootere uitbreiding en een machtigeren invloed verwierf Al eerste gevolg daarvan werd uu de lentoomtelling ouder haar auspiciën en beheer gehouden terwgl ze tot de vroegeren slechts hare medewerking wilde verleenen toen financieel niet krachtig genoeg gnde om de volle verantwoordelijkheid te torsen Van het Britsche standpunt beschouwd was tie Shut die verleden week gesloten werd na vijf dagen lang van 9 uur des morgens tot 10 uur des avonds voor hel publiek toegankelyk te zyn gebleven buiten eeuigeu kgf een schitlerend succes In alle klassen schier overtrof het getal inzender dat op vroegere tentooustellingen vertegenwoordigd was eu de iniendiogen bedroegen io het geheel ongeveer 2700 De uitgeloofde pryieu in geld bedroeg a samen ruim £ 1500 behalve een menigte medailles en diploma alsook vier zilveren bekers ter waarde van tien guineas elk door het stadsbestuur van Lauden beschikbaar gealeld Twee hoofdmomenleu kenmerkten bovenal deze eer ryke en uiterst belangwekkende tentoondelling in myn oog een glanarijke overwinning voor Ierland eu een even glauirijk fiaaoo voor Nederland Dit laatste een niet aangenaam onderwerp dat ik daarom bet eerste behandelen wil was allertreurigst en verdiende meer dan een lauwe eu flauwe vermelding der geleden nederlaag van den kant dergenen die verleden jaar niet ten onrechte zoo krachtig victorie kraaiden De schitterende afweiigheid van Nederland op een iuternitioaole vee eu inivellen INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BÜBGEMfcBSTEK en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art 6 en 7 der Wet van den i Juni 1876 SioaUblad n 96 Brengeu Ier algeineeue kenui dat op de Seorelarie ter visie is gelegd 1 een verzoek met bqUgen van C J Brugnel om vergunning tot het oprichten reuer slachterg iu het perceel gelegen aau de Gouwe Wgk C No 246 kadaater Sectie D No 617 2 eeu verzoek met by lagen van S de Jong om vcrguutting lot het oprichten eener sloohtery in het perceel gelegen aan den Langen Tiendeweg Wgk D No 70 kadasler Sectie C No 260S 3 eeu verzoijt met bglagen van L de Bruijn om vergnnumg lot hel oprichten eener brood b ikkerg in het peroeel gelegen aan de Raam Wgk O Nu 185 kadaater Sectie D No 1892 en 4 eeu verzoek mei bglagen van C Vis om vergunning tot het oprichten eener broodbakkery in Voor een paar dagen tonden de pseudo graviu Derby en haar aeoretari Arma Brandenburger tevens haar man te Weeuen terecht wegens een aantal pogingen tot oplichterg van winkeliers voor bedragen van 24 000 flor en daaronder alleen den juwelier Hauptmanu voor 20 636 fl De gravin ia een onelegante leelyke nagere vrouw van 29 jaren een Duitache van geboorte mae ler van een kind haar tweede man die de nederige rol van secretaris der gravin op ziob had genomen is 34 jaren oud en hieft een ongunstig uilerigk dat zeer wel by dat vou de gravin past Hy heeft ougeveer alle Europeeaohe gevaugeniaaeu beiooht en Het ambt van Burgemeester der Gemeente Rbeden wa vacant De Raad koesterde een wensch omtrent de vervulling van die raciildre Een der ingezetenen namelyk sedert geruimen tyd in de Gemeente gevestigd sinds 1875 in den Raad zitting hebbende eu laatstelyk met byna algemeene lemmeu als lid herkozen met de belangen en de eisehen der Gemeente volkomen bekend vM geacht de meest geechikte te zijn om in het ledig twnde mbt op te treden Veu dj en wensoli deed de Raad by gemotiveerd adre aan deu Kouiuj met toezending van een afschrift aau deu Mi i ter van Biunenlandsch Zaken blijken Nogtbans is een ander vreemd aan de Ge meentt tot Burgemeester benoemd Van dit geval maakt de jtrnh Ct meldinfi onder verwydng naar art 61 der Genitentewei bepalende dut slecMs by uitzondering al het b lang der Gemeente hiet vordert iemand tot Burgemeester mng benoemd worden die geen ingezetene der Gemeente is en onder herinnering aan de niet geslaagde poging van den heer van Kerkwyk on betere waarborgen te stellen dat bö de benoeming vnn Burgemeester alleen op het belang der Gemeente gi let worde en andere consideration ilaarby niet den dooralag geven Vaii wege het hoofdoomilé van de Nederlandschr Vereeniging het Boode Kruit ontvingen wjj het volgend in menig opzicht zeer belangryk verslag vau dr Daumas van Alival norlb die met nog een geneesheer en het noodige materieel door het Koaptche Comilé in verband met de Nederlandsche Vereeniging van het Hoaiie Krui naar Langsnek venl gezonden tot hulp aan de zieken en gewonden in den Transvaalschen stryd Dr Daninas schrijft In dit rapport dat ik de eer heb U oier in jne zending in de Transvaal in qualiteit van gencetheer van de Vereeniging het Roode Krui te zenden zon ik U hebben willen medrdeclen het nanwkeirig getal gekwesteii en zieken gedurende drzeu gehceleo oorlog de aard en de heeling van deze wondenen van deze ziekten in ééa woord U ecu statistiek hebben willen geven welke van groot belang lou zyn geweeit doch myn te Ulc aankomst op bet oorlogstooueel myn zeer kort verblyf in het kamji van de Boeren de oninogelykbeid waarin ik my bevind om een onderzoek van dien aard in Ie ileihiu noodiaken my sUchts er toe te bepalen U over te leggen wat ik gedaan vernomen of opgemerkt heb voor zoover ik het van eenig belang aohl Het was te Bethlehem deu 6 Maart dat de lydiug vu de inneming van den berg Amajuba door de Boereu tot ons kwam Deze lyding viel al een donderdag op den VryUaat waar men zich elechl onderhield met vredeeouderhandelingen die o de Trausnal belrekking hadden en die naar nen verzekerde tot een vrede ffioesteu leiden die niet lang meer op zich zoti doen wachten Het gewicht van deze militaire daad de algeheele onwetendheid waarin zy verkeerden omlient de bizonderhedeu deed ons evenals allen gelooven dat dr Boeren aanmerkelyke verliezen hadden geleden Dai zonder eeu oügeoblik te verliezen vertrokken wij met deu grooltteu poed naar Lang uek aar wy den I6n Maart aankwamen Overeenkomstig de instraclies die wy ontvingen baaeleu wy on on te begeren naar den opperbevelhebber P Joubert om hem onze diensten aan Ie bieden Gy zult gemakkelijk over onze rerbaiing knuucn oordeelen toen on bericht werd dat hoewel onze dieiMien met de grootste dankbaarheid en erkentelijkheid werden aangenomen deze niet zoo dringend en noodzakelyk waren als g OU vaor ielden Het hospitaal dat dr Merigski naby hel kamp had o gericht bevatte inderdaad slechts ééu zieke en drie gewonden Daar wy al allen niet wisten waarop de vredes onderhandelingeu zouden uitloopen haasten wij on eeu plaat te kiezen vour onze ambulance il het gedeelte van bet kamp dat ons het beat voorkwam voor het genl dat de vijandelijkhedeu weder zonden beginnen Kort na ouze rrstigiiig verspreidde zich bet uieoir van onze aankom in het geheele kamp en van dat oogeublik af ontvingen w j dagelyk hel bezoek van eeu groot aantal Boeren die ons hunne toldoeuiug kwuinen betuigen over onze tegenwoordigheid en hunne dankbaarheid jegens het oomit van het Soode Krui Velen vnn hen maakten natuurlek van de gelegenheid gebruik om on te raadplegen maar dut was slechts voor oude on esleldheden zonder eenig crnsti t karakter Onze bezigheden bepaalden zich dan ook gedurende de 8 dagen dat wy in het kamp van de Boeren doorbrachten tot deze ooniultel en operaties van weinig beteekeni De bergpa van de Langmek wordt gevormd door den berg Amajnby en eene vrij gioote hooc gelegen vlakte die zich van dezen berg tot de Butfuo rivier uitstrekt Zy sluit den ingang van de Transvaal even ui de Terinopyles dien van Griekenland aan den kant van de Tessalië alleen met dat ouderaoheid dat hier voor Maliaccagolf aledils een weinig breed rivier de Buffalo in de piaeis treedt Hel i op deze eigenaardige verbeven vluklc welke een uitgestrektheid heeft van versohiidene kilometers dat de Boeren bun kamp hadden opgeslagen dal van afstand tot afstand bestond uit een groot aantal wagens Het kamp en de uiimuutende plaalaing van deze wagens atelde ben wat de gezondheid betreft in een uilmunde positie Men had overal een goede ven tilatie en wa er op iugerieht om het overvloedige uif in Alexaadtrië en Jemtalem eenigen lyd achter slot en grendel doorgebracht Na tallooze omzwervingen met zyn vroaw te Weenen aangeland hadden ij daar hnn intrek genomen io een der eerste hotel een groom eeu neger en een kamenier in hnn gevolg voerende en met een zwaren kofier met stroo en iteenen gevuld al bagage Daar lieten t tal van goederen komen die zy gedeeltelijk verpandden om zekere uitgaven te doen Zy leefden in het hotel zeer goed maar betaalden niet Bij den juweilenkoop werd de zwendel ontdekt toen de bandelaar met zgn kleinodiën maar ook met de rekening kwam liet de gravin hem wachten zloot haar deur eu verliet al man gekleed lang eeu anderen weg hel hotel haar aeoretari wa rüd vooraf met de juweelen weggegaan Beiden werden echter achterhaald en het gereohtabof veroordeelde Brandenburger tot 7 de gravin lot 6 jaren zware kerkeratraf met oitzelting uit bel gebied de rgk na hel ondergaan dezer straf en met veroordeeling in boeten icbadevergoeding en kosten alle bij Igfsdwaug te verhalen Vermelding verdient nog dat de gravin bad opgegeven eeu geboren freule Van Hamm uit Nederland te zyn Uuiteaiaodscb Overzicbt Men hoort verzekeren dat Gambetta geen oandidaat wil zgn voor bet voorzitterachap der nieuwe Franache Kamer maar ala eenvoudig afgevaardigde aau t hoofd der meerderheid ril ataan om zgn invloed by het aamtnstellen van eeu nieuw Miniaterie de te beter te kunuen doen gelden Deze verklaring komt van Gambetta vrienden Doch er aohnilt iets anders achter Gambetta wil geen candidoat ign voor het vooraitterwifaap der Kamer omdat hem dit uiet zou balen Zyne verkiezing namelgk behoort tot de zulke tegen welke beiwaarzchnfteu ingekoihen zgn zoodat Gambetta niet zonder beraadslaging alzoo niet dodelgk toegelaten tal wordeu gelyk het geval ia met de afgevaardigden tegen wier verkiezing geen geen bezwaieu zyn ingebracht lu Fraukryk nu is het de gewoonte dat de Kamer zioh al geooustitneerd eu tot nemen van bealoiten bevoegd benhouwt oodra de helft harer leden plu ééa toegelaten zijn en aladau gaat zy over tot de verkiezing van den voorzitter Wordt deze gang van zaken ditmaal opnieuw gevolgd dau cal de Kamer reed geconatilueerd dat i meer dan de helft der afgevaardigden toegelaten zyu vóórdat jMr Gambetta verkieaing bealiat i en mitadien kan hy niet tydig genoeg in aanmerking komen voor het voorzitlertcfaap Zoo althans wordt de verklaring opgevat zyner vrienden dat hy eenvoudig afgeraanügde vril lijn om aan t hoofd der meerderheid te kunnen staan Keiler Wilhelm heeft üoh naar Baden Baden begeven met het plan om tol aan hel einde van Oetober aldaar met de Keizerin te vertoeven Alle berichten betreffende deu Keizer gtemmen hierin overeen dat hg zich mag verhengen in l genot eener uilmnntende gexoudheid De Duiieobe kroonprins die iu geielichap der kroonpfinae eenigen tyd in ZuidDuitwhland heeft verwgid tot hel bgwonen der groole wapeniohouuiugen ii thans met igu gemalin de gaal van den koning van Wurtemberg te Friedricbahofen De VVeeoer Montmgtrevue meldt dat de delegatiën op 27 Oetober a a zuilen byeeukomen Onder de vooraiilleu waarmede zg ziek lullen bezig houden behoort de alotrekeniug van hel krediet van 10 millioen tot onderaleuuiug der Boanische vlnohtelingen toegealaan en thaua lot op weinig na verbruikt Het Zwitaenob Frauaohe bandelaverdrag i tot 8 Februari verlengd De bgeeuroepiog in de Vereenigde Stateu van deu Senaat tegen 10 October geschiedde roornamelgk voor de verkieaing van eeu preaident van dit lichaam De locht van den trein die het Igk van Garfield vel voerde van Washington naar Cleveland gaf aanleiding lot geheel deielfde deinonatratie ala de tocht van Longbrauch naar VVaahington Ofschoon hel grootste el van den tocht bg n ioht werd afgelegd was de bevolking overal op de been lang den weg gegeschaard Slaande met ontdekte hoofden en in eerbiedig stilzwggen Ook thans weer waa de weg op verscheidene plaatsen inet bloemen bestrooid eu overal luidden de klokken Zoolang het liebl was bleef de weduwe aau het venater van haar wagon zitten oin zioh Ie verkwikken iu baar droefheid aan deze betuigingen van deelneming In Cleveland wareu al de hniieii mei zwart omfloersd en schier elk hnia had het portret van preI aideut Garfield door wille bloemen ol immortellen omkransd boven de dear Het kerkhof waar hg Maandag begraven is ligt buiten Clevelaud op een heuvel Men heeft er het uitzicht overhel blauwe meer Erie en over het hui waar generaal Garfield eena woonde De doodkist droeg alleen deu kran van witte bloemen welke koningin Victoria in haar naam had 1