Goudsche Courant, vrijdag 30 september 1881

Zondag Z October N 2669 1881 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insending van advertentiön kan geschiedea torfeMn uur des namiddags van den dag der uitgave Ondergeteekende zendt geene Prijscouranten en neemt ook geen minder soort Artikelen om te kunnen concurreeren Alles is en blijft steeds EERSTE KWALITEIT KOFFIE 52 Cent Ziet verder de Etalage Lange Tiendeweg T 27 hei perceel gelegen aaa de Nieaire Haren W jk N N i 80 kaduler Sectie B No 1451 een verzoek met belagen van W Waldicb midt om vergunning tot het oprichten eener bliksla erg en lakker j in liet perceel gelegen in de Lange Gr er endaal Wijk I No 106 Kadaster Sectie B N 946 Dat op Woeuadag dei 12 October 1881 de namiddags ten 1 are op het Bnadhuia gelegenhei ia lom Iwzwaren tegen de gevraagde vergunningen i te I brengen en dat gedurende drie dagen vóór die dag op de Secretarie der Gemeente vau de ter lak ingekomen schrifturen lean worden kennis genomen I Qouda den 28 September 188i iltjemeeater en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOORN Dt Secretaris BKOUWEH KKNNISOEVINO l e BUE6EMEESTEB van Gouda brengt by deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen ehz te Botterdam op den 26 September 1881 is exebutoir verklaard het Ie kwartaals kohier van het Patentrecht dienst 1881 82 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zynen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen e dat heden ingaat de termgn van DBIE MAANDEN binnen elke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 27 September 1881 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN MARKTBEBIC H T lï OOUda 29 September 1881 De graanmarkt verkeerde heden in vaste stemming doch de omiet was beperkt daar vele marktbeioekers door de gisteren gehouden kaasmarkt afweiig waren Tarwe hoewel in puike soorten nog zeer prgzig begint meer iu overeenstemming met de meelmarkt te komen Op de afkomende hooge berichten van Amerika houden de fabriekanten hun meel flink op prqs terwijl het bigkt dat het tarwegewas toch niet too slecht is als het eerste geroep was Tarwe roode 12 50 ii ƒ 13 25 witte ƒ 12 75 a ƒ 13 60 afwijkende soorten ƒ 11 60 lot ƒ 9 60 Rogge puike drooge bracht zelfs ƒ 8 60 op terwijl goede nieuwe van ƒ 7 60 tot ƒ 7 werd verhandeU en wakke geschotene tot allerlei pryzen daalde Gerat en haver als voren Drooge Bo koopsohe bruine boonen welke echter weinig voorkomen ƒ 16 a ƒ 17 wakke naar kwaliteit Erwten niet noemenswaardig getoond Maïs ƒ 7 80 a ƒ 8 20 per o KG Nieuw Hennepzaad ƒ 7 De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alles traag uitgenomen beste vaarkoeien zeer gezocht varkens gqgchikt voor Londen van 23 a 26 cent per half kilo magere varkens en biggen ving vette schapen vlug magere traag te verknopen Goeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 70 Weiboter ƒ 1 35 a ƒ 1 45 Ter Kaasmarkt van gisteren werden aangevoerd 117 partyeUj handel zeer vlug Ie kwaliteit van ƒ 33 a ƒ 36 2de kwaliteit van ƒ 28 ii ƒ 32 Zwavdere hooger in prys Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaars Ie Kwal ƒ 31 60 a ƒ 33 50 2e Kwal ƒ 28 50 u ƒ 31 00 Zwaarder hooger tot ƒ 37 50 Handel vlug Burgerlijke Stand GEBOBSN 2 Sept Willem Fredenk Karel onder H da Crotx en 6 C de Jonge 27 Nicotau oaders W vao Hetse en J Him Leendert ouden A Koemao eu M A Kkin 29 JohBaaes Steplisnui ogden H van den Berg en S Brnikmin ADVERTENTIËN TE HUÜB op een der beste standen eene nette BEUEDEirWOlTIirG zeer geschikt voor een KLEIN GKZIN Adres met franco brieven onder No 628 by den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda S g Ig nit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrygbaar bij G OVEREIJNDER Ja Markt U8 Gouda TrMmdaeorUn mi IgamMii llaicto in Ut land voorkomende BvenaU een dief die oas des nactata aanrandt valt ie ons op het onverwachts aan ZIJ die er aan lijden gevoelen pijn In de borat eu lenden teJSa somtijds In den rug Ze t ondervinden een soort van verveling en een geneigdheid tot slapen D s morgens voor al heeft men een onaangena f men smaak In den mond de tanden zijn met een slijmachtlge zelfstandigheid bezet t De eeUust ontbreekt De zieke gevoelt als het ware een zware f drukking op de maag en som i wijlen een gevoel van zwakte en een niet aan te vullen leegte la het binnenste van de maag Deoogen zijn dof en de buitenste deelen er varf worden koud en klam Na een zeker tijdsverloop krijgt men een hoest die bij den aanvang 5 droog Is maar na eenlge maanden vergezeld gaat met op geving van groenaohtlga fluimen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid en te vergeefs tracht hij te slapen hetgeen zijn toestand nochtans nlot verzacht Vervolgens wordt hij zcnU wachtig prikkelbaar en somber en neemt alles euvel op Wanneer hij eensklaps opstaat ondervindt hij een soort van duizeling hlj geraakt verstopt gccoustlpeerd lijn huid is droog en bIj oogonbllkken warm het bloed wonlt dik en traag Het wit der oogen krijgt een geeUKiitlge tint De urine wordt behalve nog dat ze aanslaat zeldzaam en donker van kleur Dikwijls Is de zieke genoodzaakt het voedsel dat hij gebruikt over te geven die braklngeu laten In den mond dan eens een bitteren dan eens een zoetachtlgen smaak achter en zeer dikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd Het gezicht van den zieke verzwakt hij heeft altijd sterren voor de oogen en ondervindt een groote vermoeidheid en zwakte Alle deze konteekenon doen zich beurtelings voor Men beweert dat een derde der bevolking onder dezen of genen vorm daaraan lijdende Is Qeneeshecren hebben zich dikwijls omtrent don aard dezer ziekte bedrogen Eenigen hebben die als een leverzlekte behandelt anderen weder als slechte spljsverteerlng sommigen ook als miltziekte enz enz maar niet een hunner verschillende behandelingen heeft een gunstige uitkomst opgeleverd Men heeft nochtans ontdekt dat het Extract of Hoots wortel eitract of geneeskrachtige Siroop van Moeder Selgel In elk geval volkomen geneest De slechte spljsvcrleerlng Is een zeer ernstige ziekte welke een groot getal der volksklasse aandoet en ze wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd zoo geen onverwijlde zorg wordt aangebracht De Selgel Siroop Is een afdoend middel zelfs In de moeieiijkste gevaUon A J white 0genaar te iMAm Breda van DKaooaBiiBOH Generaal Dep t voor Hederlaud ook verkrtjKbatr bg alle Apothekers In HoUand Java en KaloiitHt Mil tid da Siroop l i fu dt FIUeDr0 n Te Qouda THIM ApotL REPARATIE van ÏÏAAIMACHIITES spoedig billijk en accuraat mm SLOEUENQEÜB eenig depot voor GOUDA bij LOUIS P WELTER Pz Coiffeur 193 WESTHAVEN 193 Echt EAU de MILLE FLEURS getrokken uit Hyacinthe Jasmin Seringen en Meidoorn Der HoUandsche Flora prijs per fl f 1 10 ADVEHTE TIEM in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Men VRAAGT ten SPOEDIGSTE te HÜUB een geschikt WINKELHLIS voor eene ITette Zaak op een goeden stand Adres franco onder N 629 aan het Bnresu dezer Uonrant Openbare Verkoopingf TE GOUDA op MAANDAG 17 OCTOBER 1881 de Toormiddags ten Elf ure in het Koffijhais cox Haemonie aan de Markt van Een goed onderhouden WINEELHÜISENEBF en een stuk GROND in den Korten Groenendaal te Qouda w k I N 10 waarin de KRUIDENIERSZAAK vele jaren met goed gevolg is en nog wordt uitgeoefend Zgnde in het Huis beneden een ruim Voorhuis en groote Kamer daarachter een goede Keuken en Kelder en boren 4 behangen Kamera ruime Zolders en hetgeen verder tot een gemakkelyk ingericht Huis behoort Te aanvaardeü 1 December 1881 En een goed onderhouden Huis Erf en Tuin aan de Wachterstraat te Qouda wgk P N 169 waarin drie behangen Beneden en een Bovenkamers een beschoten Zolder Keuken Bergplaats en vele gemakken Te aanvaarden 1 ïfovember 1881 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJ N DKOOGLEEVER te Gouda AFSLAG KOFFIE Puike qualiteit Prachtig gebrand Kilo f 1 00 V 0 52 8WITZER TE HUUR voor een klein Gezin een Benedenhwis Haurprfls f 1 50 Adres aan het Bureaudezer Courant DÈ ÖÜMARTHAGENA S BergplantenOlie Beuiemaker Co Leiden A BoU Nieuwkoop A Prina Zevenhuiien zet ooftenblikkeiyk den wortel van het reedi uitvallende haar weder vait en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit middel waarborgt vodr te vroegtgdige grljtheid Prijs per flacon met gebruikaaanwgzing 60 cculi Hoofddepot te Delft bij A BREETVELT Al eu verder verlcrggbaar bg T A G van Deth Gouda J H Kellft Zn W Wagenat L A Schoutena Schluter Oostraoleiiatr Eotterdam Snëlpersdruk van A Beiskmab te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geachiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 50 By deze Counuit behoort een BUvoet sel IjËËDADIGHEmr Zoolang de bronnen waaruit de stoftelgkearmoede in de maatscbappg pleegt voort tevloeien niet zfl opgedroogd en die tgdenliggen nog in een veren nevelachtig verschiet zoo ang zal de openbare en particuliere liefdadigheid niet kunnen gemist worden Zg voorziet in het ngpend gebrek van duizenden entienduizenden die door tal van oorzaken nietin de eerste behoeften des zinnelgken levenskunnen voorzien Zg giet een zachte balsemuit op zoovele kranke deelen die in ons volksleven gevonden worden en bewMit menig individu voor ergerlgke wandaden lyor te grooteontbering en uitputting Dit de tiekencie 1 w van SKK Engelscfaengeestelgke Malthns vloeit voort dat men allerleiwerken van liefdadigheid gerust kan laten varen Wie zich geen itaan kan verschaffen dooreigen middelen moet men eenvoudig laten sterven De natuur wil haar evenwicht bewaren wat er te veel is late men aan zgn lot over totdat het van zeli te niet gaat Het menschelgk gevoel komt tegen zulke beschouwingen zeer kroohtig op bst kan niet anders dan haar diep en innig verafschuwen t Is dan ook een kenmerkend onderscheid tnsschen de heidensche en christelgke volken dat de eersten in dure tgden de armen van gebrek laten omkomen terwgl de iaattten hen voor al te groote ellende of voor den hongerdood bewaren lloch zal niemand bg eenig nadenken in den waan blgven verkeeren dat de philantropie als zoodanig bg machte is die diepliggende bronnen der algemeeue verarming te stoppen De oorzaken toch van het verschgnsel der armoede in de maatschappg zgn legio Zg hangen samen met de verschil ende maatschappelgke toestanden met het volkskarakter en met den graad van geestesontwikkeling en ware beschaving die het volk eigen is Ook kan de meenine dat iedere liefdadigheid onverschillig van welke beginselen zg uitbaat steeds goede vruchten op evert niet genoeg bestreden worden Onverstandige liefdamsheid doet meer kwaad dan goed Zg is als de Minde op den weg meenende recht op het doel af te gaan loopt hg zgn bestemming dikwgls geheel mis en wandelt hg op een dwaalspoor dat de jammerlgkste gevolgen na zich sleept Het is bekend dat in Londen b v jaarlgks irie millioen ponden sterling worden uitgegeven voor liefdadige doeleinden één van elke drie inwoners dezer groote wereldstad wordt op de een of andere wgze door Jiefdadige instellingen ondersteund Naar dezen maatstaf gerekend zou Londen ker de stad zgn waarde ware hulp en verheffing voor de armen bg uitstek gevonden worden Deze meening vi echter onjuist want de stoftelgke ellende neemt in Londen eer toe dan af ondanks al de miUioenea guldens die de liefdadigheid er jaar ten offer brengt oorzaak is Nietwaar dat het geld vaste beginselen aan ikwgls de ellende in Misschien is het te tkrk gesproken indien men beweert dat het feld der liefdadigheid van dit verschgnsel de dn temin is het wel degeu onbedachtzaam en zond de armen uitgereikt zeer bet leven roept in stede liaar te lenigen Daarom moet het denkheald meer ingang vinden in de maatschappg i k een lieftkdigheid die zich alléén in het aitniken van stoftelgke gaven openbaart meer schaadt dan baat Dat deze vorm van liefdebetoon bgzonder gemakkeIgk is kan geenszins wocflen ontkend doch dit is noff op verre na geejl jwg voor hare dftgelgkWd van het tegendeel veeleer Immers velen vragen niet eens hoe de uitgereikte penningen besteed zullen worden welke hartstochten en driften en lusten soms heftig en niet te bet ugelen er wonen in de borst van hen die de hand tot het ontvangen van een aalmoes uitstrekken en zoo al meer Men teekent in op een Igst voor liefdadige doeleinden of tast in den goedgevulden buidel om anderen niet te ergeren om een godsdiengtigen S licht te vervullen en tevens om van ver ere moeite te zgn ontslagen Laat ons niet vragen hoe vaak de openbare en particuliere liefdadigheid een premie was op de luiheid op misdaden van allerlei soort Hoe vaak zg de zorgeloosheid heeft aangemoedigd en de spaarzaamheid deed verwaarloozen ledere gave waarop de arme rekenen kan verzwakt den natnurlgken prikkel tot arbeid en tot eelfhelp Inderdaad de philantropie is een schoon en verheven maar nogthans een hoogst moeielgk werk Ieder is op verre na niet in staat haar met vrucht of zelfg zonder schadelgke gevolsen voor den begunstigde te beoefenen Men behoeft haar niet over te laten aan oude renteniers en afgeleefde dames die geen roeping meer hebben in de maatschappg en daarom maar wat aan philantropie aan doen want wü herhalen het wanneer zg niet rust op degeigke grondslagen noch uitgaat van het welbeproefa beginsel om de ondersteuning in het vervolg onnoodig te maken dan is zg at te keuren Terecht is ergens opgemerkt dat het doel der ware philantropie is ellende verlegeiiheid en radeloosheid te he n voorkomen zg moet de armen helpen opAu zg zich zelven leeren helpen zg moet hen zedelgk verheffen door het besef in hen te doen ontwaken dat zg zich zelven kunnen helpen Meer dan van een achteloos wegschenken van gaven verwachten wg tot bestrgding der kwaal onzer volksarmoed van vormend en verheffend onderwgs dat op zulk een mlf help op ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte A onderlgke Nommers VUF CENTEN eigen kracht leert vertrouwen zoodat een gezond ontwikkeld gevoel van eigenwaarde een ieder tot schaamte opwekt die buiten noodzaak BINNENLAND GOUDA 1 October 1881 Naar men verneemt wordt de Luitenant Kolonel A W Greve thans hier ia garuiioen overgeplaatit by het Eag Grenedier eu Jager te Gravenhsge Giateren en eergisteren had de teutoonstelling plaata der voorwerpen die verloot zullen werden tan befaoeve der bijzondere kaa van het Roode Kruit De beioeken waren leer voldaan over het ingezondens Menig voorwerp getuigde van den goeden uuak van dea gever Incouderheid trok ds aandacht de iouadias kiaderea aH JM W aM wribe inderdaad een woord van lofviwient In de SUuU eoiirmt van heden wordt aankondiging gedau van de luderkggiug ter griffie vau de Beohtbank te Botterdam Vau de volgende merken iagetonden door l de naamloote vennootichap de Sleariiuiaar tenfatmek Gouda alliier negen venohillende etifuetteu ent voor de verpakking der kaargen i de bandelavennootachap de Koninklijke taiai e ngtrtufairiei van de Garde en Frgiandt alhier een arend met opengealagen vleugeli msteode op een oraameuiaal gebogen boomtak 3 den heer J van Souabeek alhier een bloeiende tabakapUnt 4 den beer A Deroksen firma A D rekaen Co alhier een merk van eivormige gedaante aan de ponten afgeplat en verdeeld iu drie vakken waarvan het bovenste en onderste het adres en het middelste de woorden de tabakapbiut alsmede de opsomming van enkele waren bevatten Maandag jl had te Haastrecht de begrafenis plaats van den heer J 3 Le Fcvre de Montigny bammeetler dier gemeente welke door haren stmén eenvoud een plechtig en hoogst ernstig karakter had Nadat betrekkingen en ondergeschikten met de damei der Zondagschool kransen op de lykkist hadden nedergele d werd deze door de bedienden vau den overle lene grafwaarts gedragenj gevolgd door de naaste bloed en aanverwanten vrienden burgerlyke en kerkelyke colleges eni Overal waar de stoet passeerde waren de huizen gesloten en de burgerij stond van de woning tot aan het graf in eerbiedige stilte in twee ryen ge cl ard Op de begraafplaats hield ds Maaldrink eene toespraak waarin hij de edele hoedanigheden en de verdiensten van den overledene benevens het verlies voor Haastrecht sdietste Daarop zongen de schoolkinderen na twee kransen op de kist te hebben gelegd een trenrcang er eere van hunnen weldoener De éénige broeder van den overledene burgemeester van Hükgersberg seide ook namens de diep bedroefde weduwe in harlelpe bewooritingen allen dank voor de liefde aan den dierbaren afgestorvene betoond