Goudsche Courant, zondag 2 oktober 1881

SPAANSCH VEEVOEDER uitsluitend verkrijgbaar bij L A L KORTMAN Co Rotterdam De naam KORTMAN Co op den zak en op het loodje is een volledige waarborg TOor echte ooverraleelite waar WEEELUKSCHE STOOMBOOTDEUST tot vervoer van GOEDEREN tusschen Rotterdam en Texel v v via GODDA WADDINXYEBN BOSKOOP ALPHEN HAARLEM KROMMENIB ALKMAAR NIEÜWBDIEP en in directe verbinding met de geregelde STOOMBOOT DIENST naar HOOBN Van ROTTERDAM eiken DONDERDAG s morgens vroeg Van TEXEL eiken MAANDAG s morgens vroeg Nadere Informatiën omtrent deze dienst zgn te bekomen te BOTTERDAM b den Agent P BBEDERODE VUeOitridyk GOUDA N WIEZER NIEÜWEDIEP L SMIT aan t Hoofd op TEXEL A DE RUUTER en te ALKMAAR aan t Kantoor der Onderneming Van LEEUWEN SWEEVER Door lial koofdbeiinnr d r SohippersTeiteniging ScMUtatr jn de narolgeiide adreucn TerioDden 1 Au dea Miaiitar mb watersUat eni TcnsakeDda dat geen Toorsehntling meer mig worden Tctleeud un de MaUegatsInU te Qoada aan toombootea Toor particalier gebtuik Maar die te willen gelqkitellen met partiomlian teUnhepen S Een adiea aan Qed Statan Tan FrieaUnd aandringende op betere bebakening der proTinoiale Taaiwaters by hoogen wateratand S Een adrea aan den gemeenlenad ran Alfen a d Bgn om den E jn onder die g meeute b hoorende te willen doen niidiepen daar rele schepen groote belemmering onderTinden en de gemeente toch geregeld difpgeld van de aohippera blyft Torderen Het aantal baden dit jaar te Sehereningen genomen vaa 6000 minder dan verleden jaar terwijl de opbrengat ongeveer ƒ 2700 minder bedroeg Het weer toh jnt lioh tot een Sint Miohaèlanmertje gealemd te hebben het mag dan ook wel na looveel droevig weer AU het waar was dat de kortstondige lomer na nog eenige vergoeding gaf menigeen soa er voordeel van hebben Miisohieu komt er dan van de drniven ook nog wal terecht die sooveel ton hebben moeien ontberen De polders die door molens bediend worden tqu sooveel meer ten achteren b i die welke vau een stoomgemaal sqn voorzien Voor de eefsla is er geen wind genoeg geweest loadat zq nog vrij mim in het water cltten terwql het stoomgemaal daarvan de andere heeft verlost Zoo heeft o a de Haarlemmermeer geen overtollig water meer Rijnland heeft in acht dagen ook geholpen door een gunstigen wind het water als naar sec gejaagd De boüem daalde bjj het unr Te Arnhem is Woensdag de 44 algemeene vergadering gehouden van de Maatschappij tot bevordering van bonwknust Ter sprake werd gebracht het honden eener tentoonstelling te Araiterdam ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan der maatachappg gedurende de maanden Angnstus en September 1882 Na gedaohtenwisseling werd besloten het daarvoor gemaakte programma Ie wijzigen ailhonfde vap te groote koateu en eene tentoonstelling op een Wrfldg grooter schaal te organiaeeren dan die gewoonlijk bq de algemeene vergaderingen worden gehouden Aangenomen werd het uitachrijven van eene prijsvraag voor een vereenigingagebouw voor beoefenaars der bouwkunst en aanverwante vakken Tot eereleden werden benoemd de heer IJzendyke architect te Bruaael prof Uasink te Hannover prof Verstel te Weenen prof Stork te Weenen en de directeur van het kunst iBdustrie musenm ia Saksen Het Weekblad voor Itraliete het oudste Joodsche orgaan hier te lande bevat een warm gesohreven artikel ten betooge dat met volkomen eerbiediging van en eerbied voor het grondwettig voorschrift iDe Staten Geuerool vertegenwoordigen het geiteie Nederlandache Volk de belangen der Israëlieten en de billijkheid te hunnen opzichte medebrengen om in de plaats van den heer Qodefroi een anderen Israëliet naar de Tweede Kamer af te vaardigen Het W etkUad spoort zgn geloofagenooten aan tijdig candidaat te stellen dien Israëliet omtrent wien met zekerheid te verwachten is dat hq nevena de gezindheid om de caudidatuur te aanvaarden door kunde en geaohiktheid de beate kans van welslagen heeft en met nitnoodiging aan alle medekieiers voor wie het recht voor allen ook ten opsiohte der Joodsefae belangen geldt en die in de meening dealen dat nog wel degelgk het Nederlandech Jodendom voor t minat één Vertegeowoordiger in a Lauds Raadzaal dient te hebben om die candidatuur met kracht te onderatenneu De laden van het district Amsterdam van Eigen Bnlp hebben besloten tot opriohliog van een Coöperatieve Winkelrereeuiging De statuten zqn ontworpen op het voetspoor van de Haagache vtreeniging die op bescheiden voet met 240 leden en ƒ 4000 kapitaal in een onaanzieniyk winkeltje begonnen dit jaar reeds met 050 leden een omzet van 130 000 heeft gehad terwgl het werkende kapitaal slechts ƒ 8000 beloopt De aandeelen zijn 30 groot echter fal ieder lid boven die ƒ 30 nog voor 60 kunnen worden aangesproken voor de onbetaalde schalden Die bepaling die eerst ns vrü langdurig debat werd goedgekeurd werd verdedigd met het betoog dat de leden zoo zg de vereeniging krediet willen verschaffen moeten beginnen met telven hup vertrouwen te toonen Groote vyliezen znllen trouwens worden voorkomen door de bepaling dat over elk verlira waarmee de balans sinil cu dat uit de reservekaa niet kan worden gedekt de algemeene vergadering moet gehoord worden terwgl hetzelfde moet plaats hebbeu als er tS pet vnn het gestorte aandeelen knpitaal is verloren De elfde algemeene vergadering Y n den Nederlandsehen Protestantenbond zal dit jaar gehouden worden te Haarlem op 1 en 2 November en geleid worden door piof R Van fioneval Faure als voorzitter In de feestelijke godsdienstoefening zullen als spiekers optreden de heeren 1 1 De Bussy van Amsterdam en H C Lohr van Rotterdam Op het verioek dat de Fransohe kerk daarvoor mobht worden afgestaan is nog geen antwoord ontvangen Onder de punten ter beschrijving komt o a een voorstel voor veq het hoofdbestuur dnt luidt als volgt De vergadering spreke als haar gevoelen uit dat de thans beataande wettelijke bepalingen omtrent den eed inbreuk maken op de gewetensvrijheid der ingezetenen Zij drsge het hoofdbestuur op zich namens den bond tot de Hooge Regeering te wenden met het verzoek maatregelen te willen nemen waardoor een ieder naar zijn overtuiging verklaring omtrent de waarheid kan afleggen in die gevallen waarin de Staat haar eisehl De afdeeling Deventer stelt voor dat door het hoofdbestuur sprekers worden uitgezoaden tot stichting van nieuwe afdeelingen en dat van wege den bond een leeaboek wordt uitgegeven over de geaohiedenia der Israëlieten uaar de uitkomsten der historische critiek en voor de oateohiaatieo geschikt Als onderwerp voor de algemeene discussie wordt voorgesteld Welk oordeel heeft de bond krachtens zijn beginselen neergelegd in art 1 van het algemeen reglement uit te spreken over de jongste voorstellen der Synode van de Ned Hervormde kerk f Het debat zal worden ingeleid door den heer C G Chavannes van Leiden Staten OeneraaL Tweede Kahek zitting van 29 September In deze zitting is door den heer Schepel overlegging gevraagd van de stukken betreffende Atjeh in verband met het eerlang bij de Indische begrooting te vellen oordeel over de gevoerde gedragslijn tot aan de optreding van het civiel bestuur De heeren Insinger en van Nispen wilden zonder zich voor de vraag partij stellen bij eventueele overlegging de volledige stukken met inbegrip van de vroegere in t gehóm overgelegde en die welke anterieur aan den oorlog ziju In de volgende zitting zal beslist worden of de vraag aan den Minister gedaan ksn worden Op de nominatie voor de Rekenkamer ziju geplaatst als eerste candidaat het afgetreden kamerlid de heer Sandberg als tweede de heer Zubli en als derde de beer Maas Gteeateranns Dinsdag komt onder andereu aan de orde het wetsontwerp Batavia Buitcnzorg de interpellatie betreffende den eed en die betreffende de schrijvers aan de Marinewerf alsook de vraag van den heer Schepel De heer mr G L Jansma v d Ploeg heeft weten te vertaardigen een electrisoh uurwerk hetwelk in nauwkeurigheid van gang de régulateurs der observatoria zoo niet orertreft dan althans evenaart en zonder eenig onderhoud van de tijde der gebruikers op een gewone wijzerplaat niet alleen de uren en minuten maar ook de seconden regelmatig en juist aangeeft alles uiterlgk geheel gelgk aan de wgzerbeweging der régulateurs uurwerken De heer V d Ploeg wenscht de inwoners van a Hage Rotterdam en andere gemeenW in de gelegenheid te atellen tegen een jaarlgkaehe retributie hoogatena van ƒ 26 die nurwerken in hunne huizen of kantoren te doen plaatsen en hij beoogt daarmede tevens om in die gemeenten den juiaten middelbaren tijd naar de meridiaan der plaata aan te geven in uren minuten en seconden voor allen eveneens gelgk en zonder eenig onderling verschil Voor de onderneming ia noodig het leggen van buizen met aanalnitingadradeu en aardplaatjea in den grond op pleinen en lauga grachten raale bruggen en airaten voor het plaatsen en in beweging brengen van eleetrische nurwerken Concessie daartoe voor 26 jaren tijds heeft de heer v d Ploeg aan den Raad gevraagd Bü de beoordeeling van de thans aanhangige Militieen Schutterijwetten ia het miaachien niet van belang ontbloot deze ontwerpen voorde hoofdpauloi eens te vergelijken met de laatst daaraan voorafgegane wg bedoelen namelijk die welke in Sep tember 1877 door de ministers Beijen vau Oorlog en Heemskerk van Binuenlandache Zaken werden tgedieod Zooals men weet tgn die ontwerpen ten gevolge van de verandering van ministerie buiten behandeUng gebleven Wg znllen alleen wijzen op die verachillen welke hodfdzakelgk van militaire waarde moeten geacht warden En dan tien wij in de eente plaats at de Itilitiewet betreft dat Het kontingent nu ia bepaald op 6S400 man in 1877 on 6 700 de jearlükache liehting than ia gesteld op 12600 man r bj het ontwerp van 1877 bedioeg dit cijfer IS600 volfrens de bestaande wet is het 11000 bü het tegenwoordig ontwerp alleen vrgstelling wordt voorgesteld voor den eenigen wettigen zoon terwgl zij bij dat van 1877 was b rkt tot den eenigen zoon tevens eenig wettig kind en eenigen zoon eeuer behoeftige niet hertrouwde weduwe de jilaatavervangera volgens het aanhangig wetsontwerp niet ouder zullen mogen zijn dan 30 jaren maar in 1877 daarvoor de 25 jarige leeftgd als grens was gesteld thans behalve de lichting die voor het eerst dient steeds een zesde van het geheels bedrag der vgf lichtingen van de militie te land onder de wapenen kan gehouden worden en in 1877 een vgfde Volgeus de nu werkende wet van 1861 bedraagt het een zevende Wat de Sehutterü ontwerpen betreft bestaan de verschillen van militaire waarde hoofdzakelijk in het volgende Nu is het beginsel van algemeenen dienstplicht aangenomen in 1877 werden 4 man van de 100 mannelijke ingezetenen der gemeente gevraagd Nu is de diensttgd gesteld op 10 jaar van den 21tot den 30 jarigen leeftijd toen bedroeg hij mede 10 jaren effektief maar bovendien nog 4 bg de reserve d i van 81 tot 34 jarigen leeftijd Nu is de sterkte berekend op 142 000 man waarvan 104 000 geoefenden in 1877 op 70 5 10 Nn wordt geen dieustvervanging toegelaten bij het ontwerp van 1877 was dienstvervangiug geoorloofd in geval van mobilisatie door een geoefend man Nu zullen de oeFeningen voor ongeoefcndeu bedragen 90 k 100 uren sjaars in 1877 was dit op 80 uren bepaald Nu voor de geoefenden 40 i 50 in 1677 20 uren Nu bovendien nog voor het kader 60 uren oefening sjaars in 1877 was daarvoor 20 uren bepaald Voorts mag bij de verschillen van militaire waarde nog worden meegerekend De aanneming ihans van het stelsel om officieren en onderoffieieran uit het leger te bezigen voor het oppertoezicht de aanvoering en de oefeningen bg de sehutterijen en de splitsing van de tehutterij naar den graad van geoefendheid ter vervanging van die in baas welke door de maatschappelgke positie werd D V Z B De commissaris des Konings in GelderUnd reeds toen hij burgemeester Van Boarn was een hevig bestrijder van drankmisbruik heeft thans aau de onder lijn ressort behoorende burgemeesters een brief geschreven om laatstgenoemden aan te sporen zooveel mogelijk mede te werken tot uitvoering der nieuwe wet op de dronkensehap Ben krachtig middel aaartegen is t i de heffing van het maximum van het vergnuningsreobt op de drankhniten zgnde 25 pCt der huurwaarde Men zal hebben opgemerkt dat reeds verscheidene gemeenteraden in den lande er anders over hebben gedacht en zich met 10 12 of 15 gulden zullen tevreden atellen Betreffende de conferentie voor een internationale wetgeving in zake het spoorwegvervoer wordt medegedeeld dat de artikelen 2 8 en 5 van da ont werpeonventie aan de commisaie van redactie zijn teruggezonden evenals dat het geval is geweest met art 1 Artt 2 en 3 wezen de goederen aan die van de conventie moesten worden uitgesloten art 5 handelde over de verplichtingen van de administratiën der spoorwegmoatsobappgen in exploitatie in de verschillende coutraoteerende landen Bij de beraadslaging over dit artikel wilde de vertegenwoordiger van Frankrijk de heer Georges een clausule ingelascht zien waarbij aan lederen Staat werd voorgeschreven om aan de andere leden der conventie een lijst aan te bieden van de besturen van spoorwegen die hg voor de toelating in het internationaal net aanbeval en voor wier gegoedbeid hij borg eon kunnen geven De heeren De Seigneux Gerstner Asser en anderen bestreden die bgvoeging welke verworpen werd Over art 4 werd geen discussie gevoerd Het Uidt oldol de bijzondere transportvoorwaarden opgenomen in l de gemeenaohappelgke tarieven der belanghebbende spoorwegen of bg gebreke van reohtslreeksche tarieven de voorwaardlh die door de besturen van de bedoelde spoorwegen zijn aangenomen kannen evenals de voorwsardeo die van Ie voren tBUohen den afzender en de spoorwegen z n overeengekomen slechts kracht hebben voor zoover tij niet zijn in strijd met de internationale oonventie en de beaohikkingen die ter barer uitvoering zullen genomen worden De Tweede Kamer zal binnenkort worden geroepen om te beslissen of inderdaad op grond van onvermijdelijke naodzakeli kbeid een verhooging van loon moet worden toegestaan aaa eSD keokettmeid I Bij hoofdstuk V der staatsbegrooting voor 1882 wordt namelijk voor het Academisch tiekeiihnis te Leiden ƒ 800 meer aangevraagd en in de toelichting leest men AUeen tot rerbooging der jaarwedden nc van de eerste keukenmeid wordt op grond van onvermijdelijke noodzakelijkheid ƒ 100 meer uitgetrokken FOXilTIJEï GEVONDEN VOORWERPEN £ ea Vat opgevischt in den Bleckerssingel Een Heipaal opgevischt in den Fluweelen singel Een zwart Sehortje en Twee Sleutels aau een blokje ADVERTSNTIÊN Ondertrouwd DIEK HENDRIK MARINU8 WILBELÜ ORE OP van Sdioonhoten BN CATHARINA THIM van Oouda RKoxms te Gouda 2 October 1881 JOHANNES COBNELIS SIBBE8 Ju en CATHARINA ADBIANA VEBUEULEN Oouda 30 Sept 1881 Receptie Zondag 2 October Voor de menigroldige bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van mönen innig geliefden Echtgenoot betoig ik ook namens mgne Kinderen mün hartelgken danL Wed W BEUHL TA Boon Gouda 1 October 1881 Voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bg hét overlgden ran mgne lieve Dochter JOHANNA LENA betnig ik ook namens m ne Kinderen mgn oprechten dank en wel niet het minst aan Mejnfvrouw GRETSEB de Onderwgzeressen en Schoolvriendinnetjes die op zoo plechtige wgze de laatote eer aan de overledene hebben bewezen C USSELSTIJN Gouda 1 October 1881 Eeni Depot van THEE Hen wordt verzocht op t HERK te letten DIT HIT MaOAZUK S M RAVËNSWAAY ZONËJN GORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vt twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prgg voorzien van ndvenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda De GEDEPUTEERDE STATEN der Provincie Zuid Holland brengen ter kennis van de onbekende belanghebbenden dat de behandeling van het verzoek van eigenaren van panden langs de Weat fde der Ooutae om vernietiging van het besluit van de Vergadering vaiv Stemgeregtigde Ingelanden van den Oogtpotder in Schteland dd 26 Mei 1880 bg hetwelk de onderhondskoaten van de Wettigüdtder Chmwekade voor zooverre deze binneni de grenzen van genoemden Polder gelegen ia voor de helft ten laste van eigenaren van panden langs de Goawe is gebragt zal plaats hebben ia de openbare vergadering van hon Ccdlegie welke zal gehouden worden op WOSNSüAO 12 OCTOBER 1881 des middags ten 12 ure in het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier terwgl de daartoe betrekkelijke stukken tot 5 OCTOB£Ba s lederen werkdag van des Toormiddags 10 tot des namiddags 4 unr aan genoemd gebouw ter inzage znllen liggen tGravenhage 27 September 1881 De Gedeputeerde Staten voornoemd POCK Voorzitter G J GOEKOOP ön Herbesteding van Aardappelen op ZATERDAG 15 dezer zie No 2658 van dit Blad De Garnizoens Voedingscommissie ELOEMBOLLEIT Tot de levering van BLOEMBOLLEN voor KAMER en TDIN beveelt zich aan P HOOFTMAN Jz Bleekertiingel AFSLAG KOFFIE Ppike qualiteit Prachtig gebrand Kilo fl OO V 0 52 SWIT2ER TERSTOND gevraagd Een BEDIENDE in t Hotel TIVOLI Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE mm ME of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Croude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Gla n der Cutonteek6ningen enz waarbg is toegevoegd een a onderl k levensbericht der beroemde Glasachilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM lid r Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen Zeker middel TIGIK AU E Rhumatisclie Aandoeningen door koude oatstaau Kramp Aangezigtepgn Kies pgn Verstgving in deledenHuidziekte enz verkrggbaar te Gouda Wed Bosiian Alphen L Varossiac Zn Bodegraven P Veksi oot Boelcoap 3 Goudkadk P LOOHAN HarmeUn W G KuBvuts Hazertuioude JGaarkenken Montfoort 3 A Jacobi Noorden D W Bom Oudeuiater j Lisflahd Aoon iotien Wed Wolïï Z Waarder Bioi THOOBN Woerden Gebr PFBKMntG Woubrugge A dr Wilde Zegwaard A Hekkee Men gelieve attent te te zgn dat de Waldwel kmmmiH artikelen van een bruine kleur zgn als zgnde bereid r uit de vezelen der Den naalden Aanvraag om Dépót bg M J C HAM te Utrecht