Goudsche Courant, zondag 2 oktober 1881

Zondag 2 October 1881 Jf Hiermede hebben wij de eer onze g eachte Clientèle te berichten de ontvang st der nieuwste DAHËS WINTËRMAINTELS f EENE GROOTE SORTEERING DER en verder alle ÏÏEEEEIT en DAMES AHTIKELEIT tot liet vak behoorende OOI OHTYINGSN ¥ 11 EENE BÏÏITENGEWOHE GROOTS COLLECTIE Jonge Heerenpakjes Overjassen en Bemi Saisons van 3 tot 14 jaar alsook voor dienzelfden leeftijd WlNTËK en REGENMA TËLS Ons minzaamst aanbevelende BAHLMANN Co GOUDA October 1881 vm EEEEEN DAMES EN EUIDER COSTÏÏMES worden naar den laats ten smaak in den kortst mogelijken tijd vervaardigd Ondei eteekende zendt g eene Prijscouranten en neemt ook g een minder soort Artikelen om te kunden concurreeren Alles is en blijft steeds EERSTE KWALITEIT KOFFIE 52 Cent Ziet verder de Etalage s er KiREi S Lang e Tiendeweg D 27 Lange Groenendaal I 14 Lange Groenendaal I 14 M de Vletter Bericht de ONTVANGST van eene RUIME SORTEERING in WoUen KTinderkapers Wantjes Polsjes i liiBt St tliBlS MMmm Oachenez Handsclioeneii Jachtvesten Nieuwe Kleuren Wollen Garens voor Dames en Kinder Kouzen FLUWEEL SATlJiX PELÜCHË HOEDEN BLOEMEN LINTEN VEEREN HNOOPEN aARNEERSELS en vele Nouveautés voor het aanstaand saisoen mm EOMüz EN mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere WIJNEN bij M PEETERS Jz te Gk uda Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BOBDEAÜXWUN van f 37 dief steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflessoh éb kwart en half ankers verkrijgbaar Frijsoourantea worden op aanvrage gratis en franko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd T GOEDEWAAGEN GOUDA Markt 146 neemt gelden in bewaring van af 50 met 1 maand opzegging ik 4 7 s jaara Voor bedragen boven 1000 wordt onderpand in solide fondsen veistrekt SLUIT op de gebruikelgke voorwaarden prolongation BELAST zich met alle verrichtingen aan het Grootboek Bezorgt kosteloos Oosteni kache Couponbladen BELAST zich met den aan en verkoop van Effecten tegen een provisie ook voor alle soorten van JJoten van Vs Fondsen boven 25 pCt i o o onder 25 pOt Desgevorderd worden effectenorders tot den middenkoers der Amsterdamscbe benrs verantwoord D HOOGEUBOOM Beddenmagazij n Ontvangen nieuwe MEUBELSTOFFEN voor GORDIJNEN GORDIJNLIJSTEN en GARNITUREN TEER ZWAVEL ZEEP bedaidend werkdadiger als Teerze p vernietigt dezelve bepaaldel k alle onzniverheden der haid en veroorzaakt zeer spoedig een zniver heldM witte haid Verkr gbaar per stuk bg L SCHENK te Gouda Borsllijders vinden baat bg den voortreffelgken Rgnlandschen DRUIVEIV BORST HONIG I o o o o DONGEN 30 Mei 1876 De ondergeteekende verklaart volgaarne dat hn door het gebruik van de zoo gunstig bekenden DROIVEN BORST HONIG van den Heer W H Zickrnheimbb te Mainz g enezen is van eene bontkwaal waaraan fl twee jaren geleden heeft H beveelt dus den borsthonig allen borstlgders ten zeerste aan A EEMMEN Daar er namaaksels in den handel voorkomen wordt men verzocht er op attent te zyn dat de flacon van fl 2 vaneene geele die van fl 1 vaneene roode en die van fl 0 65 van eene uiitt capsule met nevenstaand fabriekstempel voorzien is Alleen echt verkrggbaar Te Gouda bji F H A Wolff Boskoop b J van Bergen Haastrecht b J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda Stolwflk bg C G v d Berg Binnenland Gouda 1 October 1881 Wg veruemeD dat voor het paleis van joatilie Ie Brauel eea dar grootate gebouwen der wereld koateude thans reeda p m 60 000 000 franca 21 gebogen apiegelniilen noodig ayn waarran het gebleken is dat die in België de bakernut der renBter Bteren spiegelglasuyverheid niet kunnen gemaakt worden soodat de fabrikalie daarran thans is opgedragen aan de Koninklijke Nedertandaobe fabriek van gebogen glas 1 J B J Boury te Dordrecht Indertijd werd gemeld det in Amerika het plan bestond om de telephooD geleidiugen door de hoofdrioleu te leggen Hierover ia een rapport uitgebracht door den architect den chef van de brandweer en den iuapecteur van wegen en bruggen te Philadelphia die allen dete manier zeer afkeuren De moeilijkheid om by de draden te komen en het altijddurende rooht zullen er toe moeten leiden zeggen zy om geïsoleerde draden te bezigen en zg roorzien dat de hoereelheid Iguen te groot zal worden en daardoor het rioolstelsel zal worden benadeeld Indertijd d49elden wg eenige bijionderbeden mede omtient den steenen regeu op Java Hn geheimzinnige rerschijnael dat toen door onvoorwaardelijk te vertrouwen personen werd waargenomen heeft zich bigkens een bericht iu de Haarl Ct thans ook op Siaten Islaod voorgedaan Daaromtrent leest men in genoemd Uad Voor eeuigaa tijd hoorde Charles Billing een detective te Roaarille des aaohts een regen vaa steenen tegen de muren zijner woning Hij snelde naar haitea auiht areral wadft aea apoor van eenig levend wezen te ontdekken Den volgenden naobt werd het tooneel herhaald Ditmaal echter werd ook het hsis van zijn buurman Arthur Brash niet gespaard Toen de twee mannen een maïaveld doonochten waar zij dachten dat hunne belagera zich schuilhielden kreeg Brash een halve tichelsteen in de zijde en een oogenblik later regende het BteMtCB op het verraate tweetal uil de vier windatreken ie gelijk zoodat hun niets overschoot dan zich ijlings terug te trekken Van dien avond af zagen za zich in weerwil van de groote hitte genoodiaazt de vensterlniken voortdurend des nachts gealoten ie honden wilden zij niet binnenskamers gestenigd worden Nu werd een comité van waakzaamheid samengesteld bestaande uit negen alles behalve bijgeloovige kloekmoedige gezeten burgers Deie deden de ronde deden onrerhoedsche uitvallen legden hinderlagen maar de ateenenregen nam steeds toe in geweld en men kon niets ontdekken Er werden keien geslingerd met lulk eene kracht dat op het huis van Billing een sohoorileen vernield werd en de pastorie zoowel als een hotel in de nabgheid aanmerkelijk beschadigd werden Het comité heeft zich in arren moede ontbonden en voor zoover bekend ia dnurt de nachtelijke ateenenregen steeds voort De bevolking is dan ook van lieverlede overtuigd geworden dat de zaak te wijten is aan den geest van zekeren Beinhardt een i t eenigen tijd opgehangen misdadiger Is nu dit amerikaansche verhaal eene omwerking van hetzelfde feit dat zich op Java voordeed of heeft bel werkelgk plaata gehad geli k hier wordt medegedeeld Eene duistere zaak is het ontegenzeggelijk en die niet opgelost wordt door het eenvoudige gezegde ik geloof er niet aan Qroote Engelache en andere bladen hebben naar men weet hun berichtgevers door heel de wereld maonëll wier welbetaalde arbeid dikwijls met gevaren vergezeld gaat waarvan de lieden die op hun gemak het nieuwsblad lezen geen flauw begrip hebben Men weet wat reizigers iils Stanley Archibald Forbes en andere in dienst vaii groote bladen volbracht en geleden hebben Zoo heeft Daily New op het oogenblik een berichtgever onder de woeste TekkeToerkomannen van Midden Azië onder welke te leven zIJn eigenaardige betwaren heeft Beeds zat de man ecn poos gevangen en de grootate voorzichtigheid ia hem steeds om licht te bevroeden redenen aanbevolen Op t oogenblik is hg m t de bevolking goede vrienden Onlangs ontving hg in zjjn woning van klei een bezoek van een 64tal Töerkomannen Een lang man met arendsneus en arendsoogen in eeu schapeniacht gebuid ondanks de hitte trad binnen de anderen bleven buiten De bezoeker zette zich neer met den groet Vrede zg o Een bediende bracht hem brood en in sen oud peiKuieie dorpjc een weinig xout De Engelscbmaa en de Toerkoman braken daarop het brood en alen zwijgend terwgl zij ook van het zont tusschen duim en vinger een weinig namen Zoo waa op Ooairrsche wijs de vriendschap beklonken Het Toekomansch opperhoofd begreep maar niet wat de vreemdeling toi met mogelijkheid iu zgn land kwam doen en alleen de omstauigheid dat de berichtgever een Engelsohman waa kon hem voor de ergste verdenking vrijwaren Zijl ge eea soldaat vroeg de Tartaar Neen wel geweest Een geneesheer dan P Neen maar ik weet iels van geneeskunst In t Oosten namelgk beschouwt men elk Europeaan als geneesheer en meent bovendien dat ieder zijn koffers met kostelijke geneesmiddelen heeft opgevttldk Ten laatste vroeg da Toerkoman wat de vreeemdeling dan wel was Een Tartaar nit te leggen wat een digbladberichtgever is valt nog al moeiel k CB de laatste redde er zich dan ook nit door te zaggen Ik beneenaoort van Derrisch Turksehe monnik en wandel over het gelaat des aardrijks om alle dingen pp te schrijven Dit schijnt het best begrepen to worden Overigens is er veel toe noodig om den Aziaten te doen ratten dat zulk een v eemderuig geen groot Ëugelacfa veldheer is of da brenger van groote schatten en de teleurstelling als men ziet d t hjj t niet ia kan zelfa den reiziger noodlottig worden Dk hsiiaWgasii rarha h koe hij jniat om all ontgoocheling te voorkomen met zoo weinig mogelijk omslag reist Hij heeft maar één knecht en drie paarden Tol verbazing der inboorlingen verzorgt de Sahib eiken morgen zelf de paarden terwgl de knecht t ontbijt klaar maakL Vroegere reiaigera die met groot gevolg kwamen en rijke geschenken uitdeelden welke nog niet vergeten zjn hebben t daardoor voor latere moeilijk gemaakt Evenwel zegt de berichtgever daar men zelfs ie dete verre streken meent dat alle Engelaoben min of meer waanzinnig zijn hoop ik er door te komen Het leven in de herberg of kairavansera waar de man woont ia letterlek ondragelijk Het ongedierte waarvan t krioelt ia er reusachtig groot zoadat b V de gestalte der vlooien alle denkbeeld overtreft Op den vloer kruipen tallooze Fersische wandluiuo kamerjagera zijn onder de Taerkamannen Bbekend en in de hoeken grijnzen u de gevreesd schorpioenen aani De schrgver heeft reeds beproefd op hel huisdak te slapen maar de felle koude en de dauw drongen hem naar het dierenhol beneden terug te trekken terwijl de rhenmatiek met de rustventoorders meewerkt om hem het slapen te beletten Eeas had hij de onvoorzichtigheid iemand eeu kleinen almoea te geven Sinds wordt hij in dubbelen zin bezocht door tallooze leden van t bedelaarsgUd forsohe kerels met knuppels of bijlen op de schouders die voor de deur staan te zingen Ik schrijf dit 100 meldt hij zittende met gekruisde betnen op mijn tapijt het zweet stroomt mij langs t lijf en de vliegen maken mg razend doch ik tracht intusschen mijn brieven te schrijven Laat ik de deur den eenigen weg voor licht en lucht open dan moet ik een half uur luisteren naar het liedje om een aalmoes Weiger ik dien dan hoor ik mij even zoo lang de vreeaeiijkste verwenschingen naar het hoofd slingeren Ik hond de deur maar dicht en tracht te werken in een snikheete lucht en bij het licht dat door de vele spleten der planken van mijn hut valt Voorwaar er behoort moed en geestkracht toe om ouder zulke omatandigheden voor de pers te werken Bultenlandscti Overzicht Gambetta laat publiceereu dat hg wel president da Kamer wil worden al is het met het oog op het gOdanosk vaa lijn gelooftbrieveu voorloopig De Nordd JIU Zig bevat de volgende olfioiense mededeeling Met betrekking tol de aanataande verkiezingen voor den Byksdag schijnt thans hel tijdstip der partij programma s aangebroken te zijn maar de Duitsch conserratiere partg van hare zijde beeft geene aanleiding om reeds door het anderen gegeven voorbeeld te volgen Hare grondstellingen zijn bekend bij de oprichting der partg in een programma nadrukkelijk verkondigd zij heeft bovendien door hare ijverige en vaak met goed gevolg bekroonde deelneming aan den wetgevenden arbeid der laatate jaren op duidelijke wjjze hare stelling ingenomen en behoeft dus hare beginsel niet nog nader te ontwikkelen Het onmiskenbaar gewicht der taanstaande verkiezingen moet echter eene ernstige vermaning voor alle vrienden der conservatieve zaak zijn om aan de beweging en de verkiezing zelve ijverig deel te nemen Eene andere officienae mededeeling in de Berlijner Put opgenomen ontkenl alle waarde aan de mededeelingen van de liberale Daitache dagbladen over den tegenwoordigen staat der onderhandelingen tusschen Berlijn en het Vatikaan Alles bepaalt zich tot dusver tot eene vertrouwelijke gedachtenwisseling Geregeld is er nog niets verkUart het blad de werkelijke onderhandelingen tullen eerst eeu aanvang kunnen nemen nadat het Prniaitcbe kabinet over de denkwijze van de Booraache Curie onderricht een bealuit zal genomen hebben ten optichte van de ooucessiëu welke het kan doen Ëerat dan zal men bekend worden met de eischen van den Paus en er met kennis van zaken over kunnen spreken De toestand van Ierland schrijft de Dttbliusche berichtgever der Tima ia over het algemeen van zoodanigen aard dat ieder rechtgeaard burger er zich diep over moet bedroeven Overal ongernatheid en wantronwen zegt hij Een stelsel van dwittgelaudg erger dan wat ooit op de Polen of de Chriatenen in Tnrkife went toegepast heerscht thans in volle kracht daardoor ia alle gevoel van onafhankelijkheid bij het volk vernietigd en zoowel de welgestelde als de mindere eu laagste klassen onderwerpen er ziqb pMn niet eene lafhartige onderdanigheid De l utileaju is meesteres en alles beeft voor kaar Dt rapporten nil verschillende deeleo van het land waar nog niet lang geleden betrekkelijkerwgze rust heerschte bewijzen dat de werkkring van het Bond zich uitbreidt Volgens bericht nit Dublin i d 28 Sept geeft de Begeering inmiddels uitvoering aan hare onlangs afgelegde belofte om kwijtscheldinii van schuld te verleeuen aan sommige der gevangen g name £ pereonen Pater Sheeby en vier andere lenohe gevangenen zijn Woensdag in vrgheid gesteld Uit Pietermaritzbnrg seinde Dinsdag de corretpoudent van de Diuly hem het volgende Het debat iu den Transvaalschen Volksraad duurt nog voort doch berichten uit zeer verlrouwbare bron verzekeren dat tot diuver al de redevoeringen hoewel gematigd in toon stellig tegen de conveatie f ekant waren Intnssehen de wensch om een diemma te vermijden is sterk eu ik blgf by mgne meening dat de conventie tal geratifieerd worden onder algemeen protest en dat er op Eogdand a grootmoedigheid eeu beroep zal gedaan worden om coiicessien op de punten waarlf en betwaar wordt gemaakt De Standard vernam van haren correspondent dat het treffen van schikkingen met de Boeren iu zake du conventie geheel is overgelaten aau generaal Wood die van tijd tot ijjd instructies zal ontvangen nit Londen Men geloofde dat de zaak minnelijk bijgelegd zou worden De keizer van Oostenrijk heeft de kamers te Pesth geopend met eene troonrede waarin volgens het korte telegram niet veel bijiouders is medegedeeld Geleidelijk wordt het evenwicht in de financiën hersteld de voorkomende politieke vraagpunten warden iu goede eendracht opgelost en het rijk staat in vriendschappelijke verhouding tot andere landen ziedaar wat behoudens de aankondiging van eenige wetsontwerpen het Beuter lelegram aangaande de troonrede mededeelt Volgens de 7V ie zal de moordeuaar vut Garfield niet te Washington maar in het graafsMap Monmouth terechtstaan Quiteau s verdediger zou voor krankzinnig pleiten Mac Veagh heeft zjta ontato f