Goudsche Courant, zondag 2 oktober 1881

Woensdag 5 October N 2670 1881 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor ionda en Onistreken kan gescbiedea tot één nor des namiddags van den dag der uitgave J t JJ l Ü 1J I II Lange Tiendeweg D 60 GOUDA I nge mendeweg D 60 Alle BOMKBN en IIJD8CHBIPTEN worden binnen den kortst mogel ken tjjd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billgke prgzen Seeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHB COURANTEN worden dadelp opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is SnelpeTsdmk van A Bbinevah te Gouda gbDomen all lid Tan het Kabiaet lommigen hielden dit voor het begin ran een geheele wyiiging Tan het Ministerie als opTolger Tan Blaiue warden genoemd George Bliss Hamilton Fish en Grant als opTolger Tan Mac Veagh procureur generaal noemde men Slorrs maar het ign slechts vage geruchten te meer daar het waarsohünlyk is dat Arthur met de verandering van Ministerie wel ui wachten tot de opening Tan het Congres Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 38 Sept 1881 Kantonrechter t Mr J H van MIEKOP Ambtenaar Tan het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROOEDEBLD 0 T d K Tisachar te Moordrecht tot ƒ 8 of één dag wegens Tissohen in een zelling in den IJsel onder Gouderak met twee palingfuikeu tonder Toorsieu te eijn van een aohriftelijke Tergunning Tan den rechthebbende op het Tisohwater zjjnde van den HeuTel visohhandelaar uit Dordrecht die het Tisohwater gepacht beeft Tan jhr Jantion ran Erffrenten Tan Babylonienbroek uit Dordrecht de beklaagde was wel Toonien Taa een aohriftelijke Tergunning Tan den eigenaar der zelling den steenbakker Tan Houweninge te Gouderak die echter geen Tisohiecht heeft in het water der zelling daar het vischrecht in de rivier den IJsel en derhalve ook in het water der zellingen toebehoort aan jhr Jantzon van Erffrenten van Babiloniënbroek nit Dordrecht G O landbouwer te Moercapelle tok ƒ 1 of ééa dag wegens in een tapperij te Waddinxveen uitschelden van een Qoudschen rentenier voor gsmeer lap zonder dat h i daartoe was uitgetergd A van W smidskneobt te Waddinxveen tot f 6 60 of n dag wegens moedwillig in een tapperij te Waddinxveen aan stukken slaan van een billardf ueu van den tapper P H arbeider te Moercapelle tot ƒ 1 of één dag wegens te Moercapelle vervoeren van een koekoek zijnde een vogel ten allen t de nuttig voor landbouw of boutteelt W E koopman te Nienwerkerk tot 3 of één dag wegens geheel loa onbeheerd laten staan van z jn kor bespannen met een paard op den openbaren weg te Zevenhuizen J W van V arbeider te Nienwerkerk tot twee boete van f 3 of twee dagen wegens in twee verschillende nachten zonder mnilbaud laten losloopeu van c u hond op den openbaren weg te Nieuwerkerk Cv d H vkeschhouwer te Bodegraven tot ƒ 6 of twee dagen wegene invoeren van ongtkeurd en voor de gezondheid schadelijk vleetch te Qonda C de B timmerman te Waddinxveen tot f 1 of één dog wegens werpen van beer uit z jn privaat in de vaart te Waddinxveen C T tapper te Waddinxveen tot ƒ 1 of één dag wegens in zijn tapperij te Waddinxveen tappen aan iemand die in kennelijken staat van dronkenschap verkeerde J van K kleedermaker te Waddinxveen tot ƒ 6 of twee dagen wegens in kennelyken staat van dronkenschap zieh bevinden op den openbaren weg te Waddinxveen Burgerlljlce Stand Gouda GEBOEEN 29 Sipt Cornelis oaden G Jue eg i C na lier Rfe Halwrtas Hendrioos ondera A Verho f eo i C BoDmsni OVERLEDEN 28 Sept A I D HuiUad 4 m D HoogeodoorD S5 j ONDEBTROUWD 30 Sept J Zorg 36 j en E Glisheeli 31 j P Runhoot 35 j en E de Weger 80 j D H M W Oreop te Schoonhoven 33 j m C Thim 16 j J C Sibbei 84j en C A Vermeulen Si j 1 de Jong H j en W de Mol 1 j Burgerlijke Stand van onderataande gemeenten van 24 tot 30 Sept 1881 Moordrecht OVERLEDEN 6 vaa der Vooren 26 d J tan den Brei 2 j C van Grielen 15 j GEHUWD D Bloot en C Noorltnder Oouderak GEBOREN Arie ondera A de Vriei en H dé Brnün Bwtiun Gijabertai oodera K Verkaik en F van Vliet StolwijlL GEBOREN Dirk oudere W de Kiiper en J Oroeneield Ju ouden T Koolw k en A Verktik Abraham oudere J Sloof ei A van Eek Haastrecht GEBOREN Pieter ondera W de Lange en A Slootjea Bertha oodera D Reneman en N Anker OVERLEDEN A Uiltenlngurt 8 m A de Keiler 6m Idem Vlist over de maand Sept 1881 GEBOREN Harit oudera C Bijneield u A nn Elk Ocmdofl liconardaa ouders J Noliel en J Kompeer OVERLEDEN C S Rietveld 13 d M Rüueveld 14 d GEBDWD F de Min en E den Vijl Waddinxveen GEBOREN Apolooia Adrians ondera G Bakker en C Oreodel Pieter oodera P an Reeo gk en J l oot OVERLEDEN H M van Rün 3 m H de Voa 48 j Zevenhuizen GEBOREN leendert ondera J van der Meyde en M Groe OVERLEDEN J Bnija 4 w Advertentiën De ondergeteekeude heeft de eer te berichten dat h DONDERDAG 6 OCTOBEK a s UovDA met z ne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn by den Heer F X HARDUZBR Sociëteit Vrei debestt op de Markt s Haoi Opticibn Mevrouw tan ds YELDB van Cappellkn Peperstraat VERLANGT tegen 1 Nov a a Eene Dienstbode voor KEUKEN en HUISWERK Spreekuur Dinsdag Donderdag en Zaterdag des avonds tnsschen 8 en 10 uur Gouda 27 Sept 1861 Men VRAAGT ten SPOEDIGSTE te HDÜR een geschikt WIINKËLHIIIS voor eene ITette Zaak op een goeden stand Adres franco onder N 629 aan het Bureaudezer Courant baaijmAakmbm 17 Havéli 17 VoorhaAdeo APPSLBOLLBlf KATTENTONGEN KONINQINliHBROOn TUHK8CH GEBAK HBMBEBA NKEX KLEIN GEBAK ENZ m O OUÜSOIiE De PRIJZEN vaii gezond en goed wichthoudend BROOD niet kunstmatig wit zgn als volgt Gewoon KRENTENBROOD ƒ 0 23 het K Iste soorti GEBUILD 0 21 2de soort of Brninbrood 0 19 TARWEBROOD of KROP 0 14 en wordt ook voor dezen prys aan huis bezorgd H VAN DEN DOOL Adres Spieringstraat F 49 Verzoeke s v pi een onpartgdig onderzoek J de JONG Az j Mr TIMMERMAN INSTRUMENTËELE ZIIIVERAAR van Huizen Slaapkamers en Meublement Kuiperstaat K 227 Met 3 jaar Garantie Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LBDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomzuivering Door deze myne behandeling worden alle owreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt 0NTVAN6 EN BETAALKIRTOOR L Droogfleever Forluijii Rotterdam Bente d Deposito s 3 Opvraagbaar na drie dagen i Ji één maand twee drie j twaalf I Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rentis vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Me J FORTUIJN DROOGLEEVBR Advocaat te Gooda mhé De oitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 25 flranco per post 1 50 De inzending van adrertentiön 9M Ter voorkoming van misverstand zj bü deze herinnerd dat het BUREAU der GOUDSCHE COUBANT voortdurend bl A gevestigd Langde Tiende weg D 60 terwgl de DRUKKERU dezer Courant gevestigd blgft ilOLEIVWËBF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie als voor de Administratie moeten bezorgd worden op het Bureau Men wordt verzocht geen brieven voor de Bedactie am particoliei adreuen te doen bezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot rertniging BmJJENLAJXro GOUDA 4 October 1881 De eerate bonnemeutt vooraielling vau iet Nulerlandick Teontel al bier ter atede wordeu gegeven Donderdag IS October e k Opgevoerd wordt dan Dx Docutih van Fabu0IU8 drama in 4 tafereeleo van Adolf Willbraudt vert door Marie Onder de leden van bet geieliohap die daarin ecu rol vervullen noemen ij Mevrouw KleineQartioan Mej 8 van Biene Mevr Chr Stoctt en de bh Louia Bouwmeeater Jaoquea de Boer en van Schoonhoven Dinsdag 18 October a s lal in het hier gevestigde departement der Maatsefaappy tot Nnt van t Algemeen als spreker optreden de heer dr Jan ten Brink die tot onderwerp zal hebben Emile Zola het hoofd der naturalistische school Naar men verneemt ii de administrateur der Infirmerie alhier Ë A D uil den dienst ontslagen Zaterdag 8 Oclober e k heeft de eerste Opera voorstelling plaats Ie Botterdam die door inteekenaren alhier kan worden bijgewoond met recht op een extratrein na afloop daarvan Opgevoerd wordt Uant Heilint romanlisohe opera in S bedrijven met een voorspel muziek van H Marsohsser Morgen van 2 8 ure houdt de Commissie zitting tot het opnemen der te bespreken plaatsen De Minister van financiën heeft volgens art 28 van het koninklyk besluit vau 20 Mei 1869 no 80 Vers no 79 in de vgfde klasse gerangschikt het vaoanie onivangkautoor der directe belastingen en aooijnsen te Oouda buitengemeenten waarvan de vermoedelijke belooniug na aftrek der bezoldiging vau sub ontvangera te Moordreohl Reeuwyk Zevenhuizen en Waddinxveen en vau de overige kosten vau beheer kan worden geraamd op 2750 s jaars By de Kamer van koopfaMdel en fabrieken alhier ia een achrijfeD ontvangen VM den Nederlaudaohcu oontal te Wanchai betrefftbde het door lyne lorgeu aldaar geplaatale Nedcrlandaebe monaterlokaal Een lokaal alioo waarin Nedarillid s handel en nijvarheid montlen kuaaen dej easereu ten einde hnnne artikelen meer algemeen Poten bekend te makeu Onder monalera worden ooi begrepen atulen modellen teekeuingeu en photograpkiën van artikelen met de prijaooaraiiteu liefit is de Frauaebe doch dea nooda ook in de Dnilaahe taal lie voorwaarden aan ds deelneming verbonden l De dcelneniera vencaAm alle voor bet Nederlandaoh Couanlair Monalcrlokial Ie Warschau beatemde goederen franco vracht en inkomende rechten aan het NCliW adre tub het Couaulaat ader het merk r Maater met eea voigimmmer der 0 p daa imAtbrief aoct ket netto gewidit eaihiig vermeld ataau 2 Zij vergoeden aan het CoHaiilaat alle voor ben betaalde uitaehotten ala reviaie en expeditie der douanen traoiport en oorreapondeniickoalen evenIneele aaaurautie het deagevordefd onderhoud hunner uilteoding e S Zy geven aan bet CMisalaat hua weusch te kennen hunne inzending al ot niet tegen brandschade te doen verxekeren en melden in bet eertte geval voor welke aom dit moet geschieden 4 21 lorgeu dat de eerste verpakking van alle voorwerpen voor loorer noodig looilanig ly ingericht dat deze op nette en geraakkelyke wy kannen worden bewaard rn beiiohtigd Onder de voor invoer geachiit geoordeelde artikelen komen o a voor garens kaaa en leer fgne soorten van tabak en sigaren Gisteren had eene aanbealeding plaats tot hel bouwen vau een Winkelhnis voor den heer van de Kasteeleo op de Tlendeweg Ingeschreven werd door J de Jong Az saOO h van Blokland 4929 A Verby 4860 J Liuder 4848 N KoiiingsHz 4700 A Zwanenburg 4897 J N Konioga 4600 E Sliedrecbt 4581 A Snelleman 4398 C P W Deasing ƒ 4360 C J Koot 4298 60 Gisteren heeft zich zekere K op de Nieuwe Haven door ophanging van het leven beroofd De aanleiding moet naar men zegt wederom gezocht wordeu iu misbruik van sterken drank Ter vervulling van twee vacatures aan de openbare jongenachool 2 kl Ie Leiden worden Ier benoeming van onderwijzers aan die school voorgedragen 1 de hh F J F Tgssen te Waalwyk W H HasselbaA te Gouda i G van der Hek te Gouda 2 de hh W H Haiaelbach vouruoemd J 0 van der Hek voornoemd C Pannekoek te Velp Te Noordeloos zal iu den loop van 1882 een nieuwe school met onderwyzerswonidg enz gebouwd worden waarvan de kosten met aankoop van grond op 88 000 begroot zyn Ter gedeeltelijke besirijdiug daarvan zal dr Gemeenteraad eene geldleeuing aangaan van 25 000 De lieer Ottolauder te Boskoop merkt n Senptrvimt op dat in bet Venltg van den I andbouw ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar planteniimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN iu Nederland in 1879 opgemaakt op laat der Begeeriug tea aanzien der boomkwrekerijen veel wordt gezegd behalve over Boskoop Zyn daar die kweekeryen opgeruimd vraagt de heer O Elders vertelt dal Verslag dat de Pomologisohe Vereeniging te Boskoop steeds sorg rtroagt voor de echtheid der door haar gekweekte planteu Welke flante vraagt de heer O opmerkende dat in den proiftuin slechts oo tioomm slaau En dan concludeert hij Welk nut kon uu zulk eeu verslag aliehlen Sedert meer dan 8 jaren ia de Uerv gemeeateIe Moerdyk vacant De ringpredikauten wordenverhinderd de godsdieustoafeniugea te leiden Wettige kerkvoogden en kerkeraadaledeu zijn er niet Onlangs uu hebben eenige personen waaronder voormalige volgelingen van den beer Koeken bet dasaicaal bestuur van Breda versacht tol beritel vauorde en wel mede Ie willen werken Woensdag II heeft bet Cl Bestuur dH venoek overwogen eu bevonden dat volgens hel Uoerdyksobe reglementop het beheer van voor 1873 het College van Toezicht iu N Brabant aangewezen is om iu zulke toestanden ala den beslaande handelend op te treden en stemgerechtigden voor de verkietiug van eeu Kerkbesluui op te roepen N d D Hel eerste nummer is vrscheueu van een nieuwweekblad getiteld De Nederlimiwhe KaOoliei DeRedactie is gevestigd Ie Weesp uitgever is H Wolters te Amersfoort drukkers zyu ÉUerman H irms Co te Amsterdam Blijkens de inleiding weusciit de Redactie dit weekblad eeu plaata té doen innemen ónder de volkabladeu Een voormalig predikant in de gemeente Wassenaar gaf eeua nan prius Frederik syne verwondering te kennen dat Zijne Hoogheid zoo weinig bü hem ter kerke kwam Dat is uw sohuld Dominé antwoordde de Prins ala ik ter kerke kom prijst gy mü altijd terwyl gij uw andere hoorden veel lÉwaad verwijl ik ben niet beter dan de anderen Spreekt gij waarheid tot hen dan vleit gij mij net onwaarheid en dat wil ik niet en daarom kom ik niet meer by u ter kerke Door de Maatschappij tot opvoeding van weezen iu het hniagrzin is thans haar zevende verslag uitgegeven liet getal ledenen begunstigers is thans tot 1445 geklommen by de oprichting bedroeg het 657 In het jaar 1880 kwamen er 143 bij De iakomsten bedroegen over bet sfgeloopen jaar 5O08 38 D kosten bedroegen 1909 83 Aau verplegingageidcn werden door de Maatschappij betaald 3S84 47Vs gevende eeu nadeclig saldo van 485 95 met hel tekort van vorige jaren 1641 391 9 De geheele som van verplegingsgelden wna 12 879 64 waarran 9295 06V betaald werden daar den Slaat verschillende burgerlijke en kerkriyke annbeatureu eu particulieren De aankoop van hel Doorgangshuis beliep 16 179 2 i wiM rop erd afboHwId 6179 82 Het aantal comité i is nu lot 12 gesiriren Sedert de oprichting werden 146 weezen door de Moalschuppij verpleegd waarvan 96 tot de hetv rrade iti tot de roouischkalbolieke 6 tot de doopgezinde 7 lol de israelietisohe en 7 lot de Lutherscbe geloofsbelijdenis behoorden Hiervan werd voor 37 door den Staal voor 61 door armbesturen voogdijen en voor 47 door particulieren of voogden de hulp ingeroepen