Goudsche Courant, vrijdag 7 oktober 1881

Onderg eteekende zendt geene Prijscouranten en neemt ook g een minder soort Artikelen om te kunnen concurreeren Alles is en blijft steeds EERSTE KWALITEIT Say Cent GU8TAAP ADOLF VERËËNIG1N6 Aftleeling GOUDA ALGEMEENE VERGADERING van Leden op Donderdag 6 OCTOBER 1881 des namiddags ten 3 nre in de zaal ran het KANTONGERECHT HET BESTUUR Vrijtlajj 7 October N 2671 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor fiouda eo Oiiistrekeo KOFFIE Ziet verder de Etalage Lang e Tiendeweg D 27 Dans Cursus De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave De Ondergeteekende van Terschillende zgden hiertoe nitgenoodigd is roornemens alhier de d nêcursus te openen op Vrijdags 7 October a s na 5 aar des namiddags in het lokaal van de Wed WEÜRMAN Reeds een 30 tal hebben zich hiervoor aangemeld en bestaat er alsnog gelegenheid tot inscbrgving Voor meer gevorderde ia onder t onderwijs opgenomen Quadrille Neêrlandata Quadrüle L Iinperial Quadrüle l Alliance Sonde 4€Ma de la Seine en J F v DIEPENBEEK geëxam dansonderw St Jansveld utrecht A ANBËSTEmNÖ van Levensmiddelen eni teu dienste van bet MILITAIK HOSPITAAL te GOUDA Den 15 OCTOBER 1881 des middags ten 12 nre zal op het i burean van den Administratenr van gemelde inrigting in het openbaar worden aanbesteed de levering van het benoodigde VLEESCH WITBROOD KRÜIDENIERSWAREN BOTER AARDAPPELEN BRAND en LICHTSTOFFEN ten behoeve van de dienst van bovengenoemd Hospitaal De voorwaarden der aanbesteding liggen ter lezing op gezegd bureau van s morgens 10 tot middags 4 nar alwaar tevens de gewenschte inlichtingen verkregen knnnen worden De Cluf der Inrichting J W KIPP Uit de Hand TE KOOP een ruim W1NKELHVI8 op een der beste standen nabjj de Markt te Gouda Bri veii franco aan H FAAU Raam te GOUDA S de JONG Mr VLEESCHHOÜWER heeft zgne zaak verplaatst naar de Lange Tiendeweg D Mo 70 Hg beveelt zich op het vriendelgkst aan n hoopt door goede waar en billijke pr isen zgne Beguushgera waardig te maken ÜNSTBEELIJÏÏE ZOBETEN De iDSpilltlug van 11 l H Xle KniW ranA Bouvier ano ihekcr Ie Parlw gcuiv l In womlire rtagon zonder eenlge andere DehanaoUni pas oïUsinQe of vcroudordevioelnjren witten vloert enz l u ull lel irirterei ullaten yandltmIddS ende dulieudenfroiiozlni ou s lert25j iri n zijneritabesten waarborg voor Hen volgc nauwkeuhg liet TooncbrUt OKPOT M ILLS OOaOX iJ o rHIiKBH Te s Hage Snabilié Apoth Snelpersdruk van A Bunkhan te Goada AAITBESTEOIira van wasschen der Wollen en Linnen Goederen enz ten dienste van het MILITAIR HOSPITAAL te Gouda Den 15 OCTOBER 1881 des middags ten 12 nre zal op het bureau van den Administrateur van gemelde inrigting in het openbaar worden aanbesteed hft Wasschen der WOLLEN en LINNEN GOEDEREN ten behoeve van de dienst van bovengenoemd hospitaal De voorwaarden der aanbesteding liggen ter lezing op gezegd bureau van s morgens 10 tot s middags 4 uur alwaar tevens de gewenschte inlichtingen verkregen knnnen worden B0KSl CtK4 VlBr S W N RAAiJMAAKERS Him IT De Clief der Inrigting J W KIPP Bierbrouwerij en AzIjnmakerIJ DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak en rgkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol volgens scheikundige analyse van den Hoogleeraar Dr J W GUNNINjG te Amsterdam die op aanvrage verkrggbaar is wordt door tal van geneeakuiidigen aanbevolen A T Tl in concurrentie met Engelsche fabriJtL UU katen tegen veel lageren prgs PBINSESSE en BBVI E BIE BEN van onderscheidene qualiteiten irOBDEA UX AZIJN KBUIDENAZIJN DRAGONAZIJJf en WIJNAZIJN in onderscheidene prgzen Adressen van soliede Bottelaars zijn op aanvrage te bekomen VAiV VOLLK BOVE Co Arasterdam Eene onrustwekkende ilekte die eene talrijke Klasse kwelt üo ziekte begint met eene lichte storing der Maag maar als zij wordt verzuimd dan dringt zij door bot gohoele lichaam tast de nieren aan de lever het kUerbed en hetgehcolo kUei unstolBel terwijl de lyder ondragelijk kwijnt tot de dood hem uil xljn lijden verlost De ziekte wordt dikwijls voor andere kwalen aan gezien maar wanneer ivssa zichzelf de volgende vragen doet zal men spoedig ur over kunucu ooi dt clen iiob Ik na licleteii pljn ofmoellljklipidln de ddcmhdllDg Heb Ik een gevoel van matheid van tijd tot tijd met slaperigheid ¥ Hebben de oogen een gele kleur Heb ik smorgensrondom de tanden en het tandvleesch een dikke kleverige slijm gepaard mlt een onaangeuamen smaak f Is de tong beslagen Heb Ik pijn indCiiijdon of In den ruK Heb Ik naarde rechterzijde een opzeltiüg als tf I lever grooter wordt Ben Itc hardlljvlgV Gevoel Ik draaierlghetd of duizeligheid wanneer ik eensklaps uit Iiorlzoptale ligging opsta Zijn de afsclieidlugen ui t de nieren vulllg eu hoo geklcurd niot een neerslag als men ze heeft laten staan Begint hut voedsel na het eten spoedig te gisten gepaard met oitg©blazenlicld en oprispingen uit de nia Heb ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen zuUen zich wel niet tegelijk voordnon maar wanneer de treurige ziekte nj ert kwellen zij den lijder Iwurtellngs Als het ecu geval van langduilg gelijken aard Is komt er een droge stooteude hoost na eenlgeu tijd gepaard met opgeven Blj verder verloop kiijgt de huid een vuil bruinachtige tint terwijl aan handen en voeten een koude kleverige uitwaseming komt Terwijl lever en nieren steuds meer beginnen Iü lijden volgt or rhcumatlsche pijn eo de gewone bcltandellng blijkt ten eenemale onvoldoende tegen deze laatste kwelling Het Is dus van het iioogste belang de ziekte spoedig en op geschikte wijze te behandelen in haren eersten graAd wanneer een klein medicament genezing zal teweegbrengen En zelfs wanneer er eene vaste werking is moet het waro middel worden volgehouden tot ieder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen Is en de vert riugaorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht Deze ziekte hoet leverzlekte Het zekerste en meëirt aftloende middel er tegen is RclgelN Geneeskrachtige Biroop een plantaardig preparaat vervaardigd in Am riksen te koop bij A J White Si Farrlngdon Rosd Loo ü xi E C Deze Siroop tast de ziekte In den grond aan en verdrijft haar met wortel en tak uit het lichaam Breda van de Goorbcrgh generaal depot vocvHolland ook verkrijgbaar bljaUe Apothekers In Hollaod Java e Koloniën Prijdvaa de Stroop l 75 van den PlUeu O Te Gouda THIH ApotL De ondergeteekende bericht aan zjjne geëerde Begunstigers van Gouda en Omstreken dat hg heeft gevestigd bg Mejuffrouw M L KINT VAN Dam Westhaven B 186 Het Depot zal steeds voorzien zj n van de ITieuwste Pelterijeii Ook worden alle BONT ARTIKELEN naarde Nieuwste Modellen veranderd en gerepareerd GUSÏAV SCHÜNEMANN Bontwerker s Gravenbage Plaats 16 SLIJM en MAAGPÏLLEX SCHREUDER 8 PILLEN zijn MAAOVERSTERKENO zacht LAXEREND bjjzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPIJSVERTEERINQ 32 Ct per doos verkrjjgbaar te GOUDA alleen hg L SCHENK UttaitrecKK Oo leTliug Zer eHkuizen A Print Stoluyi H Zijderlann en de bekende depóta Men wachte zich voor namaaksels 11 g Elk dooije is l ewlkkeld in een billet met de naainteekenin fan den rervaardiger J J Scbreuder Apotheker ADVEBÏE TIE J in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gou fa Mp Sén afschrift is voldoende HÊ De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND OOUD 6 October 19S1 Aan den bij hel 4e regiment infanterie tol majoor benoemden kapitein V i Straatman zal na aankomst by het korps het bevt l worden opgedragen over het 5e batailion in garnizoen alhier De laitenant P M r d HanUere Tau ket he bat 4e regiment iiitanterie alhier is oiergeptaatsl bij het 4e batailion in garnizoen e Haarlem 8CHAAK CORBE8PONDENTIE Alkmaar 11de zet 0 3 BS Ooada id A 6 neemt B 5 Alkmaar 15de zet F 4 E 5 Goud id C 7 V ES In Ie ziltjug dl r Arr Uechtbauk te Itotlerdjm van IHnsdag morgen werd o a veroordeeld S IC sobippersknecht te Uouila bekl ran vcrvoudiug tol i rananil ger cell eu 8 boete of 1 dng gev oetl Bg Kon besluit van 11 September jl is goedgckenrd het besluit der Provinciale Staten viiii ZuidHolland tot wijziging van het bijzonder reglement voor den polder den Agterbroek gemeente Berkcnwoude en Gouderak Het bealoor der waterschappen Wille ki p Herswijk eu Blokland dat voor enkele dogen hel pinat sen van een tloomgemaal enz aanbesteedde heeft thans aan de firma Cosijn en Cie alhier laagste inschrijvers het leveren eii stellen der machines gegund voor 21 990 eu insgelyks aan den heer C van der Sluis te IJselmonde het maken der gebouwen voor ƒ 28 31 0 Toen in de troonrfede van 1880 nieuwe wetsontwerpen op de nationale Aililie en de schuttcrg werden toegezegd heeft de Vereeniging van burgemeesters en secretarissen iu Zuid en NoordUovc Inud zich gewend tot de Ministers van oorlog en van bjnneulaudaohe zake om in lie ontwerpen eene bepaling op te uemeu dat aan de gemeentebesMren eene vergoeding zou worden toegekend voor de administratieve werkzaamheden welke van die besturen ter uitvoering van deze wetlen zouden gevorderd worden welIc adres door eeu groot aantal geiueeutebestureu werd ondersteund Paar in de nu ingediende wetsontwerpen de gewenschte bepaling niet wordt gevonden heeft het bestuur der Vereeniging een adres aan de Tweede Kamer gericht om er op aau te dringen dat door haar eeu bepaling van die strekking in het wetsontwerp moge word6n ingelaioht De redactie von de Portefeuük verzoekt ieder die genegen ia mede te werken om mevrouw Bos boomTonssaint op haar 70 veljaardy 16 Sept 1882 een gepaste hulde te brengen haar zgn adres Ie doen toekomen Staten Oeneraal Twexdk Kawek zittingen val 4 eu 5 October In de zitting van Dinsdag is do heer rao der Schrieek toegelaten en is aau den heer Veegeos als griffier op de eervolste w jle tfntslag verleend met ingang vau 15 November Ingekomen is een ont eige ingsontwerp iroor duB spoorweg Haoru Ei khuizeu Met 38 tegen 11 stomen is aaugeuomen het ontwerp ot overneming v q den spoorweg BataviaBuitenzorg De eeds interpellatic van dcu heer Hcjrdenrijck is aangevangen De minister van justitie verdedigde den bestaanden toestand en bestreed ten sterkste de eedsafschaffing De herziening der wetgeviag op dit punt was o uoodig By de tweede kamer zyn ingekomen lo wetsontwerpen tot bekrachligiig van provinciale belastingen in de verschsllleiule oviociéu des rijks Worden die ontwerpen tot el verheven dan ul over 1882 in de verschillende provincie behalve in Friesland en Grouivga eeu gelijk aantal opoenlen worden geheven ab voor het loopende jaur Voor Friesland wordt h gelul opcenten op le grondbelasting met zes en dai der opcenten op het pirsunecl met drie vermeerderd om te kunnen voorzien iu de attossing en rentebelastiiig eeutr nieuwe gcidleeuing voor verbetering van den binnculundschen waterstaat eu andere publieke wtrkeu De stalen van Groningen besloten wegens de rentebesparing door convrrsie van provinciale schuld het getal opcenten op de gronil eu personele belastingen mei twee te vcrmiynderen 2o wetsontwerpen tot bekrachtiging van drie provinciale heffingen iu Urouiugeu beffing van bruggeld steigergeld en sluisgeldeu In de zitting van gisteren is de commies griffier vau der Linden eervol ontslagen mtt ingang vun 15 Nov onder dankbetuiging voor zijue vele en gewichtige diensten De eedaiutirpellatie is voortgezet De heer VVintgens betoogde dal wat hij als pleitbezorger trii voordeele van een cliënt had aangeroerd uiet zijn gevoelen als vertegenwoordiger uitdrukt daar deze beide positien niet op éé lyu kunnen werden gesteld Hij sloot zich integendeel geheel by de rede van den Minister aan en achtte den eed een grooten socialen waarborg voor hel gros der meuschen de waukelmoedi eu die daarin een houvast hebben voor hun consoientie Ie eed moet behouden worden uit een utilitair maatschappelijk oegpunl en daar het een confessioneele eed is kunnen allen die aan God gelooven behalve de kerkgenootschappen die den eed verwerpen dien afleggen Spr stelde als motie voor dat de Kamer zich in het algemeen vereenigt met de iuziohteu der Kegeefing door deu Minister van Justitie gisteren omwikkeld De heereu Uralama en do Meyier bestreden sterk het standpunt van de i Minister zij betoogdeu dat het een zaak van gewicht was niet enkel voor een handjevol a heisten maar voor duizenden die vrgbeid van godsdienst en geweten voorstaan De Staat mag zich niet mcngm in znkeu van godsdienst en niemand plaatsen lusBclien ziju God en ziju geweten Het standpunt der Beering stelt een onuoodig privilege voor Doopsgezinden Zaterdagnamiddag is te Moerdijk de kerk door de burgers stormeoderhaiid ingenomen Eerst begaf men zich naar de echtgenoole van den ex predikant om deu sleutel van het gebouw vragen doch deze weigerde dien af te geven waarna de menigte ziob naar het kerkgebouw begaf eenige ruiten verbrijzelde en eenige personen zoo naar binnen klommen Men begon toen geholpen door hen die builen op de ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r el meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VI IF CENTEN deur stormliepen de sluiting der deuren te verbreken Na cinigrii tijd mocht het gelukken de dtureu tedoen bezwijken en omler een luid hoera stroomdede menigte deu tc Tipel binnen waarna uumiddelijk de binuendeur van de zijde der pastorie werd diohlgcspijkerd eu verzegeld Na een uur was alles afgeloopeii en ging de menigte uiteen uitgezonderd deiwcr wachlhebbeude De kerk wordt thans dag en nacht bewa ikt i oor iwee burgers die elkander beurtelings afloss u Meii heeft geprofiterrd van de afwezigheid van lieu eipredikant Koeken eu deu ex kerkvoogd ü Vos om dien aauval te verrichten Goetcke Ct Nu het vergunningsrecht voor vrrkoop van stirken drank door de gemeentebesturen geregeld wordt rijst de vroiig of dat recht met ingang von 1 November geheven mag wonleu vau heu die op het tijdstip van het iu werking treden der wel zonder strijd met wet of verordening sterke drauk vtrkoopen Volgens art 27 der ct zijti deze bevwgd met den verkoop vau sterken drank voort te gaan tot het einde van den termijn waarvoor zy zijn gepalenteenl d i 30 April 188 Naar bit schijnt moeide gestilde vraagiontkennend worden beantwoord Zou oonleeleu o a de heeren Oppenheim en Goeinnu Borgesius iu hun commentaren De miuister heeft trouwens uitdrukkelijk gezegd Art 27 handelt over de bevoegdheid vau hem die op den dag waarop de wet in werking treedt gepatenteerd is om zoolang dat patent loopt zouder vergunning te behoeven en zonder vergunningsrecht te betalen zijn bedrijf Ie blijven uitoefenen Nieilemin wordt mei het oog op de teuuitvoeriiig der wet gegeven voorschrifteu dit recht 1 rij algemeen met ingang van 1 November geregeld De Amslerdumsche omnibus maatschappij heeft naar men verueeni concessie aangevr iagd voor eeu elec trischen tramdienst laogs den ryksstraatweg van Amsterdam naar Slolerdijk Maandag avoi d had op den IlolUndschen spoorweg een treurig ongeval plaats Door het niet verplaatsen vau een wissel is de trein no 31 die ten half twaalf ure te Rotterdam aankomt aan deu Beugeld ykschen weg nabij die gemeente op een goederentrein gi loopen ten gevolge waarvan 2 bagagewagens eu een waggon Sde klasse uit het spoor geraakten en letterlijk werden verbrijzeld terwyl 7 personen werden gekwetst en 2 gedood De personen die gewoud zijn zijn genaamd N en M Blom vader en zoon viceschhouwers wonende te Loosduinen J de Graaff condnoteurbij de Holl Spoorwegmaatschappij wonende te Rotterdam T Wieser bricveubesleller en diens vrouw A M Mes D Hoogroan vleeschhouwer wonende te a Gravenhage A M van Emmerik huisvrouw van J H Wink wonende te Rotterdam De gedooden zijn E Verhoeven en J van der Zwam Behalve de vrouw ïnn Wieser die per sigilante naar huis werd vervo d zijn allen overgebracht naar het stedelijk ziekenhuis naii den Coolsingei Nuthau Blom is zijn liukerbAn afgezet Mozes Blom heeft zijn linkerbeen gebroken De Graaff heeft eenige ribben gebroken Wieser bezeerde zyn i rechterbeen en zijne vronw haar liukerbeeu D Haagman werd inwendig gekwetst eu brak eenige ribben