Goudsche Courant, vrijdag 7 oktober 1881

De dicnstvervangiiig speelt in vele der artikeiêffJ iiillen van een onderzoek naar de oorzaak van deneeu niet onbelangrijke rol Terwijl het Uil uit voerig de nadcelcu der plualsvcrvanging uitei nzet betuigt de Jmit Ct haar instemming met de denkbeelden van den minister Ueulher evmals de N Z Cl die naïef genijeg is om te schrijven Bezwaorlijk knimen wij ons voorstellen wat nu de antidieustvervangers nog zullen kunnen aanvoeren nu noodzakelijkheid en nuttigheid zijn verworpen De JV Z Cl noemt den Min van Oorlog den raeeet bevoegden beoordeelaar Dot is uiet geheel juist De loopbaan van den Min van oorlog is eeu zoodanige geweest dat hij op dit gebied minder ervaring heeft dau menig ander officier Dr C B Spruijt weerlegt iu de Jrnh Cl eenige beschouwingen van dat blad ten gunste der plutarervauging en valt mr van Oilse bij die in hetzelfde blad de dienstvervanging bestreed Het £ olt NU betreurt de handhaving der dienalvcrvaugiug omdat in beginsel toch eenmaal de persoonlijke dienstplicht moet worden aangoiioraen ea dan ingeroerd zoodra alle ouderdeeleu zóó iuge en Anna Maria van Emmerik heeft haar rechterarm gebroken en is aan het hoofd gewond Tot dusrerre rerkeert geen der gekwetsten bepaald in lerensgeraar De locomotief en tender staan op t de van de rails Van eeu wagen derde klasse is niet over dan splinters terw l het onderstel is staande gebleven waarover een goederenwagen geheel is heengeschoven tot over den tender der locomotief Op dien wagen tat de gekwetste conducteur als ook de hoofdoonducteur Rossiug die ongekwetsi is gebleven Vau een andere wagen is het geheele bovenstel eveneens verbryield alhoewel staande gebleven Een gekwetste moest worden uilgetaagd De machinist en stoker tyn van de locomotief geworpen doch ongekwetst gebleven De stoker en de machinist vau den passagierstrein deden aan een verslaggever van het gS NU het volgende verhaal We hadden er goed de sokken in zei de eerste in i ju eigen taal de kar liep best en we hadden het laatste wisaelwachterahuisje in het gezicht De machinist keek op zyn horloge en lei t Is 11 31 j we komen mooi op tgd nog 3 nicuteu we kannen dus netjes bet station binnenreden Nanwl jks had hy zgn uurwerk weer in den zak of we stoomden ilen wisselwachter voorbg en meteen riep de machinist Alle d I We zijn op een verkeerdenwissel geloopenl Terstond zette hg tegenstoom gaf ooodsein zette zoo haastig mogelgk de rem aan maar eer hij daarmede gereed was en in minder tijd dan ik het kan vertellen volgde een schok eeu gekraak eu gegil dat hoofen en zien vergiug Wat er verder plaats had weet ik ternauwernood il verd achteruit in de steenkolen geworpen doch beeeerde mij uiet Een stuk hout later bleek het de kap van een oederenwagen geweest te zgn viel over mg heen de machinist kreeg een slag tegen het htofd toen stond alles stil Wat er gebeurd was hoorden we eerst later Ofschoon het ofSciëel onderzoek naar de oorzaak van het verschrikkelijk apoorwegongeluk teKotterdam nog niet is afgeloopcn en men dus nogniet met volkomen zekerheid kan zeggen wie deonmiddellijke aanleiding tot het ongeluk heeft gegeven is thans toch reeds zooveel bekend dat ookbg dit ongeval evenals bij de meeste spoorwegongelukkeu verkeerde wisselstand de rechtstreeksohe oorzaak van de ramp waa Hoeveel ellendeis er al uiet teweeggebracht door vergissingen ofverzuimen vau wisselwachters of van hen die de noodige bevelen aan die wachters moesten geven of overbrengenl Er kan ook nooit te veel gezorgdworden voor eeu too volkomen mogelijke controleop de wisselbediening en het is te hopen dat deze nieuwe ramp aanleiding geve om alle mogelijke verbeteringen op dit gebied tot stand te brengen l od Het jongste besluit van den Haagschen gemeenteraad tot aanstelling van vier hoofd agenten van politie ter betere controle op de uachtwachts die bet blijkbaar den inbrekers zoo heel getnakkelgk maken geeft den Haagschen correspondent van de Arnh CL aanleiding tol de mededeeling van verschillende staaltjes waaruit blijkl dat het ook bij de ingezetenen zelf aan den ernstigeu wil schgnt te ontbreken om door de z jrg voor de tluiling en het sluiten hunnar woning het kwaad zooveel mogelgk te keeren Wg laten hier een gedeelte van zijn brief volgen Dat de sluiting van de speculatiehuizen die in de Anna Paulownawgk de meerderheid uitmakeu zeer veel te wenschen overlaat is bekend huizen voor huurders gebouwd hebben alle denkbare gebreken die uit oohechlheid voortkomen dus ook dit Men kent het verhaal dat in dit opzicht betrekkelijk de Willumstraat loopt Een heer des avOnds laat voorbij een geheel gesloten huis in die straat komende ruikt eene erge brandlucht ziet eeu verdacht geflikker iji den gang en een dikke rook die zich door de pau nen van het dak eeu weg baant Hij schelt aan en eeu heer in zgn hemtismouwen opent de deur Wat drommel zegt de voorbggaoger in de verrassing zgne boodschap vergetende woon jij hier ik dacht dat je naast de deur woocdep Dat is ook zoo antwoordt zgn vriend maar mgne buren zijn tot den laatsten trein uit Utrecht van buis Toen ik nu merkte dat er brand was heb ik de tuasoheumuur doorgetrapt om den boel te blusacben Er loofeu meer dergelgke verhalen vau de Haagache huurhuizen zonder twijfel alleu overdreven als dit gesloten wordt Dit gebeurt over het algemeen heel slecht Dezer dagen verhaalde mij eene huisvrouw van mijne kennis dat haar vertrekkende meid dienen ging bg eene Indische familie Dit was haar sterk aangeraden door de keukenmeid van die familie die gezegd had dat het zoo n prettige zoo u vrije dienst was De familie ging s avonds om half elf naar bed en dan waren de dienstboden zoo vrij als volgt ze kouden hare vrienden en vriendinnen ontvangen den halveu nacht uitgaan wat ze maar wilden Vaak was t drie uur vóórdat ze naar bed gingen Indien er nu in zulk een huishouden ingebroken of liever binnengegaan eu gestolen wordt aan wie de schuld Wanneer men zulke dingen hoort dau begrgpt meu de keljoeparlgen op Java en haalt de schoudrrs op over het misbaar dat men in de Hollaudsche couranten maakt over de toenemende onveiligheid in Neêrl Indië Merkwaardiger voorbeeld vindt ik echter iu eeu der ingezonden klachten over onze naohipolitie zelve Eeu Hagenaar vertelt met ophef dat hg s avonds laat zonder tiuissleutel thuis komeudé in het gezicht van doch oogehioderd door eeu voorbijgaand nachtwaker zgn huis is binneugeklorameu door een venster dat hij vau buiten openschoof Het vensterraam yin defect en kon niet gesloten worden gelgk hij er naief bijvoegt Eu zulk een zorgeloos man klaagt over den nachtwaker die hem misschien liet begaan omdat hij hem kende en wanneer er bij zoo iemand gestolen wordt zal hij tieren en razen schelden op de nochtpolitie uitvaren over den hoofd commissaris maar niet op zich zelf Eu toch zou hij door het verzuimen van zijne huisvaderlgke plichten de allereerste oorzaak van ziju eigen ongeval zgn Wegens het onbevoegd uitoefenen van de verloskunde veroordeelde de rechtbank te Zierikzee 8 Juli een vrouw uit Zonueraaire tot een boete van ƒ 15 23 Sept een vrouw uit Ouwerkerk tot een boete van ƒ 10 30 Sept een vrouw uit den AanaJacobapolder tot een boete van ƒ 15 Bg allen nam zg als verzachtende omstandigheden aau het gemis van gebleken nadeel en de moeielgk te verkrijgen verloskundige hulp Op geen dier plaatsen is namelijk eeu verloskundige Ook schenen de veroordeelden het werk der verlossing met oogluikeude goedkeuring van bevoegden uit te oefenen die t heel pleizicrig vinden als zg niet overal en te aller ure geroepen worden om eeu verlost wereldburger t r verdere behaudeling aan de baker over te geven Iu vele plaatsen is verloskundige hulp slechts op groeten afstand te verkrggen Voor de bestureu van deze zijn de veroordtelingen misschien eeu ernstige wenk om het benoemen van een vroedvrouw in elke gemeente even noodzakelijk als een Eaod niet langer te verdragen Een oorzaak van niet benoeming ten plattelande ligt volgens ecu der getuigen een arbeider in het niet klagen der boeren Zoodra daar de lucht begint te betrekken rgden deze met huu beste paard naar de uaastbij gelegen plaals om hulp en komen daarmee iu den regel tguig aan Bevorderden zg het aanstellen vau eeu rrouwelgke verloskundige dau zouden lij daaraan als dragers van de lasten der gemeente meê betalen zbnder er nut vun te hebbeu Alleen de mindere stand vraagt hulp vau vroedvrouwen mits die in de gemeente wunen anders zoeken zij die bg daartoe onbevoegde bakers Midd Ct Het is niet mogelgk eeu gtregelil overzicht te geven va al wat er over de ontwelden tot regeling der militie en schutterg geschreven wordt De stortvloed der ariikels is te groot Een verkorte mededeeling van dat alles zou trouwens voor een groot diel op helzrlfde ueerkumeu en dat ware een weinig opwekkende lectuur richt zgn dat de wel opgevoede Nederlandache jongeling zich voor het soldatenpak niet meer behoeftIe schamen Het komt dat blad voor dot devolgende vragen op den voorgrond moeten staan Heeft Nederland inderdaad behoefte aan een legermacht van den geraamdeu omvang Is het teverwachten gehalte van dat leger in overeensteraraing met de eischen die onze tgd aan kleine natiënslelt Staat het offer aan tijdterliea dat denieuwe wet den ingezetenen zal opleggen in verhouding tot de voordeeleu die de ontworpen legerinrichting zal aanbieden Loopt men door desohuttergen als uitgangspunt der legerverbetéringaan te nemen geen gevaar de paarden achter denwagen te spannen Worden gelgk het meent dat het gevol moet zgn de drie eerste vragtu ontkeunend de drie laalstf bevestigend beantwoord dan zal me wellicht tot t inzicht komen dat het oogenblik reeds lang daar is om de regeling onzerlevinde strijdkrachten in verband met het draagvermogen der natie niet langer op te dragen aande wisselende inzichten van tijdelijke ministers vanoorlog maar aan een ataata coromissie saamgestelduit militaire specialiteiten en burgers Bij tofeneming blijkt hoezeer dit de eenige weg is om tot een bevredigende oplossing der militaire quaestie te geraken dtr D Heeft Amsterdam zijn rondrijdend koffiehuis Amerika bezit een rondvarend dagblad bureau Het wacht niet tot het nieuws aankomt maar zeilt of liever stoomt er uit en zamelt wat het kan Eene groote welingeriohte stoomboot bevaart daarto den Mississippi van Memphis tot Nieuw Orleans af en op Op alle plaatsen van beteekeni legt bet nieuwachip aan en droagt de ontvangen tgdingen mee tot ze gedrukt eenige uren later de wereld ingaan Aau boord heeft meu een zetterij redaottekaraer bureau van verzanding eet en alttapzaleu euz Zelfs 18 er een atal voor de paarden waarvan de verslaggevers gebruik maken op hun tochten zijwaarts of in het binnenland Wat de waardige predikant dr Onthrie van Scholland zeide is volkomen waar Ik heb het gebruik van starken drank opgegeven voor het algemeene uut en ik blgf daarbg voor mgn eigen nut om de volgende vier redenen I Mgn gezondheid is beter 2 Mgn hoofd ia helderder 3 Mgn hurt is rustiger 4 Mgn beura is zwaarder De statistiek der tien laatste jaren bewast dat in Ierland jaarlijka aau aterken drank wordt uitgegeven ruim 70 mill gld dut ia 28 mill meer dan de gezamenigke rente van al de paohtgelden dea lands Dit bewgat dat indien de lerache boer het geld spaarde dat hij ieder jaar iu de kroeg verkwiat hy io korten lijd eigenaar van zgn hoeve kou worden De heeren de Vogel Waal k Co bankiers te Arnhem J C Slingervoet Eamondt assuradeur insgelgk daar woonachtig en Krom Co ingenieurs en induairieelen te Amsterdam hebben aan den gemeenteraad van Arnhem concessie gevraagd voor den aanleg on de exploitatie eener algemeene telephoonverbinding binnen die gemeente De heer Paul Lhérie die tijdens zijn verblijf aan de Haagsche opera zoovele hoofden warm maakte en zich voor het met 1 October geopende tooneeljaar aan den schouwburg te Bordeaux verbonden had is nu eenige debuten niet geslaagd in het emplooi van echten tenor der groote opera Door tijdig zgn conttaol te resillieeren heeft l artiale lani peur et uuu reproc ie gelgk zgiic vereerders hier ie lande hem eenmaal doSpleu zich een g idwongcn aftocht bespaard dood van een alleen wonend heer aldaar Eenf e personen zijn reeds gehoord Er moeien vele voorwerpen van waarde vermist worden De Igkachouwing Bchiju mede de mogelijkheid van zelfmoord te doen belwijfekn Omtrent het gebeurde te Veere verneemt de Midit Cl nog de volgende bijzuiiderhedeii Op de tafel der benedenkamer die evenals het geheele bcuedenliuis overal met bloed bevlekt is vond meu een half geledigde flesch bier en een glas beutvena eeu paar beachuiten terwgl iu de keuken het middagmaal onaangeroerd gereedstond De wonden zgn toegebracht met een grool vreemilsoorlig mes dat naast het Igk gevonden werd Zoowel het aantal als de aard der toegebrachte wouden in verband met andere omstandigheden geven dezekeiheid dat geen zelfmoord maar moord gepleegd ia Dit Wordt ook bevestigd door h t feit dut een gouden horloge dut op een standaard op de tafel stond verdwenen is evenals een gouden bril van den overledene Aan den sleutel van een ledig lepddooaje werd ook een bloedvlek outdtkt De juatitie uit Middelburg vergezeld von twcf geneesltundi en is ie Veere aangekomen tot het in In eene achterkamer werd een ledige petrolenmknu ontdekt en was de vloer geheel met petroleum gedrenkt Dit in verband gebracht met de brandxondeu die aan het lijk bevonden zijn doet vermoeden dat de moordcuuar na de misdaad gepleegd te hebbeu de sporen heeft willen vernietigen Kei buis dat de verslagene bewoonde staat op de Kaai doch komt met een achterdeur op eeu ncliterbaurt uit Waarschijulijk heeft de moordenaar zich daardoor toegaug verschaft eu zich later verwijderd De overledene scheen zich eenig gevaar bewust want meermalen heeft hij tegen zijne buren gezegd lul hij wanneer hem irts mocht oierkomeii tegen den muur zou kloppen Zondag middag omstreeks huif vier moet een der buren ecu alag tegen den muur fiefaoord hebbeu doch wijl er geen tweede op volgde heeft hij caaroter niet Verder gedocht Naar aanleiding van een bericht over een blinden predikant bij eene Chr geref gemeente iu Oei Ierland die zijne djenat naar gewoonte verricht maakt men de opmerking dat het feit uiet alleen slaat Het is bg velen zeer wel bekend dat de hei r dr A L Poelman te Noordbroek aedert jaren blind is eu aieeds zijne werkzaamheden als predikant bij de herv gemeente aldaar met allen yver vervult en tevens hier en daar aia nutaredeuaar optreedt en belangrijke arlikek n schrijft dank zij de trouwe hulp hem door zijne huisgenooten bewezen iu het oorlezêu vau couranten boekeu en igdaehriften eu iu het opachrgven van het door hem gedicteerde Hg is een mau die geheel op de hoogte van zgii tgd is en ook in den gezelligeu kring een zeer gewaardeerd eu aangenaam gezelschap Sedert eenige dagen is de stad Chesterfield in Engeland alle avonden iu de diepste duislernia gehuld en wel om de volgende reden De gabmaataohappij hud den prija vau het gas verhoogd doch het aladabeatuur weigerde die verhooging te bekrachHgeu De moatichappij blijft er echter bij hetgaa niet dau tegen dien verhoogden prgajiÉ leveren zoodat er nu tusschen de muatschoppj het bestuur der stad een twist is outataau waarvau het publiek de dupe ia dat nu eiken avond over de donkere siraleu kan loopen Iu de Vragen de Tijdi wordt door den heer Heldt de zaak der marine schrgvera nader besproken Hjj behandelt niet de quaestie of de Grondwet ia geschoudeu door het zenden vau odrcsseu te verbieden op welk standpunt de Tweede Kamer zich plaatste maar hij betoogt dat de bepalingen op de marine werf bestaande niet overtreden zgu dus ook de scbrgvers niet kouden worden gestraft De lief hebberg van Amerikaanache waaghalzen om met kleine acheepjes proeftocfaten over den Oceaan te ondernemen heeft ook hier navolging gevonden met het verschil dat in plaals van de woelige zee de Schinkel het Nieuwineer en andere binuenwntertjes tot tooueel zgn gekozen Kopilein W Brugnse stelt zich namelgk voor a s Zondagmorgen te tien uur met zijn zeescheepje de Tuee Vriemden aan de Overtoomsche sluis nabij Amsterdam de reis naar Leiden eu Alfeu te aanvaarden Dat scheepje ia acht voet lang drie voet breed enruim tien voet hoog iu tuig Aan de gemeenien Vliasingen Hellevoetaluia Middelharni ïersohelling Urk Vlieland Helder eu Veere ia verguuuiug verleend om voor den tgd van vgf jarjn nog voort te gaan met de heffing der beslaande verbruiksbelasling Voor Vliasingen grondt de regeering die vergunning op de volgende overweging Nog steeds zoo zegt zg blijft de gemeenlc verstoken van de voordeeleu waarop de aanleg der belangrgke havenwerken recht geeft te hopeu De bevolking bestaat voor een overgroot deel uit onvermogende lieden en wordt door de bestaande heffingen van hoo delgken omslag en opcenten op de personeele en grondbelastingen reeds zwaar gedrukt Volgens de laatste geraeenterekening moest bgua 10 pCt van het te heffen bedrag van den hoofdeIgken omslag als oninbaar worden afgeschreven Voor vermindering der uitgaven bestaat geen mogelijkheid integendeel de gemeente moet zich belangrgke offers getroosten teneinde te bevorderen dat de bedoelde werken lenalotte voor hare ingezetenen de vruchten afwerpen waarop men op grond van de voordeeligo ligging der haven mag blgven rekenen De Boermondache firma Oabriels Geelen en Co heeft in België oclrooi verkregen voor de exploitatie von eeu nieuw annonce ysteem namelijk om adressen te plaatsen op de doosjes der zweedsche lucifers Voor het drukken van een adrea op 100 000 doosjes bctault men b v 20 frank eu daar iedere doos rainsteus SOmaal in handen wordt genomen heeft men kans dat zulk eeu adres voor dien prgs millioen maal gelezen wordt Wgl op iedere doos 16 adressen warden gedrukt zou eeu verbruik van lOÜ inillioeu doosjes rc ds een bedrog opleveren von 320 UUO frank oun odverlentiegeld Ook te Amsterdam zal eeratdaaga een nieuwe methode vaj adverteeren to epast worden namelgk door het drukken van annonces op de papieren servetjes die iu de hotels en koffiehuizen op zekere plaatsen worden gebezigd Het Pharm H eekUad vestigt er de aandacht op dat thaus te Amsterdam te Leiden en te Groningen gelegenheid beslaat zoowel voor oanstooude medici als voor phurmaceulcn om de praktijk der receptuur aan te leereu te Amsterdam eu te Leiden in uitsluitend daarvoor bestemde universileits apothekcn ouder leiding van hoogleeraren te Grouingeu iu het ziekenhuis onder leiding van deu apotheker aldoor doch dat aan de uuiversiteit te Utrecht die gelegeuheid teu eenemale ontbreekt eu er dus aldaar eene leemte iu het pharmaceutisch onderwijs is Te Utrecht toch besloot greiie univeraiteitg upotheex en de werkzaamheden in de apotheek von het ziekenhuis worden geregeld door eeu Indisch militairopollieker met verlof hier Ie lande terwijl doordien genoemde persoon de bevoegdheid mist om aan hef hoofd eener burgerlgke apotheek te staan teneinde aau de letter der wet te voldoen aan een te Utrecht gevestigde apotheker volgeus art 13 ol 2 van wet IV vergunning is verleend genoemde opothtek woor te uemeu Zgn de berichten juist don is onder deze omstandigheden aldaar in de praktijk der receptuur voor de studenten niet voorzien De volgende mededeeling treffen wij iu Bet Vliegend Uad aan Men zegt dat eeuige tappers wier vergunning kort uo het in werking treden der nieuwe draiikvet zal worden ingetrokken voornemena zijn dan een sigorenwinkeltje op te richten eu daarin sigaren van 7 8 9 10 cent en meer te verkoopen om dan hunnen koopera op iedere sigaar eeu borrel toe te geven Wg kunnen aan deze vernuftige tappers nog eenige middeltjes tol wetsontdniking aan de hond doen Loten zg bgv in hun locaal aan ieder die binnenkomt voor niet eeu borrel schenken maar aan den ingong een entree heffer Of loten zij de borrels cadeau geven maar daarvoor later eeu fooi aannemen Of laten zij hnn sterkeu drank zoodanig met water vermengen dat men hen niet meer kui beschuldigen kan tlerken drank te verkoepeu maorslappen Doch lou men werkelgk meenen dat het zoogemakkelijk gaat eeu wet te ontduiken Dol eenstrafbaar feit ophoudt strafbaar te zgn omdat mener een anderen noom aan geeft Het is iu ui deaangehaolde fievollcn duidelijk dot het de bedoeling ia sterken drank Ie verkoopen zonder vergun uing en dit wordt iu de wet atra aar gesteld Het zalzeer eenvoudig zijn om bg het voorbeeld van Het Vliegend Blad te blijven te bewgzen dat de bedoelde aigarenhandelaars gewoon ziju bg deu verkoop van aigaien telkens een borrel te geven en dat dus iuden prijs der sigaren de prijs voor den borrel begrepen is Kr is hier dan wel degelijk verkoop van sterken drank JV S Ct Uuileiilaiiilscti Overzicht Volgeus sommige bladen heeraoht iu het Frautche kabinet zeker verschil van gevoelen over den weg welke in den tegeuwoordigen staat van zaken moet ingeslagen worden eu zou het toch kunnen gebeuren dal nog vóór de opening der Kamers eeue ininisterieele crisis ontstond Naar men verzekert zou de heer Gambetta wanneer hem de vorming van een nieuw kabinet werd opgedragen de portefeuille van buiienlandsohe zaken iuinvuarden Nog vele andere namen worden genoemd maar aangaande eeu en ander heerscht nog te veel onzekerheid om dooraan waarde Ie kunnen hechten De Pargsche Intraniigeaat gevolgd door enkele zijner geestverwanten als Lanteme Petit Pariaien Cïairm heeft een compugne geopend welke tot twee of meer geruchtmakende processen en naar waarschgnlijkheid tot een kamerdebat aanleiding zol gaven Meu beschuldigt de heeren Qombetta Challemel Lacour Ijóon Renault BouatoTi en anderen van sohandelgke knoeiergen in verband met vennootschoppeu en financieele syndicaten waaruit de oorlog in Tunis zou vourtgesprqlen zijn Volgeus het dagblad van Koobefort zou de expeditie naar Tunis eene dieveuondernemiug zgu welke treffende overeenkomst biedt met de Mexicoansche expeditie van het keizerrgk De Petit Parieie noemt de onderneming een avontuur waorvon de oorzaak is de felle begeerte naar geldverdienen van eenige fiuaucieele maatsohappgeu aan welke consul Roustan de hand reikt De Lmüme betitelt deu oorlog als eene finanoieele woud van Parga gekomen en door Rouatan op Tunis geënt en de Clairon alle beeldspraak versmadende spreekt au het werk vau bankiers die eeu voordeeligen slag wilden slaan iu Tuueaiaohe fondsen De beschuldiging is zeer ernstig Dat politieke maunen van hetgeen zij weten of van den invloed dien zij op de toekomst kunnen doen gelden gebruik maken om voordeelige speculaties in effecten te doen is gcene zeldzaamheid eu temeer uu de beschuldiging der genoemde bladen nog verder gaat is het zeer noodig dat er een volledig licht over deze zaken worde verspreid voor zoover dat mogelijk is De heer Eou8 an heeft van dtn minister verlof erlottgd om eene vervolging tegen de Intransigeanl in te stellen en wijl de bij dagvaarding onderstelde laster de handelingen van een ambtenaar iu de uitoefening vau zijn ambt betreft is het der courant geoorloofd het aangevoerde robl bewijzen u staven De ten laste gelegde feiten worden dus het onderwerp von een controdicloir dcbol Eene andere procedure zal worden ingesteld tegen de Scènemenl welke den heer Billing ambtenaar aan buiteulandsche zoken beschuldigde aan liochefort de stof voor zijne artikelen geleverd Het eerste plan van eene expeditie naar Tuuis zou reeds dagtcekei en van 1S71 toen eeu bankier van Duitsche afkomst die voor veel geld bg Tunia was betrokken aan de Duitsche regeering in overweging heeft gegeven zich iu de zaken van het regentschap te mengen maar men weigerde te Berlijn Daarop uam raen den Franschen couaul Roustau in den arm Deze zou daarop met Gambetta eu deu bankier zich hebben vereenigd om de schnldbrieven van Tuuis te laten dalen eu ze daii voor eeu kleinigheid in te koopcu Uan zou men de Pransche regeering breugen tot een expeditie naar Tunis woor Frohkrgk zich zou vestigen en de eerst tot een 3 pCts fonds geconverteerde schuld voor zijne rekening zou nemen Daarom zegt RocheforI zijn vgftigduizend onzer soldaten ginds gaan sterren oon zonnesteken en gebrek Zoo zal de opening der nieuwe kamer gepaord gaan met een scbondoalproccs waoruit wg voor Frankrijk hopen dat zijne politieke maunen zich zouiler kleerscheuren zullen redden Eene bijeenkomst der radicale heeren welke deze beschuldigingen verspreiden heeft besloten eene groote openbare vergadering te houden ter bespreking der vraag of het noodig ia het ministerie iu staat van beschuldiging te stellen De berichten der krggsverricbiiugen in Tunia blgven eentonig De Fransche troepen en die van den Bey alaan in deu regel de op hen gerichte aanvallen der Arabieren af maar zij maken zelve geen noemeuswaordige vorderingen De keizer van Bualaud heeft onlanga eeu besluit geteekeud waardoor hg zich de dankbaarheid verwerven zal van eeu deel zyuer onderdanen weigering iu aantal maar niet tot de alechlsten behoo ende Drie bisschoppen der oud geloevigen Konon Arkady eu Jennody werden sedert 1850 wegens uit hunne godsdienstige overtuiging gesproten overtredingen opgesloten gehouden iu een klooster eu czoor heeft hen thans na SOjorige gevangenschap iu vrgheid doen stellen Tevens is door eeue nieuwe wettelijke regeling van den eeredienat de ban opgeheven die sedert jaren op de oude sekte rustte Uit Ierland wordt eene reeks geweldadigheden eu ruatverstoringeu gemeld Te Palles Green graafschap Limerick werd eene poging gedaan om de woning van kapitein Lloyd een grondeigeuaar door middel van buskruit iu de lucht te laten vliegen Een deel van het gebouw ligt in puin Kapitein Lloyd zeven arbeiders en elf politieagenten bevonden zich in de woning maar zoo ver bekend is bekwam niemand eenig letsel Bg Drogheda werd Woensdagavond op deu agent van een grondeigenaar gescholen maar de schoteu misten gelukkig hun doel Te Roscrea deed het gepeupel een aanval op eenige buizen welker bewoners ooii de verlichting wegens de invrgheidstelling vau den pastoor Sheeby geen deel hadden geuomen De menigte inoest met de bajonet uiteen worden gejaagd Te ïubercurry waor pas voor eenige dogeu iu eene botsing tosaohen het volk en de politie bloed hud gevloeid werd eeu oanval gedoan op het poliliebureau waarbg de agenten van hunne wapenen moesten gebruik maken In King s County gaat bgna geen dog voorbij zonder brandstichtingen verzet tegen de betaling der pacht pohingen om huizen te ternielen en andere gewelddodigheden De correspondent van de n Daily Newi te Maritzburg bericht dat het comité van den Transvoolschen Vol sraad nog steeds mei gesloten deureu beraadslaagt over de conventie Hg is nog steeds van gevoelen dat die zal worden bekrachtigd maar dat wgzigingeu zilj leu worden gevraagd misschien zelfswel vóór de bektochtigiug Een telegram van leuter spreekt van onderhouttiilingen met de Eugelsché Regeering Volgens den berifihtgever der Oailji J ijf ris de aamenatelling der reuublikeinsche couvenltei welke heden te New York bgeeukomt aan Ép pt tV den heer Conkliug ongunstig Van dé 9fi afgevaardigden waaruit zg bestaat behooren 2n tot de republikeinaohe Garfield partg eu wordt tegen geeu dezer