Goudsche Courant, vrijdag 7 oktober 1881

Zondag 9 October 1881 N 2672 DAMES 10 jaren jonger Men geeft van alle Haarverfmiddelen het zoo gunstig bekend Uau Chrqtnatique de voorkeur omdat er geen schadelflke bestanddeel in voorkomt Met dit vocht wordt bet Witte haar Blond Bruin oi Zwart naar gelang men verkiest en zooNATÜÜELIJK dat een ander het niet BEMERKT Het grootste debiet gedurende 13 jaren aan mgn verimiddel te beurt gevallen maakt verdere aanbeveling overbodig GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad iVoor Gouda en Omstreken Franco aanvraag ƒ 2 de flacon tegen postwiasel of 42 postzegels blauwe alsook tegen rembours hjj den eenigen THEOPHILE Haarkundige Frederihplein N 32 Amtterdam digd ook kisr biieelc iiiak iMt tet ode stelsel dat bet yhümm t Ukm tïktV 1 1 i VAN Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lange Tiendeweg D 60 AUe BOMKBN en TUD8CHBIVTEN worden binnen den kortst mogel ken tgd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billjjke prjjisen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelflk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is GEVRAAGD tegen November in eengezin met drie Kinderen eene TWEEDE MEID kunnende NAAIEN MAZEN STRIJKEN en de Wasch doen Franco brieven lett E 360 61 Gouda Flnweelen Singel Wordt gevraag d tegen primo NOVEMBER a s EENE EEÜEENUEID loon 120 en eene KËTTË WERKMEID loon lOO adres in persoon of met franco brieven Schiekade 85 Rotterdam OÜD CARTBAGE A S BergplantenOlie Ieder die een fraai hoofd met haar hebben wil make gebruik van deze olie Zij gaat het uitvallen der haren tegen versterkt de haarwortels en bevordert de groei der nieuw uitkomende haren Prijs 60 et per flacon Hoofddepot te Delft bij A BEEETVELT Az die dit artikel o a verkrijgbaar heeft gesteld bij T A G Tan Deth Gouda J H Keller Zn W Wagenst L A Schoutens Schluter Oost molenstr Rotterda m Snëlpersdruk van ATBbinkmak te Gouda Beuzemaker Co Leiden A Bots Nieuwkoop A Prins Zevenhuizen benoemingen bedenking geopperd De Conkling republikeinen hebben 166 letels waarran 24 betwist worden en lelfs in het gunstigste gersl bleven i in de minderheid De nederlaag Tan het Toornialig Senaatslid is verpletterend legt deie berichtgever Hg ing den strijd om de oppermacht in de Conrentie aan toen de geheele natie over Garfield treurde en daar de Conrentie alleen voor de mindere ambten oandidaten zal stellen kon hij daartoe alleen gedreren worden door de ïnoht om te toonen dat hij nog steeds het heft in handen had Deze houding heeft de algemeene misnoegdheid jegens hem nog vermeerderd en ondaoks al de partg organisatie welke hem ter beschikking stond werd hij verslagen Voor het fonds ten behoeve van merrouw Garfield is thans ruim 3S4 000 dollars ingeschreven GEVO D£N en aan het Bureau an politie gedeponeerd £ en vrouwezak waarin een woUe doek en een paar Kinderlaarsjes een Sleutel en een zwart Sohortje Laatste Berichten Fraotoria S Ootober Volgens de door den Volksraad gegereu instructies heeft het uitroerend Bewind der Boeren eene dépêche gezonden aan de Engelsohe Regeering de mededeeling inhoudende dat de conventie is in stryd mi t het Zandrivier traotaat en dat het derhalve ernstig protest aanteekent tegen rersoheidene artikelen welker wijziging het verzoekt MARKTBERICHTEN Oouda 6 October 1881 Granen in kalme stemming Tarwe aangeboden en in verhouding met omzet Puike roode Tarwe kon 12 76 opbrengen doch slechts een enkel partijtje werd zoo verkocht Eerste kwaliteit witte tarwe klom nog tot ƒ 13 per 80 K G mindere ƒ 12 en ƒ 12 60 wakke daalde tot ƒ 8 en ƒ 9 welke laatste soorten voor de bakkerij echter onbruikbaar zijn Tarwemeel vast en cirka een halve gulden hooger dan de vorige week Kogge ia een doen ƒ 7 V5 a ƒ 8 60 Buitenlandsche vast Gerst als voren bij uiteenloopende kwaliteit uiteenloopende prijzen welke wisselen van ƒ 6 50 a ƒ 7 Chevalier nog iets illiger Harer ƒ 9 90 B ƒ 10 20 per 100 K i Bruine boonen flaauw goede drooge zgn schaars Duire eu Paardeboonen met weinig handel Hennepzaad gemakkelijk tot ƒ 7 00 te koopen in de droogste soort Éia zonder fluctuatie De veemarkt met goede aanvoer de handel in alle soorten traag prqzen lager graskalreren van f 26 a ƒ 40 vette schapen vlug overhonders traag te verkoopen varkens geschikt voor Landen van 23 s 26 cent per half kilo magere varkens en biggen vlug verkocht biggen van ƒ 1 76 a ƒ 2 p week Aangevoerd 122 partijen kaas handel traag Ie kwal van ƒ 32 a ƒ 36 2de kwaliteit van ƒ 28 ü ƒ 32 Zwaardere hooger Noord HoUandsche van ƒ 30 a ƒ 34 Goeboter ƒ 1 60 ü ƒ 1 70 Weiboter ƒ 1 35 4 ƒ 1 46 Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaars aangevoerd 122 partijen Ie Kwal ƒ 31 60 a ƒ 34 00 2e Kwal ƒ 27 60 ü ƒ 30 50 Handel flauw Burgerlijke Stand GKBOREN 3 Oct Anna Cornelii oaden S v n Lceoit a en A C TiD der Hegdeo OVERLEDEN 4 Oct I Prttoo 6 m P Mulder 68 j 1 Aret hui8 r laa A de Mol 58 j E OMtenrijk 10 d 5 F J de JoDg 3 w GEHUWD 5 Oct A ZegvelJ en M W Schoote F BoMt en C Forrer P J Rabonw en G Soffree P Lngacnbarg en D E Bverhog G van der Kleyn en A S Krebi A C van der Want n C J Lugthart A J Verkaaik en B van der Kemp H Potting en C Grootendorit ADVERTENTIËM Heden overleed onze geliefde Moeder NELA JOHANNA ub MOOIJ geb djs Jong echtgenoote van wyien den Heer LEENDEBT BS MOOIJ e J DB MOOIJ J G Dl MOOIJ Gouda 6 Oct 1881 TE HUUR voor een klein Gezin een Benedenhuis Huarprgs f 1 50 Adres aan het Bureau dezer Courant Aanbeveling door ondervinding Geen depóthouder z nde aangezien de Heer T HE O P H I L E die niet heeft en persoonlek dien Heer nimmer gezien hebbende zoo beveel ik zgne baarmiddelen aan daar bet doeltreffende bg het aanwenden er van door mij erkend wordt Met de meeste Achting M H DE MOOR s Hage 19 Mei 1881 Uitval van Haar Schilvers Kale plekken Baardworm Hnidzeer wordt hersteld door de Onttoikkelinga Balsem GEVRAAGD eene vaste DIEIVSTBODE of Noodhulp adres TURFMARKT Wpk H No 240 SUiïELBEmBINI Aan eene MéHHnrichting in eene der steden van Zuid Holland worden ten spoedigste gevraagd een BOEK en BOElU zonder kinderen ten hunnen laste en volkomen op de hoogte der Zuivelbereiding Slecht diegenen komen in aanmerking welke voldoende bewezen van hun bekwaamheid goed gedrag en eerlijkheid kunnen verschaffen Adres met franco brieven motto Zuivelbereidingt aan het Algemeen Advertentie bureau van NIJGH V DITMAR Wijnhaveu Rotterdam AAOESTEDIFG van wasschen der Wollen en Linnen Goederen enz ten dienste van het MILITAIR HOSPITAAL te Oouda Den 15 OCTOBER 1881 des middags ten 12 ure zal op het bureau van den Administrateur van gemelde inrigting in het openbaar worden aanbesteed bet Wasschen der WOLLEN en LINNEN GOEDEBEN ten behoeve van de dienst van bovengenoemd hospitaal De voorwaarden der aanbesteding liggen ter lezing op gezegd bureau van s morgens 10 tot s middags 4 uur alwaar tevens de gewenschte inlichtingen verkregen kunnen worden D Chef der Inrigting 3 W KIPP i i Oy deze Courant behoort een BUvoe eI STAATSZOE G Hoe ver moet de zorg van den staat zich uitstrekken Moet hg als zedemeester optreden en de ondeugden trachten uit te roeien Moet hg wetten maken tegen het drankmisbruik u oet hg de prostitutie tegen gaan het sparen bevorderen en wat dies meer zg Het antwoord op die vragen is tot nu toe in ons land zeer verschillend al zgn de grenzen der staatsbevoegdbeid in de laatste jaren ook aanmerkelgk uitgezet Hoeveel strgd beeft het niet gekost om bepalingen tegen de menigte kroegen in bet leven te roepen en zelfe de postspaarbank vond ernstige bestrgding omdat men geen uitbreiding van de staatszorg wilde Geheel anders is het in Duitscbland daur wil de vaderlijke regeering pogingen aanwenden om den werkman een matigen ouden dag te bezorgen door een pensioenfonds voor werklieden op te richten De rgkskanselier begeerig de macht der socialisten te breken en zoo mogelgk steramen te winnen bg de verkiezingen heeft een onderzoek doen instellen naar de mogelgkheid om een fonds te stichten waaruit de werklieden die door ouderdom of ziekte verhinderd worden lu hun onderhoud te voorzien kunnen bggestaan worden Om daartoe het geld te krggeo zal het tabaksmonopolie dit stokpaardje van Bismardr noodxak k ign D opbrengst daarvan wordt geschat op 120 millioen gulden Rekent men un ongeveer 50 millioen voor aankoop van tabaksfabrieken schadeloosstelling der tegenwoordige iabnekanten en andere uitgaven dan zou 70 millioen gulden beschikbaar blgvenvoor het pensioenfonds zeker geen geringe som en toch hoe weinig zou een werkman die in behoefte verkeerde krggen Een galden s weeks als pensioen is waarlgk een te geringe som en toch het fonds zou die geringe uitgaaf niet eens kannen dragen Andere middelen zonden dusnoodigzgn om in de behoeften te voorzien maar boe die te verkrggen Zal uen de werk lieden laten storten als bijdrage van het pensioenfonds of zal men nieawe lasten op de werkgevers leggen Die vragen dienen opgelort te worden voor men zulk een ingrijpende zaak op het touw zet die bovendien geheel afbankelgk is vMi de opbrengst eener hoogst onzekere belasting En komt de zaak nog eens tot ottroering dan zullen zich zeker nog vele andere vragen opdoen waarop de antwoorden niet Eoo gemakkelijk te geven zgn Een pensioenfonds voor werklieden zeker voor velen een uitlokkend denkbeeld Een werkman die zgn geheele leven van een schraal loon gezwoegd heeft die misschien in kommer en ell nde een gezin heeft groot gebracht en nooit in staat is geweest iets te besparen znlk een zal nu in zgn onderdom door den staat onderhouden worden Geeft de staat zgn ambtenaren pensioen waarom zal hg dit den ijverigen werkman weigeren Moet nog langer met twee maten gemeten worden Zoo sprekende voorstanders van dit plannetje van den rgkskanselier die wel eens meer de aandacht der natie op iets vreemds gevestigd heeft meestal echter en dit tusscheu twee haakjes om zgn ware bedoehngen te verbloemen En dit zou ook nu het geval wel weder kunnen zgn Het plan toch wordt door velen niet slechts verkeerd maar ook zoo onuitvoerbaar geacht dat zjj niet kunnen denken dat die uitbreiding der staatszorg den slimmen kanselier ernst is Zal de bestrgder vAi bet socialisme nu tot diens tbeorien overgaan wat pensionetHng van werklieè l is wel een echt sociaUs h tiejikbeeldl Dan zaI M nog zeef goed mc élj zgn dat hg hoe oodliyook reede moge zgn den tocht naar Canoua nog ondetneerat m zgn Uitbreiding dwri lHM l tij é ra etA bferto lande wordt hetia 4m I tt t ft9d nog al m verkon vaandel adutei Laat ieder vöot é iM cdf M i laat de staat MO weinig mogelgf inhtvik msJcen op de vrijheid der ingezetenen eu aan hen de zorg overlaten om voor den ouden dag te zorgen Waren vroeger bg geifnge traktementen pensioenen noodig om e l voldoend getal staatsambtenaren te kannen krggen nu de traktementen verhoogd zgu ttn de meeste ambtenaren moet hun vrühei gelaten worden over ban traktement te beal likken Het verleenenvan pensioen is nog o I overblgfsel van vroegere tgden toen de vadfrigke regeeringen lieist alles regelde Dnizenilen ingezetenen moeten voor zich zelven zorg n waarom ntoeten de ambtenaren in een gkfat van onmondigheid verkeeren Zgn zg m der in staat om hunplichten tegenover hni gezin te vervullen dande winkelier de ko man ja de geringstewerkman j Levensverzekering is in de laatste tgden n e op den voorgrond gebeden al heeft die zaak bier te lande nog niet den omvang bereikt als h V in Engriand iiMf giia Mer sgn leven verzekerd heeft Leventvenekering moet in de plaate treden van pensioenregeling zga de traktementen daartoe niet voldoende men verhooge die dan maar men geve den ambtenaar even goed de beschikking over zgn inkomen als aan ieder ander staateburger Geen uitbreiding dus zooals men in Duitscbland wil maar inkrimping van het pensioen stelsel moet meer en meer op den voorgrond treden Staatazorg is goed maar nooit moet daardoor de vrgheid van bet individu om over zijn eigendom te besdiikken belemmerd worden indien dit niet noodig is in het algemeen belang Is men eenmaal die grens overschreden dan is het nnde niet te zien men moet steeds voort op den ingeslagen weg en men zal daardoor slechts den toestand verergeren in plaate van dien te verbeteren BINNENLAND GOUDA 8 Ooiober 1881 VERGAUEBING van dïh GEMEENTEEAAD Dinsdag den 11 October 1881 det namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen De Begrooting voor de Schutterij dienst 1882 Te benoemen Een Lid fn het Collegie van Regenten van het Weesen Aelemoesenierahnis Eeneu ondervrijier aan de 2e Kostelooze School Bij Kon besluit is benoerad tot Burgemeester der gemeenten Haaatreoht en Vlist de heer D A Dopper aldaar Tot Lid der oommissie aan welke wordt opgedragen het examineeren van hen die eene acte van bekwaamheid voor bet middelbaar onderwijs weoschen te verkregen in de Nederlandsche taal en letterkunde geschiedenis aardrijkskufide staats en handelswelenschappen en scboonschrqven is o a benoemd de heer mr j Fortugn Droogleever lecraar aan de hoogere bnrgeischool te Oonda Hedennacht heeft l ier ter stede een inbraak plaats gehad in de B C Kerk van den H Joseph op de Ooawe De dief of dieven zijn de kerk van ter zgde door een raam binnengekomen waarna ly een aantal kasten eu laden hebbeo opengebroken die wel goed van sloten waivn voorzien doch hetwelk voor hen geen beletsel was van den inhoud kennis te nemen Onder de ofierbussen op wier iuhoad zy waarschijnlijk gerekend hadden waren er versebeidene eerst onlangs nledigH zoodat zi zich tevreden moesten stelIenCM bet betrekkelijk weinige geld ongeveer ƒ 18 in een paar dier bosMn gevonden Zg hebben blijkbaar getracht de brandkast open te breken doch moesten dit opgeven daar deze aan hunne pogingen voldoende weerstand bood Zij hebben de geheele kerk naar het schgnt nauwkeurig doorzocht althans het gekeele gebouw door was heden morgen kaarsvet op den grond te zien lerwyl ook hier en daar lucifers werden aangetroSen De dieven zgn zeker teleurgesteld in hanne verwachting een rijken buit machtig te worden daar sg behalve genoemde aom van ƒ 18 sleefats twee zilveren busjes en een zilveren plaatje konden meester worden Zg hebbeu zich achter uit de kerk wederom verwijderd De zaak is natuurlijk dadelijk in handen Her folitie gesteld Moge bet haar gegeven zgn spoedig de daders te ontdeklien updat wg niet lang vrees behoevea te koesteren dader van een dergelijke inbraak in ons midden te hebben Tot waarschuwing voor winkeliers deeleo g mede dat dezer dagen bjj een winkelier op den Kleiweg e u persoon is ingeslopen die zich heeft weten Heester Ie maken van een geldbakje ait de nbanklade waarin een aardig sommetje geld voorbanden was Voond e da $ 1 tosMben liebl en dmker zg men ep zijn hoedel Op uitnoodiging der hh B J Swaaa mr J H van Mierop dr C H van Rhijn eU T J Kooba hebben de heeren dr van Dgk eu dr Rozemeger te Arnhem dr A W Bronsveld te Utrecht en dr J H Gunning te s Gravenhage zich bereid verklaard in het aanstaande seizoen een viertal Christelijk literarische leziugen Ie honden in deze gemeente eu wel in November December Januari en Februari Deze lezingen kan men bgwonea tegen betaliilg van ƒ Ï 50 voor een he en dame Blijkens aehteistaande adverteulie i de Feestelijke Bgeenkomst bij gelegenheid der Alg Vergadering van de NeJ Gttttaf Adolf Feretmifiiig voor leder toegankelijk Zg heeft plaats in de Oroote Kerk dta avonds ten 7 unr Het programma Inidt aldua Inleiding Orgelspel door den heer P Bron Middel Koor uit de 42 Psalm van Mendelssohn BsrthoUy door het Zangkoor met begeleiding van dubbel Strijkkwartet en Orgel onder leiding van dea heer S van Mdligen Openingswoord door den Voorzitter der afdeeting ds B J Swaan i Chor O du der da die Liebe bist van Niels W Gade door het Zengkoor Toespraak van dr T Cannegieter Kerkelijk Hoogleeraar te Utrecht Evangelisch Gezang Vervolgbundel Gez 268 1 2 door de Gemeente Toespraak van dr J Knappert Predikant te Leiden Koren uit de 95 Psalm van Mendelssohn Bartholdy door het Zangkoor Toespraak van dr J J P Valeton Jr Hoogleeraar te Utrecht tevens Slotwoord en Aanbeveling der Collecte Hymme van Verhulst door het Zangkoor Deelden wg ia een vorig nr mede dat hedenavond na afloop der Rotterdamsche opera een extratrein naar Gouda zon rijden thans moetef wg melden dat de Commissie Ier kennisse der iuteekenaren bet volgende heeft gebracht De toeloop te Rotterdam voor de Huu Heiling 9 ♦