Goudsche Courant, zondag 9 oktober 1881

is 100 geweldig dat wq gisteren Woensdag middag per telegram op onte oorloopige kenuiageTing per dnad beriokt eetringen d t alles besproken wat op Loge eu PartMn na Tan ParkM Stalle en Baloon was geen plaats liieer rr j Wy Tinden geen Trqheid om de luteeksDaraa ran Stalles B4eaB eni in de Logo oiritr te brengen en meenend dos niet beter te doen dan de Nachttrein niet te doen loopen op Zaterdag 8 October dock op Zaterdag 22 October op welken datum op ons Teratxk aan de Op ra direotie de Bant Èeüing weder ui opgtvowl worden Tegen dien datum tullen wy u opnieuw uilnoodigen wanneer gg d an kant beslissen of gq die Voorstelling wilt b iaeken Iq afwachting bewaren wy uwe coupons Den heer T Köriug alhier is op de tentoonstelling der HoUandsche Maatschappg ran Landbouw te Schagen een Bestuursnrys toegekend roor een iugezoudeu Laudrol niet bg het programma gerraagd Donderarond trad bg een leeschhouwer op deZengstrast alhier een persoon binnen nam een stuk vleesch TV de haak doch tiende dat hg bemerkt was wierp hg het weer in huis en sette het op een loopen Te Haastrecht is het rergunniogsrecht roor den verkoop van sterken drank in t klein bepaald op ƒ 26 op elke ƒ 100 huurwaarde Op de Ie vrgc nigaaraTeeniarkt te Berg Ambaoht werden op Vrgdag 7 Oct aangevoerd 110 stuks vee Bg iser flauweu handel golden Vaarkoeien ƒ 80 a ƒ ISO Kalfkoeien ƒ 80 a 120 guute Vaarten 60 a ƒ 110 j Kalveren ƒ U a ƒ 40 Mm l eks der Wiuterleiingen te Berg Ambacht wef vonderdag 6 Oct geopend door den Voorzitter den heer G Bettink met eene voordracht over i Volksgetang terwgl er nog bgdragen werden geleverd door den spreker en de heeren 1 Oskam H Bexemer en H Noortanjer Men berjeht ons uit Utrecht de vortning van een nieuw tooueelgetelsohap genaamd UtreeUtth Variété Geultetap onder directie van de hh W Hart en Jean Charlift r Op verlangen van den rechter van instructie te Botterdam sou heden in tgu tegenwoordigheid de loop der beide treinen worden voorgesteld waardoor de aanleiding tot het laatste spoorwegongeluk ontstond Al de beambten die in den avond van 3 October in dienst waren ign opgeroepen om ticb op hunne posten te bevinden zoowel de wissel wachters als de rangeerder en machinisten Sen verscherpt politietoezicht door de pas ssnges elcB aurveilleereude agenten duchtende hebben de inbrdcers in Den Haag wMirschynlgk begrepen dat in de nMcetiaamde Indisebe buurt en de nieuwe wgken aan de Scheveningsche tnde der stad voor hen de room van de melk af is en dat het dus tuk is hun fortuin elders te gaan beproeven Dit is hun in den afgeloopen nacht maar al te we gelukt door in de bierhalle in het Oortstraatje in t breken en vandaar behalve ƒ 106 ait de toonbaniiUde eenige glaten theekoppen een paar karaffen met jenever en brandewgn en den ketel van fcM petroleumtoestel mee t nemen De eigeaaac die de bierhalle niet bewoont ontdekte van morgen dat de heeren b m met een betoek hadden vereerd en tich met een valaekeu sleutel toegang hadden versohaft Een paar fleiacben met madera en eenige karaSen met likeuren soheneo onaangeroerd gebleven terwgl ook enkele voorwerpen van meer waarde dan het ontvreemde den eigenaar goedgunstig waren gelaten Vod Statm Oeneraal Tweede KA HEa Zittingen van 6 en 7 October De beraadslaging over de interpellatie van de Ktqaatatie werd voottgetet De heu Mejrdenrgok diende een tweede motie in laidencic ifDe Kaaicr deelende de meening der Regeering over den eed voor toover betreft het u eoHtlitmtim en dank eggende voor hare verdere verklaringen gaat over tot de orde van den dag De heer Kenokenins betuigde tgn dankbaarheid ra tgn blgdtokap voor den zeer godsdienstigen geest die de sehoone ea voortirSelgke rede van den Hiuister kenmerkt voor den moed en de geestkracht waarmede nu ook ran de Begeeringstafel eer en hulde is gebracht aas den almacbtigen levenden en alomtegeawoordigen Ood tonder wiens hulp Nederland geen toekomst heeft Hg hoopte slechts dat tg die thans gemoedsbetwaren hebbeo ze ook bg anderen zullen eerbiedigen Spr voor tich wilde gaarne hen die gemoedtbezwaiea hebben aan den godsdienst oatleend te gemoet komen Maar hg weet uiet at de ougeloovigen zullen vylangen Het formulier op het Evangelie van Jean Jaeqnes Rousscwu Dat op da afstanming vaa den aapT Of op het wegtinken in de eeuwigheid Spr weet het uiet hij hoopie slechts dat het der Begeering door hare handelingen oog gelukken godsdienst en zedelgkheid op haar vroeger standpunt te herstellen De aanneming van enige motie ontraadde i ir tg ton slechts den indruk van des Ministers rede kunnen verzwukken Ook dè heer Gleichmau achtte het oumogelgk bg de motie in een taak als deie een formule te kunnen aannemen die eenvormig ware voor den geheelen Staat Hg als Minister bg de suooessiewei heeft slechts het italut juo behouden Op het algemeen standpunt van den Minieer van Justitie bewoog hij tich maar hg keurde dient uitlatingen jegens den atheïsten af hg deed dat in naam der verdraagtaamheiil die de basis is van ons bestaan De heer Kist betoogde in het breede dat de Grondwet den eed vordert van ieder naar de getindheid van tgn kerkgenootschap en voor de toekomst lou meu consequent te werk gaande slechts Grondwetshertieuing kunnen verlangen Door een motie is dete t ak uiet te regelen Het betreft ook metr want de afschoiGny van den eed n ire de vertwakking van een waarborg jegens de Maatschappg en de keus tuisohen eed en belolte evenzeer terwgl verandering volstrekt niet too dringend is omdat de klachten niet veelvuldig en niet ernstig tgn De heer van Beer aohtte aanneming van een der beide moties noodig als tedelgke steun voor de Kegeeriug en tot geruststelling vsn het land met t oog ook op radicale weigeringen als die er bg den Protestantenbond bestaan De heer van Houten tga bekende rechtsverloogen verdedigende legde nadruk op art 164 der grondwet ieder belgdt tgn individueele godsdienstige raeeningen van vrgheid eu op de grondwettige bepaling die ieder tot Landsbedieniugen benoembaar stelt Met die bepalingen voor oogru kan men iemand niet opleggeu een eed waartegen het betwaar iemand kan buiteusluitea van eenige betrekking De heer Kist beeft de grondwet geïnterpreteerd naar letter en geest de wetgever heeft haar te beoordeelen en uit te leggen baar den eisch des tgds Hel is hier geen quaestie tusschen geloof of ongeloof maar een slaatsreohlelgke quaestie van gtlykieid In een optioht heeft dit debat hem lutustchen genoegen gedaan in toover het gelegenheid heeft gegeven tot het démufud van dezen Minister eu van het Kabinet tegenover Kamer en publiek De heer Schaepman acht het behoud Van den eed als een historisch staatsrenhterlük feit en als een maatachappelgke waarborg onmisbaar Nog niet aannemende dat in Nederland een partg van ongeloof ton moeten worden bestreden wilde hg geen motie aannemen De heer Wintgens trok daarop zgn motie in De heer Fabius echter wilde toch door de een of andere wgte aan de gemoedsbetwaren tegemoelkomea en de heer Battert verlangde pok een praclisehe beslissing voor de toekomst In de sitting van gisteren werd de beraadslaging over de eedquaestie voortgetet De Minister van Justitie hield nog een nitvoerige rede waarin hg ten volle zgne Dinsdag ontwikkelde stellingen volhield De Minister heeft gedurende zgn geheele leven geaegd dat godsdienst ledelgkbeid en recht ten oauarate met elkander verband houden Ook aan gemis tn verdraagiaamheid heeft hg tich niet schuldig gemaakt De Min heeft gezegd en houdt vol dat ia onte maatsshappg le afsohsffing van den eed op bet religieus zedelgk bewusliga een noodlottigen indruk tou maken De gemoedsbetwaren moeten eohtv warden geëerbiedigd doch alleen daar waar tij niet aan een pretext zgn ontleend om tich aan de vervulling van gen burgerplicht te onttrekken Om de enkele en het zga er zeer enkele die tegelgk bezwaar hebben tegen het lidmaatschap van een geïindte en bezwaar hebben tegen den eed kan meu het belang der maatschappg niet opofFeren Nu is t waar dat bierdoor het conflict uiet is opgelost maar de Begeering wil dan toch al doen wat zg kan om het betwaar looveel mogelgk te temperen door beperking van den eed Daarvoor had de Begeering waardeering verdiend in plaats van aanvallen De Begeering blgft aan die toezegging getrouw en too tal ook voor haar dit debat goede vruchten dragen Als men op afschaffing van den eed aandriugt dan denke men aan het treurige revolutionaire tgdvak van 1795 1801 ioen ook de eed niet meer bestond De heer Wintgens verdedigde tgn houding als advocaat in 1860 toen hg verdedigde gelgk hg t nog ton doen een Doopsgezinde die hoewel af gescheiden van tgn gemeente toch aan tijn belgdeuis getrouw is gebleven De heeren Oratamo de Meger van der Koay en van Houten verdedigden weder hunne meening De heer van Houten verklaarde daarbg dat alt ia take vau den heer Hartog Hegs een bepaald besluit iBocht worden genomen h tich het indienen van een nieuwe interpellatie en het voorstellen van een nieuwe motie voorbehield De heer Heydenrijek constateerde dat de meerderheid wel den geest der motie wil maar allerlei exceptien daartegen heeft aangevoerd toodat hij de verantwoordelijkheid van zich afwerpende ign motie niet aan een onzuivere stemming wagen wilde en daarom ook zijn motie introk Na een enkele opmerking van den heer Cremers werd de interpellatie gesloten In de zaak der Marinesobrgvers heeft de minister van Marine verklaard dat naar aanleiding van bet rapport eener speciale commissie de beperkende verordeningen ook omtrent de toepassing van de soort van straffen zullen hertien eu ook verlichting der overigens rechtmatig opgelegde straffen overwogen tal worden De Kamer bepaalde tich nu tot dankzegging aan den minister Bij de behandeling van de vraag van den heer Schepel om overlegging van de stukken betr Atjeh vtrklaarde de Minister tich bereid de vroeger geheim gehouden stukken voor de leden Ie laten drukken doch voor de verdere stukken verwees hg naar de koloniale verslagen Tegen die beperkte publiciteit maakten verschillende leden betwaar De Minister verklaarde echter de vroegere Atjehsinkkeu onbeperkt publiek te tullen maken maar voor de ovenge stukken is dit oomoger k De heer Schepel verklaarde bg de Indische begrooting daarop terug te zullen komen De hervatting der openbare werktaamheden is bepaald op 18 OcloUr Woensdag middag omstreeks 3 uur liet een kindermeisje vóör de sociëteit in het Park te Botlenlam een kinderwagen even onbeheerd staan om de kleinen binnen te brengen Teruggekomen vermiste tij twee zilveren kroezen die in den wagen hadden gelegen en die een behendige dief had ontvreemd De ne was gemerkt D W en geheel glad de andere had een gegraveerden rand en eenig lofwerk De politie doet onderteek Donderdag namiddag werd door de Rotterdamsche politie bg aankomst van het stoomschip Culaml in ontvangst genomen de uit Amerika overgebrao te struikroover Guiseppo Esposito bggenaamd Baiidazii Hg werd voorloopig in de cellulaire gevangenis opgesloten om later naar Italië getransporteerd te wonlen De Bgnspoorwegmaatschappg tal van den winter de tram van Scheveningen naar Ueit Haag vica versa evenals de spoorwegwaggons laten verwarmen De heer R E De Haan direeteiir der Rgks Hoogere Burgerschool te Winterswgk uit tyne meening dtt Gelre s Achterhoek in het bezit is van kostbare delfstoffen die slechts wachten op den oudenrtatnden man die te lu dta handel tal brengen Schr nr badt elt hiermede de kalklagen welke vöór tal vsn jaren onder den gewonen tertairen leem tijn gevonden op het erve WHKiik ouder W aterswgk Ofschoon de indertgd daar ter plasty gemaakte proefput t klein was en wegens t indringende water te vroeg werd verlaten bleek toch met genoegtame lekefbeid dat de gevonden kaltsleen van deugdelijke qualiieft was en er alle kans bestond dat meer In de diepte de hoedanigheid van den steen en de afMMtngel steeds tonden toenemen Dat tot heden Hie steen niet werd geixjfiiMeetó sohrgft de inzender toe aan het alsemeen gedeelde vooroordeel als ton die kalksteen in de Inelft uiteenvallen Ue onjuistheid van die meening toont de heer De Haan aan door de mededeeling dat hg in het betit is aran en blok kalksteen dat alhoewel reeds vi5 r 30 jaren uil den grond van voormeld erve opgedolven door den invloed van de lucht niet het minst tgn hardheid heeft vwloren Op grond hiervan worden de mannen van fortuin en energie opgewekt om tot exploitatie vtn de loogenaamde Willinkgroeve over te gaan in de verwachting dift wellicht eerlang een ongedacht succes er het gevolg van tal tijn en het Winteriwgksch marmer weldra een eervolle plaats zal bekleeden onder de bouwmaterialen der beschaafde wereld Onder toevloed van een groot aantal belan lellenden behandelde Donderdag het Gerechtshof te sGraven hage de taak van den geweten gemeente ontvanger te Rgswgk J A K en dku klerk ter gemeente secretarie aldaar W v D Den eersten werd ten laste gelegd kort na tgne aanstelling in 1876 tot zgne arrestatie in April van dit jaar zioh aan oneerlgkheden ten nadeele der gemeente te hebben schuldig gemaakt ♦ S tot een bedrag vsn minstens ƒ 2000 ofschoon het geheel tekort ruim ƒ 6000 bedraagt Den tweeden beschuldigde werd geimputeerd zich aan medeplichtigheid te hebben schuldig gemaakt door gelden Tan de misdaad verkregen te kelen en te bergen Be eerste bekende zgu misdsad maar gaf op gelitndeld te hebben onder den invloed van den tweede die belast was zgu boeken en kas te controleereu en die hem telkens wanneer hg zoowel mondeling alt schriftelgk om geld vroeg bedreigde met het opeubtar maken van de knoeiergen die in de boeken Tan hem voorkwamen Waai het meerdere geld boven de 2000 aan v I gegeven is gebleven kon hg niet zeggen hg bad wel iels er van doch niet alles verleerd De tweede bekende mede het hem ten laste gelegde manr deed het voorkomen dat de hem verstrekte gelden als voorschot op zijn Iractement dat slechts ƒ 400 bedroeg moest warden aangemerkt hetgeen uiet voldoende was voor de grove verteringen die bij maakte Adv Gen Mr Gregory nam voor den eersten betch vertachlende omstandigheden in ruime mate in aanmerking maar laakte teer het gedrag van den raedepliohfige die als verleider kou worden beschouwd Hij eiedhte voor K 18 maanden en voor v 1 2 jaren celstraf en voor ieder eene boete van 166 s De verdediger van den eersten besch Mr Van Gigoh wees het Hof nog nader op omstandigheden die als verlichting van straf voor tgn dient konden gelden terwgl tU verdediger voor den tweeden bcschnldigdc optrad Mr M Polak Daniels die in eene uitgewerkte rede toowel het bewgs als de qiialificatie wat tgn dient aangaat bestreed en concludeerde tot vrgsproakof subsidiair ontslag van rechtsvervolging De uitspraak werd na re en dupliek op aanstaanden Donderdag bepaald Voor geraimrn lijd werd door bet Hoofdbestuurder Vereeniging Bigen Hulp beslaten tot aprichtiugeener Coóperatiev Vereeniging voor lee en hndmacht Dete instellitig werd het i tk uit deteer tairqke liewgzen van adhaesie eiT detoezeggingen van steun die van alle tgden als t ware toestrooindei net groote ingenomenheid door de direothelangbebbecdeu begroet Men toog dus aanhet wgrk om de statuten te ontwerpen en bepaaldeo a dat d leden die ƒ 2 contributie betalen tonden aU leden der Moeder Fertenifinf elk ia het kapitaal der afdeeliug minstens drie rentegevende aandeelea van 10 zouden maelea uemeu Zoo gingen da statuten met de kraehtige hnlp oök van de regeeting in zee Het gevolg ié niet schitterendgeweest Slechts 240 saiideelhouders hebben zichaangemeld voor 643 aaudcelen is deelgenomen en toch bedroeg het getal betuigingen van instemming wel het viervoudige Nu komt het juist opde asndcalen en minder op de betuigingen aan als men de zaak il t leven roepen en die zaak schgntons werkelgk toe vsn groot belang voor de officiereuvau zeeeu landmacht te n Beairgpen tg ditook dat zg dan nog door hun daden de vroegerewoorden bevestigen Zonder dat is de oadernemingniet tot stand te brengn B en W vau Haarlem sohgnen van oordeel Ie zgn dat de Drankwet nog niet genoeg moeielgkbeden voor de gemeetUebesturan tal opleveren en hebben de Inroeriag van een progressief vergunningsrecht voorgesteld Zg willen nl haffen 10 pCt vsn de huurwaarde voor loealen die ten 11 ure gesloten worden 16 püU van die welke later open blgven 20 pCt als er mntiek wdrdt gemaakt door één inttmraent tonder zang en 25 pCt als die mutiek wordt gemaakt met tang of door door maer daa Ha instrument Ougetwgfeld is di t streven teer schoon maar t komt ons toch met sUe besofaeidenbeid vow dat de conlrdle nog al moeielgk tal tgn en minstens in elk drankbnis dat aa mntikaliteit verdacht wordt een poUtieageBt tal ÊÈ poal te vatten om te constateeren of ook soms iemand het ne muziekinstrument met een liedje begeleidt Of de progressie ook tal worden toegepast waaneer gasten van den kastelein vrolgk worden en gaan meStingen wordt niet gemeld Tot zoover Hel Dagblad Tot ieders geruttstelling kunnen wii echter pelden dat de Hoarlemaehs Gemeentennd bel voorstel niet heeft aangenomen Sedert obm laatste berichten dienaangaande is de pokkeatiakte in Europa nog niet teer veel afgenomeny In de week van 19 lot 26 September jl bleven Ie Landen nog altgd 556 patiënten in de hospitalen in behandeling In die week waren 74 nieuwe gevallen bggekomeu en stierven daar 26 aan de ziekte Te Pargs overleden aan de pokken 10 Fetersbnrg 6 Weenen 13 Saragossa 14 Budaoest 4 Krakan rasterdam Liverpool elk 1 van 8 14 Aug 16 Door de politie te Leiden is proces verbaal opgemaakt ter zake van ernstige verwonding den student V d W toegebracht De aanleiding daartoe raoet getocht werden in molest welke eenige studenten jl Maandag enkele burgers hebben aangedaan hetwelk eene onderlinge vechtpartg ten gevolge beeft gehad en waarbg genoemde student verwond raakte Nog steeds bevindt zich het gezelschap Vuurlauders in de Jardin des Plantes te Parijs Sedert eenige dagen was echter een der kleine Vunrianders somber en twijgend geworden hg at bijna niet wat anders in éet geheel zijne Kewoonte niet was eu uitte nu en dan smartelgke kreten Het rme kind wss ziek maar niemand scheen daar acht op te skau Schreeuwde het wat hard dan gaf men hem iu plaats van een geneesmiddel eenige schoppen en dezer danen stierf dan ook het knaapje Om het kind begraven te krggen bad men nog heel wat moeielijkheden de Vuurlanders hebben geen geboorte akte eu tonder die wilde de maire geen overlgdings akte uitreiken Eindelijk heeft de rechtbank daarin beslist en werd het kind op eenvoudige wijie Ier aarde besteld ot grooten spgt van vele Parglenaars die op een aantal tonderlinge ceremoniën der Vunrianders hadden gerekend en reeds vroeg aan het kerkhof hadden postgevat 25 JARiaB van onze GaUefde Ondera R VAM VEEN W C BOOT Oouda 8 October 1881 Hunne dankbare Kinderen ADVERTENTIÊN Voonpoedig bavalleD van een welgesch ien zoon ALIDA WILQELMINA TIM MERSgeb va n VjiEimiHatii RotUrdam 7 October IMl Heden overleed na $ en langdurig en smartelijk l den m ne geliefde ecbtgenoote MATHILDA JACOBA TAAT in den onderdom van 71 jaren D W WE8TERBAAN lOravtnhage 6 October 1881 BEKROOND wiet de Züveren Medaille op de LandboutotentoonateUing te SehageH D KöRING zadelmaker te Gouda M M De ondergeteekende heeft de eer bg deze te berichten dat hg a at MAANDAG zgn BH VLEESCHHOIIWERU aan de Qonwe 0 246 voorheen M J van MELDEN zal openen Onder minzame aanbeTeling hoopt hg door een nette en soliede bediening zich ieders vertronweu waardig te maken C J BRUIJNEL GoopA 8 October 1881 Dagelnks rerkrggbaar VERSCH VARKENS en RUND VLEESCH GEROOKT VLEESCH VERSCfli en GEROOKT SPEK 8AUCISSB DE BOULOGNE HAM ROLPENS OSSENTONG GEÏtetoSTE en ZURE ZULT CERVELAAT LEVER en BLOEDWORST en verder alles wat tot het Vak behoort Liedert afel APO LLO UITVOERING op ZONDAG 9 OCTOBER 1881 dee avonds te 7 nre in de Sociëteit ONS GENOEGEN Sociëteit ONS GEMOEGEN Zaal KUNSTMIN Kerste VoorstAÜIing ia bet AboBiBeineitt DooE DE Veeeenigino BET 1DËRL41SGH TOOIEL AfdeeUnq Amsterdam DONDERDAG 13 October 1881 Drama in rier iafereeien an Adolf Wil BBAKDT door MiaiE Aanvang Uax BALF AQC are PRUZEl DER PLAATSEN Eerste Rang voor HH I den bunne Dames en Kinderen I JIO per persoon De loting der te beaprekes plaatsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben op Woenadag 12 October 1881 des avonds ten 7 oie preei tegen betaling van 10 Cents voor elke pia 0F HH Inteeketftiei ordt herinnerd dat alleen des Woeraiag ravondt nog DAMESKAARTEN a O 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENlNQte Terkrggenzgn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen lot i Toor die BH InteekenwMi welke penoon verhinderd zgn i x iÊ JS Openbare Verkooping op MAANDAG 31 OCTOBER 1881 voorm ten Elf nre ten overstaan van Notaris Mr KIST in het Koffiehuis HARKeNiK te Gouda van No 1 Een kapitaal zeer hecht en sterk allergunstigst gelegea HOEKHVI8 aan de Wgdstraat Wgk A n 41 te Goi fa en alzoo in de onmiddel ke nabgheid van de Markt bevattende üet Winkel en Woonhuis beneden een zeei ruimen Winkel met twee amera daariKhter twee uitgangen groote Werkplaate of Bergplaate en Kelder f boven twee Kamers Keuken Zolder met Kamer enz enz alles goed licht en ruim uitzicht hebbende In eigen gebmik en te aanvaarden 1 JANUARI 1882 No 2 Eerf sterk GEBQVW vóór tot Pakhuis of Winkel ingericht achter en boven tot Woning met Plaats eaitie Schuren gelegen aan de Nieuwe Haven Wgk N n 33 en ZZA te Gouda Verhuurd bg de week in Wie perceelen voor 2 45 zgude de groote Schnur in eigen gebruik No 3 5 Drie breede zeer soliede gebonwde HUIZEN en ERVEN aan de Boomgaardstraat Wgk R nas 315t en k te Gouda Verhüord bg de week 315t en ad 1 30 ieder en 3154 ingericht voor Water en Vunrwinkel ad 1 60 No 6 10 Vgf zeer sterke HUIZEN en EB FJËN gelegen als voren WgkR n 315t 10 X if en z Verhuurd bg de week ieder M 1 25